Kolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som främjar kolinlagring i svensk jordbruksmark.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och statliga myndigheter med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Minst en miljon kronor per år och maximalt två miljoner kronor per år i minst två år och maximalt fyra år.

Beslutad: 2022-09-28 14:00

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Syftet med utlysningen är att öka kunskapen och bidra till nya lösningar för att främja kolinlagring i svensk jordbruksmark. Forskningen ska även främja en svensk livsmedelsproduktion som bidrar till denna omställning och som samtidigt står sig väl i en internationell jämförelse. Utlysningen är del av det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Den svenska jordbrukssektorn bidrar till klimatförändringarna, bland annat genom utsläpp av lustgas och koldioxid från jordbruksmark. För att klara klimatkrisen måste vi producera livsmedel på ett sätt som inte ökar mängden koldioxid i atmosfären, utan bidrar till att sänka den. Det svenska jordbrukssystemet binder även in koldioxid och lagrar den i mer stabila former av kol i jorden. Förändrade eller förbättrade brukningsmetoder har potential att öka inlagringen av organiskt kol och näringsämnen i jordbruksmark, öka avkastningen, förbättra jordens biologiska och fysiska egenskaper samt öka den biologiska mångfalden. Forskning behövs för att förbättra kunskapen om kolinlagringens potential utifrån svenska förhållanden samt beskriva samband och förstå hur kolinlagring kan främjas.

Utlysningen ingår i det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och det nationella forskningsprogrammet om klimat. Den riktar sig till forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag.

2022-02-17: Förtydligande: medfinansiering ska i Prisma läggas in som ”Annan kostnad” direkt i budgeten (under rubriken ”Total budget”, klicka på ”Redigera” då fältet ”Annan kostnad” blir synlig). Sökande uppmanas beskriva vad medfinansieringen består av i budgetspecifikationen.

Jordbrukssektorn står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser som lustgas, metan och koldioxid, vilka bidrar till klimatförändringarna. Den största källan till utsläpp av koldioxid från jordbruksmark är mulljordar (tidigare mossmarker som dikades ut för att skapa ny jordbruksmark) som släpper ut knappt tre miljoner ton koldioxid årligen, enligt beräkningar från Jordbruksverket. Samtidigt binder de odlade växterna in koldioxid och lagrar den i marken. Enligt rapporten ”Koll på kolet” (2021) från Kungliga skogs- och lantbruksakademin är det i huvudsak förändringen i kolförrådet i jorden som har en direkt och omfattande effekt på klimatet.

För att den svenska jordbrukssektorn ska kunna minska sina utsläpp av växthusgaser behöver man utveckla och tillämpa metoder för att öka lagringen av kol i ekosystemet, exempelvis genom att binda mer kol i odlingsmarker. Förbättrade eller modifierade brukningsmetoder, till exempel varierade växtföljder och val av grödor, kan minska förlusten av kol och öka kolförrådet i jordbruksmark. Formas systematiska kunskapsöversikt av området (”Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark”, 2021) har bland annat visat att inlagring av organiskt kol i jordbruksmark kan ha andra fördelar, som ökad bördighet, förbättrade biologiska och fysiska egenskaper hos jorden, ökad biologisk mångfald i marken, förbättrad cirkulation av näringsämnen samt bättre motståndskraft mot skadedjur och växtsjukdomar.

Modellberäkningar visar vidare att det är samhällsekonomiskt lönsamt att inom jordbruket praktisera växtföljder som främjar inlagring av organiskt kol i jordbruksmark även om de på kort sikt ger en lägre avkastning för den enskilde jordbrukaren. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att utveckla styrmedel och utforma processer som skapar incitament och underlättar för svenska jordbrukare och som sprider risker och kostnader för klimatomställningen. Det svenska jordbruket arbetar redan aktivt med att främja kolinlagring i jordbruksmark, exempelvis inom samarbetet Svensk kolinlagring och hållbarhetsprojektet Greppa näringen, men ytterligare kunskap på området behövs för att stödja sektorns klimatomställning.

Syftet med utlysningen är att öka kunskapen och bidra till nya lösningar för att främja kolinlagring i svensk jordbruksmark. Ur ett hållbarhetsperspektiv skapar det mervärden genom att bidra till klimatnytta, miljönytta och samhällsnytta samtidigt som livsmedelsproduktionen och dess konkurrenskraft ökar. Forskningen ska även främja en svensk livsmedelsproduktion som bidrar till denna omställning och som samtidigt står sig väl internationell jämförelse.

Forskning behövs för att utreda den svenska potentialen, beskriva samband och förstå hur kolinlagring kan främjas. Exempel på områden där mer kunskap om kolinlagring i svensk jordbruksmark behövs är:

 • framtida potential inom olika geografiska odlingsområden och typer av livsmedelssystem
 • betydelsen av olika grödor och växtföljder
 • jämförbara mätmetoder
 • olika brukningsmetoders och odlingssystems påverkan på kolinlagring
 • klimatförändringarnas sammanlagda effekter på inlagring av kol
 • betydelsen av kolinlagring för miljötillståndet inklusive biologisk mångfald och övergödning
 • drivkrafter och hinder för jordbrukets möjligheter till kolinlagring
 • olika former av åtgärder, stöd och styrmedel som kan främja en ökad kolinlagring samt fördela risker och kostnader
 • pedagogiska verktyg som åskådliggör kolflöden i jordbruket och underlättar för beslutsfattare att prioritera insatser.

Projekten förväntas inkludera och engagera relevanta aktörer och intressenter inom exempelvis jordbrukssektorn, livsmedelsproduktion och civilsamhälle.

Utlysningen är inriktad på svensk livsmedelsproduktion, mer specifikt svensk jordbruksmark, och inkluderar således inte klimatpåverkan från djurhållning.

Utlysningen ingår i två nationella forskningsprogram, med gemensamt intresse i utlysningen. Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel Länk till annan webbplats. tar sin utgångspunkt i den nationella livsmedelsstrategin och vill stödja att den svenska livsmedelssektorn bidrar till klimatomställningen samtidigt som den ekonomiska hållbarheten behöver öka. Det nationella forskningsprogrammet om klimat Länk till annan webbplats. har identifierat kolinlagring i bland annat jordbrukssektorn som ett viktigt verktyg för snabba utsläppsminskningar och negativa utsläpp. Båda programmen uppmuntrar systemperspektiv, tvärvetenskapliga angreppssätt och kopplingar till Agenda 2030 där det är relevant.

Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Relevanta intressenter, såsom aktörer inom jordbrukssektorn, livsmedelsproduktion och civilsamhälle, förväntas involveras i projekten. Intressenter utanför forskningen välkomnas att bidra till projektet i form av medfinansiering, men det är inte ett krav. Formas beviljar inte medel till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet i denna utlysning.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Bidrag från denna utlysning får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag eller annan organisation med forskning som huvudverksamhet.

För att kunna ansöka om bidrag i denna utlysning ska:

 • Huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning).
 • Medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning). Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Den tilltänkte bidragstagaren ska vara projektledare på ansökan.

Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Bidragets storlek och projekttid

Minst en miljon kronor per år och maximalt två miljoner kronor per år i minst två år och maximalt fyra år

Du bör skriva din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Om du skriver din ansökan på svenska översätts enbart den del som beskriver forskningsprogrammet till engelska av en professionell översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Din budgetspecifikation och ditt CV översätts inte. Skriv därför dessa på engelska, även om du skriver övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet.

Din ansökan, inklusive bilagor, betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Formas eget hållbarhetsarbete

Så här ansöker du

Du ansöker i Prisma

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. För det behöver du ett personligt konto.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Antal år som ansökan avser.
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Forskningsprogram

Projektets syfte och metod (max 12 000 tecken inklusive mellanslag)

Beskriv projektets syfte och frågeställningar. Ge en bakgrundsbeskrivning som innehåller en översikt över forskningsområdet. Redogör för hur projektet väsentligt kan bidra till utvecklingen av kunskapsläget inom forskningsområdet. Beskriv metoderna och motivera varför de är ändamålsenliga i relation till projektets frågeställningar.

Projektets samhällsnytta (max 8 000 tecken inklusive mellanslag)

Redogör för hur projektets resultat kan komma till nytta och bidra till att möta samhällsutmaningar. Inkludera en beskrivning av relevanta intressenter och användare. Beskriv vidare inom vilka områden som resultaten kan användas och vilka insatser som projektet därför planerar att genomföra riktade mot dessa områden. Redogör för hur resultaten kan göras tillgängliga, inklusive planer för publicering.

Projektets kompetens och genomförande (max 12 000 tecken inklusive mellanslag)

Beskriv projektgruppens sammansättning och motivera varför projektet har nödvändiga kompetenser för att genomföra projektet. Redogör för projektets arbetsplan samt tillgång till andra resurser än personella. Motivera budgeten utifrån projektets arbetsplan. Beskriv hur projektet hanterar eventuella etiska överväganden.

Referenser (max 5 000 tecken inklusive mellanslag)

Referenser som inkluderats i löpande text under rubrikerna ovan anges i ett separat fält.

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma. Observera att budget och budgetspecifikation ska skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Budgeten beskrivs i form av:

 • Löner, inklusive sociala avgifter för varje projektdeltagare. Det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare, doktorand eller annan personal får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som har fullständig lönefinansiering under hela projekttiden inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Procent av lön avser hur många procent av den sökandes heltidslön som motsvarar lönen i projektet.
 • Aktivitetsgrad i projektet avser hur många procent av en heltidstjänst som den medverkande bidrar med. Det visar om den sökande bidrar med in-kind eller annan finansiering för att slutföra projektet.
 • Driftskostnader avser, exempelvis, förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång. Specificera driftskostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Utrustning och avskrivningskostnader. Specificera utrustning- och avskrivningskostnader för utrustning om relevant för ansökan. Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt 500 000 kronor.
 • Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i overheadkostnaden i budgeten för projektet. Specificera lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Totalt sökt/Delsumma avser kostnader som redan angivits i föregående budgettabeller och som kommer automatiskt överföras till dessa poster.
 • Indirekta kostnader avser overheadkostnader. När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis för den organisation som ska förvalta medlen. Om medel ska föras över från medelsförvaltaren till en annan organisation som medverkar i projektet, kan istället mottagande organisations overheadkostnad tillämpas för de medel som överförs. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.
 • Annan kostnad avser medel som inte ansöks om men som är relevanta för att slutföra projektet. Ett exempel är medfinansiering från samarbetspartners eller om projektet erhåller medel från andra källor. Medfinansiering ska du lägga in som ”Annan kostnad” direkt i budgeten. Det gör du under rubriken ”Total budget”, genom att klicka på ”Redigera” så fältet ”Annan kostnad” blir synligt. Beskriv vad medfinansieringen består av i budgetspecifikationen.
 • Total kostnad avser en budgetsummering.
 • Budgetspecifikation avser att förklara budgeten i ord. Ange hur det sökta bidraget fördelar sig gällande belopp per år och totalbelopp per organisation om medel ska överföras till annan organisation. Här ges en kortfattad motivering till de lönekostnader som angetts i budgeten. Samtliga andra kostnader ska motiveras, såsom deltagande i konferenser, avgifter för öppen tillgång till publikationer och data, med mera. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen.

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du få etiskt godkännande från Etikprövningsnämnden. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett etiskt godkännande. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst.

Du ska ange i din ansökan om du har ett etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas.

Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde
  Välj minst ett och max tre ämnesområden och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod)
  Välj minst ett och max tre forskningsämnen och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord
  Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

I den här utlysningen kan enbart sökanden från medelsförvaltare som är godkända för alla Formas utlysningar inkomma med en ansökan. Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma.

 • Välj din medelsförvaltare i rullistan.
 • Välj hemvist i rullistan.

Medverkande

 • Huvudsökande bjuder in medverkande till ansökan i Prisma.
 • En medverkande forskare är en disputerad forskare som anses vara medsökande för projektet.
 • Det går även att ha medverkande administratörer, de är inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret. Medverkande administratörer kan inte registrera ansökan, det måste huvudsökande göra.
 • Alla medverkande måste ha skapat ett eget personkonto i Prisma.
 • Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).

CV

Projektledaren och medverkande forskare hämtar uppgifterna från sina respektive personkonton i Prisma och lägger till dessa till ansökan. Sökande bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt. Om medverkande forskare inte har accepterat inbjudan att vara medverkande eller inte fyllt i de obligatoriska fälten korrekt kommer huvudsökande inte kunna fullfölja registreringen av ansökan. Medverkande som inte är medsökande har inte möjlighet att bifoga CV-information, istället bör deras kompetens i projektet beskrivas i forskningsprogrammet.

Följande uppgifter gällande CV ska läggas till i ansökan:

 • Utbildning
  • Forskarutbildning
  • Utbildning på grund- och avancerad nivå
 • Arbetsliv
  • Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar
  • Postdoc-vistelser
  • Forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen
  • Eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag)
 • Meriter och utmärkelser:
  • Docentur
  • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; Lägg till som enskild person och/eller lägg till som grupp. Vid tillägg av grupp, ange det totala antalet för respektive kategori. Vid tillägg av enskild person namnge de mest relevanta (max 10).
  • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
  • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
  • Övriga meriter inklusive publiceringssammanfattning:
  • Under övriga meriter ska andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
  • Här ska även huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin publiceringshistorik, för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande:
   • Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag)
   • Summeringen ska inte innehålla information om Journal Impact Factors eller någon annan typ av mått som används för att rangordna förlag eller tidskrifter.

Publikationer

Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler i Prisma.

Bilagor

Bilaga för illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp. Observera att ett CV inte ska bifogas som bilaga.

Efter du har lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan inom sju kalenderdagar efter att utlysningen har stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
 • Att huvudsökanden som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Ansökningarna kommer att bedömas av en internationell beredningsgrupp med kompetens att täcka det aktuella temat för utlysningen. Ansökan bedöms utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Varje ansökan läses och bedöms av flera medlemmar i gruppen. Beredningsgruppen utgörs av både aktiva forskare och personer verksamma utanför universitetet, med kompetens att bedöma forskningens relevans. Beredningsgruppen utses av Formas. Ingen diskriminering får förekomma i bedömningen av ansökningarna, exempelvis på grund av kön. När det gäller jämställdhet och hur ansökningar bedöms är den vetenskapliga kvaliteten och relevansen överordnad, men vid lika bedömning ska beredningsgrupperna lämna företräde till underrepresenterat kön.

Så här går bedömningsprocessen till

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Vetenskaplig kvalitet

 • Projektets syfte och frågeställningar är genomarbetade och i linje med utlysningens syfte.
 • Projektet kan väsentligt bidra till att utveckla kunskapsläget.
 • Metoderna är ändamålsenliga i relation till projektets frågeställningar.

Relevans och nytta

 • Projektet kan väsentligt bidra till att möta samhällsutmaningar.
 • Projektet är utformat med relevant hänsyn till olika intressenter och användare.
 • Projektet har identifierat de viktigaste områdena där resultaten kan användas.
 • Planen för vetenskaplig publicering och beskrivningen av insatser för att tillgängliggöra och sprida resultaten är konkret, realistisk och ändamålsenlig.

Kompetens och genomförande

 • Projektdeltagarna har nödvändig kompetens för att genomföra projektet.
 • Projektet har tillgång till andra nödvändiga resurser (annat än personella).
 • Arbetsplanen är konkret och realistisk.
 • Budget är ändamålsenlig i förhållande till arbetsplanen.
 • Etiska överväganden är väl beskrivna och planen för hur sökande hanterar dessa är ändamålsenlig

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas den 27 september 2022. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får ett e-postmeddelande när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Så här rapporterar du utgifter och resultat

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access).

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

SweCRIS

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Stöd och genvägar

Den 16 februari 2022 presenterade ansvariga forskningssekreterare på Formas utlysningen. Mötet genomfördes på svenska.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:29 september 2022