Forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Utlysningen syftar till att öka kunskapen om växtskydd som kan få avgörande betydelse för trädgårdsproduktion. Utlysningens övergripande mål är att beviljade projekt skall bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av trädgårdsområdet. Det är också positivt om forskningen kan bidra till ett minskat beroende av kemiskt växtskydd.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande skall ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens. Samverkan mellan forskare, industri, rådgivare och/eller odlare bör eftersträvas för att möjliggöra spridningen och tillämpningen av resultaten. Näring skall ha en aktiv roll i projektet. Detta för att stärka projektens relevans och potential. Internationell samverkan välkomnas.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Medel kan sökas för högst tre år med ett sökt belopp på max 1 miljon per år. Stiftelsen Lantbruksforskning kräver 25% medfinansiering i denna utlysning. Projektets budget redovisas i sin helhet i ansökan men sökande kan endast söka 75% av medlen från Stiftelsen Lantbruksforskning.

Beslutad: 2021-06-17 17:00

Finansierade projekt

Två projekt har fått medel i Stiftelsen Lantbruksforsknings och Formas trädgårdsutlysning.


  • Minska skador av fruktträdskräfta i äppelodlingar med rätt sort-grundstam kombination och gödsling med calcium
  • Tidig detektion och riktad intervention i svensk hortikultur genom selektiva lockbeten och sensorteknologi

Mer information om projekten finns på Stiftelsen Lantbruksforsknings webbplats Länk till annan webbplats..

Utlysningen är en del av Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, och Formas strategiska programsatsning på trädgårdsområdet. Pengarna riktas till forskning om växtskydd och växtskadegörare med det övergripande målet om ökad konkurrenskraft och hållbarhet i svensk yrkesmässig trädgårdsproduktion.

Trädgårdsnäringen omfattar odling av grönsaker på friland och i växthus, potatis, bär, frukt, samt prydnadsväxter i växthus och plantskoleväxter. I denna utlysning inkluderas även proteingrödor för humankonsumtion i spannet av kulturer.

Utlysningen omfattar 8,5 miljoner kronor till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt under perioden 2021–2024. Projekten förväntas starta under 2021 dock tidigast 1 juli 2021.

Utlysningen syftar till att öka kunskapen om växtskydd som kan få avgörande betydelse för trädgårdsproduktion. Utlysningens övergripande mål är att beviljade projekt skall bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av trädgårdsområdet. Det är också positivt om forskningen kan bidra till ett minskat beroende av kemiskt växtskydd.

Med trädgårdsnäringen avses här odling av grönsaker på friland och i växthus, potatis, bär, frukt, samt prydnadsväxter i växthus och plantskoleväxter. I denna utlysning inkluderas även proteingrödor för humankonsumtion i spannet av kulturer.

Ansökningar med fokus på generell kunskap inom växtskydd som kan få avgörande betydelse för trädgårdsproduktion välkomnas. Skadegörarnas biologi, mekanismer för angrepp och försvar, odlingsteknik i växthus och på friland, markvetenskapliga aspekter av växtskydd och integrerade växtskyddsstrategier som minskar skadetryck och ogräs är exempel på områden som är intressanta. Även utveckling av metoder för hantering av restavfall kopplat till användning av växtskyddsmedel kan komma på fråga.

Kontaktpersoner på Stiftelsen Lantbruksforskning

Anna Pers, forskningssekreterare
+46 (0)76 234 60 83
anna.pers@lantbruksforskning.se

Yvonne M. Airosa, administration & support
+46 (0)76 775 35 42
yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Kontaktperson på Formas

Uppdaterad:29 juni 2021