Vem kan bli medelsförvaltare?

Medelsförvaltaren är den som tar emot de pengar som Formas betalar ut till ett beviljat projekt. Man kan bli godkänd som medelsförvaltare antingen för Formas alla typer av utlysningar eller för enskilda projekt. Du ansöker om att bli medelsförvaltare i vårt ansökningssystem Prisma.

Innehåll på sidan:

Bli medelsförvaltare för alla typer av utlysningar

Svenska lärosäten eller andra statliga forskningsinstitut är exempel på organisationer som kan godkännas som medelsförvaltare för alla våra typer av utlysningar. Det gäller även många andra forskningsorganisationer.

Organisationerna måste först uppfylla våra kriterier för medelsförvaltare. Om de gör det får de ett generellt godkännande. De behöver då inte ansöka om att bli godkända som medelsförvaltare i varje ny utlysning.

Alla svenska högskolor och universitet uppfyller våra kriterier och är godkända som medelsförvaltare. Det gäller även de flesta forskningsinstitut. Om du inte vet om din organisation är godkänd kan du höra med den som ansvarar för forskning inom din organisation. Du kan också kontakta Formas.

Våra kriterier

Kriterierna för att bli medelsförvaltare för Formas alla typer av utlysningar är framtagna i samråd med två andra forskningsfinansiärer: Vetenskapsrådet och Forsknings­rådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Kriterierna utgör en gemensam grund för oss och fastställer vilka medelsförvaltare som kan godkännas att ta emot pengar från oss.

En medelsförvaltare för Formas samtliga utlysningar ska uppfylla följande kriterier:

  • Medelsförvaltaren ska vara en juridisk person med ett svenskt organisationsnummer.
  • Medelsförvaltaren ska vara forskningsutförare. Att vara forskningsutförare innebär att man har en dokumenterad forskningsverksamhet.
  • Medelsförvaltaren ska ha förmåga att klara de åtaganden som beskrivs i Formas villkor. Dessa villkor föreskriver bland annat att projektledaren för ett projekt som blir beviljat finansiering ska vara anställd av medelsförvaltaren. Villkoren föreskriver även att medelsförvaltaren ska ta emot och förvalta de beviljade medlen och ansvara för att projektledare och annan berörd personal får tillgång till lokaler, utrustning och andra resurser som krävs för att projektet ska kunna genomföras.
  • Medelsförvaltaren ska garantera den akademiska friheten inom ramen för sitt uppdrag, till exempel i egenskap av myndighet eller lärosäte. Det ska göras genom att forskningsproblem får väljas fritt, forskningsmetoder fritt får utvecklas och forskningsresultat fritt får publiceras.
  • Medelsförvaltaren ska se till att resultaten från forskning som genomförts med stöd av Formas görs öppet tillgänglig för såväl andra forskare som den intresserade allmänheten och företag.

Medelsförvaltare får inte bedriva ekonomisk verksamhet

En medelsförvaltare som vill godkännas för alla Formas typer av utlysningar får inte vara en så kallad organisatorisk enhet som bedriver ekonomisk verksamhet. Som huvudregel anses alla bolag bedriva ekonomisk verksamhet. Även föreningar och andra organisationer kan räknas hit, men det beror på den verksamhet de bedriver.

För organisationer som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet gäller att man kan vara medelsförvaltare om medlen används i den icke-ekonomiska verksamheten. Medlen får inte användas i den ekonomiska verksamheten. Verksamheternas redovisningar måste vara separerade från varandra.

Du kan läsa mer om villkoren för medelsförvaltare i Formas generella villkor för beviljade medel till forskning, utveckling och innovation.

Bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt

I vissa av våra utlysningar kan vi godkänna organisationer som medelsförvaltare för enskilda projekt. De krav som då ställs för att bli godkänd står i den aktuella utlysningen.

När det gäller enskilda projekt är det oftast den som söker finansiering som också är medelsförvaltare. Det kan även vara flera organisationer som söker finansiering för ett gemensamt projekt.

Formas prövar först om organisationen kan godkännas som medelsförvaltare, innan vi beslutar om finansiering. När vi gör denna prövning begär vi ofta in kompletterande information om organisationen. Vi kan även göra en kreditupplysning. För att bli godkänd som medelsförvaltare får organisationen inte ha ekonomiska svårigheter.

Om du är privatperson eller driver en enskild firma kan du inte bli godkänd som medelsförvaltare.

Ansök om att bli medelsförvaltare i Prisma

Om du vill bli godkänd som medelsförvaltare ska du först anhålla om ett organisationskonto i vårt ansökningssystem Prisma. Detta gör du via knappen Anhåll om organisationskonto Länk till annan webbplats. på Prismas startsida. Fyll i organisationens namn, organisationsnummer och vem som ska vara organisationskontoansvarig. Den person som anges som organisationskontoansvarig ska vara en behörig företrädare för organisationen. Det behöver inte vara en firmatecknare.

Vill du ansöka om att bli godkänd i alla typer av utlysningar anger du det i kommentarsfältet när du anhåller om kontot. Du måste också skicka in den ifyllda blanketten Underlag för beslut om godkännande av medelsförvaltarskap , 38.3 kB. till registrator@formas.se. I den mallen ska organisationen styrka att kriterierna för medelsförvaltarskap är uppfyllda.

Vill du ansöka om att vara medelsförvaltare för ett enskilt projekt, räcker det med att du anger i kommentarsfältet inom vilken utlysning ni avser söka.

Vi bearbetar ansökan och meddelar sedanorganisationen huruvida medelsförvaltarskap medges eller inte. Denna process kan ta några veckor, så ansökan om att bli medelsförvaltare bör ske i god tid.

Uppdaterad:19 februari 2023