Omställningsmöjligheter och samhällseffekter
av covid-19

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Ettåriga forskningsprojekt, forskning som bygger vidare på tidigare eller pågående projekt, kunskapssammanställningar eller planering av framtida forskningsprojekt med fokus på samhällseffekter och omställningsmöjligheter av covid-19.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska vara disputerad forskare vid högskola, universitet eller forskningsinstitut.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

500 000 kr–1 miljon kronor per projekt.

Beslutad: 2020-12-15 14:00

I samarbete med MSB utlyser Formas medel inom ramen för de nationella forskningsprogrammen om klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande för att utforska omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19.

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Utlysningen syftar till att öka samhällets beredskap och resiliens inför kommande kriser. Utlysningen ska bidra till ökad kunskap om samhällseffekter av covid-19 samt omställnings- och återhämtningsmöjligheter i samband med kriser. Detta genom att utforska det som den rådande situationen med det nya coronaviruset har ställt oss inför och omställningsmöjligheter som situationen också innebär.

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare från alla discipliner vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut. Medel kan sökas för följande syfte:

 • Projekt som bygger vidare på pågående och tidigare forskningsprojekt och möjliggör nyttiggörande av forskningsresultaten från dessa
 • Kunskapssammanställningar som belyser det aktuella kunskapsläget på området genom systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen och studier
 • Förberedande projekt som syftar till att planera för större forskningsprojekt som är tänkta att finansieras av en annan utlysning nationellt eller internationellt
 • Kortare forskningsprojekt om högst ett år

I utlysningen finansieras ettåriga projekt. Det går att ansöka för 500 000 kronor–1 miljon kronor per projekt. Total budget för utlysningen är 20 miljoner kronor.

Utlysningen är en gemensam satsning av Formas och MSB inom ramen för Formas tre nationella forskningsprogram om klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande samt MSB:s ansvar för forskning inom området samhällsskydd och beredskap.

Utlysningstext

Läs utlysningstexten nedan eller ladda ner en utskriftsvänliga version (pdf) , 309.9 kB..

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

Under de senaste månaderna har covid-19 påverkat världen på sätt som få hade kunnat föreställa sig. Den pågående globala pandemin har genomgripande konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och strukturer, handeln, rörelsemönster och det vardagliga livet. Å ena sidan synliggörs samhällets sårbarhet men å andra sidan visar situationen också på hur det är möjligt för många att ställa om sina verksamheter och sin vardag snabbt.

Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en gemensam målbild och plattform för en hållbar framtid med högt ställda mål för en friskare, tryggare, och mer rättvis värld. Hur påverkar krisen arbetet för att nå Agenda 2030? Kan erfarenheterna av denna kris användas till att i förlängningen bidra positivt till samhällsutvecklingen och rusta våra samhällen för andra, både aktuella och kommande kriser? Hur kan de målkonflikter och intressekonflikter som uppstår hanteras? Hur kan de synergier och samarbeten som krisen ger upphov till i samhället förvaltas för att bli beständiga också efter att krisen klingat ut?

De enorma förluster som coronakrisen orsakar för samhället, ekonomin, företag och enskilda individer, ger oss ett ansvar att dra erfarenheter av detta. Parallellt med den pågående pandemin lever vi också i en tid där klimatförändringarna pekar på behovet av att ställa om våra samhällen från grunden. Pandemin och den globala uppvärmningen är helt olika kriser, men kanske kan denna situation lära oss något om hur vi kan ta tillvara på omställningsmöjligheter för att ställa om till mer långsiktigt hållbara samhällen.

Det finns ett påtagligt behov av att utforska olika former av samhällseffekter och omställningsmöjligheter med anledning av den rådande pandemin. Därför utlyser nu Formas och MSB gemensamt medel för att ge forskarsverige en bred möjlighet att utforska både omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19.

Utlysningen syftar till att öka samhällets beredskap och resiliens inför kommande kriser. Utlysningen ska bidra till ökad kunskap om samhällseffekter av covid-19 samt omställnings- och återhämtningsmöjligheter i samband med kriser. Detta genom att utforska det som den rådande situationen med det nya coronaviruset har ställt oss inför och omställningsmöjligheter som situationen också innebär.

Formas tre nationella forskningsprogram om klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande går ihop i denna utlysning. Tillsammans med MSB som har forskningsansvar för samhällsskydd och beredskap (MSB:s strategi för forskning och utveckling, pdf Länk till annan webbplats.) spänner utlysningen över ämnesområden som ofta överlappar och interagerar med varandra. Projektansökningarna ska beröra något av ämnesområdena som beskrivs i forskningsagendorna inom de nationella programmen. Utlysningen välkomnar projekt som berör flera av dessa ämnesområden.

Utlysningen inriktas på vad vi kan lära oss av det som pandemin har medfört. Vilka långsiktiga samhällseffekter kan vi vänta oss av det rådande läget? Vad går att lära för ett framtida omställningsarbete i klimatfrågan, för ett hållbart livsmedelssystem och för mer hållbara samhällen? Det är tydligt att människors vardag, riskuppfattning, konsumtionsmönster, resmönster, möten med andra människor och levnadsvanor har påverkats. Men hur har detta ändrats och vad kan vi lära för framtiden i ett omställningsarbete för hållbara samhällen? Vad går att lära för framtida samhällsskydd och beredskap och hur behöver krishanteringssystemet förändras som en följd av covid-19? Vilka slutsatser kan t ex dras kring sårbarhet i kritisk infrastruktur, samhällsviktig verksamhet, kritiska försörjningsflöden samt hur bör risk- och sårbarhetsanalyser utvecklas för att rusta samhället för kommande kriser?

I utlysningen finansieras ettåriga projekt. Forskare kan söka medel för forskning som bygger vidare på tidigare projekt eller pågående forskning för att adressera frågeställningar inom utlysningens syfte, för mindre forskningsprojekt av kortare karaktär eller kunskapssammanställningar av tidigare forskning. Förberedande projekt som syftar till att planera för större forskningsprojekt som är tänkta att finansieras av en annan utlysning kan också söka finansiering. Det går att ansöka om mellan 500 000 kr–1 miljon kr per projekt.

Projekten ska adressera för svenska samhället relevanta frågor genom att studera nationella eller internationella kontexter. Ansökan ska beskriva och motivera varför förslagets resultat kan bidra till att förbättra samhällets generella krisberedskapsförmåga eller bidra i omställningsarbetet mot hållbar utveckling. Projektets potential att bidra till ökad jämställdhet eller annan mångfald och integration i samhället i termer av exempelvis social eller kulturell bakgrund, funktionshinder eller ålder ska också tydligt framgå.

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare från alla discipliner vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Formas arbetar för en jämlik, jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Sökande bör utforma projektet så att resultaten kan gynna en mångfald av människor.

Innan du ansöker

För att kunna ansöka om bidrag inom utlysningen ska huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning).

 • Medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Bidraget får enbart förvaltas av svenska universitet, högskolor eller annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.
  Vem kan bli medelsförvaltare?
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.
 • Den tilltänkte bidragstagaren ska vara projektledare på ansökan.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Det här kan du söka finansiering för

Sökt bidrag för ett projekt ska uppgå till minst 500 000 kronor och maximalt 1 000 000 kronor. Projekten ska påbörjas 1 december 2020 och medel kan sökas för minst 6 månader och maximalt 12 månader. Medlen får disponeras tre månader efter att projekttiden tar slut. Ansökningar med ett sökt belopp eller projekttid som inte ligger inom ovan angivna intervall kommer att avvisas i ett tidigt skede och inte gå vidare till granskning. Ansökans budget ska visa hur medel planeras att användas i projektet.

Formas kan av administrativa skäl lägga en utbetalningsplan som skiljer sig från ansökans fördelning av budgeten över tid.

Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Du kan skriva din ansökan på svenska, men då kommer den att översättas till engelska inför bedömning. Du kommer i så fall inte att få se översättningen innan den går vidare till bedömning. Budgetspecifikationen översätts inte.

Språk i ansökan

Din ansökan, inklusive bilagor, betraktas enligt svensk lag som allmän handling, när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Innan vi lämnar ut ansökningar gör vi alltid en sekretessprövning, men vi får bara dölja information om vi har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Så här ansöker du

Du ansöker i Prisma

Din ansökan gör du i Formas ansökningssystem Prisma. För det behöver du ett personligt konto. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Medverkande forskare vars CV ska inkluderas i ansökan behöver också ha ett personkonto. Den organisation som ska vara medelsförvaltare i projektet behöver ha ett organisationskonto.

Skapa din ansökan i Prisma i god tid för att kunna få hjälp om problem skulle uppstå.

Ansökan går att spara som ett utkast och återkomma till ända fram till att utlysningen stänger.

Du bör skriva din ansökan på engelska då beredningsgruppen har en internationell sammansättning. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Antal månader som ansökan avser
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag)
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera)

Forskningsprogram

 • Mål och syfte med projektet samt en kort bakgrundsbeskrivning (5 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Projektbeskrivning som innefattar upplägg, teori, metod (9 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Beskrivning av projektets möjliga samhällsnytta (6 000 tecken inklusive mellanslag). Beskriv kortfattat forskningens möjliga samhällsnytta och vilka de relevanta intressenterna/användarna av forskningen är samt hur projektet kommer dem till nytta.
 • Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (4 000 tecken inklusive mellanslag).

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma.

Budgeten beskrivs i form av:

 • Löner, inklusive sociala avgifter för varje projektdeltagare
  Lön kan sökas till forskare, doktorander och teknisk personal. Sociala avgifter ska vara inkluderade. Formas beviljar inte medel till årliga löneökningar. Du kan därför ansöka om medel för löner som gäller vid ansökningstillfället, men inte ansöka om medel som ska täcka in löneökningar. För redan befintliga anställningar ska du ange den lön som gäller vid ansökningstillfället. För nya anställningar ska du ange den ingångslön som gäller hos medelsförvaltaren. Det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare, doktorand eller annan personal får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som redan får fullständig lönefinansiering från någon finansiär, inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltids­pensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Aktivitetsgrad i projektet
  Med aktivitetsgrad menas hur många procent av en heltidstjänst som den medverkande bidrar med.
 • Driftskostnader
  Till driftskostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång (open access). Utrustning räknas också till driftskostnader, och det gör även avskrivningskostnader som du kan göra för utrustning som du använder i projektet.
 • Lokaler
  Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i overhead-kostnaden i budgeten för projektet.
 • Indirekta kostnader
  När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis för den högskola, universitet eller offentliga förvaltning som ska förvalta medlen. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.
 • Budgetspecifikation
  Förklara budgeten i ord. Ange hur det sökta bidraget fördelar sig gällande belopp per år och totalbelopp per organisation om flera organisationer söker bidrag.

Etik

Om det finns särskilda etiska aspekter ska de aktuella etiska frågorna och hur de ska hanteras redovisas. Det kan till exempel röra sig om hantering av personuppgifter eller försök på människor eller djur. Även om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt övervägande, ska du ändå ta upp det i ansökan. Skriv detta, och motivera hur och varför. Redovisning av djurförsök och humanförsök beskrivs i separata fält med maximalt 4 000 tecken inklusive mellanslag i respektive fält.

Redovisa dina etiska överväganden

Klassificeringar

Formas använder projektens klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, SCB-koder och minst ett globalt hållbarhetsmål som projektet kan bidra till.

 • Ämnesområde
  Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • SCB-kod
  Välj sedan minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord
  Välj också minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet. Välj det som ligger närmast ditt projekt, även om det inte passar helt in på det område du är verksam inom.
 • Globala målen för hållbar utveckling
  Välj minst ett och max tre av de Globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet bäst. Vid val av fler än ett mål ska målen anges i prioriteringsordning. Det mål som är mest relevant för projektet anges i den första rutan. Då målens innebörd ibland är snävare än vad titeln anger uppmanas det att följa länken och läsa i mer detalj om det/de mål ni tänkt ange för att säkerställa att den tänkta forskningen bidrar mot just det målet.

  Mer information om målens innebörd Länk till annan webbplats.

Medelsförvaltare – organisationen som tar emot bidraget

Medelsförvaltaren är den organisation som, vid eventuell finansiering, tar emot bidragspengarna från Formas. Sökande i den här utlysningen måste vara godkänd medelsförvaltare hos Formas.

Vem kan bli medelsförvaltare?

 • Välj din medelsförvaltare i Prisma och lägg till projektets avdelning eller institution.
 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma.
 • En registrerad ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts. Medelsförvaltaren har sedan sju veckodagar på sig att signera ansökan digitalt i Prisma.

Medverkande

 • Huvudsökande bjuder in medverkande forskare
 • En medverkande forskare är en disputerad forskare som anses vara medsökande för projektet
 • Det går även att ha medverkande administratörer, de är inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret.
 • Alla medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma.
 • Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).
 • Observera att inbjudna medverkande forskare ska överföra sina CV och publikationer i ansökan så att huvudsökande kan registrera ansökan när den är klar. Se avsnitt CV.

CV

 • Projektledaren hämtar uppgifterna från sitt personkonto i Prisma.
 • Medverkande forskare lägger själva till CV-information från sin profil till ansökan in Prisma.
 • Sökande bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt.
 • Om medverkande forskare inte har fyllt i de obligatoriska fälten korrekt kommer huvudsökande inte kunna fullfölja registreringen av ansökan.
 • Medverkande som inte är medsökande har inte möjlighet att bifoga CV-information, istället bör deras kompetens i projektet beskrivas i forskningsprogrammet.

Följande uppgifter gällande CV ska läggas till i ansökan

 • Utbildning:
  Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Arbetsliv:
  Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).
 • Meriter och utmärkelser:
  - Docentur
 • Handledda personer: Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).
  - Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
  - Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10)
  - Övriga meriter inklusive bibliometrisk sammanfattning: Här kan huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin sammanlagda publicering (max 800 tecken inkl blanksteg), samt övriga meriter som är relevanta för ansökan, såsom dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10)
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max 10).

Publikationslista

Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler i Prisma.

Bilagor

Bilaga för illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp. Observera att ett CV inte ska bifogas som bilaga.

Efter att du lämnat in din ansökan

Först kontrolleras om din ansökan ligger inom Formas eller MBS:s ansvarsområden och inom utlysningens ramar. Gör den det går den vidare till en beredningsgrupp för bedömning. Om den inte gör det, avslås den.

En ansökan kan också avslås om den innehåller formella fel eller är ofullständig, det vill säga brister i den information som krävs i ansökningsformuläret eller bilagan.

En del ansökningar avvisas tidigt

Formas och MSB deltar båda i bedömningsprocessen. Alla uppgifter som lämnas in till Formas i samband med denna utlysning kommer att göras tillgängliga för MSB.

Ansökningarna kommer att bedömas av en internationell beredningsgrupp med kompetens att täcka det aktuella temat för utlysningen. Ansökan bedöms utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Varje ansökan läses och bedöms av flera medlemmar i gruppen. Beredningsgruppen utgörs av både aktiva forskare och personer verksamma utanför universitetet, med kompetens att bedöma forskningens relevans.

För att möjliggöra projekt av hög kvalitet brett inom utlysningens ramar kommer ett portföljperspektiv eftersträvas.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier på en skala 1-7, där 1 är lägst och 7 är högst.

 • Syfte och frågeställning
 • Projektets syfte är i linje med utlysningens inriktning
 • Frågeställningen håller hög vetenskaplig kvalitet
 • Metod och genomförande
 • Metoden är tydligt beskriven, lämplig för syftet och genomförbar
 • Tidsplan och budget är rimlig i förhållande till projektets genomförande och förväntade resultat
 • Etiska överväganden är väl beskrivna och planen för hur sökande hanterar dessa är ändamålsenliga
 • Vetenskaplig kompetens
 • Sökande har kompetens och erfarenheter att genomföra projektet enligt plan
 • Möjlig samhällsnytta
 • Projektet kan väsentligen bidra till att förbättra samhällets generella krisberedskapsförmåga och bidra i omställningsarbetet mot hållbar utveckling
 • Projektet har potential att bidra till ökad jämställdhet eller annan mångfald och integration i samhället i termer av exempelvis social eller kulturell bakgrund, funktionshinder eller ålder
 • I projektets utformning har relevant hänsyn tagits till intressenters eller användares behov och det är väl beskrivet hur projektet kan komma dem till nytta

MSB och Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas bidrag den 18 november 2020. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas och MSB:s webbplatser och skickas senare ut via e-post från Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk och vetenskaplig rapport i enlighet med beslutet, tre månader efter dispositionstidens slut. Formas och MSB kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas och MSB kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknande för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Så här rapporterar du utgifter och resultat

Resultat från forskning finansierad av Formas och MSB ska publiceras med öppen tillgång (open access).

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

Du behöver ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering genom utlysningen ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Vi rekommenderar att du följer det förslag för en vad datahanteringsplan ska innehålla som tagits fram av Science Europe. Du kan läsa mer om förslaget i rapporten Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management (pdf) Länk till annan webbplats..

Revisionshistorik

Inga revisioner har gjorts.

Kontakt

Sara Jonasson, Formas
För frågor om utlysningens innehåll
08 775 40 63
sara.jonasson@formas.se

Karin Önneby, Formas
För frågor om utlysningens innehåll
08 775 40 22
karin.onneby@formas.se

Ulrika Postgård, MSB
För frågor om utlysningens innehåll
076 771 68 77
ulrika.postgard@msb.se

Kerstin Röver, Formas
För administrativa frågor och frågor om Prisma
08 775 41 08
kerstin.rover@formas.se

Uppdaterad:15 december 2020
Sidansvarig: Karin Önneby