Att känna till när du skriver en ansökan

Det finns sådant som är bra att känna till när du skriver din ansökan. Här kan du bland annat läsa om våra bedömningskriterier, vad som gäller för språket i ansökan, vilka krav vi ställer när det gäller tillgång till resultat och forskningsdata och vad vi helst ser att du väger in i ditt projekt när du ansöker om finansiering från Formas.

Innehåll på sidan:

Kriterier för bedömningen

Vi bedömer och poängsätter alla ansökningar utifrån de kriterier som anges i utlysningstexten. Uppmärksamma alla kriterier i din ansökan, och beskriv klart och tydligt hur din ansökan relaterar till dem. Tänk också på att bedömningen enbart baseras på den information som finns i ansökan. Var därför mycket noggrann så att du får med allt. Tänk även på att ge din ansökan en bra och tydlig struktur.

Kommunikationsprojekt, innovationsprojekt

De kriterier vi använder för att bedöma kommunikationsprojekt och projekt inom strategiska innovationsprogram framgår alltid av utlysningstexten.

Lika bedömning ger företräde för underrepresenterat kön

Ingen diskriminering får förekomma i bedömningen av ansökningarna, exempelvis på grund av kön. När det gäller jämställdhet och hur ansökningar bedöms av Formas är den vetenskapliga kvaliteten och relevansen överordnad, men vid lika bedömning ska beredningsgrupperna lämna företräde till underrepresenterat kön.

Språk i ansökan

Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Du kan skriva din ansökan på svenska, men då kommer den att översättas inför bedömningen. Det finns två delar i ansökan som har speciella regler, oavsett vilket språk du väljer att utgå ifrån.

Om du skriver din ansökan på svenska lämnar vi den del som handlar om forskningsprogrammet för översättning till engelska, innan beredningsgruppen bedömer ansökan. Du kommer inte att kunna läsa översättningen eller ändra i den, innan den går till bedömning.

Din budgetspecifikation och CV översätts inte. Skriv därför gärna budgetspecifikationen på engelska, även om du skriver övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet Prisma.

Två delar med speciella språkregler

Två delar i ansökan har speciella regler om vilket språk de ska vara på:

  1. Den korta projektbeskrivningen ska finnas på både svenska och engelska.
  2. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska skrivas på svenska.

Kategorisera ditt projekt utifrån hållbarhetsmålen

När du ansöker får du kategorisera ditt projekt enligt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.. Syftet med det är att vi ska kunna redovisa hur den forskning vi finansierar bidrar till hållbar utveckling och till att lösa olika samhällsutmaningar.

Kategoriseringen ska du basera på projektets direkta syften eller den förväntade tillämpningen av projektets resultat.

Det är många aktörer världen över som förhåller sig till de globala målen. Det ökar möjligheten för både oss och andra att använda och jämföra de data som Formas har. Kategoriseringen underlättar även för oss att ge en mer nyanserad bild av vår forskningsportfölj och av hur väl den svarar mot samhällsutmaningarna.

Integrera klimat- och miljöhänsyn i ditt projekt

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att i nuläget vara en del av bedömningen av din ansökan. Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

En jämställd, jämlik och inkluderande samhällsutveckling

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel, att i möjligaste mån tänka på att utforma projektet så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Vi uppmanar dig även att beakta att projektgruppen får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Redovisa dina etiska överväganden

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du lämna in en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten och få den godkänd. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd.

Etiskt godkännande av djurförsök (jordbruksverket.se)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Du ska ange i din ansökan om du har ett gällande etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas.

Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför.

Etiskt godkännande är institutionens ansvar

Den institution där forskningen ska bedrivas, till exempel högskolan eller universitetet, ansvarar för att det finns ett etiskt godkännande innan arbetet inleds. Detta är något Formas förutsätter när vi beviljar finansiering till forskning som kräver godkännande. Företrädaren för institutionen bekräftar detta genom att signera ansökan.

Ansökan är allmän handling

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling, när den har kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Innan vi lämnar ut ansökningar gör vi alltid en sekretessprövning, men vi får bara dölja information om vi har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vi publicerar beslut på webben

Vi publicerar våra beslut om finansiering på webbplatsen. I besluten står bland annat namn på projektledaren och på medelsförvaltaren, det vill säga den organisation som tar emot de pengar som Formas har beviljat.

Vi informerar om din forskning

Vi informerar om forskning som vi finansierar. Då använder vi den populärvetenskapliga beskrivningen från ansökan. Tänk därför på att inte skriva om sådant du vill hålla hemligt i beskrivningen. Det kan till exempel gälla sådant du vill ansöka om patent för.

Vi lämnar uppgifter vidare

Vi lämnar uppgifter till Vetenskapsrådet om den finansiering som vi beviljar. De registrerar och publicerar informationen i SweCRIS, en nationell databas över bidrags­finan­sierad forskning Länk till annan webbplats.. Syftet med publiceringen är att offentliggöra och kommunicera svensk forskning samt att möjliggöra statistiska analyser. SweCRIS kan i sin tur komma att lämna uppgifterna vidare till den som är medelsförvaltare för den aktuella finansieringen, till exempel ett universitet eller en högskola. Det är även möjligt att söka direkt i databasen genom SweCRIS webbplats.

Vilka uppgifter lämnas vidare?

De uppgifter vi lämnar vidare är

  • information om utlysningen
  • uppgifter ur ansökan om projektet
  • uppgifter om projektledare och medverkande forskare
  • information om beslut som tagits om ansökan.

Observera att personnummer och kontaktuppgifter inte kommer att visas publikt.

Det är frivilligt med uppgifter i SweCRIS

Det är frivilligt att låta uppgifterna bli registrerade och publicerade i SweCRIS. Kontakta oss om du inte vill att dina uppgifter ska överföras dit.

Rätt att begära registerutdrag

Du som registreras i SweCRIS har rätt att begära ut registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Vetenskapsrådet är personuppgiftsansvarig för hantering av data inom SweCRIS och är skyldig att rätta inkorrekta uppgifter på begäran från dig som är registrerad. Kontakta swecris@forskning.se om du vill veta vilka uppgifter som är registrerade om dig.

Regler för att komplettera och registrera en ansökan

Du kan inte registrera en ansökan i vårt ansökningssystem efter att utlysningen har stängt. Du kan inte heller komplettera din ansökan eller göra ändringar i den efter stängningen.

Om du söker finansiering i en löpande utlysning kan du inte göra ändringar i din ansökan efter att du har registrerat den i ansökningssystemet.

Om du söker finansiering i en utlysning som bara tar emot ansökningar en viss period, kan du ändra eller komplettera din ansökan även efter att du har registrerat den så länge utlysningen fortfarande är öppen. När den stänger skickas alla registrerade ansökningar in automatiskt. Efter det kan du inte göra några ändringar eller komplettera din ansökan.

Du kan alltid ta tillbaka en ansökan, om du ångrar dig och inte vill söka finansiering.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

För oss är det viktigt att forskningsresultat ska kunna läsas och laddas ned gratis. Vi vill även att vetenskapliga data ska vara öppet tillgängliga. Därför kräver vi att du publicerar dina resultat med öppen tillgång, så kallad open access, och att du ser till att dina forskningsdata blir öppet tillgängliga i databaser.

Öppen vetenskap

Du ska publicera dina publikationer med öppen tillgång

Du som ska publicera projektresultat som finansierats av Formas i en utlysning som öppnat efter 1 januari 2021, ska göra det med omedelbart öppen tillgång, utan fördröjning. Kravet gäller för artiklar som har accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter, konferensrapporter eller på plattformar för publicering. Reglerna gäller inte publicering i monografier och antologier.

Du kan publicera på något av följande sätt:

  • i en öppet tillgänglig tidskrift eller på en öppet tillgänglig plattform
  • i en prenumerationstidskrift med samtidig publicering i öppet tillgängliga arkiv eller repositorier (parallellpublicering), eller
  • i en tidskrift som ingår i ett transformativt avtal.

Det finns ett verktyg, Journal Checker Too Länk till annan webbplats.l som kan användas för att se om du uppfyller någon av ovanstående krav.

Formas policy för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (pdf) , 128.5 kB.

Du som fått medel i en utlysning som öppnat innan 1 januari 2021 kan tillämpa en fördröjd öppen publicering, dock med högst 6 månaders fördröjning.

Du ska publicera med CC-BY-licens

För att publicera en artikel med öppen tillgång, ska du publicera den med en Creative Commons-licens. Använd den variant som heter CC-BY. Det innebär att upphovsrätten stannar hos författaren/författarna. Den innebär vidare att du som författare tillåter andra att fritt använda, bearbeta eller sprida din artikel, under förutsättning att du anges som upphovsperson. CC BY-licensen är en öppen standardlicens som flera internationella organisationer rekommenderar. Läs mer på Creative Commons webbplats Länk till annan webbplats.

För att tydliggöra att artikeln ska publiceras med öppen licens, ska följande text läggas in i det författargodkända manuskriptet:

This research was funded in whole or in part by Formas [Grant number]. For the purpose of Open Access, the author has applied a CC BY public copyright license to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.

Kostnader för att publicera

Öppen publicering innebär ofta en kostnad. I Sverige finns det många tidskrifter som omfattas av förbetalda författaravgifter, så kallade transformativa avtal eller publiceringsavtal. Det innebär att kostnaden för publicering är förbetald av lärosäten och andra organisationer. Det blir inga kostnader för din publicering, om det lärosäte som du tillhör har transformativa avtal. Kontakta ditt lärosätes bibliotek för information om vilka tidskrifter lärosätet har avtal med. Det finns också ett verktyg, SciFree Journal Search Tool Länk till annan webbplats., som samlar alla tidskrifter som ditt lärosäte har avtal med. Hör med ditt lärosäte.

Läs mer på Kungliga bibliotekets hemsida vilka avtal som finns i Sverige och hur du går till väga för att ta del av dem.

Öppen tillgång i Bibsamavtalen (kb.se) Länk till annan webbplats.

Om du inte kan ta del av sådana avtal men avser att publicera dig i en helt öppet tillgänglig tidskrift, kan du söka bidrag för den kostnad det kan innebära. Det gör du i den projektansökan du lämnar in. Det är en kostnad som räknas till driftskostnader. Kostnaden ska vara skälig och kunna styrkas på begäran av oss.

Mer information om hur du kan publicera dig med öppen tillgång

Du som är verksam vid ett lärosäte kan kontakta ditt bibliotek, där det finns personal som kan ge praktisk hjälp och rådgivning kring hur du kan publicera dig med öppen tillgång.

Kungliga biblioteket samordnar på regeringens uppdrag införandet av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Mer information finns på deras webbplats om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Länk till annan webbplats.

Gör gärna vetenskapliga data tillgängliga

Vi rekommenderar att du gör data och metadata från projekt som vi finansierar öppet tillgängliga i databaser eller repositorier. Du kan göra det antingen nationellt eller internationellt, och så länge det inte strider mot någon lag, exempelvis offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller dataskyddsförordningen (GDPR).

Datahanteringsplan

Du behöver ha en datahanteringsplan där du redogör för hur den data som produceras i projektet kommer att tas om hand efter det att projektet avslutats. Planen ska inte skickas in till oss, om det inte specifikt anges i den aktuella utlysningstexten att du ska göra det, men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Om din medelsförvaltare inte har en egen datahanteringsplan, rekommenderar vi att du använder Vetenskapsrådets mall för datahanteringsplan Länk till annan webbplats.. Ta gärna hjälp av den checklista som tagits fram av Svensk Nationell Datatjänst (SND) Länk till annan webbplats. för att utforma en datahanteringsplan.

I Science Europes rapport Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur du på bästa sätt organiserar och bevarar dina forskningsdata.

Inget krav på rättigheter till resultat

Vi kräver ingen äganderätt eller nyttjanderätt till ditt resultat, och det gäller forskningsresultat såväl som andra resultat. Men vi förutsätter att du följer de bestämmelser som finns inom det immaterialrättsliga området, som exempelvis regler om upphovsrätt och patenträtt. Det gäller även internationella lagar och överenskommelser i de projekt där det är relevant.

Tänk på att ni sinsemellan behöver komma överens om hur rättigheterna till resultat ska fördelas, om ni är flera som samarbetar.

Uppdaterad:24 april 2024