Djurskyddsbefrämjande åtgärder

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som bidrar till en ökad utveckling av åtgärder som kan aktivt förbättra välfärden och/ eller stärka djurskyddet för de djur som, permanent eller för en mer begränsad period, hålls av människan.

VEM KAN SÖKA?

Forskare som har avlagt doktorsexamen samt är verksam vid företag (ej enskilda
firmor), organisationer, svenska lärosäten eller forskningsinstitut som uppfyller Formas
krav på medelsförvaltare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel för projekt upp till ett år. Maximal finansiering för ett projekt är en
miljon kronor.

Beslutad: 2019-11-20 14:00

Forskningsrådet Formas utlyser, i samråd med Jordbruksverket, medel för djurskydds- eller djurvälfärdsbefrämjande åtgärder som berör de djur som, permanent eller under en begränsad tid, hålls av människan.

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Via djurskyddslagstiftningen regleras människans förhållande till djur. Alla djur som hålls av människan, exempelvis animalieproducerande djur, sport och sällskapsdjur, omfattas därmed av djurskyddslagstiftningen. Ett gott djurskydd innebär en tydlig och ändamålsenlig djurskyddslagstiftning, som åtföljs, och ett gott djurskydd ligger till grund för en god djurvälfärd. Djurvälfärd kan i sin tur definieras utifrån de fem friheterna: fri från hunger och törst, fri från obehag, fri från smärta, skada och sjukdom, fri att utföra normalt beteende samt fri från rädsla och oro.

Sverige är ett av föregångsländerna när det gäller djurskydd och djurvälfärd och det är regeringens ambition att Sverige skall fortsätta vara det. Vidare lyfter regeringen i sin proposition, 2016/17:104 – En livsmedelsstrategi för Sverige, att efterfrågan på animalieprodukter kommer att öka globalt med anledning av befolkningstillväxt och ökade inkomster. Detta kommer att ställa ökade krav på kunskap om och förutsättningar för hållbara djurhållningssystem där förebyggande djurhälsoarbete och djurskydd är viktiga delar.

Forskning bidrar med kunskap, men forskningen behöver också lära av användare och behovsägare för att förstå deras utmaningar och behov. Formas anordnande därför ett dialogmöte med näring och akademin, i maj 2018, med syfte att tillsammans identifiera områden inom djurskydd och djurvälfärd som kan bemötas genom forskning och utveckling.

I regleringsbrevet från Näringsdepartementet står det att Formas ska avsätta 6 miljoner kronor per år för utvecklande av djurskyddsbefrämjande åtgärder. Vidare skall beviljande av medel ske efter samråd med Jordbruksverket, som i sin tur har i uppdrag av regeringen att säkerställa ett gott djurskydd samt arbeta för en hållbar utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Syftet med utlysningen är att bidra till ökad utveckling av åtgärder som kan aktivt förbättra välfärden och/ eller stärka djurskyddet för de djur som, permanent eller för en mer begränsad period, hålls av människan. Det kan, exempelvis, vara en process, en produkt eller ett koncept. Projekten ska vara behovsmotiverade eftersom fokus i denna utlysning är, utöver utveckling, även på nyttiggörande.

Formas uppmuntrar tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt när dessa är tillämpbara för området. I denna utlysning är även företag eller andra organisationer som uppfyller kriterierna som medelsförvaltare välkomna att ansöka. Observera att då gäller regler för statligt stöd.

Berör projektet livsmedelsproducerande djur, häst eller insekter är det önskvärt att det anknyter till något av de områden som finns upptagna i dokumentet ”Behov och efterfrågad forskning” som sammanställdes efter Formas dialogmöte med akademi och näring.

Projekten kan pågå i upp till ett år och omfatta en total budget om maximalt 1 miljon kronor per projekt. Formas tror att genomsnittliga projektbudget ligger mellan 200 000 och 800 000 kronor. Formas har avsatt totalt 6 miljoner kronor för året 2019.

Den 17 maj 2018 anordnade Formas en workshop ”En dag med djurskydd” till vilken näringsrepresentanter, främst från livsmedelsproduktionen, samt forskare som sökte medel i Djurskyddsutlysningen 2016 bjöds in. Näringen fick möjlighet att presentera vilka djurskyddsfrågor som de ansåg finnas störst forskningsbehov av. Nedan följer en sammanställning av de frågeställningar om lyftes.

Behov och efterfrågad forskning (pdf) , 136.4 kB.

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta i samband med att du ansöker.

Utlysningstext (pdf) , 261.6 kB.

Så ansöker du

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats.. Information om vad din ansökan ska innehålla, hur ni går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i utlysningstexten.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Alexandra Jeremiasson