Formas eget hållbarhetsarbete

Formas bidrar på många sätt till en hållbar utveckling, genom att finansiera forskning och innovation och genom våra övriga uppdrag. Vårt arbete utgår från visionen, ”Kunskap bygger en hållbar värld” och vi strävar efter att leva som vi lär, också inom organisationen.

Med utgångspunkt i miljön

I hållbarhetsarbetet prioriterar vi i första hand att minska vår verksamhets miljöbelastning. Vi följer de miljörelaterade krav som finns samlade kring myndigheters arbete med miljöledningssystem Länk till annan webbplats. och resfria möten Länk till annan webbplats., REMM. Vi strävar samtidigt efter att vara en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare. Dessutom satsar vi på att på olika sätt integrera Agenda 2030 i vår verksamhet för att mer systematiskt stärka vårt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling.

Miljöpolicy och miljömål

Vi uppdaterade vår miljöpolicy och våra miljömål vid årsskiftet med utgångspunkt i 2020 års miljöutredning.

Formas är en statlig myndighet med uppdrag att finansiera, analysera, sammanställa och på andra sätt främja och nyttiggöra forskning och innovation för en hållbar utveckling. Vi verkar därmed för en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Våra ansvarsområden ligger inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas arbete utgår från visionen Kunskap bygger en hållbar värld och vi arbetar dagligen med att utveckla vår verksamhets positiva bidrag. Vi har samtidigt en ambition om att leva som vi lär och vill minska den negativa påverkan som våra aktiviteter trots allt kan ha på miljön. Därför ska vi särskilt uppmuntra miljöhänsyn i projekt vi finansierar, minska utsläpp från tjänsteresor, arbeta med resfria och hållbara mötesformer samt ställa relevanta miljökrav på de produkter och tjänster vi behöver köpa in.

Vi ska bedriva ett systematiskt miljöarbete för att uppfylla och bidra till gällande miljölagstiftning, förordningar och andra bindande krav, Sveriges nationella miljökvalitetsmål och de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Detta gör vi genom att:

 • ständigt utveckla verksamhetens bidrag till en hållbar utveckling
 • skydda miljön genom åtgärder som förebygger och minimerar negativ påverkan
 • minska konsumtion och avfall, främja återvinning, återbruk och resurseffektivitet
 • väga in miljöhänsyn vid val av produkter och tjänster
 • uppmuntra och skapa förutsättningar för medarbetare att ta miljöhänsyn
 • integrera miljöarbetet i befintliga processer och sträva efter ständig förbättring
 • samverka med intressenter för en hållbar utveckling

Till miljöpolicyn hör Formas miljömål och en handlingsplan för hur de ska uppnås. Styrdokumenten utgör basen i miljöledningssystemet och ska revideras minst vart tredje år. Miljöpolicyn ska hållas tillgänglig för alla.

Våra målområden innehåller övergripande långsiktiga mål och delmål med kortare tidshorisont.

 • 1: Minska potentiellt negativ miljöpåverkan i finansierade projekt.

 • 2: Minska utsläpp från tjänsteresor årligen, uppnå noll nettoutsläpp 2030.
  • 2:1 Minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 80 % till utgången av 2023 jämfört med basperioden 2017 – 2019, till maximalt 22 ton koldioxid.
 • 3: Vidareutveckla digitala mötesformer och minska miljöpåverkan från fysiska möten.
  • 3:1 Genomföra alla möten på ett sätt som möjliggör effektivt och givande digitalt deltagande från och med 2021.
 • 4: Minska miljöpåverkan från produkter och tjänster genom systematisk, miljöanpassad upphandling och hänsyn till miljöpåverkan under livscykeln.

Genom att uppnå målen kan Formas bidra till den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. Särskilt till det globala hållbarhetsmålet 12 Hållbar konsumtion och produktion och 13 Bekämpa klimatförändringar.

Några åtgärder

Vi jobbar på olika sätt för att förbättra vårt hållbarhetsarbete löpande. Bland annat har vi en särskild policy för möten och resor och gjorde insatser för att stödja resfria arbetssätt, redan innan covid-19-pandemin.

Vi uppmanar till miljöhänsyn i de projekt vi finansierar och har inkluderat miljöhänsyn i riktlinjer för upphandling. På kontoret har vi komplett källsortering av avfall och jobbar för en mer cirkulär hantering av kasserad IT-utrustning. En fullständig redogörelse av åtgärderna finns i vår redovisning till Naturvårdsverket. Underlaget ingår i den årliga sammanställningen över myndigheters arbete med miljöledning Länk till annan webbplats..

Synpunkter och idéer kring hållbarhetsarbetet välkomnas.

Kontakt

Uppdaterad:30 november 2022
Sidansvarig: Elisabet Blomberg