Integritetspolicy

Formas integritetspolicy beskriver hur vi på Formas samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Du kan också se vilka rättigheter du har gällande hur vi behandlar dina personuppgifter.

En personuppgift är all information som antingen direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierbar levande person. Exempel på vad som kan vara personuppgifter är namn, personnummer, bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter

När du exempelvis skickar e-post, besöker vår hemsida eller ringer till Formas, söker bidrag genom Prisma, anlitas som konsult eller bedömare eller anmäler dig till ett nyhetsbrev kan Formas få tillgång till dina personuppgifter. Formas är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in från dig. Syftet med insamlingen är att vi ska kunna hantera ditt ärende eller ge dig sådan service du kan förvänta dig av Formas.

Offentlighetsprincipen

Formas är en statlig myndighet vilket innebär att vi följer offentlighetsprincipen. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Som huvudregel ska allmänna handlingar sparas. Det gäller även om handlingarna innehåller personuppgifter. Formas får därför inte radera meddelanden utan stöd i lag eller annan författning.

Offentlighetsprincipen innebär också att Formas måste lämna ut allmänna handlingar om någon begär det och det inte föreligger sekretess. Detta gäller även om handlingen innehåller personuppgifter.

Principer för behandling

För att Formas ska få behandla dina personuppgifter måste vi följa de grundläggande principerna om behandling av personuppgifter. Det innebär bland annat att vi bara ska samla in de personuppgifter vi behöver för att uppfylla ändamålet med behandlingen, inte spara personuppgifter längre än vi behöver och att vi ska skydda personuppgifterna från obehörig eller otillåten behandling. För att behandlingen ska vara laglig måste vi dessutom ha en rättslig grund för behandlingen.

Rättslig grund

Eftersom Formas är en myndighet får vi uppdrag från regeringen att utföra vissa uppgifter. Uppdraget formuleras exempelvis i Formas myndighetsinstruktion och regleringsbrev. För de behandlingar av personuppgifter som Formas genomför som en följd av dessa uppdrag använder Formas den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Detta gäller exempelvis behandling av personuppgifter i samband med forskningsfinansiering.

I vissa fall kan Formas även använda den rättsliga grunden samtycke. Detta gäller exempelvis när du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev eller när vi publicerar en bild på dig på vår hemsida. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för behandlingen.

Formas kan också behöva behandla dina personuppgifter som en följd av ett avtal som slutits mellan dig och myndigheten. Detta gäller exempelvis för dig som är anställd på Formas, anlitas som konsult eller leverantör.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som behandlas hos Formas och att i vissa fall få uppgifter rättade. Observera att Formas bara har tillgång till personuppgifter som behövs för myndighetens egen verksamhet, till exempel diarier, kund- och prenumerantregister, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag. Om du vill veta om Formas behandlar personuppgifter om dig ska du skicka en begäran till oss.

Skicka din begäran till: registrator@formas.se

eller

Formas
Registrator
Box 1206
111 82 Stockholm

Synpunkter på Formas hantering av personuppgifter

Om du har synpunkter på hur Formas behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss via vår registrator. Dina synpunkter kommer vidareförmedlas till myndighetens Dataskyddsombud.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, är tillsynsmyndighet för Formas personuppgiftsbehandling. Du har alltid möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Formas inte besvarar din synpunkt på ett tillfredsställande sätt.

Uppdaterad:28 augusti 2023
Sidansvarig: Timothy Hallgren