Vanliga frågor och svar om utlysningen

Här hittar du vanliga frågor och svar om utlysningen Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt 2024 (tidigare årliga öppna).

Tidsplan för utlysningen

Den slutgiltiga utlysningstexten publiceras i samband med att utlysningen öppnar. Vi kommer att publicera mer information om den nya utlysningen i takt med att utvecklingsarbetet fortskrider.

Beslutsdatum planeras ligga i maj eller juni 2025.

Datum för projektstart är 1 september 2025.

Krav på huvudsökande, medverkande forskare och andra projektdeltagare

Karriärålder definieras här som den tid som har passerat från det att en person har fått sin doktorsexamen utfärdad till dess att utlysningen stänger.

För att ha en karriärålder på minst fyra år i denna utlysning behöver huvudsökande ha fått sin doktorsexamen utfärdad senast den 16 oktober 2020.

Karriärålder definieras här som den tid som har passerat från det att en person har fått sin doktorsexamen utfärdad till dess att utlysningen stänger. I denna utlysning påverkas karriäråldern inte av föräldraledighet, militärtjänstgöring, sjukskrivning, etc.

Det är datumet som står på ditt examensbevis.

För att kunna vara huvudsökande i denna utlysning krävs följande:

 • Du har en karriärålder på minst fyra år.
 • Du kommer att vara anställd vid ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut som är allmänt godkänd medelsförvaltare hos Formas under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid.
 • Du är inte projektledare för projekt som pågår under 2025 och som beviljats inom någon av Formas forskarinitierade utlysningar, med undantag för Akutbidrag.
 • Du är inte huvudsökande för en annan ansökan till Utforska 2024.

Du kan inte vara huvudsökande i denna utlysning, om något av följande stämmer:

 • Du har en karriärålder på mindre än fyra år.
 • Du kommer inte vara anställd vid ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut som är allmänt godkänd medelsförvaltare hos Forma under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid.
 • Du är projektledare för ett projekt som pågår under 2025 och som beviljats inom någon av Formas forskarinitierade utlysningar, med undantag för Akutbidrag.
 • Du är huvudsökande för en annan ansökan till Utforska 2024.

Projektdeltagare är de personer som bidrar till projektets genomförande. Projektdeltagare innefattar huvudsökande, medverkande forskare, doktorander och annan personal. Personer som engageras genom köpta tjänster räknas inte som projektdeltagare.

Medverkande forskare är de forskare som är mest relevanta för projektet. En medverkande forskare bjuds in till ansökan via Prisma. Det är bara huvudsökande och medverkande forskare som kan bifoga sina CV till ansökan.

Medverkande forskare måste ha fått sin doktorsexamen utfärdad senast när utlysningen stänger.

Nej, det är enbart forskare vid svenskt eller utländskt lärosäte eller forskningsinstitut som kan bjudas in som medverkande forskare. Forskare som är verksamma och är anställda på företag eller andra organisationer kan inte bjudas in som medverkande forskare eller på andra sätt delta i projektet som projektdeltagare. Medel till sådana forskare får därför inte ingå i den budget ni söker bidrag för.

Det är däremot möjligt att ha med sådana forskare i projektet om de finansieras med medel från andra källor, exempelvis in-kind. Men de kan fortfarande inte bjudas in som medverkande forskare.

Det går bra att söka medel för doktorander. Du kan söka medel för projektrelaterade löner, driftskostnader, lokalkostnader och indirekta kostnader. Medel beviljas för årliga löneökningar.

Annan personal är personer som bidrar till projektet men som saknar doktorsexamen. Det kan exempelvis handla om forskningsassistenter, labbassistenter, tekniker, etc. I Prisma kallas denna kategori för ”Övrig ej disputerad personal”.

Ja, forskningstjänster, tekniskt kunnande, konsulttjänster och motsvarande tjänster kan köpas in. Dessa ska köpas eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor och användas uteslutande för projektet. I budgeten redovisar du sådana kostnader som driftkostnader. Inköpta tjänster redovisas exklusive moms. Driftskostnader ska specificeras i enlighet med den praxis som gäller hos medelsförvaltaren. För köpta tjänster ska den behövda kompetensen samt omfattning och former för medverkan beskrivas i budgetspecifikationen.

Nej, du behöver inte vara anställd hos din medelsförvaltare vid ansökningstillfället, men du ska vara anställd under hela bidragsperioden och dispositionstiden.

Ja, det går bra att vara medverkande forskare, trots att du i dagsläget inte har en anställning vid ett lärosäte eller forskningsinstitut. Du behöver dock vara anställd vid ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut när bidragsperioden börjar och under hela bidragsperioden och dispositionstiden. Det är viktigt att det i ansökan tydligt framgår vilket lärosäte eller forskningsinstitut du ska vara anställd vid, när du utför den forskning som de sökta medlen ska finansiera.

Ja, du kan vara huvudsökande i denna utlysning så länge du är anställd vid ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut när bidragsperioden börjar och under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid.

Vad kan jag söka för och hur mycket kan jag söka

Detta bestäms av Formas instruktion (förordning 2009:1024). Där står att Formas ska främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Nej, bedömningen av huruvida en projektidé är inom Formas ansvarsområden görs endast baserat på en slutregistrerad ansökan. I din ansökan kommer du att behöva beskriva på vilket sätt ditt projekt bidrar till Formas ansvarsområden. I bedömningen av huruvida ett projekt ligger inom Formas ansvarsområden eller inte, utgår vi från denna beskrivning.

Om du är osäker på om din projektidé ryms inom Formas ansvarsområden eller inte rekommenderar vi att du tar hjälp av en kollega och ber den läsa din ansökan med kritiska ögon. Du kan också ta kontakt med grants office eller liknande funktion inom din organisation.

Nej, i denna utlysning är projekttiden fastställd till 48 månader.

Ja, det går bra. I budgeten kan du kan lägga löneökningen per år eller räkna ett genomsnitt. Beskriv tydligt i budgetspecifikationen hur du har räknat.

Nej, det krävs ingen medfinansiering i denna utlysning.

Begränsningar – andra projektbidrag

Du kan vara huvudsökande i båda dessa utlysningar 2024, förutsatt att du uppfyller villkoren för vem som kan söka.

Om du står som huvudsökande för ett projekt som beviljas finansiering i Karriärstöd 2024 och har skickat in en ansökan som huvudsökande till Utforska 2024 behöver du dra tillbaka en av dessa ansökningar.

Du kan bara vara huvudsökande för en ansökan till Utforska.

Det är inte tillåtet att inkomma med samma ansökan med olika huvudsökanden. Samtliga slutregistrerade ansökningar, som har snarlikt innehåll, kommer att avslås.

Ja, du kan vara medverkande forskare i fler än en ansökan. Däremot kan inte lönebelopp i beviljade projekt från Formas överstiga 100 procent av en heltidsanställning.

Det är inte tillåtet att vara huvudsökande i denna utlysning om du är projektledare för ett pågående projekt som är beviljat i någon av Formas forskarinitierade utlysningar och som har en bidragsperiod som inkluderar 2025.

Ett projekt räknas som pågående under de år som medel betalas ut från Formas.

Formas forskarinitierade utlysningar innefattar:

 • Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären.
 • Årliga öppna utlysningen – både Forskningsprojekt och Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären.
 • Karriärstöd för forskare tidigt i karriären.
 • Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt.

Ansökningar där projektledare har ett pågående projekt från någon av Formas forskarinitierade utlysningar och en bidragsperiod som inkluderar 2025 kommer att avslås.

Ett projekt räknas som pågående under dess bidragsperiod, det vill säga under de år som medel betalas ut från Formas. Om projektets bidragsperiod har passerats men dispositionstiden fortfarande löper under 2025 kan du vara huvudsökande i utlysningen.

Ja, du får vara huvudsökande i år. Förlängning av projekt påverkar inte bidragsperioden. En förlängning påverkar dispositionstiden, det vill säga tiden du som huvudsökande kan använda pengarna.

I dokumentet Godkännande av villkor, som huvudsökande mottagit i Prisma i samband med beslut om beviljat bidrag, finns information om vilken inriktning samt bidragsform projektet är finansierat inom. I dokumentet finns även datum för bidragsperiodens slut. Om projektet har en bidragsperiod som innefattar minst en utbetalning under 2025 räknas det som pågående under 2025.

Så här hittar du dokumentet Godkännande av villkor i Prisma:

 1. Gå in i fliken ”Ansökningar och bidrag” i ditt konto i Prisma
 2. I menyn till vänster, klicka på ”Bidrag”
 3. Under ”Beviljade ansökningar”, gå in i aktuellt projekt genom att klicka på ”Visa”
 4. Under rubriken Signering kan du ladda ner ”Godkännande av villkor” genom att trycka på länken ”Ladda ner”.

Weave

Ja, Utforska är ansluten till Weave.

Nej, du kan bara vara huvudsökande för en ansökan till Utforska. Det gäller oavsett du söker för ett Weave-projekt eller inte.

Bedömning och beviljandegrad

I den årliga öppna utlysningen sorterades ansökningarna i tio tematiska beredningsgrupper. I Utforska kommer vi att skapa beredningsgrupper induktivt, även kallat bottom-up, baserat på de ansökningar som kommer in.

Det finns flera skäl till att vi ändrar på beredningsgrupperna. Ett skäl är att skapa bättre förutsättningar för att bedöma projekt som befinner sig i skärningspunkten mellan olika kunskapsfält och sakfrågor. Ett annat skäl är att de tidigare beredningsgrupperna inte på ett tillfredställande sätt representerade bredden av forskning inom Formas ansvarsområden. Ett tredje skäl är att undvika strukturer som kan verka både styrande och begränsande av forskningen. Genom att skapa beredningsgrupper induktivt kan dessa bättre anpassas till forskningsfronten.

Varje beredningsgrupp består av aktiva forskare samt användare av forskningsresultat. Varje ansökan läses och bedöms av minst fyra granskare.

I varje beredningsgrupp kommer det att finnas bred kompetens som täcker in Formas ansvarsområden, discipliner samt kombinationer av discipliner i form av mång- och tvärvetenskap.

De ansökningar som kommer in till Formas forskarinitierade utlysningar uppvisar ofta en slående mångfald vad gäller sakfrågor, studieobjekt, teori och metod. För att beredningsgruppen ska kunna matcha denna mångfald behöver vi använda oss av granskare som i första hand är experter på ett område, snarare än på ett visst studieobjekt, teori eller metod. Du bör därför skriva din ansökan så att någon som har generalistkompetens inom ditt område förstår vad du vill göra och varför.

Med längre projekttid och större bidragsbelopp än i Årliga öppna utlysningen, kan beviljandegraden i Utforska förväntas bli betydligt lägre. Detta trots att Formas har skjutit till ytterligare medel. Om den nya utlysningen får samma antal ansökningar som bidragsformen Forskningsprojekt i den Årliga öppna utlysningen 2023, kommer beviljandegraden landa på cirka 8 procent. Mycket pekar dock på att antalet ansökningar kommer att bli högre än så, med ännu lägre beviljandegrader som följd.

Övrigt

Vi har inget förbud mot att du använder generativ AI när du utvecklar eller skriver din ansökan. Du behöver inte heller uppge huruvida du har använt dig av generativ AI.

Däremot behöver du vara vaksam. Generativ AI kan plagiera både sig själv och andra texter utan att uppge källan. Generativ AI kan också ”hallucinera”, det vill säga hitta på fakta som inte stämmer och referenser som inte finns. AI tenderar också att reproducera olika former av bias, exempelvis gällande kön och genus.

Det är du som sökande som ansvarar för att allt innehåll i ansökan är korrekt.

EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area, ERA, och andra intressenter lanserat Riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI i forskning och innovation Länk till annan webbplats.. Formas stöder riktlinjerna och uppmuntrar att de används av forskare, universitet och forskningsfinansiärer.

Formas årliga öppna utlysning

Årliga öppna utlysningen, tillsammans med Mobilitetsstöd, har arbetats om för att skapa två nya utlysningar: Karriärstöd för forskare tidigt i karriären och Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:28 juni 2024
Sidansvarig: Josefin Wangel