Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt 2024

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Nytänkande forskningsprojekt där du fritt formulerar en frågeställning inom Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

VEM KAN SÖKA?

Disputerade forskare vid svenska lärosäten och forskningsinstitut.

Huvudsökande ska ha en karriärålder på minst fyra år.

Medelsförvaltare ska vara ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka minst 5 miljoner kronor och max 6 miljoner kronor.

Projektet ska löpa under fyra år (48 månader).

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2024-09-04 14:00
Sista ansökningsdatum: 2024-10-16 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar. Större ändringar hittar du under rubriken uppdateringar.

I september 2024 öppnar Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt. Utlysningen stödjer nytänkande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans inom Formas ansvarsområden.

Det övergripande målet med Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt, är att stödja nytänkande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans inom Formas ansvarsområden. Nytänkande forskning skiljer sig från annan forskning genom att den syftar till att avsevärt utveckla och utmana kunskapsläget och state of the art.

Utlysningens långsiktiga syfte är att främja en tydlig förflyttning av kunskapsläget som bidrar till att lösa samhällsutmaningar inom områden av stor relevans för hållbar utveckling. Utlysningen ska bidra till en kontinuerlig och långsiktig kunskapsuppbyggnad med en mångfald av discipliner och perspektiv. Utlysningen ska även främja internationellt framstående forskare och forskningsmiljöer.

I utlysningen välkomnas grundforskning och behovsmotiverad forskning inom alla discipliner eller kombinationer av discipliner.

Formas ansvarsområden

Den forskning som Formas finansierar ska bidra till minst ett av Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande, eller deras skärningspunkter. Dessa områden beskrivs vidare under tre separata rubriker nedan, men ska inte betraktas som separata områden.

I din ansökan kommer du att behöva beskriva på vilket sätt ditt projekt bidrar till Formas ansvarsområden. I bedömningen av huruvida ett projekt ligger inom Formas ansvarsområden eller inte, utgår vi från denna beskrivning. För att ett projekt ska bedömas ligga innanför Formas ansvarsområden krävs att det tydligt framgår hur projektet kan bidra till dessa. Forskningsprojekt som bedöms ligga utanför Formas ämnesområden kan inte beviljas bidrag och kommer att avslås innan beredning.

Miljö

Ansvarsområdet miljö handlar om samspelet mellan människa och miljö och främjandet av hållbara samhällen och livskraftiga ekosystem. Här ingår frågor som gäller klimat, miljö, hav och vatten, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, resurseffektivitet och en kemikaliesäker framtid. Till området hör även frågor om jordsystemet och processer i mark, luft eller vatten. I klimat ingår exempelvis klimatsystemet och dess förändringar, åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, ökad kunskap om klimatförändringarnas effekter och/eller anpassningsåtgärder. Till miljöområdet hör också frågor om mer miljövänliga och socio-ekonomiskt hållbara sätt att nyttja befintliga resurser på liksom hållbara produkter, processer, material och konsumtionsmönster. Miljöområdet inkluderar även frågor om hur människan förhåller sig till naturen och dess värden, samt hur dessa ändras över tid. I området ingår också frågor kring samhällets förmåga att värdera och hantera exempelvis miljöföroreningar, klimatrisker och miljöförändringar.

Areella näringar

Ansvarsområdet areella näringar handlar om skog, jordbruk, mark, livsmedel samt djurhälsa och djurvälfärd ur en mångfald av perspektiv. Här ingår frågor om skogens olika användningsområden och värden, och synergier och avvägningar dem emellan. Frågor om jordbruk och livsmedel innefattar hela livsmedelssystemet, med produktion, förädling, distribution, tillagning och konsumtion av livsmedel och hantering av restprodukter. Här ingår frågor om olika gruppers tillgång till säkra, näringsrika, hälsosamma, miljövänligare och smakrika livsmedel. I djurhälsa och djurvälfärd ingår sport- och sällskapsdjur, försöksdjur, livsmedelsproducerande djur på land och i vatten, och deras hälsa och välbefinnande. Här ingår smittspridning mellan djur, samt mellan människor och djur. Området areella näringar innefattar också frågor om markanvändning, markhälsa och markfrågor kring utvinning av strategiska mineraler och råmaterial.

Samhällsbyggande

Ansvarsområdet samhällsbyggande handlar om samhällsplanering, gestaltning, design och byggande, samt om användning, förvaltning, återanvändning och rivning av byggnader, bostäder, platser, landskap och infrastrukturer. Det handlar också om relationer mellan platser, byggnader och samhällsfunktioner och hur de används, samt hur vi människor förflyttar oss. I samhällsbyggnad ingår både kultur- och naturmiljöer samt hur samhällen och den byggda miljön kan göras inkluderande, trygg och anpassad inför framtida utmaningar. Ansvarsområdet samhällsbyggande innefattar alla aspekter av hållbar utveckling med fokus på att tillgodose behovet av goda livsmiljöer för alla, nu och i framtiden. Det innefattar avvägningar mellan olika intressen och målkonflikter kring vilka värden som ska styra och hur ett bra samhälle för människa och miljö planeras, byggs och förvaltas.

Skärningspunkter och områdesövergripande frågor

Formas ansvarsområden ska inte betraktas som tre separata områden. Kunskapsbehov berör ofta komplexa frågor som befinner sig i skärningspunkterna mellan miljö, areella näringar och samhällsbyggande, eller som är områdesövergripande. Det kan handla om människors förhållningssätt till hållbarhetsutmaningar och hur dessa kommer till uttryck i vardagsliv, kulturyttringar, organisationer och politik – i dåtiden, nutiden och framtiden. Det kan också handla om frågor om normer, praktiker och värderingar på individuell-, grupp- eller systemnivå, eller frågor om styrmedel, regelverk och politiska beslut.

Tekniska lösningar för hållbar energi

I denna utlysning kan du inte söka medel för projekt med primärt syfte att utveckla tekniska lösningar för utvinning, omvandling, överföring och/eller lagring av energi, för energieffektivisering, samt för infångning och lagring av koldioxid, CCS, eller infångning och användning av koldioxid, CCU. I tekniska lösningar ingår även komponenter, material och styr- och reglersystem för sådana lösningar. Här ingår även biobaserade och naturbaserade tekniska lösningar.

Humanmedicin

I denna utlysning kan du inte heller söka medel för projekt inom humanmedicin med undantag för projekt som tydligt bidrar till Formas ansvarsområden.

Utvecklingsprojekt

Du kan inte heller söka medel för utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekt kan exempelvis syfta till att utveckla nya varor, tjänster, processer, system och metoder eller förbättra sådana som redan finns. Utvecklingsprojekt bidrar inte till att utveckla ny vetenskaplig kunskap, eller gör så i begränsad omfattning.

Ytterligare avgränsningar kan tillkomma.

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare vid svenska lärosäten och forskningsinstitut.

Huvudsökande ska ha en karriärålder på minst fyra år. Eventuella medverkande forskare ska ha avlagt senast vid utlysningens stängning.

Forskare från alla discipliner och kombinationer av discipliner är välkomna att söka medel, så länge projektet ligger inom Formas ansvarsområden.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Medelsförvaltaren ska vara ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar.

Vem kan bli medelsförvaltare? Länk till annan webbplats.

För att kunna ansöka om bidrag i denna utlysning krävs följande:

 • Huvudsökande ska ha en karriärålder på minst fyra år. Karriärålder definieras här som den tid som har passerat från det att en person har fått sin doktorsexamen utfärdad till dess att utlysningen stänger. För att ha en karriärålder på minst fyra år i denna utlysning behöver huvudsökande ha fått sin doktorsexamen utfärdad senast den 16 oktober 2020.
 • Medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Doktorsexamen kan vara utfärdad i Sverige eller i ett annat land. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Den tilltänkte bidragstagaren ska vara projektledare för det projektet som ansökan gäller.

Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

Begränsningar – andra projektbidrag

Det är inte tillåtet att vara huvudsökande i Utforska 2024 om du är projektledare för ett pågående projekt som är beviljat i någon av Formas forskarinitierade utlysningar och som har en bidragsperiod som inkluderar 2025. Ett projekt räknas som pågående under de år som medel betalas ut från Formas. Formas forskarinitierade utlysningar innefattar:

 • Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären.
 • Årliga öppna utlysningen – bidragsformerna Forskningsprojekt och Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären.
 • Karriärstöd för forskare tidigt i karriären.
 • Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt.

Ansökningar där projektledare har ett pågående projekt från någon av Formas forskarinitierade utlysningar och en bidragsperiod som inkluderar 2025 kommer att avslås.

Din ansökan får inte omfatta kostnader för ändamål som redan är finansierade av Formas eller någon annan finansiär. Ansökningar som är helt eller i stora delar den samma som en ansökan som beviljats medel hos Formas eller en annan finansiär kommer att avslås.

Begränsningar – andra ansökningar

En person kan bara vara huvudsökande för en ansökan till Utforska 2024.

Det är inte tillåtet att inkomma med samma ansökan med olika huvudsökanden. Samtliga slutregistrerade ansökningar, som har snarlikt innehåll, kommer att avslås.

Det är tillåtet att vara huvudsökande för både en ansökan till Karriärstöd 2024 och Utforska 2024, förutsatt att du uppfyller villkoren för vem som kan söka. Om du står som huvudsökande för ett projekt som beviljas finansiering i Karriärstöd 2024 och har skickat in en ansökan som huvudsökande till Utforska 2024 behöver du dra tillbaka en av dessa ansökningar.

Det är tillåtet att vara medverkande forskare på mer än en ansökan till Utforska 2024.

Begränsningar – forskare verksamma vid företag och andra organisationer

Det är enbart forskare vid svenskt eller utländskt lärosäte eller forskningsinstitut som kan bjudas in som medverkande forskare. Forskare som är verksamma och är anställda vid företag eller andra organisationer kan inte bjudas in som medverkande forskare eller på andra sätt delta i projektet som projektdeltagare. Medel till sådana forskare får därför inte ingå i den budget ni söker bidrag för. Det är däremot möjligt att ha med sådana forskare i projektet om de finansieras med medel från andra källor, exempelvis in-kind.

Begränsningar – utländsk personal

Formas bidrag kan i mindre omfattning användas för att finansiera utländsk personal, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige. Eventuella delar i projektet som bedrivs av utländsk personal, ska vara väl motiverade och får endast utgöra en begränsad del av projektet.

Med utländsk personal avses projektdeltagare eller personer som engageras genom köpta tjänster, och som har sin anställning i ett annat land än Sverige.

Medelsförvaltaren är ansvarig att vid behov anställa utländsk personal eller betala för aktiviteter eller tjänster utanför Sverige i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för både direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

I denna utlysning kan du söka medel för löner till forskare, doktorander och annan personal, driftskostnader, avskrivningskostnader, lokalkostnader och indirekta kostnader.

Mer information om godkända projektkostnader hittar du under Budget.

 • Projekttiden är fyra år (48 månader). Det går inte att söka för kortare eller längre projekt.
 • Du kan söka minst 5 miljoner kronor och som mest 6 miljoner kronor.
 • Projektstart i Prisma är 1 september 2025. Detta datum är förvalt och går inte att ändra.

Ansökningar som inte uppfyller krav gällande budget och projekttid kommer att avvisas.

Formas kan av administrativa skäl lägga en utbetalningsplan för beviljade projekt som skiljer sig från ansökans fördelning av budgeten över tid.

Du bör skriva din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Om du skriver din ansökan på svenska översätter Formas följande delar av ansökan till engelska:

 • Nytänkande och originalitet
 • Befintligt kunskapsläge och state of the art
 • Vetenskaplig ansats
 • Samhällsrelevans och öppen vetenskap
 • Genomförande och kompetens
 • Etiska aspekter
 • Etiska överväganden

Översättningen görs av en professionell översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen.

Budgetspecifikation och CV översätts inte. Skriv därför dessa på engelska, även om du skriver övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet.

Den populärvetenskapliga beskrivningen ska skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan. Du bör också undvika att skriva känsliga personuppgifter i ansökan, både gällande dig själv och andra.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats..

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel att i möjligaste mån utforma projektet så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället.

Vi uppmanar dig även att beakta att projektgruppen får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. För det behöver du ett personligt konto.

Ansök om personkonto i Prisma. Länk till annan webbplats.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Antal månader som ansökan avser: 48 månader.
 • Startmånad 1 september 2025. Startdatum är förvalt i Prisma och går inte att ändra.
 • Projekttitel på svenska och engelska (max 200 tecken vardera, inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (max 4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (max 1 500 tecken vardera, inklusive mellanslag). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Bidrag till Formas ansvarsområden på engelska (max 2 000 tecken inklusive mellanslag). Här beskriver och motiverar du hur projektet bidrar till Formas ansvarsområden.

Projektbeskrivning

 • Nytänkande och originalitet (max 5 000 tecken inklusive mellanslag).
  Beskriv projektets syfte och mål. Beskriv även projektets potential att avsevärt utveckla eller utmana kunskapsläge och state of the art. Om så är relevant, beskriv projektets potential att utmana etablerade tankemodeller, antaganden eller andra delar av vetenskapliga paradigm.
 • Befintligt kunskapsläge och state of the art (max 5 000 tecken inklusive mellanslag).
  Beskriv befintligt kunskapsläge och state of the art inom projektets område, nationellt och internationellt, inklusive pågående forskning.
 • Vetenskaplig ansats (max 5 000 tecken inklusive mellanslag).
  Beskriv och motivera de teorier, metoder, empiriska material och/eller kontexter som kommer att användas i projektet.
 • Samhällsrelevans och öppen vetenskap (max 6 000 tecken inklusive mellanslag).
  Beskriv på vilket sätt projektet är relevant för samhället. Tydliggör vilka delar av samhället som projektet är relevant för och på vilka sätt. Det kan exempelvis handla om hållbarhetsfrågor, samhällsutmaningar, sektorer eller intressenter. Det kan också handla om särskilda platser, länder, regioner eller nivåer av beslutsfattande. Beskriv den samhällsnytta som projektets resultat kan bidra till, på kort eller lång sikt, nationellt eller internationellt.
  Beskriv hur projektet har tagit relevant hänsyn till olika samhällsgruppers behov och förutsättningar i utformningen av projektet och dess förväntade resultat. Samhällsgrupper innefattar intressenter, behovsägare och andra grupper som kan påverkas av eller använda projektet och dess resultat.
  Beskriv projektets bidrag till öppen vetenskap, under projektets gång och/eller genom spridning av metoder, databaser och resultat, och vilka målgrupper detta riktar sig mot.
 • Genomförande och kompetens (max 8 000 tecken inklusive mellanslag).
  Beskriv projektets plan för genomförande, inklusive tidplan och aktivitetsgrader. Beskriv relevanta risker och hur du planerar att hantera dessa. Beskriv tillgång till infrastruktur, material och andra resurser som krävs för att genomföra projektet.
  Beskriv och motivera valet av projektdeltagare, vilka kompetenser och erfarenheter de bidrar med, och i vilka delar av projektet de bidrar.
 • Referenser (max 5 000 tecken inklusive mellanslag).
  Här listar du de referenser som använts i projektbeskrivningen. Använd gärna något av referensformaten Harvard eller Vancouver. Ange DOI-nummer där ett sådant finns.

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma.

I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Budgeten beskrivs i form av:

 • Löner, inklusive sociala avgifter för varje projektdeltagare. Medel beviljas för årliga löneökningar. Det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare, doktorand eller annan personal får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som har fullständig lönefinansiering under hela projekttiden inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Procent av lön avser hur många procent av den sökandes heltidslön som motsvaras av sökta lönemedel.
 • Aktivitetsgrad i projektet avser hur många procent av en heltidstjänst som projektdeltagaren bidrar med. Skillnaden mellan angiven aktivitetsgrad och procent av lönen visar om projektdeltagaren bidrar med in-kind eller annan finansiering för sin arbetstid.
 • Driftskostnader kan handla om förbrukningsartiklar, inköp av tjänster, utrustning, resor, konferenser, eller publicering i tidskrifter och databaser som nyttjar öppen tillgång (open access). Formas beviljar endast medel för vissa författaravgifter. Läs mer under Kostnader att publicera Länk till annan webbplats.. I driftskostnader ingår även köpta tjänster. Inköpta tjänster redovisas exklusive moms. Driftskostnader ska specificeras i enlighet med den praxis som gäller hos medelsförvaltaren.
 • Utrustning och avskrivningskostnader. Specificera utrustning- och avskrivningskostnader för utrustning om det är relevant för ansökan. Du kan max bli beviljad 500 000 kronor för utrustning och avskrivningskostnader.
 • Lokaler. Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i de indirekta kostnaderna (overhead) för projektet. Specificera lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Totalt sökt/Delsumma avser kostnader som redan angivits i föregående budgettabeller och som automatiskt förs över till dessa poster.
 • Indirekta kostnader avser overheadkostnader. När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis vid medelsförvaltaren. Om medel ska föras över från medelsförvaltaren till en annan organisation som medverkar i projektet, kan i stället mottagande organisations overheadkostnad tillämpas för de medel som överförs. Formas beviljar inte medel för overhead på utrustning och avskrivningskostnader eller lokaler. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen.
 • Annan kostnad avser medel som inte ansöks om men som är relevanta för att slutföra projektet. Det kan exempelvis handla om medfinansiering från deltagande organisationer eller samarbetspartners. Ange även om projektet erhåller medel från andra källor.
 • Total kostnad avser en budgetsummering.
 • Budgetspecifikation är en beskrivning och motivering av den sökta budgeten och ingår i bedömningen av projektet. Här beskriver du projektets totala budget, inklusive eventuell finansiering från andra källor. Samtliga kostnader ska preciseras och motiveras. Det ska framgå tydligt hur budgeten har räknats fram. Här anger du också hur det sökta beloppet fördelar sig gällande belopp per år och totalbelopp per organisation, om så är relevant.

Etiska aspekter som kräver etikprövning (max 2000 tecken inklusive mellanslag)

Viss forskning får bara genomföras om den har godkänts vid en etikprövning. Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter kan du behöva lämna in en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten och få den godkänd.

Djurförsök får bara utföras när det inte finns några alternativa metoder och ska följa principerna för 3R – att ersätta, minska och förfina djurförsök. Om det handlar om försök på djur måste du ha ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst.

Du ska ange i din ansökan om du har ett gällande etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel måste du ha ett etiskt godkännande innan du påbörjar den del av forskningen som kräver ett sådant.

Om inga godkännanden eller tillstånd är aktuella ska du motivera varför så är fallet.

Etiska överväganden (max 4000 tecken inklusive mellanslag)

Reflektera kring ditt projekt ur ett forskningsetiskt perspektiv. Här ingår både frågor som har att göra med personer som studeras eller berörs av forskningen, samt andra intressenter och om forskarens relation till den forskningsuppgift som ska genomföras i projektet. Det kan handla om djurförsöksetiska frågor, integritetsfrågor, hur resultat används, vems intressen som tas till vara i forskningen och hur forskningsmaterial och resultat tillgängliggörs.

Beskriv vilka etiska frågor som är aktuella för ditt projekt. Beskriv hur du planerar att hantera de etiska aspekterna i projektet. Beskriv hur du balanserar olika legitima intressen, så som kunskapsintresset och integritetsintresset. Beskriv hur du i utformningen av projektet och dess förväntade resultat har tagit relevant hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar.

Om du är osäker på vad som avses med forskningsetik och etiska frågor bör du bekanta dig med detta innan du skriver detta avsnitt, exempelvis genom att läsa Vetenskapsrådets guide om att forska etiskt Länk till annan webbplats. och Codex regler och riktlinjer för forskning Länk till annan webbplats..

Om inga etiska frågor är aktuella ska du motivera varför så är fallet.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde. Välj minst ett och max tre ämnesområden och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod). Välj minst ett och max tre forskningsämnen och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord. Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare – organisationen som tar emot och förvaltar bidraget

I den här utlysningen kan enbart sökanden från medelsförvaltare som är ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut och som godkända för alla Formas utlysningar inkomma med en ansökan. Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma.

 • Välj din medelsförvaltare i rullistan.
 • Välj hemvist i rullistan.

Medverkande forskare

 • Huvudsökande bjuder in medverkande forskare till ansökan i Prisma.
 • Medverkande forskare är de disputerade forskare som är mest relevanta för projektet. Det är bara huvudsökande och medverkande forskare som kan bifoga sina CV till ansökan.
 • Alla medverkande forskare måste ha skapat ett eget personkonto i Prisma.
 • Huvudsökande kan inte registrera ansökan om inte inbjudna medverkande forskare har accepterat inbjudan att vara medverkande och fyllt i de obligatoriska fälten korrekt.
 • Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma. Exakt rätt stavning av namn och e-postadress krävs.

Medverkande administratörer

 • Huvudsökande kan bjuda in medverkande administratörer.
 • Medverkande administratörer är inte delaktiga i projektet, utan är personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret.
 • Medverkande administratörer kan inte registrera ansökan, det måste huvudsökande göra.

CV och akademisk profil

I den här utlysningen ska delar av CV skrivas i Prisma och delar i mallen Akademisk profil. Akademisk profil ska bifogas ansökan som en bilaga (bilaga 1).

Huvudsökande och medverkande forskare bör i god tid fylla i den akademiska profilen och se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt.

Projektdeltagare som inte är inbjudna som medverkande forskare har inte möjlighet att lägga till CV via Prisma eller bifoga en akademisk profil. Deras kompetens i relation till projektet kan i stället beskrivas i projektbeskrivningen.

CV – för huvudsökande och medverkande forskare

Det är endast CV-posterna Utbildning samt Arbetsliv som kan läggas till i ansökan via Prisma. Övriga meriter och bidrag beskrivs i bilagan Akademisk profil.

Uppgifter om utbildning och arbetsliv hämtar du från ditt personkonto i Prisma. Följande uppgifter ska läggas till i ansökan:

 • Utbildning
  • Forskarutbildning
  • Utbildning på grund- och avancerad nivå
 • Arbetsliv
  • Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar.
  • Eventuella längre uppehåll i forskningen som kan vara av relevans för bedömningen.

Akademisk profil (bilaga 1) – för huvudsökande och medverkande forskare

I mallen för Akademisk profil beskriver du dina erfarenheter, kompetenser och bidrag som är relevanta för projektet.

Huvudsökande och eventuella medverkande forskare fyller i varsin Akademisk profil. Dessa laddar du sedan upp som en samlad PDF-fil under ”Akademisk profil”. Filen får vara max 10 Mb stor.

Mallen för akademisk profil finns endast på engelska och bör skrivas på engelska eftersom den inte översätts. Mallen är inte klar men kommer att innehålla följande rubriker:

 • Summary of competences and experiences in advancing or challenging the state of knowledge and state of the art (max 4500 characters including spaces)

Summarise and describe your relevant competences and experiences in advancing or challenging the state of knowledge and state of the art – in your own field, to other academic fields, and to society at large. Include contributions to open science when relevant.

 • Summary of other competences and experiences (max 4500 characters including spaces)

Summarise and describe other competences and experiences relevant to the project you are applying for. This could, for example, include mentoring, outreach, collaboration, coordination, leadership, facilitation of groups or networks, teaching, etc. It could also include contributions to open science.

 • My most important contributions as relates to the project (max 15 contributions)

List your most important contributions as relates to the project. We recommend that you use this space to exemplify and expand on the competences and experiences you have summarised above. Contributions could, for example, include coordination, leadership, facilitation of groups or networks, teaching, mentoring, outreach, collaborations, societal impact of research findings, publications, presentations, awards, etc. You may add up to 15 contributions.

For each contribution:

 • Describe the type of contribution in one or a few words, for example “facilitation of network” or “publication”.
 • If the contribution is a publication, provide the full reference, preferably in the reference format Harvard or Vancouver. Include the DOI-number, if applicable.
 • Describe each contribution and motivate how it relates to your proposed project (max 1000 characters, including spaces).

Andra bilagor

Kartor, figurer, tabeller eller bilder

Om du behöver använda kartor, figurer, tabeller eller bilder för att beskriva din projektidé kan du ladda upp dessa som en samlad PDF i Prisma (max 4 MB).

Efter du har lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan inom sju kalenderdagar efter att utlysningen har stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att ansökan inte är helt eller i stora delar den samma som en ansökan som beviljats medel hos Formas eller en annan finansiär.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
  • Att huvudsökande har en karriärålder på minst fyra år.
  • Att huvudsökande inte är projektledare för ett pågående projekt som är beviljat i någon av Formas forskarinitierade utlysningar, med undantag av Akutbidrag, och som har en bidragsperiod som inkluderar 2025.
  • Att samma ansökan inte har registrerats med olika huvudsökanden.
  • Att det enbart är forskare vid svenskt eller utländskt lärosäte eller forskningsinstitut som har bjudits in som medverkande forskare.
  • Att det sökta projektbidraget inte innehåller medel till forskare som är verksamma och anställda vid företag och andra organisationer än lärosäte eller forskningsinstitut.
 • Att mallen för Akademisk profil har fyllts i och bifogats enligt instruktioner för huvudsökande och för samtliga medverkande forskare.
 • Att huvudsökanden som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Varje ansökan kommer att läsas och bedömas av 4–5 granskare.

Beredningsgruppens kompetens

Varje beredningsgrupp består av aktiva forskare samt användare av forskningsresultat. I varje beredningsgrupp kommer det att finnas bred kompetens som täcker in Formas ansvarsområden, discipliner samt kombinationer av discipliner i form av mång- och tvärvetenskap.

De ansökningar som kommer in till Formas uppvisar ofta en slående mångfald vad gäller sakfrågor, studieobjekt, teori och metod. För att beredningsgruppen ska kunna matcha denna mångfald behöver vi använda oss av granskare som i första hand är experter på ett område, snarare än på ett specifikt studieobjekt, teori eller metod. Du bör därför skriva din ansökan så att någon som har generalistkompetens inom ditt område förstår vad du vill göra och varför.

Beredningsgrupper

I denna utlysning finns inga på förhand definierade beredningsgrupper. I stället kommer beredningsgrupper att skapas induktivt, baserat på de ansökningar som skickas in.

Tvåstegsberedning

I denna utlysning tillämpas en tvåstegsberedning. I det första steget läses och bedöms alla ansökningar av granskare som är aktiva forskare. Dessa granskare bedömer ansökningarna utifrån samtliga bedömningskriterier. Granskarna sätter även prioritet för varje ansökan – det vill säga en rekommendation om ansökan ska avslås, diskuteras, eller beviljas. Resultatet från granskningen används för att ta fram en lista på de högst kvalificerade ansökningarna. Baserat på granskarnas rekommendation fattar Formas ett första beslut om avslag för de ansökningar som inte går vidare. Beroende på hur många ansökningar som skickas in så bör cirka 70 procent av de sökande få besked (avslag) redan här.

Det andra steget inleds med att granskare som är användare av forskningsresultat läser och bedömer de ansökningar som har gått vidare. Dessa granskare tittar bara på bedömningskriteriet för samhällsrelevans och öppen vetenskap. Därefter samlas alla granskare i en beredningsgrupp för ett digitalt panelmöte. Där diskuteras en ansökan i taget och panelen enas om nya betyg för varje bedömningskriterium. Varje ansökan får också ett övergripande betyg.

När alla ansökningar har diskuterats skapas en rankinglista. Ansökningar som har fått en fyra eller lägre i betyg på något kriterium placeras längst ner på rankinglistan. Därefter rangordnas ansökningarna baserat på övergripande betyg. Om fler ansökningar har samma övergripande betyg rangordnas dessa sinsemellan baserat på summan av de betyg som har satts på enskilda bedömningskriterier. Om inte detta räcker för att skilja ansökningar åt prioriteras den eller de ansökningar där huvudsökandes juridiska kön är underrepresenterat bland de ansökningar som ligger högre upp i rankinglistan. Om inte heller det räcker tillämpas lottning.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier och med en sjugradig skala där 1 är lägsta betyg och 7 är högsta betyg. Alla kriterier värderas lika.

Nytänkande och originalitet

 • Vad är projektets potential att utveckla eller utmana kunskapsläge och state of the art?

Vetenskaplig ansats

 • I vilken utsträckning är teori, metod, empiriskt material och/eller kontext ändamålsenliga i relation till varandra och i relation till projektets mål?
 • I vilken utsträckning adresseras etiska aspekter och överväganden i forskningen på ett tillfredställande sätt?

Samhällsrelevans och öppen vetenskap

 • Vad är projektets potential att bidra till att hantera frågor av relevans för samhället?
 • I vilken utsträckning har utformningen av projektet och dess förväntade resultat tagit relevant hänsyn till intressenter, behovsägare och andra samhällsgruppers behov och förutsättningar?
 • I vilken utsträckning bidrar projektet till öppen vetenskap, under projektets gång och/eller genom att tillgängliggöra metoder och resultat?

Genomförande och kompetens

 • I vilken utsträckning är genomförandeplanen för projektet, inklusive aktivitetsgrader och budget, realistisk och ändamålsenlig i relation till projektets mål?
 • I vilken utsträckning har projektdeltagarna de kompetenser och erfarenheter som krävs för att framgångsrikt kunna genomföra projektet?

Formas fattar beslut om vilka projekt som beviljas medel i slutet av maj eller början av juni 2025. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får ett e-postmeddelande när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Så här rapporterar du utgifter och resultat Länk till annan webbplats.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknande för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång, så kallad open access.

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Kommande evenemang

Uppdateringar

Här hittar du en sammanställning av större uppdateringar av den preliminära utlysningstexten. Denna lista tas bort i samband med att utlysningen öppnar för ansökningar.

2024-02-05

 • Information om maximal budget och projektlängd har lagts till utlysningstexten i rutan ”Hur mycket kan du söka?”.

2024-03-25

 • Ett avsnitt om inriktning har lagts till.
 • Ett avsnitt om avgränsningar har lagts till.
 • Ett krav på att huvudsökande ska ha en karriär på minst fyra år har lagts till.
 • Pågående projektbidrag som går att kombinera med att söka medel i den nya utlysningen har reviderats. Nu är det enbart pågående projektbidrag från öppna utlysningar som inte går att kombinera med att söka medel.

2024-06-05

 • Ett krav på lägst tillåtna projektbudget har lagts till.
 • Projektlängden har fastslagits till fyra år (48 månader).
 • Beskrivningen av avgränsningar har förtydligats. Inga nya avgränsningar har lagts till.

2024-06-28

 • Avgränsningen gällande tekniska lösningar för hållbar energi har förtydligats genom att energieffektivisering har lagts till.
 • En avgränsning mot forskning om humanmedicin har lagts till.
 • Begränsningar vad gäller forskare verksamma vid företag och andra organisationer har förtydligats.
 • Begränsningar vad gäller utländsk personal har förtydligats.
 • En beskrivning av vad ansökan ska innehålla har lagts till.
 • En beskrivning av hur CV ska läggas till i Prisma och i mallen Akademisk profil har lagts till.
 • En beskrivning av beredningsprocessen och bedömningskriterier har lagts till.
 • Vanliga frågor och svar har uppdaterats.

En utlysning under utveckling – håll dig uppdaterad

Vi kommer att publicera mer information om den nya utlysningen på denna sida i takt med att utvecklingsarbetet fortskrider. Vi kommer även att bjuda in till digitala informationstillfällen i samband med att utlysningen öppnar. Följ gärna vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Kontaktinformation

Utlysningsteamet är på semester under perioden 1 juli – 4 augusti 2024. Under denna tid har vi svårt att svara på frågor och rekommenderar att du besöker Vanliga frågor och svar om utlysningen. Du kan också kontakta registrator@formas.se.

För frågor om utlysningen

Uppdaterad:1 juli 2024
Sidansvarig: Josefin Wangel