Nationella forskningsprogrammet om klimat

Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Programmet är tioårigt och startade 2017.

För att minska människans påverkan på klimatet krävs omfattande samhällsomställningar i Sverige, inom det nordiska och europeiska samarbetet och globalt. Likaså behövs insatser för att bedöma klimatförändringarnas effekter och stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat. För att möta klimatutmaningarna behövs därför forskning inom flera olika ämnesområden liksom tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning och innovation.

Formas har fått i uppdrag att leda det nationella forskningsprogrammet om klimat i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda. Resultat från programmet ska komma samhället till nytta.

Programmet arbetar för samverkan mellan privata och statliga finansiärer, och utgör en länk mellan nationell och internationell forskning.

Programmet är tioårigt och startade 2017. Från och med 2021 uppgår programmets budget till cirka 230 miljoner kronor per år.

Om programmet

Programmets mål

Nationella forskningsprogram är ett initiativ från den svenska regeringen för att möta prioriterade samhällsutmaningar. Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra med kunskap för:

 • en genomgripande samhällsomställning som hanterar klimatutmaningarna
 • snabba utsläppsminskningar mot nettonollutsläpp och på sikt negativa utsläpp
 • klimatanpassning med ökad robusthet och minskad sårbarhet för klimatförändringarnas konsekvenser
 • ett klimatarbete som bedrivs i linje med en långsiktig hållbar utveckling där ingen lämnas utanför

Programmet arbetar också aktivt för att främja forskningsresultatens genomslag i samhället, jämställdhet och öka forskningsanknytning av högre utbildning. Programmet främjar hög-kvalitativ och innovativ forskning som ofta, men inte alltid, karaktäriseras av tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan. Sammantaget vill programmet främja utmaningsdriven forskning som främjar samhällets transformation mot hållbar utveckling.

Programmets teman

Programmet har identifierat sex teman där mer kunskap behövs för att möta klimatutmaningarna:

 • Hållbara innovationer för klimatarbetet
 • Systemintegrerade kunskaper om klimat, ekosystem och samhälle
 • Produktion och konsumtion i linje med klimatmålen
 • Styrning för att möta klimatutmaningarna
 • Ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatomställningen
 • En demokratisk och rättvis klimatomställning

Som komplement till dessa teman har fyra tvärgående perspektiv identifierats som ger värdefulla infallsvinklar på agendans teman. De fyra perspektiven är:

 • Internationellt klimatarbete
 • Digitalisering
 • Hållbarhetsagendans synergier och målkonflikter
 • Jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Läs mer om programmets teman och perspektiv i den strategiska forskningsagendan.

Programkommitté

Formas har inrättat en nationell programkommitté med representanter för forskningsfinansiärer inom klimatområdet: Energimyndigheten, Formas, Forte, Havs-och vattenmyndigheten, Mistra, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, SIDA, Vetenskapsrådet och Vinnova. Kommittén bistår Formas med genomförande och regelbunden uppdatering av den strategiska forskningsagenda som det nationella forskningsprogrammet för klimat baseras på. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Annika Helker Lundström.

Ordförande

 • Annika Helker Lundström, bland annat ordförande för WWF Sverige och Miljömärkning Sverige AB, tidigare ordförande för IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Återvinningsindustrierna, och tidigare vd för Svensk Vindenergi.

Ledamöter

 • Energimyndigheten: Åsa Forsum, enhetschef hållbara resurser och system. Avdelningen för forskning, Innovation och Affärsutveckling, Energimyndigheten.
 • Formas: Malin Mobjörk, tf chef Avdelningen för miljö.
 • Forte: Olle Lundberg, huvudsekreterare.
 • Havs- och vattenmyndigheten: Thomas Klein, chef Avdelningen för miljöanalys.
 • Mistra: Anna Jöborn, vd.
 • Naturvårdsverket: Stefan Nyström, chef Klimatavdelningen.
 • Polarforskningssekretariatet: Katarina Gårdfeldt, direktör.
 • Rymdstyrelsen: Kristine Dannenberg, forskningsansvarig.
 • SIDA: Madeleine Jönsson, Forskningssekreterare, Enheten för forskningssamarbete.
 • Vetenskapsrådet: Mattias Marklund, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap.
 • Vinnova: Jonas Brändström, enhetschef Internationellt samarbete.

Programsamordnare och kontaktpersoner

Forskningsagendan

Formas har fått i uppdrag att ta fram en strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat: Kunskap för en genomgripande klimatomställning.

Strategisk forskningsagenda

Finansierade projekt

Sedan programmet startade 2017 har många olika slags projekt finansierats. De flesta projekt är forskningsinriktade, men inom programmet finansieras också kunskapsöversikter och projekt som är mer tillämpade. Gemensamt för alla projekt är att de ska bidra med kunskap eller lösningar som är användbar för olika aktörer i samhället. Programmet finansierar också utbytestjänster mellan akademin och andra sektorer.

Nedan finns en lista över de utlysningar Formas har gett sedan 2017. Mer information om beviljade projekt finns Swecris som är en nationell databas över bidrags­finan­sierad forskning.

Läs mer

Uppdaterad:10 juni 2024
Sidansvarig: Anna Kaijser