I magen och inte i soptunnan – åtgärder för minskat matsvinn

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Behovsmotiverade och tillämpade forsknings- eller utvecklingsprojekt med syfte att utveckla åtgärder för minskat matsvinn från förädlings- till konsumentled.

VEM KAN SÖKA?

Forskningsutförare, företag (ej enskild firma), offentliga organisationer, och andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare Länk till annan webbplats.. Minst en forskare som har avlagt doktorsexamen ska medverka i projektet. Endast flerpartsansökningar som inkluderar minst en forskningsutförare och minst en behovsägare (näringsliv, bransch-/ intresseorganisation, myndighet eller annan offentlig organisation) kan få finansiering.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

2 miljoner kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för högst 3 år och högst 6 miljoner kronor.

Beslutad: 2023-11-13 13:00

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

I magen och inte i soptunnan - åtgärder för minskat matsvinn

 

Dnr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Titel

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-01906

Maud

Langton

Sveriges Lantbruksuniversitet

Att stoppa matsvinn från fabrik till tallrik: Återanvändning av industriella proteinbiprodukter för hållbar brödproduktion

5 998 622

2023-01908

Christopher

Malefors

Sveriges Lantbruksuniversitet

Minskat matsvinn inom offentliga måltider genom service design

6 000 000

2023-01912

Nicklas

Neuman

Uppsala universitet

Följ maten: Svinnminskande åtgärder i butik; vad händer med maten hemma hos konsumenten?

5 977 622

2023-01916

Sally

Wiggins Young

Linköping universitet

Smaka lite först: Kommunikativa strategier för minskat tallrikssvinn i förskolans måltider

5 938 099

2023-01923

Evelina

Höglund

RISE Reserach Institues of Sweden

Rapspresskaka till goda och hälsosamma livsmedel

5 984 571

2023-01927

Hossein

Shahrokni

Kungliga Tekniska högskolan

Matklok - Minska matsvinn genom att koppla ihop livsmedelspåsen med matavfallspåsen

5 891 988

2023-01931

Cecilia

Geijer

Chalmers Tekniska högskola

MINSKA - Levande Material för att förhINdra förSKämning Av skördade frukter och grönsaker

6 000 000

2023-01936

Pedro

Brancoli

Borås universitet

Skräddarsydda tillvägagångssätt för att förebygga matsvinn: kontextspecifika åtgärder inom storkök

5 848 552

2023-01938

Fiona

Lambe

Stockholm Environment Institute

Beteendedesign för att minska hushållens matsvinn i samarbete med den offentliga sektorn

5 321 660

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs och hamnar inte på tallriken. Matsvinn uppstår i hela livsmedelssystemet. Störst mängd livsmedelsavfall uppstår i hushållen. Varje år slänger vi cirka 15 kg ätbar mat per person i Sverige. Det försvagar livsmedelssystemets resurseffektivitet, när det gäller till exempel markanvändning, insatsvaror, kapitalförsörjning, energiförbrukning och arbetskraft. Genom att öka kunskapen om människors förhållningssätt och beteenden gällande matsvinn samt utveckla förädlingen av livsmedel i industri och tillverkning, kan tillgången på högkvalitativa livsmedel öka, och belastningen på miljön samtidigt minska. Mer av maten bör i högre grad hamna i magen och mätta fler människor.

Formas utlyser därför medel för behovsmotiverade och tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till minskat matsvinn i förädlings- och konsumentled. För att resultaten ska skapa nytta i samhället och i livsmedelssektorn ser vi ett stort av värde av samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och andra samhällsaktörer.

Med matsvinn avses livsmedel som producerats i syfte att bli mat, men som av olika anledningar inte går vidare i livsmedelskedjan och äts upp.

FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, beräknar att cirka en tredjedel av all mat som produceras i världen förloras eller kastas varje år. På global nivå finns FN:s hållbarhetsmål 12.3, om ett halverat globalt matsvinn per person i butiks- och konsumentled. På nationell nivå finns två etappmål för minskat matsvinn som innebär att: Livsmedelsförlusterna ska minska och mer ska bli mat till år 2025 samt Matsvinnet ska minska mätt i mängd livsmedelsavfall till år 2025. Det finns en nationell handlingsplan för minskat matsvinn som Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket tagit fram i samarbete med berörda aktörer. Handlingsplanen konstaterar att det finns behov av att inhämta och utveckla mer kunskap i olika svinnrelaterade frågor.

Att minska matsvinnet nämns också i den nationella strategin för hållbar konsumtion, som en del i en hållbar livsmedelskonsumtion.

Ordet matsvinn kan tolkas och användas på olika sätt. I den här utlysningen definierar vi matsvinn som livsmedel som har producerats i syfte att bli mat, men som av olika anledningar inte går vidare i livsmedelssystemet och äts upp. Det här handlar om livsmedel som hade kunnat ätas eller säljas om den hade hanterats annorlunda.

Vi behöver en mer innovativ produktutveckling, affärsutveckling och förädling där livsmedel och råvaror i ännu högre grad går till humankonsumtion. Livsmedelssystemet behöver utvecklas tekniskt och logistiskt med exempelvis förpackningslösningar för att ytterligare minska matsvinnet och öka lönsamheten. Rätt prognos, distribution och beställning är viktiga parametrar för att förebygga matsvinn i exempelvis förädlingsled och dagligvaruhandel.

Regler, regeltillämpning och datummärkning inom livsmedelssystemet är också aspekter som kan påverka matsvinnet. Exempelvis kan det saknas kunskap om hur regler tolkas för att förebygga svinn eller att svinnförebyggande åtgärder i högre grad tydliggörs i olika typer av kvalitetssäkringar och certifieringar. Även regler som berör export av livsmedelsprodukter är relevanta, då export av livsmedelsprodukter med lågt marknadsvärde i Sverige bör främjas för att minska matsvinnet ytterligare.

Fler nytänkande samhällsinsatser och pedagogiska instrument, verktyg och styrmedel behövs för en omställning till en hållbar konsumtion med minskat matsvinn och ökad resurseffektivitet. Genom att beakta olika konsumenters förutsättningar utifrån bland annat ålder, kön, bakgrund och ekonomi kan konsumentkännedomen öka. En högre konsumentkännedom kan ge aktörer i alla led möjlighet till en minskad miljöbelastning i kombination med högre lönsamhet.

Matsvinn väcker frågor om vilken kunskap vi har om vilken mat som bör slängas, och hur vi förhåller oss till mat. Varför slänger vi så stora mängder av fullt ätbara livsmedel som frukt, grönsaker, bröd och mejeriprodukter? Hur skiljer sig förhållningssätt till mat åt mellan olika samhällsgrupper? Vilken betydelse har exempelvis ålder, kön och socioekonomisk bakgrund för livsmedelskonsumtion och svinn?

Konsumenten är beroende av hur butiken väljer att presentera sina livsmedelsvaror. Hur marknadsförs, prissätts och placeras livsmedel i butiken för konsumenten utifrån ett svinnperspektiv? Även företagen i livsmedelskedjan påverkas av de ökade priserna på till exempel råvaror, energi och insatsvaror och har incitament att öka utbytet/produktiviteten.

Ökat fokus på beredskap och självförsörjning både på nationell nivå och hos hushållen kan öka efterfrågan på livsmedel med längre hållbarhet, vilket kan gynna minskat matsvinn men även ett mer resilient livsmedelssystem.

Utlysningen syftar till att främja åtgärder för minskat matsvinn. Forskningen ska vara tillämpad, behovsmotiverad och av högsta vetenskapliga kvalitet. Projekten ska tillgodose behov som adresserar aktuella frågeställningar och lösningar för minskat matsvinn, samt bidra till ökad kompetens inom området. Utlysningen omfattar matsvinn i bland annat förädling, konsumtion, logistik och distribution i livsmedelssystemet. Det utesluter inte systemperspektiv även om projektet fokuserar på en del i värdekedjan. Projekten kan beakta internationella perspektiv men ska syfta till att minska matsvinnet i Sverige.

Formas uppmuntrar tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt. En bredd av olika aspekter behövs för ett ökat kunskapsunderlag för minskat matsvinn. Exempelvis bedöms följande områden vara av betydelse för forskning och utveckling inom utlysningens ramar:

 • Främja ny teknik, förpackningar och innovativa lösningar för att öka resurseffektiviteten och minska matsvinnet i livsmedelssystemet.
 • Förbättra hur storkök, både inom offentlig sektor och restauranger, jobbar mot minskat matsvinn.
 • Utreda hur man kan förebygga matsvinn i logistik- och distributionssystem.
 • Utreda möjligheter för ökad samsyn mellan aktörer och likvärdighet kring regler och regeltillämpning för att minska matsvinn.
 • Öka kunskapen om hur utveckling av styrning, policy, marknadsföring och nudging kan påverka konsumtionsmönster för att minska matsvinn.
 • Undersöka hur en större samsyn mellan aktörer och tydligare regeltillämpning kan minska matsvinn från förädlings- till konsumentled, med bibehållen kvalitet och säkerhet hos livsmedlen.
 • Undersöka effektiviteten av olika svinnminskande åtgärder, främst i konsumentled men även i andra delar av livsmedelssystemet.
 • Undersöka hur kunskapshöjande åtgärder, ändrade attityder och beteenden kan leda till minskat matsvinn hos konsumenter.
 • Öka kunskapen om hur normer samt sociala och kulturella förhållningssätt präglar vanor kring livsmedel, med syfte att minska matsvinn.

Följande omfattas inte av utlysningen:

 • Projekt som syftar till att hitta annan användning än livsmedel såsom att använda restprodukter, restströmmar till foder eller till energi.
 • Livsmedelsförluster i primärproduktionen.
 • Forskning om folkhälsa och nutrition.
 • Mätning och uppföljning av matsvinn.

För tillämpade forskningsprojekt är kombinationen av vetenskapligt grundad kunskap och kunskap grundad på praktik och beprövad erfarenhet av stort värde. Samverkan mellan olika aktörer inom livsmedelssystemet och forskare från olika discipliner skapar goda förutsättningar för skalbarhet och spridning av kunskap, nya metoder och lösningar.

Den här utlysningen är en del av det Nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Behovet av forskning och utveckling inom området har identifierats i såväl forskningsprogrammets strategiska forskningsagenda Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem samt ligger i linje med den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn Fler gör mer - handlingsplan för minskat matsvinn 2030 Länk till annan webbplats..

Forskningsutförare (universitet, högskola eller forskningsinstitut), företag, offentliga organisationer och andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare är välkomna att söka medel.

Utlysningen riktar sig till projektgrupper där minst en projektpart är från en forskningsutförare och minst en behovsägare från näringsliv, offentlig sektor eller annan relevant organisation som exempelvis bransch/eller intresseorganisation. Projektgruppen ska inkludera minst en forskare med doktorsexamen men denna behöver inte vara den koordinerande projektparten (huvudsökande), andra medverkanden behöver inte ha doktorsexamen.

OBS! Endast juridiska personer kan söka i utlysningen, därför kan inte verksamhetstypen enskild firma söka medel eller medverka i projekt.

Matchmaking 24 april

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Utskriftsvänlig version av utlysningstexten. Länk till annan webbplats.

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

 • För att säkra den vetenskapliga kvaliteten ska projektet inkludera minst en forskare med doktorsexamen. Det måste dock inte vara huvudsökanden (projektledaren) som har doktorsexamen.
 • Huvudsökande (projektledaren) ska ha ett personkonto i Prisma för att kunna lägga in projektansökan. Medverkande deltagare ska ha ett personkonto i Prisma för att kunna lägga in CV och eventuella publikationer relevanta för ansökan. Skapa personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..
 • Det är inte tillåtet att skicka in samma ansökan med olika huvudsökande till utlysningen. Alla slutregistrerade ansökningar som har samma innehåll kommer att avslås.
 • Huvudsökande får endast inkomma med en ansökan i utlysningen. Det går däremot bra att vara medverkande deltagare i flera ansökningar så länge den sökandes totala lön, fördelat över projekten, ej överskrider 100% finansiering.
 • Det går bra att huvudsökande samtidigt har ett löpande projektbidrag från någon av Formas andra riktade nationella och internationella utlysningar och/eller Årliga öppna utlysningen så länge den sökandes totala lön, fördelat över projekten, ej överskrider 100% finansiering.
 • Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka medel från Formas omfattas av regler för statligt stöd, se avsnittet Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer på sida 19.
 • Projekttidens längd måste vara 12, 24 eller 36 månader det vill säga ett, två, eller tre projektår.

Utlysningen välkomnar sökande från universitet, högskolor och forskningsinstitut, och sökande från företag och övriga organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt. Medelsförvaltaren är den organisation som tar emot och förvaltar de medel som Formas finansierar ett beviljat projekt. Det går att ansöka om att bli medelsförvaltare i vårt ansökningssystem Prisma. Det är viktigt att göra detta i god tid innan projektansökan ska registreras dock senast den 11 maj 2023 så att Formas hinner handlägga er förfrågan. Se vidare under avsnittet Huvudsökande från organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt.

 • Medelsförvaltaren är koordinerande projektpart som hanterar ansökan för samtliga projektparter i ansökningssystemet Prisma, via projektledaren.
 • Medelsförvaltaren är den organisation som tar emot och förvaltar medel som Formas utbetalar till ett beviljat projekt, samt distribuerar medel från Formas till övriga projektprojektparter enligt beslut från Formas.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel personalkostnader och driftkostnader. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka medel från Formas omfattas av regler för statligt stöd.

Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer.

Formas bidrag kan användas för att finansiera forskning och utveckling, samt innovation där vissa delar bedrivs utanför Sverige, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige. Observera att företag eller annan ekonomisk verksamhet utanför Sverige inte kan motta medel i denna utlysning. Medelsförvaltaren måste vara belägen i Sverige och godkänd av Formas. Den är ansvarig att vid behov anställa utländsk personal eller ersätta kostnader för aktiviteter eller tjänster utanför Sverige, i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer.

I den här utlysningen går det att söka för projekt som är maximalt 36 månader (tre projektår) långa. Bidraget för ett 36 månader långt projekt får högst uppgå till 6 miljoner kronor.

Bidraget till projektet kan maximalt omfatta 2 miljoner kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Det går alltså att söka för mer än 2 miljoner kronor ett år så länge det sökta beloppet ett annat år av projekttiden är lägre än 2 miljoner kronor. Om det totalt sökta beloppet överskrider ett genomsnittligt årsbelopp på 2 miljoner kronor per år kommer ansökan att avslås.

Projektets startdatum är förvalt i Prisma och går inte att ändra, eftersom medel för hela första projektåret kommer att betalas ut under 2023. Projektmedel får disponeras 12 månader efter projektavslut. Därefter lämnas slutlig ekonomisk återrapportering in inom tre månader.

Du bör skriva din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma ansökan är internationell. Om du skriver din ansökan på svenska översätts enbart den del som beskriver forskningsprogrammet till engelska av en professionell översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Budgetspecifikation och CV översätts inte. Skriv därför gärna dessa på engelska, även om du skriver övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet.

Vänligen var uppmärksam på att om du har installerat en plugin för automatisk översättning i din webbläsare riskerar du att få din text översatt till det språk som du har ställt in som default i samband med att du klistrar in din text i Prisma. Vi rekommenderar att du kontrollerar språket i texten i god tid innan du slutregistrerar din ansökan.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansökan bör inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan.

Vänligen läs instruktionerna noggrant, även om du har sökt medel från Formas tidigare.

Nedan följer information och instruktioner om person- och organisationskonton i Prisma.

Personkonto

Huvudsökande som ska fylla i informationen i ansökan och registrera den i ansökningssystemet behöver ett personkonto i Prisma. Om utsedd huvudsökande saknar personkonto ska personen ansöka om det i god tid innan utlysningen stänger, senast den 11 maj 2023.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..

Organisationskonto

När den huvudsökande fyller i ansökningsformuläret i Prisma måste uppgift om medelsförvaltare och så kallad hemvist anges. Detta sker i rullistorna för ”Medelsförvaltare” och ”Projektets hemvist”. De hemvister som den sökande kan välja hämtas från organisationsstrukturen genom inställningarna som organisationskontoansvarig gjort på organisationskontot i Prisma. Den organisation som huvudsökande representerar, så kallad koordinerande projektpart (medelsförvaltaren), behöver därför vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto i Prisma.

Om din organisation inte tidigare varit medelsförvaltare av medel från Formas, behöver din organisation ansöka om ett organisationskonto hos Formas i Prisma. Observera att övriga projektparter inte behöver ett organisationskonto och ska därför inte ansöka om organisationskonto.

Huvudsökande från medelsförvaltare för alla typer av utlysningar

I de flesta fall har universitet, högskolor, de flesta forskningsinstitut och myndigheter redan ett organisationskonto i Prisma sedan tidigare och det finns därför som default förval i rullgardinslistan för Medelsförvaltare i ansökningsformuläret.

Huvudsökande från organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt.

Företag, kommuner, branschorganisationer och andra organisationer kan ansöka om att bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt. Beslut om att godkänna organisationer som medelsförvaltare i dessa fall tas i samband med beviljning av medel i utlysningen. Inför beslut genomförs kreditkontroller av alla företag och organisationer med annan ekonomisk verksamhet som kan komma att beviljas medel. Det är dock viktigt att organisationen har ett organisationskonto hos Formas i Prisma innan huvudsökanden börjar ansöka om bidrag i utlysningen.

Organisationskonto för organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt

 • Om organisationen redan har ett konto i Prisma, kontakta ansvarig forskningshandläggare Maria Rogell via e-post maria.rogell@formas.se för att organisationen ska bli tillagd i listan (rullistan i Prisma) med möjliga medelsförvaltare för denna utlysning. Ange organisationsnummer i ditt meddelande. Detta gäller även om organisationen blivit godkänd som medelsförvaltare för ett projekt för i någon av Formas tidigare utlysningar.
 • Saknar din organisation ett konto i Prisma sedan tidigare, ska en lämplig företrädare (organisationskontoansvarig) ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats. Ange i motiveringen för ansökan att ni vill söka i utlysningen I magen och inte i soptunnan- åtgärder för minskat matsvinn, vilken typ av organisation det gäller samt organisationsnummer.
  Ansök om organisationskonto i Prisma Länk till annan webbplats.
 • Om du inte vet om organisationen har ett konto i Prisma, kontakta ansvarig forskningshandläggare Maria Rogell via e-post maria.rogell@formas.se innan ni ansöker om ett nytt konto. Ange ert organisationsnummer.

Det är viktigt att huvudsökanden i god tid ansöker om ett organisationskonto för den tilltänkta koordinerande projektparten (medelsförvaltaren) om ett sådant saknas i Prisma, dock senast den 11 maj 2023.

Hemvist - skapa en struktur för att beskriva organisationen:

För att kunna registrera en ansökan måste en hemvist inom organisationen anges. En hemvist kan exempelvis vara en institution eller en avdelning. Den som är organisationskontoansvarig i Prisma måste bygga upp en organisationskontostruktur med enheter och underenheter (hemvister). Om organisationen saknar avdelningar ange en enhet som heter, exempelvis, detsamma som projektinriktningen. Information om hur du gör detta finns i Prismas användarstöd. Organisationen måste ha minst en hemvist eftersom uppgiften är obligatorisk när ansökan ska registreras in av den huvudsökande.

Läs mer om att skapa hemvister och visa nivåer för hemvister i Prisma Länk till annan webbplats.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Observera att om du skriver din ansökan i ordbehandlingsprogram och sedan klistrar in din ansökan i Prisma riskerar formateringarna att försvinna.

Tabeller och figurer med avancerade formateringar eller formler ska du ladda upp som bilaga för att inte riskera att förlora värdefull information.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Sökta månader som ansökan avser (12, 24, eller 36).
 • Startmånad: December 2023.
  Observera att startmånad är förvalt i Prisma och inte går att ändra
 • Projekttitel på svenska respektive engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska respektive engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Projektbeskrivning

Ta del av bedömningsgrunderna på sidan 24 i denna utlysningstext, när du beskriver projektet i följande tre delar.

 • Projektets relevans och potential (max. 8 000 tecken inklusive mellanslag) Beskriv målet med projektet samt hur det relaterar till utlysningens mål och syfte. Redogör för den forskning och/ eller aktuell utvecklingsnivå som ligger till grund för projektet samt beskriv varför det är angeläget att genomföra det. Vilken effekt kommer det förväntade resultatet ha?
 • Projektets genomförande (max. 15 000 tecken inklusive mellanslag) Beskriv hur arbetet i projektet kommer att genomföras. Ange projektplan, inklusive aktiviteter, och tidsplan. Ange plan för hur projektets resultat ska nyttiggöras. Reflektera också kring hur jämställdhet och mångfald har integrerats i projektet.
 • Projektparter (max. 8000 tecken inklusive mellanslag) Beskriv vilken kompetens som finns i projektet samt dess betydelse för projektets genomförande och resultatens nyttiggörande. Beskriv projektdeltagarnas medverkan och hur samverkan sker med relevanta intressenter och användare. Reflektera också kring hur jämställdhet och mångfald har beaktats när det gäller projektgruppens utformning.
 • Referenser (max. 5 000 tecken inklusive mellanslag) Referenser som har inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält.

Budgeterade kostnader, finansiering och övrig information

Huvudsökande ansvarar för att fylla i ansökan med stöd av information från den egna organisationen och från de övriga deltagande projektparterna. Beroende på parternas organisatoriska tillhörigheter gäller olika regler för finansiering av parternas kostnader i projektet.

Projektets budget, finansiering och övrig information om samtliga organisationer som deltar i ansökan redogör du för i Prisma. Observera att budget och budgetspecifikation bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Observera att första utbetalningen till beviljade projekt sker december 2023 men du lägger budget för 2024, 2025, 2026.

Information som ska anges för samtliga parterna i projektet

Detta är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i för samtliga parter i projektet. Uppgifterna samlas in och fylls i av den koordinerande projektparten (huvudsökande). Den koordinerande projektpartens organisation ska vara samma som anges som medelsförvaltare.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, företagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.

Kostnader för den koordinerande projektparten och den medverkande projektparten

 • Personalkostnader: Stödberättigande personalkostnader hos företag och andra organisationer med annan ekonomisk verksamhet får högst beräknas till den faktiska kostnaden. Universitet, högskola eller forskningsinstitut omfattas inte av denna begränsning. Det belopp som anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan få beviljat får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som har fullständig lönefinansiering under hela projekttiden inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Utrustning, byggnader och mark: Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt maximalt 500 000.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera: För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader: Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång.
 • Indirekta kostnader: Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Finansiering för den koordinerande projektparten och den medverkande projektparten

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges:

 • Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Beloppet kan inte överstiga kostnaderna totalt eller per år. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 • Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade projekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär. Ange finansiärens namn om annat stöd erhålls.
 • Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med finansiering till projektet. Ange finansiärens namn om annat stöd erhålls.
 • Egen finansiering: Om projektparten går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering. Egen finansiering räknas som kostnader minus sökt bidrag från Formas, minus annat stöd (offentligt) samt minus annat stöd (privat).

Budgetspecifikation

Motivering av personalkostnader i budget för den medverkande projektparter

Här specificerar ni den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön. (Maximalt 500 tecken inklusive mellanslag.)

Motivering av budgeten för projektet som helhet

Här lägger ni in ytterligare information där ni förtydligar budgeten i ord. Här anger ni motiveringen för de overheadkostnader i ansökan ni ska göra det enligt praxis för den högskola, universitet eller offentliga förvaltning som är projektpart.

Här anger ni också om ni har konsultkostnader och vilken konsult som anlitas och omfattningen på konsultens medverkan. Ange även vilken eller vilka projektpartner som står för konsultkostnaderna. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som ni skriver av för utrustning eller lokaler. Var tydlig med att beskriva samtliga kostnader i relation till de aktuella aktiviteterna inom projektet (max. 9 000 tecken inklusive mellanslag).

Så här fyller huvudsökande i budget och övrig information samt kontrollerar ifylld budget

Koordinerande projektpart

 1. Fyll i information om koordinerande projektpart
 • Ange företag/organisation och organisationens tillhörande uppgifter
 • Ange arbetsplats, plats där huvuddelen av projektet kommer att genomföras, och arbetsplatsens tillhörande uppgifter
 1. Fyll i kostnader för koordinerande projektpart
 • Klicka på
 • Kolumnerna avseende år kommer av den projekttid som angetts i Grundinformation. Gå tillbaka till Grundinformation i din ansökan om du vill redigera detta.
 • Fyll i kostnader för varje kostnadsslag och år.
 • Totala kostnader räknas ut automatiskt summeringsfälten.
 1. Fyll i finansiering för koordinerande projektpart
 • Klicka på Redigera.
 • Fyll i sökt bidrag från Formas, per år.
 • Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan offentlig finansiär.
 • Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan privat finansiär.
 • Egen finansiering räknas ut automatiskt baserat på vad som angivits i kostnads- och finansieringsavsnitten.
 • Total finansiering räknas ut automatiskt i summeringsfälten.
 • Ange finansiärens namn om annat stöd erhålls.
 • Stödnivån räknas ut automatiskt i procent.
 • Medfinansieringsgrad räknas ut automatiskt i procent.
 • I motiveringsfältet anger du hur den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader har framräknats.

Projektpart

 1. Klicka på Lägg till projektpart för den eller de projektparter som ska delta i projektet, utöver koordinerande projektpart, dvs. medelsförvaltaren.
 2. Fyll i, för varje projektpart, avsnitten för information, budget och finansiering på samma sätt som beskrivs för koordinerande projektpart. Se avsnitt Koordinerande projektpart ovan. Uppgifter för projektpart fylls i oavsett om man söker bidrag, dvs. finansiering, från Formas eller ej. Om projektparter inte söker medel från Formas utan deltar in-kind, ska budgeterade kostnader anges för dessa projektparter men ange ”0” kr i fältet ”Sökt bidrag från Formas” under finansiering.
 3. Notera att en underleverantör till sökande inte utgör projektpart i ansökan

Längst ner beräknas projektets totala kostnader respektive projektets totala finansiering automatiskt baserat på summor som aggregeras från budgettabeller för koordinerande projektpart och andra projektparter.

Kontrollera hur du fyllt i budgettabeller i god tid innan du registrerar din ansökan. Ansökningar med felaktigt ifyllda budgetar kan avslås. Kontrollera alla budgettabeller per projektpart inklusive koordinerande projektpart samt tabeller för Projektets kostnader respektive Projektets finansiering som aggregerar summor från tabeller per projektpart enligt nedan:

 • Du har lagt in alla projektparter som deltar i projektet.
 • Du angett sökta medel från Formas för de projektparter som avser att ta emot bidrag från Formas.
 • Du har angett kostnader för de parter som deltar i projektet, oavsett om de mottar bidrag eller ej
 • Du angett övrig annat stöd för de projektparter som i förekommande fall har det.
 • Du har den egenfinansiering som krävs enligt regler för statligt stöd till företag och andra organisationer, där det är relevant.

Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning, utveckling och innovation.

Vilken stödnivå Formas kan ge beror på organisationens storlek och vilken typ av aktiviteter som ska bedrivas i projektet. Organisationens storlek bedöms med hjälp av EU:s definition av små- och medelstora företag. Aktiviteter kommer primärt att bedömas utifrån artikel 25, Industriell forskning i den allmänna gruppundantagsförordningen EU 651/2014.

Utöver detta kan även stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd, vara en möjlig stödgrund. Det maximala försumbart stöd som ett företag kan ta emot är 200 000 euro under tre beskattningsår. Allt stöd av mindre betydelse som ett företag eller organisation har tagit emot ska räknas samman. Om projektpart ingår i en koncern, ska allt stöd av minde betydelse som koncernen mottagit summeras. För projekt där detta kan bli aktuellt kommer Formas att be den sökande att fylla i en särskild blankett , 39.9 kB., under pågående beredningsprocess.

Observera att verksamhetstypen enskild firma kan inte beviljas medel i utlysningen eller delta som part i projekt som söker i Formas utlysningar. Företag som inte har ett svenskt organisationsnummer kan inte beviljas finansiering som part i den här utlysningen, utan deltar in-kind.

På Formas webbplats finns mer information om statligt stöd som förekommer inom ramen för myndighetens utlysningar: Regler för statligt stöd för företag och annan ekonomisk verksamhet

Förutsättningar som är styrande för vilken stödnivå en projektpart (inklusive koordinerande projektpart) som är företag eller annan organisation med ekonomisk verksamhet kan motta:

 1. Identifiera verksamhetstyp – företag, förening eller annan organisation med ekonomisk verksamhet som omfattas av statsstödsregler. Den avgörande faktorn om stödmottagaren anses bedriva ekonomisk verksamhet är om organisationen erbjuder produkter eller tjänster på en marknad.
 2. Identifiera din organisations storlek. Handledning om definitionen av SMF-företag Länk till annan webbplats.
 3. Identifiera vilken paragraf i stödordningen som ditt projekt berör. I denna utlysning tillämpas Industriell forskning, Stöd till forskning och utveckling inom fiskeri- och vattenbrukssektorn samt Försumbart stöd.
  Tabell paragrafer och stödnivåer , 216.6 kB.
 4. Se i tabellen vilken stödnivå (sökta medel från Formas plus annat offentligt stöd) din organisation kan erhålla för kostnader som uppstår för din organisation i projektet. Se även vilken och hur stor del av kostnaden som skall täckas av egna medel.

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du lämna in en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten och få den godkänd. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd.

Etiskt godkännande av djurförsök (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Du ska ange i din ansökan om du har ett gällande etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas.

Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde
  Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod)
  Välj minst ett forskningsämne och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord
  Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

Koordinerandeprojektpart kallas i Prisma medelsförvaltare eftersom det är den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut till beviljade projekt.

 • Välj medelsförvaltare i rullistan. Om du inte hittar den organisation som ska stå som huvudsökande, se rubriken Organisationskonto för organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt under avsnittet Så här ansöker du.
 • Välj hemvist i rullistan. Om du inte hittar rätt hemvist, se rubriken Hemvist - skapa en struktur för att beskriva organisationen under avsnittet Så här ansöker du.

Medverkande

 • Huvudsökande bjuder in medverkande forskare/deltagare som kan lägga till och redigera sina CV och publikationer via Prisma. Huvudsökande och medverkande forskare/deltagare fyller i fälten i den mån de är tillämpliga.
 • Alla medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma
 • Huvudsökande lägger till de som ska medverka i projektet, oavsett de är medverkande forskare eller deltagare, genom funktionen Bjud in medverkande forskare i Prisma. Sök de medverkande forskarnas eller deltagarnas för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).
 • Observera att inbjudna medverkande forskare/deltagare ska acceptera inbjudan att vara medverkande forskare och överföra sina CV och publikationer i ansökan så att huvudsökande kan registrera ansökan när den är klar. Se avsnitt CV.
 • Huvudsökande kan även lägga till en medverkande administratör som inte är del av projektet men som hjälper till att fylla i ansökan i Prisma. Det görs genom funktionen bjud in medverkande administratör. Sök administratörens för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).

OBS! Huvudsökande kan inte registrera sin ansökan om det finns några obesvarade inbjudningar till medverkande forskare/deltagare eller medverkande administratörer. Dessa måste i så fall tas bort först.

CV

CVn bör innehålla:

Utbildning. Utbildning på grund- och avancerad nivå samt eventuell forskarutbildning

Arbetsliv. Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar. Eventuella postdoc-vistelser och forskarutbyten som är relevanta för det beskrivna projektet samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).

Meriter och utmärkelser:


 • Handledda personer: Här ska medverkande forskare ange doktorander, postdocs, samt examensarbetare; Lägg till som enskild person och/eller lägg till som grupp. Vid tillägg av grupp, ange det totala antalet för respektive kategori. Vid tillägg av enskild person namnge de mest relevanta (max. 10).
 • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max. 10).
 • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max. 10).
 • Övriga meriter inklusive publiceringssammanfattning: Här ska medverkande forskare och huvudsökande, om huvudsökande är forskare, ge en kort summering av sin publiceringshistorik för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max. 800 tecken inklusive mellanslag).
  Denna summering bör inkludera följande:
  • Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag).
  • Eventuella citeringsmått ska anges utan självciteringar och från vilken databas dessa är hämtade.
  • Summeringen ska inte innehålla information om H-index, Journal Impact Factor eller någon annan typ av mått som används för att rangordna förlag eller tidskrifter.
  • Under övriga meriter kan även andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max. 10).
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max. 10).

Publikationslista

Medverkande forskare och huvudsökande, om huvudsökande är forskare, anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler i Prisma. Du ska redogöra för publiceringssammanfattningen i Prisma under Övriga meriter.

Bilaga

Bilaga för illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp. Observera att ett CV inte får bifogas som bilaga. Inte heller avsiktsförklaringar, sk ”letter of intent”, eller annan dokumentation som styrker samarbeten skall bifogas. Samarbeten skall endast redogöras för i projektbeskrivningen.

Efter du har lämnat in din ansökan

Du kan göra ändringar i din registrerade ansökan, avregistrera den och registrera på nytt, fram till utlysningen stänger kl 14:00 torsdag den 19 maj. Efter det kommer status hos din ansökan att ändras från ”registrerad” till ”slutregistrerad”. Såvida inga fel påvisats i Prisma får inga ändringar göras i den slutregistrerade ansökan. Du får heller inte göra några kompletteringar via, exempelvis mail eller per telefon, utan ansökan kommer att bedömas i befintligt skick.

Din slutregistrerade ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts. Medelsförvaltaren har sedan sju kalenderdagar på sig att signera ansökan digitalt i Prisma.

Formas genomför en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan, detta måste ske inom sju kalenderdagar efter att utlysningen har stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
 • Att den koordinerande projektparten (huvudsökanden) som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.
 • Kreditkontroll av alla projektparter som är företag och andra organisationer med ekonomisk verksamhet som kan komma i fråga för beviljning.
 • Kontroll av Intyg för försumbart stöd för de projektparter där detta kan bli aktuellt. Obs, detta intyg begärs in av Formas i ett senare skede under beredningsprocessen och ska inte skickas in i samband med slutregistrering av ansökan.
 • Kontroll av Intyg om separerad redovisning och underordnad verksamhet för de projektparter där detta kan bli aktuellt. Obs, detta intyg begärs in av Formas i ett senare skede under beredningsprocessen och ska inte skickas in i samband med slutregistrering av ansökan.

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp, utsedd av Formas, som består av aktiva forskare och användare utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Relevans

 • Projektet kan väsentligt bidra till utlysningens syfte och mål.
 • Utformningen av projektet och dess förväntade resultat har tagit relevant hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar.
 • I ansökan beskrivs det väl vilken effekt förväntade resultat kommer ha i form av nytta i samhället.

Potential

 • Projektet håller hög vetenskaplig kvalitet och är nytänkande.
 • Projektets problemformulering och syfte är tydlig, logisk och i linje med utlysningens syfte och inriktning.
 • Projektets förväntade resultat och/eller lösning ligger i framkant inom sitt fält, d.v.s. i förhållande till bästa möjliga internationella teknik eller lösning (state of the art).
 • Projektet har betydande potential för skalbarhet och/eller spridning.

Genomförande

 • Planerade aktiviteter och metoder är realistiska och ändamålsenliga för att uppnå förväntat resultat under projekttiden.
 • Tidsplan och budget är realistisk och ändamålsenlig i förhållande till projektets syfte och mål.
 • Plan för hur projektets resultat ska nyttiggöras är väl beskriven och ändamålsenlig.
 • Etiska överväganden är väl beskrivna och planen för hur dessa hanteras är ändamålsenlig.
 • Jämställdhetsaspekter är väl integrerade i projektets genomförande.

Aktörer

 • Projektets organisation och samlade kompetens är ändamålsenlig för genomförandet av projektet, inklusive nyttiggörandet av projektets resultat.
 • Projektet sker i samverkan med relevanta intressenter eller användare. Projektdeltagarnas medverkan är väl beskriven och ändamålsenlig för projektets mål.
 • Projektgruppen (nyckelpersoner) är väl sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av inflytande mellan kvinnor och män. Relevant när projektgruppen består av fler än 3 personer.

Formas förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas bidrag den 14 november 2023. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats och information om att beslut tagits skickas senare ut via e-post från Prisma. Beslutet finns tillgängligt i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

För att Formas skall aktivera utbetalningar till beviljade projekt krävs följande:

 • Projektledaren och medelsförvaltare/koordinerande projektpart skall signera Godkännande av villkor i Prisma.
 • Medelsförvaltare skall upprätta överenskommelse om projektets genomförande och finansiering med varje projektpart i projektet, se blankett Projektparts godkännande , 94.4 kB., samt inkomma med kopior till registrator@formas.se.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Ekonomisk återrapportering i Prisma. , 187 kB.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång.

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS Länk till annan webbplats., en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Definitioner

Begrepp

Förklaring

Koordinerande projektpart

En organisation som samordnar projektet och är medelsförvaltare, dvs. mottar Formas utbetalningar och överför pengar till övriga organisationer som är bidragsmottagare i projektet, rapporterar projektet enligt anvisningar och meddelar Formas eventuella ändringar.

Observera att bara svenska organisationer får vara koordinerande projektparter.

Projektpart

En organisation som genomför projektet - oavsett om den får bidrag eller inte, dvs. bidrar med egen finansiering. En underleverantör är inte en projektpart.

Observera att företag eller annan ekonomisk verksamhet utanför Sverige inte kan motta bidrag i denna utlysning. Däremot kan de medverka som projektparter om de bidrar in kind.

Huvudsökande

En person som den koordinerande projektparten utsett till projektledare.

Medverkande deltagare

En person som medverkar i projektet, kan vara medverkande forskare eller medverkande icke forskare

Medelsförvaltare

Medelsförvaltaren är den organisation som mottar Formas utbetalningar och överför pengar till övriga organisationer som är bidragsmottagare i projektet, rapporterar projektet enligt anvisningar och meddelar Formas eventuella ändringar.

Medelsförvaltare för alla typer av utlysningar

Organisation som kan söka i alla typer av utlysningar hos Formas. Dessa är universitet, högskolor, forskningsinstitut och statliga myndigheter med forskningsuppdrag.

Medelsförvaltare för ett enskilt projekt

Organisation som kan söka medel i enstaka utlysningar hos Formas och få beviljat medel för ett enskilt projekt. Dessa är företag, föreningar, branschorganisationer, styrelser, fonder och kommuner. 

Hemvist

En hemvist kan exempelvis vara en institution, en avdelning eller projektinriktning.

Revisionshistorik

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges här.

 • 2023-04-06: Nytt datum när utlysningen stänger är 23 maj.
 • 2023-10-31: Nytt beslutsdatum är den 13 november.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:13 november 2023