Nationella forskningsprogrammet för livsmedel - första utlysningen: Synteser inom livsmedelsområdet

Beslutad: 2017-11-09 00:00

Inom ramen för det Nationella forskningsprogrammet för livsmedel utlyser Formas 5 miljoner kronor för synteser som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov inom livsmedelsområdet.

Beslut


Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel syftar till att möta behov som har identifierats i regeringens livsmedelsstrategi: att höja kunskapsnivån i hela livsmedelskedjan, att stärka behovsmotiverad forskning till stöd för produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel och spridning av forskningsresultat. Programmet är tioårigt och genomförs i samverkan med andra relevanta forskningsfinansiärer och aktörer. Flera utlysningar kommer att löpa under programmets gång.

Syfte med utlysningen

Samhället står inför stora utmaningar kopplade till livsmedelsområdet och det behövs kunskap om förutsättningar och hållbara lösningar för att möta dessa. Det vetenskapliga kunskapsläget, tillika implementeringen och genomslaget av forskning och utveckling inom området berör många komplexa frågeställningar. Denna utlysning syftar till att få en bild av aktuella kunskapslägen och kunskapsbehov för en hållbar utveckling av området genom synteser.

Syntes – Formas definition

Med syntes menar Formas en process genom vilken flera forskningsstudier bedöms med syfte att sammanfatta resultat som rör en viss fråga. Syntesen ska bygga på en systematisk granskning av litteraturen. Det ska tydligt framgå vilka kriterier som tillämpats för den litteratur som inkluderats och vilken metod som valts för studien. Slutsatserna ska på ett tydligt och transparent sätt diskuteras i termer av giltighet eller validitet samt i termer av pålitlighet eller reliabilitet. Därigenom ska syntesen ge ett tydligt mervärde utöver att också vara en sammanställning av relevant litteratur.

Utlysningen

Utlysningen välkomnar synteser som belyser kunskapsläget för aktuella frågeställningar inom livsmedelsområdet av relevans för samhällets utmaningar och de globala målen för hållbar utveckling. Syntesansökningar är välkomna inom såväl teknik och naturvetenskap som inom samhällsvetenskap och humaniora. Synteserna kan vara både disciplinära eller tvärvetenskapliga. Relevanta avnämare får gärna inkluderas i arbetet.

En färdig syntes bör innehålla:

 • analys av kunskapsläget kring en relevant frågeställning
 • en tydlig redogörelse för hur man metodiskt arbetat för att sammanställa, välja och syntetisera den litteratur som ligger till grund för slutsatserna
 • identifiering av kunskapsluckor
 • analys av varför dessa luckor är viktiga att adressera och hur stor säkerheten är kring dem

Varje syntesarbete förväntas utmynna i en vetenskaplig artikel, samt en rapport skriven på svenska.

Samverkan med näringsliv, myndigheter eller intresseorganisationer bör eftersträvas, liksom tvärvetenskapliga angreppssätt där sådana är relevanta och lämpliga för det studerade området.

Beredningsprocessen inkluderar ett portföljresonemang i syfte att en mångfald av olika frågeställningar ska bli belysta. Inkommer flera ansökningar om synteser som adresserar liknande frågeställningar kommer de att bedömas i relation till varandra.

Riktvärde för projektstorlek: 1 - 1,5 miljoner kronor/projekt
Projektlängd: 1 år
Utlysningsbudget: Upp till 5 miljoner kronor

Observera att det går att söka medel i denna utlysning även för den som har ett beviljat och pågående projekt inom Formas årliga öppna utlysning. Den totala lönen från Formas får dock aldrig överstiga 100 procent av en heltidsanställning.

Riktlinjer för ansökan

Vad ansökan ska innehålla:

 • Projektets mål och syfte
 • Projektbeskrivning
 • Projektets möjliga samhällsnytta och kommunikation med intressenter
 • Budget
 • CV och publikationslista för huvudsökande och medverkande forskare

Formas rekommenderar att ansökan skrivs på engelska. Formas beredningsgrupper har en internationell sammansättning och ansökningar på svenska kommer att översättas till engelska innan de lämnas till beredningsgruppen för granskning. Den sökande kommer inte få möjlighet att läsa eller göra ändringar i ansökan efter översättning. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan den korta projektbeskrivningen ska finnas på både svenska och engelska.

Bedömning av ansökan

Ansökningar bedöms av en internationell beredningsgrupp med aktiva forskare inom området, forskare med specifik kompetens för synteser och personer med kompetens att bedöma projektets relevans. Ansökan bedöms utifrån kriterier för vetenskaplig kvalitet och kriterier för samhällsrelevans enligt nedan. Vid bedömning av kriterierna ”Metod och genomförande” samt ”Vetenskaplig kompetens” kommer genomförbarhet och lämplighet av beskriven metod samt kompetens för syntesarbete särskilt att beaktas. Sökanden uppmanas att vara noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan.

Kriterier för vetenskaplig kvalitet

Frågeställning

 • Syftets vetenskapliga betydelse
 • Originalitet och nyhetsvärde
 • Syfte i linje med utlysningen.

Förtydliganden

 • Mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt ska beaktas positivt när de är tillämpliga för den aktuella frågeställningen
 • Genusperspektiv, klass, etnisk tillhörighet och andra sociala aspekter ska inkluderas i frågeställningen när det är relevant.

Metod och genomförande

 • Genomförbarhet och lämplighet av metod för syntes
 • Konkret och realistisk arbetsplan
 • Konkret och realistisk plan för vetenskaplig publicering och informationsspridning
 • Koordinering av projektet och forskargruppen, inklusive arbetet med att syntetisera resultat
 • Lämpligheten av mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt
 • Etiska överväganden
 • Budgetens rimlighet i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat.

Förtydliganden

 • Metodernas genomförbarhet och lämplighet ska i första hand beaktas

Vetenskaplig kompetens

 • Kompetens för syntes eller andra systematiska kunskapsöversikter
 • Publikationernas vetenskapliga kvalitet
 • Förmåga att genomföra projektet enligt plan
 • Erfarenhet av handledning av yngre forskare (postdocs, doktorander, samt examensarbetare för sökande som själva är unga forskare)
 • Erfarenhet av projektledning
 • Nationella och internationella aktiviteter, däribland projekt, nätverk, uppdrag, hedersuppdrag, samt deltagande vid eller arrangerande av workshops eller konferenser
 • Intresse, erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter/användare
 • Forskargruppens styrka och konkurrenskraft.

Förtydliganden

 • Kvaliteten på vetenskapliga publikationer ska bedömas med hänsyn till standarder inom varje vetenskapsområde
 • När flera forskare samarbetar bedöms både varje enskild forskares vetenskapliga kompetens och gruppens samlade vetenskapliga kompetens

Kriterier för samhällsrelevans

Frågeställningens möjliga samhällsnytta

 • Frågeställningen avser viktiga samhälls-/sektorsfrågor inom utlysningens inriktning, nationellt och/eller internationellt
 • Projektet kan på kort eller lång sikt bidra till hållbar utveckling, nationellt och/eller internationellt
 • Intressenters/användares behov har beaktats i utformningen av projektet
 • Syfte i linje med utlysningen.

Förtydliganden

 • Beaktande av intressenters/användares behov kan innefatta referenser till t.ex. direktiv, miljömål och -strategier samt diskussioner med relevanta intressenter/användare.

Kommunikation med intressenter/användare

 • Beskrivning av relevanta intressenter/användare
 • Konkret och realistisk plan för projektets involvering av relevanta intressenter/användare och för kommunikation av syntesens resultat med dessa.

Förtydliganden

 • Intressenter/användare ska betraktas i vid mening som aktörer utanför och/eller ibland även innanför forskarsamhället (beroende på om projektet är av mer grundläggande eller mer tillämpad karaktär) nationellt som internationellt, som kan dra nytta av forskningsresultat eller möjliggöra dess framtida användning i samhället
 • Kommunikation med intressenter/användare kan ske på olika sätt och med olika tidsramar beroende på den aktuella frågeställningen men bör innefatta olika former av dialog med intressenter och möjliga användare av forskningen och forskningsresultaten. Se Stöd för att adressera kommunikationskriteriet.

Beslut om bidrag

Formas forskarråd planerar att fatta beslut om bidrag den 9 november 2017. Besluten offentliggörs kort därefter på Formas hemsida. Besluten kan inte överklagas.

Ansökningssystemet Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. För att skapa en ansökan i Prisma behövs ett användarkonto. Länk till Prisma Länk till annan webbplats.

Ansökan ska innehålla följande information:

Grundinformation

Antal år som ansökan avser (för denna utlysning 1 år)

Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken)

Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4500 tecken)

Sammanfattning på svenska och engelska (1500 tecken)

Observera att projektets startdatum är förvalt i Prisma och inte går att ändra, eftersom medel för hela projektet kommer att betalas ut under 2017. Medlen för forskningsprojekt får dock disponeras fram till 31 december 2018, och återrapportering sker ytterligare 3 månader därefter.

Forskningsprogram

Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet inklusive nyckelreferenser (7 000 tecken).

Projektbeskrivning (inklusive referenser) som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en plan för vetenskaplig publicering (15 000 tecken).

Beskrivning av projektets möjliga samhällsnytta och planerad interaktion med intressenter/användare (8 000 tecken).

Referenser (4 000 tecken).

Budget

Löner inklusive sociala avgifter (i hela svenska kronor) som söks från Formas för detta projekt för varje projektdeltagare. För redan befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället (inklusive sociala avgifter) användas för samtliga efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen vid medelsförvaltaren användas för samtliga efterföljande år. Observera att Formas inte beviljar medel för årliga löneökningar.

Ange aktivitetsgrad i projektet. Det visar om projektdeltagaren bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet.

Specificera driftskostnader och lokalkostnader (i hela svenska kronor) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.

Specificera avskrivningskostnader för utrustning om relevant för ansökan.

Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten (i hela svenska kronor) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Formas tillåter inte OH-kostnader på avskrivningskostnader för utrustning eller lokalkostnader.

Budgetspecifikation. Här ges en kortfattad motivering till samtliga lönekostnader och andra kostnader. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Samtliga andra kostnader ska klart motiveras, såsom deltagande i konferenser, publicering via Open Access, mm.

Etik

Anges enbart när relevant för genomförande av projektet. Läs mer i Formas allmänna anvisningar.

Klassificeringar

Välj ett ämnesområde. Välj sedan minst en och maximalt tre SCB-koder. Välj avslutningsvis minst ett och maximalt fem nyckelord som beskriver projektet.

Open Access

Forskningsresultat som publiceras via Open Access på Internet kan fritt läsas och laddas ned. De forskare som får finansiering från Formas ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Läs mer i Formas allmänna anvisningar.

Formas rekommenderar att all data eller metadata som tas fram inom de forskningsprojekt som Formas finansierar tillgängliggörs, så länge det inte strider mot nationell lagstiftning om personuppgifter. Formas policy för öppen tillgång till forskningsdata. , 134.8 kB.

Bilagor

Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén kan dessa laddas upp som bilaga. Maximalt kan bilagor om 4 MB laddas upp i formaten jpg, png eller gif.

Medelsförvaltare

Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om Formas krav på medelsförvaltare.

Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Saknas ditt lärosäte i listan så kontakta lärosätet som då måste skapa ett organisationskonto i Prisma.

Efter att ansökan registrerats och utlysningen stängt kommer din medelsförvaltare automatiskt att få din ansökan. Medelsförvaltaren har därefter sju veckodagar på sig att signera ansökan.

Medverkande

Huvudsökande bjuder in medverkande, de som ska vara medsökande för projektet. Medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma. Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-mailadress krävs).

CV

Den sökande hämtar de uppgifter från sin personliga profil som är relevanta för den aktuella ansökan. Det är också viktigt att uppmana eventuella medverkande forskare att i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt.

Utbildning: forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsliv: ange nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).

Meriter och utmärkelser

Docentur

Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; ange det totala antalet för respektive kategori samt namnge de upp till tio mest relevanta

Bidrag erhållna i konkurrens: ange upp till tio av de mest relevanta

Priser och utmärkelser: ange upp till tio av de mest relevanta

Övriga meriter: här ska huvudsökande och medverkande ge en kort summering av sin bibliometriska profil av relevans för projektet (max 800 tecken inklusive mellanslag).

Denna summering bör inkludera följande:
i) Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag),
ii) Eventuella andra publicerings/citeringsspecifikationer av relevans för den sökandes forskningsfält.

Under övriga meriter läggs även andra meriter som är relevanta för ansökan, som till exempel populärvetenskapliga texter samt dokumenterad erfarenhet av synteser eller andra systematiska kunskapsöversikter, samverkan och forskningskommunikation (upp till tio mest relevanta).

Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange upp till tio mest relevanta.

Publikationslista: huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler.

Länkar

Utlysningen stänger och ansökan ska vara registrerad i Prisma den 31 augusti 2017, 14.00. Skapa gärna din ansökan i Prisma i god tid för att kunna få hjälp om problem skulle uppstå. Ansökan går att förhandsgranska när som helst under processen. Observera att det inte går att göra kompletteringar av ansökan efter det att den är registrerad.

Medelsförvaltaren måste signera ansökan inom sju dagar. Signeringen av ansökan blir tillgänglig för medelsförvaltaren först efter att utlysningen stängt. Ansökan kommer därför inte att signeras även om du har registrerat den långt före tidsfristen. Detta eftersom du fram till tidsfristen har möjlighet att avregistrera din ansökan och göra ändringar i den.

Kontaktpersoner

Ansvarig

Katarina Nordqvist, analytiker, Formas
Telefon: +46(0)8-755 40 12
E-post: katarina.nordqvist@formas.se

Administrativt stöd

Anna Kuznetcova, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)76-000 24 95
E-post: anna.kuznetcova@formas.se

Teknisk support Prisma

Prisma IT-support Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:29 januari 2019