Utökad samverkan och nyttiggörande inom livsmedelsområdet

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Medel kan sökas för att stötta samverkan inom livsmedelsområdet och till projekt med syfte att omsätta forskningsresultat till praktik, med mål att skapa en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja.

VEM KAN SÖKA?

Forskningsutförare, offentliga organisationer, företag och branschorganisationer. Minst en forskare som har avlagt doktorsexamen ska medverka i projektet. För företag som söker medel i denna utlysning gäller särskilda regler om stöd av mindre betydelse

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka mellan 50 000–500 000 kronor för projekt som kan vara upp till ett år långa.

Beslutad: 2019-12-12 12:00

Formas utlyser medel för att stötta samverkan inom livsmedelsområdet och omsätta forskningsresultat till praktik med avsikt att, i enlighet med livsmedelsstrategins mål, skapa en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja.

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Syftet med utlysningen är att möjliggöra aktiviteter som omsätter kunskap till praktisk användning i hela livsmedelssystemet. Det innebär att forskningsutförare, offentliga organisationer, företag, branschorganisationer och andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare är välkomna att söka.

Aktiviteter som kan finansieras kan t.ex. vara riktade kommunikationsinsatser, innovations- och nyttiggörandeaktiviteter eller bidrag till relevanta nätverk och mötesplatser för forskare och praktiker. Projektförslagen ska antingen bygga vidare på pågående eller nyligen avslutad forskning, eller vara innovativa kommunikationsinitiativ som ökar kunskap hos relevanta målgrupper.

Utlysningstext

 

Utökad samverkan och nyttiggörande inom livsmedelsområdet (pdf) , 402.6 kB.

 

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta i samband med ansökan. Exempelvis vad ansökan ska innehålla, hur ansökan ska skickas in genom ansökningssystemet Prisma, information om medelsförvaltare, kriterier för bedömning och hur bedömningsprocessen går till.


Ansökningarna i den här utlysningen kommer att beredas löpande, vilket innebär att de börjar handläggas så fort de registrerats i Prisma. Granskning kommer att göras så skyndsamt som möjligt, beslut om finansiering tas senast den 12 december 2019.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 november 2020