Formas eget hållbarhetsarbete

Formas bidrar på många sätt till en hållbar utveckling, genom att finansiera forskning och innovation och genom våra övriga uppdrag. Vårt arbete utgår från visionen, ”Kunskap bygger en hållbar värld” och vi strävar efter att leva som vi lär, också inom organisationen.

Med utgångspunkt i miljön

I hållbarhetsarbetet prioriterar vi i första hand att minska vår verksamhets miljöbelastning. Vi följer de miljörelaterade krav som finns samlade kring myndigheters arbete med miljöledningssystemlänk till annan webbplats och resfria mötenlänk till annan webbplats, REMM. Vi strävar samtidigt efter att vara en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare. Dessutom satsar vi på att på olika sätt integrera Agenda 2030 i vår verksamhet för att mer systematiskt stärka vårt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling.

Miljöpolicy och miljömål

Formas nuvarande miljöledningssystem togs fram 2016, med följande miljöpolicy och här nedkortade miljömål.

Formas miljöpolicy syftar till att bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Det sker genom att Formas medarbetare i sin verksamhet beaktar och minimerar negativ påverkan på miljön. Särskilt fokus läggs på myndighetens mest betydande negativa miljöpåverkan, utsläpp från flygresor. Formas medarbetare ska ha god kännedom om myndighetens miljöledningssystem och främja den positiva påverkan på miljön som myndighetens verksamhetsområden ger upphov till.

Miljömål:

  • öka andelen resfria möten för att minimera utsläpp
  • ha rutiner för alla delar som medför negativ miljöpåverkan
  • upphandla med miljökrav
  • följ upp och minska energiförbrukning
  • följ upp inköp av förbrukningsvaror - minska konsumtion och öka återvinning.

Några åtgärder

Vi har vidtagit flera åtgärder för att uppfylla miljömålen. Bland annat har vi infört en policy för möten och resor och gjort olika insatser för att stödja resfria arbetssätt. Vi har också inkluderat miljöhänsyn i riktlinjer för upphandling och ordnat med komplett källsortering av avfall och mer cirkulär hantering av kasserad IT-utrustning. En fullständig redogörelse av åtgärderna finns i vår redovisning till Naturvårdsverket. Underlaget ingår i den årliga sammanställningen över myndigheters arbete med miljöledninglänk till annan webbplats.

Kommande steg

Vi kommer inom kort att aktualisera Formas miljöledningssystem, med utgångspunkt i en ny miljöutredning som bland annat kartlagt var vår verksamhet har störst direkt och indirekt påverkan.

Synpunkter och idéer kring hållbarhetsarbetet välkomnas.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:4 december 2020
Sidansvarig: Elisabet Blomberg