Det här kan du söka finansiering för

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisa­tionen, till exempel för adminis­tra­tion, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

För företag och andra icke-offentliga organisa­tioner finns det även annat att ta hänsyn till när det gäller vilka kostnader du kan söka finansiering för. Du kan läsa mer om det under Regler för statligt stöd - för företag och annan ekonomisk verksamhet.

Lön kan sökas till forskare, doktorander och annan personal, för vilka det finns ett anställningsförhållande om det inte står något annat i utlysningstexten. Sociala avgifter ska vara inkluderade. Medel beviljas för årliga löneökningar.

Inte mer än till heltidsanställning

Det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare, doktorand eller annan personal får aldrig överskrida hundra procent av en heltids­anställning.

Det innebär också att någon som redan får fullständig lönefinansiering från någon finansiär, inte kan få ytterligare medel för lön.

Forskare som är heltids­pensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.

Driftskostnader avser, exempelvis, förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång (open access). Här avses även forskningstjänster, tekniskt kunnande, konsulttjänster och motsvarande tjänster som köpts eller licensierats från externa aktörer på marknadsmässiga villkor och som används uteslutande för projektet.

Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivnings­kostnader för utrustning är sammanlagt 500 000 kronor.

Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i overhead-kostnaden i budgeten för projektet.

För högskolor, universitet och annan offentlig förvaltning

När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis för den högskola, universitet eller offentliga förvaltning som ska förvalta medlen.

Om medel ska föras över från medelsförvaltaren till en annan organisation som medverkar i projektet, kan respektive organisations overheadkostnad tillämpas. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen.

Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.

För företag och icke-offentliga organisationer

För företag och icke-offentliga organisationer finns särskilda regler för indirekta kostnader. Det kan du läsa mer om här: Regler för statligt stöd - för företag och annan ekonomisk verksamhet.

Uppdaterad:23 oktober 2023