Söka finansiering

Finansiering

Vem kan söka finansiering?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut och deras forskare är den största målgruppen för våra utlysningar, men även många andra kan söka finansiering hos oss – till exempel intresseorganisationer, företag (utom enskilda firmor), föreningar, kommuner och landsting samt andra statliga myndigheter än lärosäten.

Finansiering

Vad kan du söka finansiering för?

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra.

Finansiering

Så här ansöker du

Din ansökan gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Det finns sådant som är bra att känna till innan du ansöker, som exempelvis vilka bedömningskriterierna är, vem som kan vara medelsförvaltare och ta emot pengar som vi betalar ut, vad vi ställer för krav på publicering av resultat och vad vi helst ser att du väger in i ditt projekt när du ansöker om finansiering från oss.

Finansiering

Så här fattar vi beslut om din ansökan

Vi bedömer ansökningar utifrån vetenskaplig kvalitet och relevans för samhället. Det kan ibland även finnas andra kriterier, och det framgår i så fall i utlysningstexterna. Det är Formas forskarråd som ansvarar för beslut om vilka projekt som ska finansieras. Forskarrådet delegerar beslut om att bevilja medel upp till 10 miljoner kronor per projekt och år, till Formas generaldirektör som i sin tur delegerar dessa beslut till Formas avdelningschefer. Besluten grundas på de rekommendationer som våra beredningsgrupper ger. Det är forskare och behovsägare i beredningsgrupperna som bedömer alla ansökningar, innan bedömningarna överlämnas till Formas för beslut.

Finansiering

Då får du besked

Det står i utlysningstexten när du kan förvänta dig att få besked. Du eller den som är projektledare får då ett meddelande i Prisma. Meddelandet kommer till projektledarens konto.

Finansiering

Om du får finansiering ska du lämna rapport

Du som har fått finansiering ska redovisa projektets utgifter och resultat. Det gör du i Prisma.

Aktuella utlysningar

Uppdaterad:23 januari 2023