Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem

Omslag till Formas inspel (Öppna som PDF)

En strategisk forskningsagenda. Läs sammanfattningen nedan eller ladda ner den fullständiga rapporten.

Författare: Forskningsrådet Formas
Publicerad: 16 december 2019
Beteckning: R13:2019
ISBN: 978-91-540-6119-8
Språk: Svenska

Strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel

I En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Länk till annan webbplats. (prop 2016/17:104) betonar regeringen behovet av stärkt konkurrenskraft och ökad inhemsk och hållbar matproduktion. Tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling ska främjas i hela landet och livsmedelsförsörjningen stärkas.

Trots vissa ljusglimtar på senare år och goda svenska förutsättningar, i form av bland annat stark miljöpolitik, hög djurvälfärd, låg användning av antibiotika och säker livsmedelsproduktion, återstår en mängd utmaningar att hantera och hela livsmedelssystemet behöver ställas om på kort tid. Inte minst för att öka Sveriges bidrag till Agenda 2030, eftersom livsmedelsområdet är så starkt integrerat i flera av hållbarhetsmålen.

Ökad kunskap och innovation är viktiga drivkrafter för omställningen. Livsmedelsstrategins handlingsplan inkluderar flera satsningar på kunskaps- och innovationssystemet och regeringen har bland annat inrättat ett tioårigt, tvärvetenskapligt nationellt forskningsprogram för livsmedel och en nationell kommitté för livsmedelsforskning.

Den här strategiska forskningsagendan har tagits fram inom ramarna för dessa satsningar. Den är framtagen av Formas i samråd med nationella kommittén för livsmedelsforskning och baseras på bred dialog med intressenter inom livsmedelsområdet, skriftliga inspel från akademi och institut, näringsliv och myndigheter, samt relevanta analyser och rapporter. Agendans syfte är att bidra till omställningen av livsmedelssystemet genom att ange en tydligare riktning för kunskapsutveckling och innovation på vägen mot ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Den identifierar ett antal perspektiv och teman som forsknings- och innovationssystemet behöver adressera de kommande tio åren.

Perspektiv och teman

Perspektiven i agendan belyser viktiga utvecklingsområden för att driva på omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt svenskt livsmedelssystem.

Agendans perspektiv är:

  • Systemperspektiv
  • Kunskap och kompetensutveckling
  • Styrning och ledarskap
  • Digitalisering och teknikutveckling
  • Regionalt och globalt, samt
  • Jämställdhet och mångfald.

Agendans teman sammanfattar områden med potential att bidra ytterligare till konkurrenskraft och till hållbar utveckling genom forskning och innovation. Agendans teman utgår ifrån livsmedelssystemet som helhet och forskning, innovation och kunskapsspridning behöver därmed ske både inom och mellan olika teman och på systemnivå.

Agendans teman är

  • Hållbara produktionssystem
  • God mat för hälsa och miljö
  • Konsumenten och måltiden, samt
  • Innovativa och säkra livsmedel.

Målsättningar för forskningsprogrammet

Ett antal målsättningar för vad forskningsprogrammet ska bidra till har vidareutvecklats från livsmedelsstrategins mål och vision i syfte att tydliggöra programmets inriktning. Agendan och dess genomförande integrerar även regeringens syften och mål för nationella forskningsprogram som bland annat handlar om att bidra till jämställdhet, effektiv användning av infrastruktur och utökade internationella forsknings- och innovationssamarbeten.

Perspektiv och teman utgör, tillsammans med målsättningarna för livsmedelsprogrammet och de generella målen för nationella forskningsprogram, de övergripande ramarna för genomförandet av aktiviteter och insatser inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Agendan kan även tjäna som grund för utformning och koordinering av andra forsknings- och innovationsinsatser inom livsmedelsområdet.

Aktiviteter som genomsyras av samverkan och samskapande forskning

De aktiviteter som genomförs inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska genomsyras av samverkan och samskapande, behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning samt av insatser som stärker innovationsförmågan och som bidrar till att forskningen kommer samhället till nytta och skapar värden för svenska företag i livsmedelssystemet.

För att programmet ska vara effektivt och bidra till målsättningarna kompletteras agendan med en så kallad programlogik som vägleder aktiviteter, insatser och uppföljning. Dialoger och samverkan för att genomföra agendan och prioritera insatser kommer att fortsätta och agendan kommer vid behov att revideras.Livsmedelssystemet involverar en mängd aktörer och utmaningarna är både många och komplexa. Genomförandet av agendan kräver därför en mångfald av aktiviteter och satsningar som koordineras och genomföras i samverkan mellan aktörer för att stärka forsknings- och innovationssystemet och bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystemet.

Uppdaterad:26 oktober 2020