Grön omställning och arbetsliv

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som ökar kunskapen om hur grön omställning påverkar arbetslivet.

VEM KAN SÖKA?

Du är behörig att söka projektbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt 5 miljoner kr för treåriga projekt och maximalt 3 miljoner kr för tvååriga projekt.

Beslutad: 2021-09-30 14:00

Forte och Formas utlyser gemensamt forskningsmedel för att öka kunskapen och forskningen om grön omställning och arbetsliv. Totalt avsätts 60 miljoner kronor under åren 2021-2023 för utlysningen. Utlysningen sker inom ramen för finansiärernas nationella forskningsprogram.

Inriktning

Världens länder har åtagit sig att radikalt minska utsläppen av växthusgaser, samt att förbereda och anpassa samhället till de klimatförändringar som inte går att undvika. Den gröna omställningen handlar också om effektiv användning av resurser, om att skydda och gynna biologisk mångfald och om att minska föroreningar. Branscher gör upp färdplaner för hur de kan bli fossilfria och resurseffektiva, företag ser över sin verksamhet och marknader skapas för nya produkter och tjänster.

Den gröna omställningen förväntas få betydande inverkan på arbetslivet vad gäller arbetsmarknad, arbetsorganisation och arbetsmiljö. Förändringarna medför möjligheter såväl som utmaningar. Vissa arbeten kommer att försvinna och nya tillkomma. För att klara den gröna omställningen behöver samhället möta upp med utbildning och kompetensförsörjning inom sektorer med betydelse för omställning. Yrkesväxling behöver möjliggöras och kompetensbehov matchas inom och mellan branscher där omställningen förväntas ske. Det behövs bland annat projektioner om vilka arbeten som förväntas öka och minska i betydelse, förberedelser för relevanta utbildningsinsatser i linje med aktuell forskning, insatser för att stödja individer och samhällen som genomgår omställningsprocesser, samt forskning om hur en god arbetsmiljö kan säkerställas när samhället ställer om.

I samband med utlysningens öppnande släpps rapporten Grön omställning och arbetsliv Länk till annan webbplats.. I rapporten beskrivs vad begreppet kan innefatta, teoretiska riktningar pekas ut, liksom forskningsbehov. Rapporten ska ses som ett underlag för utlysningen.

Forte administrerar utlysningen med stöd från Formas. Ansökan skickas därför in till Forte.

Informationsmöte

Ett informationsmöte om utlysningen arrangerades den 13 april.

Kontakt på Formas

Uppdaterad:4 oktober 2021
Sidansvarig: Therese Woodhill