Livsmedel

Nationella forskningsprogram som gör skillnad

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Det tioåriga programmet startade 2017 då Formas fick 50 miljoner kronor för att under perioden 2017–2019 ta fram ett långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedelssektorn. Det är första gången som det sker en satsning på ett långsiktigt forsknings- och innovationsprogram för livsmedel i Sverige. Men mer medel måste tillföras från 2020 för att programmet ska kunna fortsätta i samma omfattning.

Mer information om programmet

Aktuella och planerade utlysningar

Aktuella utlysningar inom programmet

Utökad samverkan och nyttiggörande inom livsmedelsområdet

När: Öppnar 24 oktober 2019

Kontakt: Thao Le

 

Digital transformation av livsmedelssystemet
När: Beslutas 20 november 2019
Kontakt: Alexandra Jeremiasson


Ökad rörlighet mellan akademi och praktiklänk till annan webbplats 

När: Beslutas preliminärt 20 november 2019
Kontakt: Conny Rolénlänk till annan webbplats

Finansiering inom livsmedel hos andra finansiärer

Nyhetsbrev

Prenumerera på Formas nyhetsbrev om livsmedelsforskning där vi skriver om kommande utlysningar och aktiviteter.


Finansierade projekt

Sedan programmet startade 2017 har många olika slags projekt finansierats. De flesta projekt är forskningsinriktade, men inom programmet finansieras också kunskapsöversikter, proof-of-concept och projekt som är mer tillämpade. Gemensamt för alla projekt är att de ska bidra med kunskap eller lösningar som är användbar för olika aktörer i samhället. Programmet finansierar också utbytestjänster mellan akademin och andra sektorer.


Mer information om beviljade projekt finns i Formas projektdatabas.

Synteser inom livsmedelsområdet

 • Beslutades 2017
 • Beviljade medel: 9,5 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 7 projekt

Utlysningen efterfrågade synteser (kunskapsöversikter) som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov inom livsmedelsområdet.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Synteser inom livsmedelsområdet. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Forskningsprojekt inom livsmedelsområdet

 • Beslutades 2018
 • Beviljade medel: 76 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 11 projekt

Utlysningen efterfrågade forskningsprojekt om livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi, med fokus på:

 • Produkter och/eller processer, eller
 • Konsument och/eller marknad

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Forskningsprojekt inom livsmedelsområdet. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Projektledare

Organisation

Titel

Anders Karlsson

Sveriges lantbruksuniversitet

Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten på det perfekta nötköttetlänk till annan webbplats

Ingrid Undeland

Chalmers tekniska högskola

Makroalger som bärare av näringsämnen i en cirkulär livsmedelskedja -innovativa steg mot ett proteinskifte -CirkAlglänk till annan webbplats

Malin Hultberg

Sveriges lantbruksuniversitet

Stadens matavfall blir ny mat – produktion, riskanalys och konsumentacceptanslänk till annan webbplats

Mariette Andersson

Sveriges lantbruksuniversitet

Effektiviserat nyttjande av en industriell sidoström för cirkulär biobaserad ekonomi - livsmedelsklassificerat protein av premiumkvalitetlänk till annan webbplats

Cecilia Fredriksson

Lunds universitet

Marina matresurser på nya marknaderlänk till annan webbplats

Penny Bergman

RISE Research Institutes of Sweden AB

Förståelse för vilka hinder som finns för en hållbar livsmedelskonsumtion - en fallstudie om köttsubstitutlänk till annan webbplats

Maud Langton

Sveriges lantbruksuniversitet

Texturerade vegetabiliska livsmedel från rekombinerade fraktionerlänk till annan webbplats

Hanna Bergeå

Sveriges lantbruksuniversitet

Kommunikation mellan hopp och mångtydighet – om samordning för omställning till cirkulär ekonomi i hållbara livsmedelssystemlänk till annan webbplats

Thomas Andlid

Chalmers tekniska högskola

Bionedbrytbara ickefossila plaster som förpackningsmaterial till livsmedel - ny strategi för PHB-produktion med oljealstrande jästlänk till annan webbplatsv

Magnus Söderberg

Ratio

Påverkar barns involvering i processen om livsmedelsavfall hushållens avfallsmängd?länk till annan webbplats

Volkmar Passoth

Sveriges lantbruksuniversitet

Ätbart trä- förädla lignocellulosa till värdefulla livsmedelsingredienser genom mikrobiell fermenteringlänk till annan webbplats


Proof-of-concept inom livsmedelsområdet

 • Beslutades 2018
 • Beviljade medel: 8 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 6 projekt

Proof-of-Concept (PoC) projekt syftar till att påbörja nyttiggörandet av forskningsprojekt som tidigare har fått finansiering från Formas eller Vetenskapsrådet (mellan 2010 och 2017). Projekten ska överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande/kommersialisering. PoC-finansiering kan användas till att verifiera användbarhet och lämplighet av en ny metod, produkt eller process som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt för att etablera en strategi för nyttiggörande/kommersialisering.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Proof-of-concept inom livsmedelsområdet. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Resultat från projekt

Vi samlar in resultat från pågående och avslutade projekt i programmet.


Synteser


Resultat redovisas här under hösten 2019.

Om Nationella forskningsprogrammet för livsmedel

Uppdrag

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

 

Forskningsrådet Formas har fått 50 miljoner kronor under perioden 2017–2019 för att ta fram ett långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedelssektorn. Det är första gången som det sker en satsning på ett långsiktigt forsknings- och innovationsprogram för livsmedel.

 

Forskningsprogrammet ska stärka behovsmotiverad forskning, öka fokus på produktutveckling, innovation, spridning och kommersialisering av forskningsresultat samt höja kunskapsnivån inom hela livsmedelskedjan.

 

Forskningsprogrammet är viktigt för den svenska livsmedelsbranschens långsiktiga konkurrenskraft och Formas strävar efter att programmet helt eller till lämpliga delar samfinansieras med näringslivet inom livsmedelsproduktionen.


Formas leder programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar ska baseras på en strategisk forskningsagenda som publiceras under hösten 2019.

Programkommitté

Formas fick i regleringsbrevet från Miljö- och Energidepartementet 2017 i uppdrag att vara värd för en Nationell kommitté för livsmedelsforskning. Kommittén består av representanter för forskningsfinansiärer inom livsmedelsområdet: Formas, Forte, Mistra, Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen Strategisk forskning, Vetenskapsrådet och Vinnova. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Inger Andersson.

Kommitténs uppdrag omfattar hela kedjan – från primärproduktion till konsumtion – och tar sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålenlänk till annan webbplats och i regeringens livsmedelsstrategilänk till annan webbplats. Den nationella kommittén är även programkommitté för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

 

Bland kommitténs uppgifter ingår att ta fram en nationell agenda för livsmedelsforskning, att koordinera finansiering inom området samt att möjliggöra implementering av exempelvis långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar inom identifierade och prioriterade områden. Långsiktighet och förankring med många aktörer är av stor vikt för både forskningsutförare och behovsägare inom sektorn.

 

En arbetsgrupp med representanter från samma finansiärer som ingår i programkommittén bistår kommittén. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Inger Andersson.

Ordförande

 • Inger Andersson, tidigare generaldirektör, Livsmedelsverket

Ledamöter

 • Formas: Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef Areella näringar
 • Forte: Cecilia Beskow, chef för avdelningen Forskning och utvärdering
 • Mistra: Åke Iverfeldt, verkställande direktör
 • Stiftelsen för strategisk forskning: Lars Hultman, VD
 • Stiftelsen Lantbruksforskning: Christian Nyrén, VD
 • Vetenskapsrådet: Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap
 • Vinnova: Jenni Nordborg, avdelningschef Hälsa

Kommittésekreterare/kontaktpersoner

Forskningsagendan

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag att ta fram en strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.


27 juni 2019 ordnar vi ett webbinarium om den strategiska agendan för livsmedel. Därefter kommer delar av agendan att gå ut på remiss. En första version av den färdiga agendan kommer att publiceras under hösten 2019.

Agendan baseras på Formas egna analyser och kartläggningar, på dialoger med lärosäten, näringsliv och myndigheter, samt på dialog med de forskningsfinansiärer som ingår i programmets programkommitté.

Nyhetsbrev

Prenumerera på Formas nyhetsbrev om livsmedelsforskning genom att fylla i dina uppgifter i formuläret.


Namn
Organisation
E-postadress
Välj prenumeration
Livsmedel nyhetsbrev

Vår policy för e-postadresser

Skriv ut
Sidansvarig: Erika Ax
Uppdaterad:21 oktober 2019