Det här kan du söka finansiering för

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisa­tionen, till exempel för adminis­tra­tion, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

För företag och andra icke-offentliga organisa­tioner finns det även annat att ta hänsyn till när det gäller vilka kostnader du kan söka finansiering för. Du kan läsa mer om det under Regler för statligt stöd - för företag och annan ekonomisk verksamhet.

Lön kan sökas till forskare, doktorander och teknisk personal, om det inte står något annat i utlysningstexten. Sociala avgifter ska vara inkluderade.

Medlen täcker inte årliga löneökningar

Formas beviljar inte medel till årliga löneökningar. Du kan därför ansöka om medel för löner som gäller vid ansöknings­tillfället, men inte ansöka om medel som ska täcka in löneökningar. Lön till doktorander enligt en uttalad lönestege är dock tillåtet. 

För redan befintliga anställningar ska du i ansökan ange den lön som gäller vid ansöknings­tillfället. Den gäller sedan för samtliga efterföljande år i projektet. För nya anställningar ska du ange den ingångslön som gäller hos medels­förvaltaren, det vill säga vid organisationen som ska förvalta projektmedlen om ansökan blir beviljad.

Inte mer än till heltidsanställning

Det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare, doktorand eller annan personal får aldrig överskrida hundra procent av en heltids­anställning.

Det innebär också att någon som redan får fullständig lönefinansiering från någon finansiär, inte kan få ytterligare medel för lön.

Forskare som är heltids­pensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.

Till driftskostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång (open access). Utrustning räknas också till driftskostnader, och det gör även avskrivnings­kostnader som du kan göra för utrustning som du använder i projektet.

För utrustning finns ett maxbelopp

Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivnings­kostnader för utrustning är sammanlagt 500 000 kronor.

Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i overhead-kostnaden i budgeten för projektet.

För högskolor, universitet och annan offentlig förvaltning

När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis för den högskola, universitet eller offentliga förvaltning som ska förvalta medlen.

Om medel ska föras över från medelsförvaltaren till en annan organisation som medverkar i projektet, kan respektive organisations overheadkostnad tillämpas. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen.

Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.

För företag och icke-offentliga organisationer

För företag och icke-offentliga organisationer finns särskilda regler för indirekta kostnader. Det kan du läsa mer om här: Regler för statligt stöd - för företag och annan ekonomisk verksamhet.

Uppdaterad:27 maj 2020
Sidansvarig: Linda Bergqvist Ampel