Öppen vetenskap

Forskning är ett viktigt verktyg för att vi ska nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För att detta ska ske måste forskningsresultaten komma samhället till del och kunskap som det offentliga finansierar måste kunna omsättas till praktik. Formas arbetar därför aktivt med frågor kopplade till öppen vetenskap.

Öppen tillgång till forskningsresultat bidrar till att upprätthålla och främja en hög forskningskvalitet. Att resultat snabbt blir tillgängliga gör det möjligt för forskningen att snabbare gå framåt genom att fler forskare ges möjlighet att validera och bygga vidare på tidigare resultat.

Regeringen förtydligade 2019 i budgetpropositionen den nationella riktningen för öppen tillgång: ”vetenskapliga publikationer som tagits fram med offentliga medel senast fr.o.m. 2020 bör bli öppet tillgängliga direkt då de har publicerats”.

Öppen vetenskap bidrar även till att utnyttja digitaliseringens potential för effektiv kommunikation mellan forskare och det omgivande samhället. Strävan att möjliggöra automatiserad insamling av forskningsresultat, så att de kan bearbetas av forskare i framtiden, är också en drivkraft bakom den rörelse som nu tagit fart. Omställningen till öppen vetenskap har pågått länge och har accelererat tack vare initiativ såsom det internationella samarbetet OA2020, som samlar mer än 130 rektorskonferenser, bibliotek och forskningsorganisationer som verkar för öppen tillgång.

Läs mer om öppen vetenskap på Kungliga Bibliotekets webbplats länk till annan webbplats

I dagsläget ligger många vetenskapliga artiklar låsta bakom betalväggar. Företag, beslutsfattare i kommuner och myndigheter, skolor och allmänheten är många gånger utestängda från att ta del av den kunskap som finansierats med allmänna medel. Samtidigt har kostnaderna för prenumerationer på vetenskapliga tidskrifter ökat i en takt som har medfört svårigheter även för universiteten att ta del av artiklar.

Formas ställde sig därför, tillsammans med ett antal andra forskningsfinansiärer som verkar för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, bakom initiativet Plan S . Plan S medför krav på att vetenskapliga publikationer från projekt som får medel i utlysningar som öppnar efter 1 januari 2021 ska göras omedelbart öppet tillgängliga. Krav på omedelbar öppen tillgång kommer sannolikt även att omfatta projekt som tilldelas medel från Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation för tidsperioden 2021-2027.

Läs mer om Plan S på Coalition S webbplatslänk till annan webbplats.

Läs mer om licenser och creative commons på Kungliga bibliotekets webbplatslänk till annan webbplats.

Publiceringslandskapets omfattande förändringar kräver nya typer av vetenskapliga bedömningar. Formas har därför undertecknat the San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA, ett erkännande av behovet av att förbättra hur vetenskaplig forskning bedöms. Formas har också implementerat detta i de riktlinjer som tillämpas vid bedömningar av forskningsansökningar. Grundläggande för DORA är att det är kvaliteten i vad som har publicerats som ska bedömas och inte vart något har publicerats.

Läs mer på webbplatsen sfdora.orglänk till annan webbplats

Även öppna data är en viktig fråga för Formas. Många forskningsprojekt genererar forskningsdata som kan komma till nytta inte enbart inom projektet utan även analyseras vidare av andra. Grunden för att detta ska vara möjligt är en god datahantering.

Formas kräver i dagsläget att projekt som beviljats stöd ska ha en datahanteringsplan där det redogörs för hur den data som genereras inom projektet kommer att tas om hand efter det att projektet avslutats. Datahanteringsplanen behöver inte skickas in till Formas, men ska på förfrågan kunna uppvisas. Vi rekommenderar att forskare följer det förslag för vad en datahanteringsplan ska innehålla som tagits fram av Science Europe. Mer att läsa om förslaget finns i rapporten Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management.länk till annan webbplats

Formas deltar, tillsammans med bland andra Vetenskapsrådet, i ett arbete som syftar till att ta fram enhetliga nationella krav för datahanteringsplaner. Det är även möjligt att få finansiering, som en del av projektkostnaden, för att bekosta datahantering, inhämtning, behandling med mera.

Formas deltar även i en myndighetsövergripande grupp som rör öppna data och leds av Vetenskapsrådet. I denna grupp har problematiken med att bevara data lyfts som en betydande utmaning för svensk forskning. Mer stöd till forskare rörande lagring, strukturering och standardisering för hantering av data är viktigt för att underlätta återanvändande av data.

Formas följer också det arbete som sker på EU-nivå kopplat till öppna data och verkar för en harmonisering inom området. Ett exempel på detta är European Open Science Cloud, EOSClänk till annan webbplats. Det är ett initiativ från EU-kommissionen om en gemensam, öppen och virtuell miljö som ska kunna tillhandahålla tjänster för lagring, hantering, delning, analys och användning av forskningsdata. Initiativet bygger på visionen om ett öppet och tillgängligt innovations- och vetenskapssamhälle – i Europa och globalt.

Uppdaterad:31 januari 2020
Sidansvarig: Elisabet Blomberg