Olika typer av finansiering

Formas har i uppdrag att stödja forskning och innovation för en hållbar utveckling inom områdena miljö, areella näringar och hållbart samhällsbyggande. Projekten ska vara av högsta kvalitet och Formas ska verka för att resultat från projekten kommer till nytta.

Formas fördelar varje år drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till olika projekt. Vi arbetar med en portfölj av finansieringsinsatser som på olika sätt ska stödja framtagning och nyttiggörande av ny kunskap och nya innovativa lösningar.

En dryg tredjedel av våra medel fördelar vi genom insatser som syftar till att stödja forskarinitierade projekt, det vill säga forskningsbehov som forskare identifierar som särskilt angelägna. Två tredjedelar av medlen fördelas genom olika program och utlysningar som är tematiskt inriktade.

Här kan du läsa mer om några av våra olika typer av finansiering.

Uppdaterad:30 juni 2021
Sidansvarig: Linda Bergqvist Ampel