Hållbar, cirkulär och resurseffektiv byggd miljö

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som bidrar med transformativ kunskap, kompetens och lösningar för en hållbar, cirkulär och resurseffektiv byggd miljö.

VEM KAN SÖKA?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag.

Huvudsökande ska vara disputerad forskare verksam vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka för 3- eller 4-åriga projekt med en årlig budget på maximalt 3 miljoner och en total budget på maximalt 12 miljoner kronor per projekt.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2024-10-01 14:00
Sista ansökningsdatum: 2025-01-14 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Återanvändningen av resurser behöver kraftigt öka och klimatutsläppen minska i den befintliga bebyggelsen och inom byggandet för att nå en hållbar, cirkulär och resurseffektiv byggd miljö. För att åstadkomma strukturella förändringar för ett transformerat samhällsbyggande krävs kunskap, kompetens och arbetssätt som kan bidra till det. Utlysningen är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Samhällsbyggandet spelar en central roll för att kunna möta utmaningar som rör resurseffektivitet, cirkularitet och klimatpåverkan. Globalt har materialanvändningen ökat med över tre gånger så mycket de senaste 50 åren, och de ökande uttagen av naturresurser leder till en alltmer negativ påverkan på både klimat och ekosystem över tid. Bygg- och fastighetssektorn nyttjar en stor andel av världens uttag av naturresurser, och står för närmare 22 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Byggandet och nyttjandet av befintlig bebyggelse står inför behovet av en storskalig transformation med genomgripande förändringar på strukturell nivå. Det finns ett starkt engagemang för grön omställning i stora delar av näringslivet, och försöken med nya tekniska lösningar samt pilot- och demonstrationsprojekt är många. Ändå har få lösningar skalats upp och blivit del av etablerad samhällsbyggnadspraktik.

Att få till storskalig förändring har lika mycket med tillgång till nya tekniker som att skapa innovation i frågor som har med rådande uppfattningar och arbetssätt att göra. Samhällsbyggandet är ett komplext system med många olika typer av aktörer och praktiker. Teknisk likväl som social innovation och kunskapsbyggande krävs för att kunna utmana och omvärdera beprövade arbetssätt och uppfattningar och göra på andra sätt. Behovet är stort av kunskap och stärkt innovationsförmåga inom hanteringen av den byggda miljön, i allt från inventering, planering och design av byggnader till frågor om upphandling, utförande och förvaltning till reparationer, ombyggnationer, rivning och återbruk. Frågor om rådande arbetssätt, rådande kulturer, regelverk, institutionella strukturer och ekonomiska modeller är centrala delar för att åstadkomma förändring i byggandet.

Utlysningen kommer att finansiera projekt som utgår från tydligt identifierade, gärna komplexa och systemrelaterade utmaningar och kunskapsbehov som identifierats vara centrala för att nå en hållbar, cirkulär och resurseffektiv byggd miljö. Projekten kan utgöras av breda och tvärvetenskapliga konstellationer som samlar flera perspektiv och metoder som kan bidra med kunskap i de organisatoriska och kunskapsmässiga mellanrummen, men projekten kan också bidra med djupgående kunskap inom ett valt område. Det kommer gå att söka för 3- till 4-åriga projekt med en årlig budget på maximalt 3 miljoner kronor och en total budget på maximalt 12 miljoner kronor per projekt. Det möjliggör både breda tvärvetenskapliga konstellationer och djupt utforskande inom en specifik fråga, samt möjliggör finansiering av doktorandprojekt.

I denna utlysning ska huvudsökande vara disputerad forskare verksam vid ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag, och medel kan endast sökas av universitet, högskolor, forskningsinstitut, samt myndighet med forskningsuppdrag. Projekten ska innehålla aktiviteter för samarbete och dialog med aktörer verksamma inom näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhälle, samt aktiviteter för kommunikation och nyttiggörande av resultaten.

Projekten beviljade i denna utlysning förväntas delta i seminarier och dialog med andra projekt finansierade i denna utlysning, samt i konferenser och nätverk inom ramarna för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Kontaktinformation

Uppdaterad:26 juni 2024