Centrumbildningar för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Tvärvetenskapliga centrumbildningar för behovsmotiverad forskning som stärker livsmedelssystemets beredskap, hållbarhetsomställning och konkurrenskraft.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen riktar sig till ett konsortium av aktörer där huvudsökande organisation ska vara ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut. Endast flerpartsansökningar som inkluderar minst två (2) akademiska parter (universitet, högskola eller forskningsinstitut), och minst två (2) behovsägare, från näringslivet, offentliga sektorn och/eller civilsamhället, kan få finansiering.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Ett centrum kan söka bidrag på max 15 miljoner kronor per år under fyra år.

Kravet på medfinansieringsgrad från näringsliv / icke-akademiska parter är minst 15 % av de totala kostnaderna.

Total budget för utlysningen är 240 miljoner kronor.

Stängd: Beslutsdatum: 2024-11-12 14:00.

Formas utlyser nu medel för tvärvetenskapliga centrumbildningar som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart livsmedelssystem. Frågeställningar kring livsmedelsberedskap och konkurrenskraft ska vara i fokus för centrumen. Centrumbildningarna ska planeras, etableras och bedrivas av akademi, näringsliv, offentlig sektor och andra delar av samhället gemensamt. Den huvudsökande organisationen ska vara ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut. Endast flerpartsansökningar, där forskare och behovsägare gemensamt bedriver forskning och innovation, kan beviljas finansiering.

Livsmedelssystemet är komplext och kräver samarbete mellan många olika samhällsaktörer i en sammansatt kedja. De senaste årens kriser i form av extremväderhändelser, konflikter och krig har belyst Sveriges bristande försörjningsförmåga och de stora sårbarheterna i systemet. Utmaningarna är många: en bristande lönsamhet inom primärproduktionen, ett importberoende vad gäller exempelvis konstgödsel och bränslen, ansträngd tillgång till dricks- och grundvatten, ökat markanspråk från många sektorer som ofta leder till en irreversibel omvandling av bördig jordbruksmark, förlust av biologisk mångfald, försämrad markhälsa, utfiskningen i sjöar och hav, risker för nya zoonoser, geopolitiska spänningar samt eskalerande effekter av klimatförändringarna. Allt detta ställer nya krav på livsmedelssystemet. Det finns förväntningar på att såväl produktion som export ska främjas, samtidigt som den svenska självförsörjningsgraden ska öka. Samtidigt är det nödvändigt att minska belastningen på klimatet, biologisk mångfald och naturmiljöer, både på land och i vattendrag, sjöar och hav. För att kunna leverera på alla dessa krav och förväntningar behövs en djupare integration av samtliga delar av livsmedelssystemet, samt en aktiv hantering av målkonflikter och i främjande av synergier. Samverkan behöver även sökas med andra samhällssystem och sektorer, för att systemiskt stärka beredskap och underlätta omställning.

Långsiktiga och transformativa forsknings- och innovationssatsningar som bedrivs i samarbete mellan aktörer med kompletterande erfarenheter och perspektiv är avgörande för omställningen av livsmedelssystemet. Tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning kan bidra till att belysa målkonflikter och hitta vägar framåt genom ett bredare systemperspektiv, och även identifiera synergier samt hur dessa kan förstärkas. Interaktioner och beroenden inom livsmedelssystemet, som inkluderar hållbarhetens miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner, behöver tydliggöras och adresseras, liksom interaktioner kopplade till andra sektorer och delar av samhällssystemet. För att främja utvecklingen inom livsmedelsområdet finns också ett stort behov av satsningar på ny kunskapsutveckling och långsiktig kompetensförsörjning.

Utlysningen sker inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och är en del i genomförandet av den strategiska forskningsagendan ”Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem”. Forskningsprogrammet är en del av den nationella livsmedelsstrategins satsningar inom området forskning, kunskap och innovation. Centrumbildningar ska därmed primärt adressera utmaningar och behov i det svenska livsmedelssystemet.

De senaste årens extremväder med torka och översvämningar, pandemin och Rysslands invasion av Ukraina, har belyst stora sårbarheter i såväl svensk som global livsmedelsförsörjning. Klimatförändringarna förväntas leda till mer frekventa och extrema skyfall, längre perioder av torka och värmeböljor. Vidare utgör de kontinuerliga förlusterna av biologisk mångfald på land och i hav och försämringen av markhälsan en pågående kris med konsekvenser för många grödor globalt. Sverige står inför utmaningar som svag lönsamhet inom primärproduktionen, problem med generationsförnyelse inom lantbruket, utfiskning av haven och fortsatt irreversibel förlust av bördig jordbruksmark. Den senaste tidens händelser har även satt fokus på samspelet mellan geopolitik, civilt försvar och sårbarheter i det globala livsmedelssystemet. Kriser, säkerhetshot och en ökad instabilitet påverkar livsmedelsförsörjningen globalt, och konsekvenserna för Sveriges egen livsmedelsförsörjning blir påtagliga.

Livsmedelsberedskap innebär att säkerställa försörjning av näringsriktig mat för hela befolkningen under tillfälliga eller långvariga störningar, vilka kan bero på olika typer av kriser. Forskning och innovation inom livsmedelsområdet är därmed viktigt, inte bara för en hållbar omställning och stärkt konkurrenskraft, utan också för att främja en kunskapsbaserad utveckling inom de alltmer centrala beredskapsfrågorna. Ett integrerat livsmedelssystem som har konkurrenskraft, hållbarhetsomställning och beredskap som tre centrala dimensioner blir mer robust vid hantering av osäkerheter och kriser.

Det finns synergier mellan konkurrenskraft, hållarhetsomställning och beredskap. Bättre lönsamhet för livsmedelsproducenter bidrar till en mer robust inhemsk produktion både på land och i havet. Minskad sårbarhet i primärproduktionen kan uppnås genom att ersätta fossilbaserade importerade insatsvaror med hållbara lokalt producerade alternativ. Många av de åtgärder som forskningen visat är effektiva för att minska jordbrukets och livsmedelssystemets klimatavtryck är också positiva ur ett beredskapsperspektiv.

Den här utlysningen är en satsning inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och utgör en del av genomförandet av programmets strategiska forskningsagenda – Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Agendan är resultatet av samverkan mellan olika aktörer inom akademi, näringsliv, myndigheter och civilsamhälle. I agendan identifieras fyra kluster av utmaningar – teman – och ett antal drivkrafter – perspektiv. Vid en revidering av forskningsagendan år 2023 inkluderades ett nytt tvärgående perspektiv, "Beredskap och Framsyn", och ett nytt tema, "Konkurrenskraftiga affärsmodeller för företag och värdekedjor". En kortare sammanfattning av forskningsagendans reviderade teman finns tillgänglig här.

Den här utlysningen syftar till att främja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet som möter samhällets behov av ny kunskap och innovativa lösningar för omställningen till ett hållbart och robust livsmedelssystem. Vi kommer att finansiera tre till fyra centrumbildningar som stärker kompetens- och kunskapsutvecklingen och främjar samverkan mellan aktörer för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet.

En centrumbildning är en forskningsmiljö som engagerar forskare och samhällsaktörer vilka gemensamt vill ta sig an en eller flera komplexa utmaningar. I det här fallet handlar det om att undersöka och dra nytta av de möjligheter som kan genereras genom samspelet mellan ett hållbart livsmedelssystem, konkurrenskraft och en ökad beredskap. Centrumbildningarna ska planeras, etableras och bedrivas av akademi, näringsliv och andra delar av samhället gemensamt. Forskningen ska vara av högsta kvalitet och ligga i framkant internationellt, samtidigt som centrumen förväntas bidra till innovation och samhällsnytta såväl på kortare som längre sikt. Centrumbildningarna förväntas stärka mottagarkapaciteten hos livsmedels- och samhällsaktörerna, bidra till att minska livsmedelssystemets kritiska beroenden och sårbarheter samt öka systemets förmåga att hantera störningar. Forskning om hur policyutvecklingen på ett mer samordnat sätt, kan främja både livsmedelssystemets hållbarhetsomställning och en förbättrad beredskap på livsmedelsområdet, kan också vara betydelsefull.

Utlysningen är öppen för ansökningar om tvärvetenskapliga centrumbildningar, och forskningen förväntas integrera kunskap och metoder från flera akademiska discipliner och forskningsfält, från miljö- och lantbruksvetenskap, naturvetenskap och teknik till humaniora och samhällsvetenskap.

Utmaningar inom livsmedelssystemet är ofta mångsidiga och sammanflätade. Detta leder till komplexa utmaningar som kräver samarbete mellan ett flertal aktörer då en enskild inte har kapacitet, kunskap eller rådighet för att uppnå en systemförändring på egen hand. Centrumbildningarna ska ta an komplexa frågeställningar som består av en kombination av olika utmaningar i livsmedelssystemet, som till exempel:

 • miljötekniska utmaningar, t.ex. effektivisering av energi- och resursflöden (energi, avfall, rötrester) på land och i vattenbruk, eller produktion av förnybara drivmedel som biogas, bioetanol, biodiesel, vätgas m.m., produktion av alternativa insatsvaror och organisk gödsel;
 • agronomiska /bioteknologiska utmaningar, t.ex. växtförädling, utveckling av nya resistenta grödor och biologiska växtskyddsmedel,innovation inom proteingrödor;
 • agroekologiska utmaningar, t.ex. vattenförvaltning och -försörjning, småskalig odling, urban odling, ekologisk produktion, utveckling av lokala marknader och affärsmodeller för livsmedelsförsörjning;
 • policy- eller regelmässiga utmaningar, t.ex. utformning av styrmedel, förstärkning av offentlig-privat samverkan,nya kollaborativa styrningsmodeller för ökat medborgardeltagande i livsmedelsystemets omställning;
 • organisatoriska och finansiella utmaningar, t.ex. lagring av råvaror, insatsvaror och livsmedel, tillgång till arbetskraft och betalsystem;
 • beteenderelaterade utmaningar, t.ex. attityder, konsumenters drivkrafter, efterfrågan på nya mer hållbara livsmedel på såväl samhälls- som hushållsnivå,handelns och distributionssystemets roll;
 • nutritions- och hälsomässiga utmaningar, t.ex. tillgång till rent dricksvatten, nya tekniker för förbättrad nutrition i växtbaserade livsmedel och sjömat, lokala matmiljöer, produktion av mat med höga näringsvärden som effektivt kan produceras under olika förhållanden och lagras under långa perioder,
 • veterinärmedicinska utmaningar, t.ex. tillgång till vaccin och läkemedel för djur, krisers påverkan på landlevande och akvatiska djurs hälsa och välmående;
 • samhälleliga och strukturella utmaningar, t.ex. tillgång till förnybar el, fungerande transportsystem, fungerande IT-system för säker informationsdelning.

Beviljade centrumbildningar ska arbeta strukturerat och målgruppsanpassat för att bidra till att stärka kunskapsutvecklingen och kompetensförsörjningen för relevanta målgrupper på kort och lång sikt.

Den sökande ska vara en svensk organisation, det vill säga en juridisk person som är knuten till ett organisationsnummer. Organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare är välkomna att söka medel.

Centrumbildningarna ska planeras, etableras och bedrivas av akademi, näringsliv och andra samhällsaktörer gemensamt. Utlysningen riktar sig därmed till en grupp av aktörer, där huvudsökande organisation (medelsförvaltaren) ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Endast flerpartsansökningar, med deltagande av minst två (2) akademiska parter (universitet, högskola eller forskningsinstitut), och minst två (2) behovsägare, dvs organisationer som t.ex. företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet, föreningar, kommuner, regioner, länsstyrelser och landsting, statliga myndigheter och andra offentliga organisationer, intresse- och civilsamhällsorganisationer, kan få finansiering. Varje akademisk part ska ha minst en person med doktorsexamen representerad i ansökan. Detta är dock inget krav för icke-akademiska parter.

Utlysningen gäller tvärvetenskapliga centrumbildningar som ska bedriva behovsmotiverad forskning av vikt för livsmedelssystemets beredskap, hållbarhetsomställning och konkurrenskraft. Forskare och forskargrupper från alla discipliner är välkomna att söka eller delta. Perspektiv från samhällsvetenskap och humaniora anses vara centrala för att öka centrumbildningens förmåga att adressera komplexa utmaningar i livsmedelssystemet. Vi välkomnar därmed att dessa perspektiv integreras i centrumbildningens tvärvetenskapliga angreppssätt. Dessutom bör centrumbildningarnas sammansättning av aktörer spegla bredden i livsmedelssektorn och samhället i relation till utlysningens syfte och inriktning. Etablering av nya samarbeten och nätverk uppmuntras. Även tvärsektoriella centrumbildningar med potential att bidra till utveckling och omställning genom att integrera kompetenser, metoder och ny teknik från andra sektorer är välkomna att söka.

Centrumbildningarna förväntas samla nationell kompetens och skapa den kritiska massan som krävs för en framgångsrik samverkan. Internationella aktörer kan delta då det kan anses vara av relevans för utvecklingen av det svenska livsmedelssystemets beredskap, hållbarhetsomställning och konkurrenskraft och den svenska livsmedelssektorn. Där så är relevant ska det beskrivas och motiveras i ansökan.

En medelsförvaltare kan vara huvudsökande på maximalt två ansökningar. En medelsförvaltare kan dock vara medverkande projektpart i flera ansökningar.

Det är inte tillåtet att skicka in samma ansökan med olika huvud- och medsökanden.

Innan du ansöker

Observera att detta ansökningsförfarande och formuläret skiljer sig från Formas ordinarie utlysningar för forskningsprojekt. I denna utlysning är den huvudsökande en organisation, och det krävs organisationsbehörighet för att initiera och skicka in en ansökan. Se mer under rubriken Så här ansöker du.

OBS! Endast juridiska personer kan söka i utlysningen, därför kan inte verksamhetstypen enskild firma söka medel eller medverka.

En centrumbildning i den aktuella utlysningen är en gruppering av forskning- och innovationsaktörer som består av minst två (2) akademiska parter (universitet, högskola eller forskningsinstitut, samt minst två (2) behovsägare från näringslivet, offentliga sektorn eller civilsamhället. Utöver det finns det inte något krav vad gäller antal parter.

Vi vill särskilt uppmuntra centrumbildningarna att engagera små och medelstora företag inom livsmedelssektorns olika led (produktion, förädling, distribution eller handel), och innovationsfrämjande organisationer. En bred och ändamålsenlig sammansättning av aktörer, i relation till komplex(a) utmaning(ar) som centrumbildningen tar sig an, är viktig.

Centrumet ska utse en centrumkoordinator med minst 75% aktivitetsgrad. Notera att centrumkoordinatorn inte kan vara samma person som leder en av det nationella forskningsprogrammets nuvarande centrumbildningar. Centrumbildningen ska tillsätta en kommunikatör på heltid (dvs 100% aktivitetsgrad) med ansvar att facilitera interna kunskaps- och erfarenthetutbyten, samt ta fram och genomföra planen för kommunikation och nyttiggörande (se avsnittet ’Kommunikation och nyttiggörande’).

Centrumkoordinatorn kan samtidigt ha ett löpande projektbidrag från någon av Formas andra riktade nationella och internationella utlysningar och/eller den årliga öppna utlysningen, så länge centrumkoordinatorns totala lön, fördelat över projekten, ej överskrider 100 % finansiering.

Ett avtal mellan ingående parter ska upprättas under centrumbildningens första år.

Ett intyg från huvudsökande organisation som styrker värdskapet, bekräftar centrumbildningens prioritet och relevans för organisationen samt intygar att nödvändiga resurser ställs till förfogande ska bifogas ansökan. Intyget ska vara undertecknat av rektor eller motsvarande. Se vidare under ”Obligatoriska bilagor”.

Skriftliga stödbrev, så kallade ”Letter of Intent”, som visar att centrumbildningen är väl förankrad i ledningen hos de icke-akademiska behovsägarna ska bifogas ansökan. Stödbreven ska visa att det finns en långsiktighet i centrumbildningen och att behovsägaren stöttar i implementeringen av framtagna lösningar. Stödbreven ska vara undertecknade av behörig chef. Se vidare under ”Obligatoriska bilagor”.

Under första året ska beviljade centrumbildningar skicka in en detaljerad plan för kommunikation och nyttiggörande. I denna plan behöver följande ingå:

 • identifiering av målgrupper och plan för att sprida resultat
 • utveckling av en hemsida för att tillgängliggöra centrumbildningens resultat till behovsägare och informera om planerade aktiviteter,
 • plan för vetenskapliga publikationer med Open Access,
 • plan för publicering av delrapporter, policy briefs eller research briefs, etc, på centrumets webbsida för att tillgängliggöra och sammanfatta resultat till olika målgrupper
 • plan för att skapa, genomföra och tillgängliggöra centrumets aktiviteter och resultat på ett inkluderande sätt

Beviljade centrumbildningar förväntas delta vid kommunikation och nyttiggörandeaktiviteter på begäran av Formas, som t.ex. seminarier eller dialogträffar med andra centrum, samt konferenser och nätverkande inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Syftet är att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyten mellan centrumbildningar, men också med aktörer i näringslivet, offentliga sektorn och civilsamhället.

Utlysningen har krav på medfinansiering från näringsliv / icke-akademiska parter som tillsammans ska bidra med minst 15 procent av den totala finansieringen. Alla kostnadsslag som är stödberättigade och hänförliga till centrumbildningen kan räknas till medfinansieringen (se vidare under ”Budget och övrig information”). Det finns en förväntan om att medfinansieringen ökar över tid.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka bidrag från Formas omfattas av Regler för statligt stöd - för företag och annan ekonomisk verksamhet, se vidare under ”Kostnader du kan söka finansiering för”.

Observera att verksamhetstypen enskild firma inte kan beviljas medel i utlysningen eller delta som part i centrumbildningen.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som inte har ett svenskt organisationsnummer kan inte ta del av medel i den här utlysningen, utan får i förekommande fall delta in-kind. Ansökningar som innefattar en eller flera parter av verksamhetstypen enskild firma kommer att avslås.

Medel kan enbart sökas för en fyraårsperiod (48 månader).

Det går att söka mer än 15 miljoner kronor ett år så länge det sökta beloppet ett annat år är lägre, det går inte att söka för mindre än fyra år och det går inte att söka mer än 60 miljoner kronor totalt.

Projektstart i Prisma är 1 december 2024. Detta datum är förvalt och går inte att ändra. Budgeten i ansökan ska redogöra för hur medel planeras att användas och sökande registrerar budget enligt hur de faktiska kostnaderna förväntas inträffa, per verksamhetsår. Formas kan av administrativa skäl lägga en utbetalningsplan som skiljer sig från ansökans fördelning av budgeten över tid.

Ansökningar med ett sökt belopp eller omfattning i tid som inte ligger inom ovan angivna intervall eller inte når upp till lägsta nivån av medfinansiering kommer att avslås av Formas i tidigt skede och inte gå vidare till granskning.

Parterna kan söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel personalkostnader, utrustning och resor som är direkt hänförliga till centrumets verksamhet. Indirekta kostnader är kostnader som delas med övriga verksamheter inom organisationen, till exempel för administration, IT och lokalhyra. Indirekta kostnader benämns också overheadkostnader.

Bidrag kan sökas för kostnader som är knutna till centrumbildningens uppbyggnad och genomförande till exempel koordinering, forskningsaktiviteter och aktiviteter för kunskap- och kompetensutveckling. Det kan handla om finansiering av personalkostnader för koordinator, forskare och doktorander, teknisk och administrativ personal eller underleverantörer (högst motsvarande aktivitetsgrad i centrumbildningen), andra kostnadsslag (som exempelvis kan omfatta förbrukningsmaterial, lokalkostnader, resor, konferenser, publicering i tidskrifter och databaser som nyttjar Open Access) samt avskrivningskostnader för utrustning.

Stödberättigande personalkostnader hos företag och annan ekonomisk verksamhet får beräknas till de faktiska kostnaderna.

Formas bidrag kan användas för att finansiera forskning och utveckling samt innovation, där vissa aktiviteter kan bedrivas utanför Sverige, men centrumbildningen ska vara initierad och ledd från Sverige. Aktiviteter utanför Sverige ska endast bedrivas hos forskningsaktörer som universitet, högskolor och forskningsinstitut. Aktiviteter i utlandet får inte ske vid företag eller annars i form av ekonomisk verksamhet. Medelsförvaltaren måste vara belägen i Sverige och godkänd av Formas. Medelsförvaltaren är ansvarig att vid behov anställa utländsk personal eller ersätta kostnader för aktiviteter eller tjänster utanför Sverige, i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer. Eventuella aktiviteter inom centrumbildningen som bedrivs utanför Sverige, ska vara väl motiverade och får endast utgöra en begränsad del av centrumbildningen.

Det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan deltagare ska motsvara aktivitetsgrad i centrumbildningen och får inte överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta innebär att ytterligare medel för lön inte kan beviljas för forskare, doktorand eller annan personal som redan får bidrag för en heltidstjänst. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin lön.

Formas beviljar medel för årliga löneökningar, och för doktorander i enlighet med eventuell doktorandstege.

Lön till doktorander kan beviljas för upp till fyra år. Doktorandtjänster som finansieras inom ramarna för centrumbildningen ska utformas gemensamt av ingående parter och bör innehålla delar som genomförs hos näringslivs- eller annan icke-akademisk part samt, och ska ske med bi-handledning från näringslivet / annan icke-akademisk organisation.

Medel, högst tre miljoner kronor per centrumbildning och år, kan sökas för att sätta upp och driva tvärvetenskapliga forskarskolor, dvs finansiering av doktorandtjänster, handledning och administration. Det ska finnas ett tydligt syfte och mervärde med forskarskolan och dess etablering inom ramarna för centrumbildningen.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning, utveckling och innovation. I denna utlysning tillämpas stödgrunden allmänna gruppundantagsförordningen EU 651/2014.

Aktiviteter kommer att bedömas utifrån artikel 25 i aktuell förordning, primärt industriell forskning. Stödnivån beror av stödgrunden, storleken på företaget och hur centrumkonsortiet är sammansatt, läs mer i Stödnivåer och definitioner för bidrag enligt Formas stödordning , 326.6 kB..

Sökande som skulle ta emot statsstöd vid utförande av centrumbildningen, i det fall ansökan beviljas medel från Formas, behöver vara medveten om att kraven för transparensredovisning av beviljade statsstöd har skärpts 2023. Detta innebär att statsstöd över 100 000 euro till en projektpart i ett projekt (eller om det rör primär jordbruksproduktion eller fiskeri- och vattenbrukssektorn 10 000 euro), måste redovisas publikt inom EU. Formas ansvarar för denna transparensredovisning. Den som ger in en ansökan anses vara införstådd med detta krav på transparensredovisning och anses ha godkänt att sådan publik redovisning sker över de gällande beloppsgränserna.

Ansökan bör skrivas på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma ansökan är internationell. Om en ansökan skrivs på svenska, kommer endast centrumbeskrivningen att översättas till engelska inför bedömning. Det kommer i dessa fall inte ges möjlighet för sökande att se eller göra språkliga justeringar i ansökan efter översättning. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska Budgetar, budgetspecifikationer, CV:n, publikationslistor och andra bilagor översätts inte.

Typsnitt bör vara 12 pt Arial

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling, när den har kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Innan vi lämnar ut ansökningar gör vi alltid en sekretessprövning, men vi får bara dölja information om vi har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och sammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om centrumbildningen beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de centrumbildningar vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma centrumbildningen så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i planeringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel, att i möjligaste mån tänka på att utforma centrumbildningen så att den kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Vi uppmanar dig även att beakta att centrumbildningens sammansättning får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter.

Så här ansöker ni

Detta är en organisationsutlysning, som måste öppnas av organisationskontoansvarig för Prisma hos din organisation (medelsförvaltaren). Organisationskontoansvarig öppnar ansökan i Prisma och bjuder sedan in dig som centrumkoordinator så att du kan fylla i ansökan som vanligt. Om din organisation inte tidigare varit medelsförvaltare av medel från Formas, behöver din organisation först ansöka om ett organisationskonto.

När ansökan ska skickas in är det organisationskontoansvarig som gör detta i Prisma. Du kan läsa mer om organisationsutlysningar i Prismas användarstöd under rubriken Söka bidrag, organisation - Prisma support Länk till annan webbplats.

Ansökan till Formas görs i vårt ansökningssystem Prisma. Ansökan ska fyllas i, för samtliga parter, av den huvudsökande organisationen (medelsförvaltaren).

Om den som lägger in informationen som behövs för ansökan inte har organisationsbehörighet behöver personen ha ett personligt konto i Prisma och bjudas in till ansökan av organisationskontoansvarig.

Observera att det endast är den med organisationsbehörighet/ansvarig som kan registrera (skicka in) en ansökan. Säkerställ därför att den person som har behörighet att registrera och skicka in ansökan är tillgänglig när ansökan ska skickas in och att detta görs i god tid innan utlysningen stänger.

Planera och fyll i er ansökan i god tid innan utlysningen stänger. Om obligatoriska fält saknar information när ansökan skickas in kommer det inte gå att registrera ansökan. Det är möjligt att registrera en ansökan, och sedan ta tillbaka den och registrera den igen obegränsat antal gånger innan utlysningen stänger. När utlysningen har stängt går det inte skicka in, eller lägga till information i en ansökan.

Utlysningen stänger den 30 maj 2024 kl. 14.00. Alla ansökningar ska vara registrerade innan denna deadline, inga kompletteringar eller efterregistreringar är tillåtna (om inte särskilt efterfrågade av Formas).

Ansök om personkonto i Prisma

Ansök om organisationskonto i Prisma

Läs mer om hur man ansöker i Prisma

Ansökan ska presentera centrumbildningens organisation, vision och mål för den fyraåriga bidragsperioden. Beskrivningen bör dock ta höjd för ett längre tidsperspektiv, t.ex. genom en eventuell förlängning av Formas-finansiering eller en fortsättning genom andra initiativ och medel.

Notera att maximalt antal tecken eller filstorlek för flera poster i ansökan har utökats jämfört med många andra utlysningar på Formas.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av centrumbildningen under följande delar:

Grundinformation

 • Sökt antal månader 48 månader
 • Startmånad 1 december 2024. Observera att centrumets startdatum är förvalt i Prisma och inte går att ändra, eftersom medel för de 12 första månaderna kommer att betalas ut under 2024.
 • Centrumtitel på svenska Maximalt 200 tecken, inklusive mellanslag
 • Centrumtitel på engelska Maximalt 200 tecken, inklusive mellanslag
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska Maximalt 3 000 tecken, inklusive mellanslag. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska kunna användas i Formas projektdatabas där exempelvis allmänheten och media kan ta del av vilka projekt som har finansierats av Formas.
 • Sammanfattning på svenska Maximalt 1 500 tecken, inklusive mellanslag. En kortfattad och tydlig beskrivning på svenska av centrumbildningen och dess potential att bidra till ökad beredskap, konkurrenskraft och hållbarhetsomställning i livsmedelssystemet.
 • Sammanfattning på engelska Maximalt 1 500 tecken, inklusive mellanslag. En kortfattad och tydlig beskrivning på engelska av centrumbildningen och dess potential att bidra till ökad beredskap, konkurrenskraft och hållbarhetsomställning i livsmedelssystemet.

Centrumbeskrivning

Läs bakgrundstexten och utlysningens syfte och inriktning noga. Ta även del av bedömningskriterierna under ”Hur går bedömningsprocessen till” innan ni fyller i beskrivning av centrumbildningen i Prisma. Adressera alla kriterier i er ansökan och tänk på att ansökan ska specificera en verksamhetsplan och strategi för fyra år men också ta höjd för ett längre tidsperspektiv.

Följande delar ska finnas beskrivet i ansökan:

Kontext, syfte och mål (Maximalt 15 000 tecken, inklusive mellanslag)

Kontext

 • Beskriv den forskning och kunskap som ligger till grund för centrumbildningen (state-of-the-art).
 • Beskriv existerande verksamhet inom relevant policy och praktik.
 • Motivera centrumbildningens position och originalitet i relation till tidigare och pågående forskning och innovationssatsningar, samt relevant policy och praktik.

Vision och mål

 • Beskriv centrumbildningens övergripande vision och mål, samt hur de relaterar till utlysningens syfte och inriktning.
 • Beskriv centrumbildningens effektlogik, dvs resultat- och effektmål på kort och lång sikt, samt hur planerade forsknings-, innovations- och nyttiggörande aktiviteter leder fram till måluppfyllelse. Använd gärna ett diagram för att visualisera effektlogikens beståndsdelar och logiska kopplingar (”Bilaga J: Illustrationer”).
 • Beskriv vilken(a) komplex(a) utmaning(ar) centrumbildningen tar sig an, och hur den(dessa) knyter an till det nationella forskningsprogrammets strategiska teman, perspektiv och målsättningar.

Kunskapsutveckling, innovation och nytta (Maximalt 15 000 tecken, inklusive mellanslag)

 • Beskriv centrumbildningens bidrag till kunskap- och kompetensutveckling i sektorn och samhället.
 • Beskriv hur centrumbildningens frågeställningar adresserar synergier och målkonflikter mellan beredskap, konkurrenskraft och hållbarhetsomställning i livsmedelssystemet.
 • Beskriv centrumbildningens vetenskapliga värde och forskningshöjd, dvs hur förväntade forskningsresultat bidrar till kunskapsutveckling i framkant, både i Sverige och internationellt.
 • Beskriv centrumbildningens innovationshöjd, samt förväntade lösningars skalbarhet, utifrån originalitet och nytta i praktiken för livsmedelssektorn och samhället.

Genomförande (Maximalt 15 000 tecken, inklusive mellanslag)

 • Beskriv den övergripande strukturen för den planerade verksamheten. Använd en uppdelning i ett antal arbetspaket med tillhörande mål, resultat, leveranser samt roll- och arbetsfördelning mellan parter. En arbetsfördelning mellan nyckelpersoner/parter ska bifogas (se avsnitt Bilagor)
 • Beskriv det tvärvetenskapliga angreppssättet, samt hur centrumbildningen planerar att engagera icke-akademiska parter i utformning, genomförande och nyttiggörande av forskningsresultat.
 • Beskriv hur centrumbildningen kommer att öka mottagarkapacitet för kunskap- och kompetensutveckling hos identifierade målgrupper i sektorn och samhället, samt hur aktiviteter och resultat kommer att kommuniceras till dessa målgrupper.
 • Beskriv centrumbildningens bidrag till forskarutbildning, eventuella planerade industridoktorandprojekt och eventuell tvärvetenskaplig forskarskola, samt bidrag till ökad forskarmobilitet, s.k. postdoktorandstjänster, i näringslivet, den offentliga sektorn eller civilsamhället.
 • Beskriv eventuella risker eller hinder som kan uppkomma i genomförande och vad centrumbildningen föreslår för att förebygga eller hantera dessa.

Organisation och aktörer (Maximalt 15 000 tecken, inklusive mellanslag)

 • Beskriv centrumbildningens organisation och sammansättning, inklusive lednings- och styrningsstruktur. Redogör för hur centrumbildningen förhåller sig till mångfald utifrån genus och andra sociala kategorier, samt fördelning av inflytande mellan kvinnor och män.
 • Beskriv hur den föreslagna organisationen säkerställer vetenskapliga bidrag och innovativa lösningar på högsta möjliga nivå internationellt.
 • Beskriv de akademiska parternas vetenskapliga kompetenser och roller, samt hur dessa kompletterar varandra och bidrar till centrumbildningens syfte och mål.
 • Beskriv vilken roll icke-akademiska parter kommer att ha i organisationen, hur deras perspektiv och kompetenser tas till vara och bidrar till centrumbildningens syfte och mål. Beskriv även hur små och medelstora företag samt rådgivande organisationer medverkar, i de fall de finns med i centrumbildningen.
 • Beskriv centrumkoordinatorns erfarenhet, kompetens och engagemang för att leda större grupperingar av aktörer inom tvärvetenskaplig forskning och innovation och i samverkan med icke-akademiska parter.

Referenser

Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (5 000 tecken inklusive mellanslag).

Budget och övrig information

Huvudsökande organisation registrerar budget för varje deltagande part i ansökan enligt hur de faktiska, identifierbara kostnaderna förväntas inträffa, per verksamhetsår (det vill säga År 1, År 2 År 3 samt År 4). Observera att medel för första verksamhetsåret kommer att betalas ut till beviljade centrum redan under 2024, därefter betalas medel ut månadsvis under 2025 till 2027. Medel får nyttjas 12 månader efter projekttidens slut men inga nya medel betalas ut under denna period.

Utlysningen har ett krav på medfinansiering från icke-akademiska parter motsvarande minst 15 procent av den totala finansieringen. Medfinansiering definieras som kvoten mellan egen finansiering + annat privat stöd, och total finansiering. Medfinansiering kan bestå av kontanta medel eller in-kind bidrag i form av arbetstid, infrastruktur eller andra resurser och redogörs för i budgeten.

Centrumets budget redogör du för i Prisma. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut i svenska kronor. Exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000.

Information om huvudsökande organisation och varje ingående part

Detta är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i per part för samtliga parter i centrumet. Uppgifterna samlas in och fylls i av huvudsökande organisation i Prisma.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, företagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.

Kostnader

- Personalkostnader:

Bidrag kan beviljas för faktiska personalkostnader för den tid som läggs på centrumbildningen. Detta gäller både för företag och annan ekonomisk verksamhet (som omfattas av EU:s statsstödsregler) och för andra typer av organisationer. För anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut får beloppet aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Den som får fullständig lönefinansiering från någon finansiär kan alltså inte få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.

-Utrustning, byggnader och mark

Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt maximalt fem procent av sökt budget.

-Kostnader för konsulter och licenser med mera

För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av centrumbeskrivningen.

-Övriga direkta kostnader

Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång (open access).

-Indirekta kostnader

Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga ingående parter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Finansiering

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges:

 1. Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Beloppet kan inte överstiga totala kostnader. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 2. Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade forskningsprojekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär.
 3. Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med finansiering till centrumbildningen.
 4. Egen finansiering: Om parten går in med egen finansiering i centrumet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering.

Motivering av personalkostnader i budget

Här specificerar ni den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön. (Maximalt 500 tecken inklusive mellanslag.)

Budgetspecifikation

Här lägger huvudsökande organisation in ytterligare information där ni förtydligar budgeten i ord. Här anges motiveringen för de overheadkostnader i ansökan ni ska göra enligt praxis för den högskola, universitet eller forskningsinstitut som är part. Övriga ingående parter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.

Här anger ni också eventuella konsultkostnader och omfattningen på konsultens medverkan. Ange även vilken eller vilka parter som står för konsultkostnaderna. Sökande uppmanas att vara tydlig med att beskriva samtliga kostnader i relation till de aktuella aktiviteterna inom centrumet. Om etablering av en forskarskola ingår i centrumbildningen ska en beskrivning av finansieringen av denna vara tydlig. Observera att maximalt 3 miljoner kronor per centrumbildning och per år kan sökas för finansiering av forskarutbildning. (Maximalt 9 000 tecken inklusive mellanslag.)

Frivillig budgetbilaga

Eftersom antal tecken för budgetspecifikationen ovan är begränsad finns det en möjlighet att också bifoga en samlad bilaga som förklarar budgeten för centret och de deltagande organisationerna (maximal storlek 4 MB).

Etik

Anges enbart när det är relevant för genomförandet av centrumbildningen. Om det finns särskilda etiska aspekter ska de aktuella etiska frågorna och hur de ska hanteras redovisas. Det kan till exempel röra sig om hantering av personuppgifter eller försök på människor eller djur. (Max 4000 tecken inklusive mellanslag.) Läs mer om etik i Formas allmänna anvisningar Länk till annan webbplats..

Klassificeringar

Formas använder klassificeringarna i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, SCB-koder och minst ett globalt hållbarhetsmål som centrumverksamheten kan bidra till. Då det här är en utlysning inom ramarna för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel, och en del i genomförandet av den strategiska forskningsagendan ”Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem” ber vi er även att ange vilka av agendans vägledande teman och perspektiv er ansökan adresserar.

 • Ämnesområde
  Välj centrumbildningens ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • SCB-kod
  Välj sedan minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Globala målen för hållbar utveckling
  Välj minst ett och max tre av de Globala målen för en hållbar utveckling som passar centrumets forskning och övrig verksamhet bäst. Vid val av fler än ett mål ska målen anges i prioriteringsordning. Det mål som är mest relevant för centrumets verksamhet anges i den första rutan. Mer om målens innebörd Länk till annan webbplats.
 • Nyckelord
  Ange också minst ett och max tre nyckelord som beskriver centrumbildningen. Välj det som ligger närmast era centrum, även om det inte passar helt in på det område ni är verksamma inom.

Ange vilket eller vilka teman, samt de av agendans perspektiv, som er centrumbildning adresserar. Kategoriseringen bör baseras på det direkta syftet med er centrumbildning och planerad forskningsverksamhet samt den förväntade tillämpningen av era resultat. Observera att er centrumbildning ska adressera ett eller fler av agendans teman.

Bilagor

Obligatoriska bilagor

Intyg från huvudsökande organisation

Ett intyg från huvudsökande organisation som styrker värdskapet, bekräftar centrumbildningens prioritet och relevans för organisationen samt intygar att nödvändiga resurser ställs till förfogande ska bifogas ansökan (max 4 MB). Intyget ska vara undertecknat av rektor eller motsvarande.

Observera att en medelsförvaltare kan vara huvudsökande på maximalt två ansökningar.

Stödbrev från deltagande parter

Stödbrev från samtliga ingående parter (akademiska så väl som icke-akademiska) som styrker organisationens aktiva deltagande och engagemang i centrumbildningen, samt eventuell medfinansiering, ska bifogas ansökan som en samlad pdf-bilaga (max 4 MB). Stödbrev ska vara undertecknat av prefekt, GD, VD eller motsvarande.

CV

CV för centrumkoordinator, kommunikatör och andra nyckelpersoner hos medverkande parter läggs till ansökan som en samlad pdf-bilaga om max 10 MB (rekommenderad längd per CV är max 2 A4-sidor). Det går alltså inte att länka till redan inlagda CV:n via Prisma, vilket ofta är möjligt i utlysningar av stöd till forskningsprojekt. Detta är för att en likvärdig bedömning av CV:n från olika typer av organisationer ska kunna göras.

CV bör innehålla de erfarenheter och meriter som är relevanta i relation till de(n) utmaning(ar) och de frågeställningar som centrumbildningen tar sig an, samt i relation till centrumbildningens organisation och planerade verksamhet.

Rollbeskrivning

Beskriver aktivitetsgrad, ansvarsområden och roller för medverkande personer och organisationer i centrumbildningen.

Publikationslista

Publikationslista för parter där detta är tillämpligt, bifogas som PDF (max 4 MB). Ange vilken part som publikationslistan avser.

Frivilliga bilagor

Behövs figurer, bilder eller tabeller för att beskriva centrumverksamheten kan dessa laddas upp som ”Bilaga J: Illustrationer”. Bilagan är frivillig. Maximalt en bilaga (PDF om max 8 MB) kan laddas upp.

Koordinerande projektpart

Fyll i information om koordinerande projektpart

 1. Ange företag/organisation och organisationens tillhörande uppgifter
 2. Ange arbetsplats, plats där huvuddelen av projektet kommer att genomföras, och arbetsplatsens tillhörande uppgifter
Förstora bilden

Fyll i kostnader för koordinerande projektpart

 1. Klicka på Redigera
 2. Kolumnerna avseende år kommer av den projekttid som angetts i Grundinformation.
 3. Fyll i kostnader för varje kostnadsslag och år.
 4. Spara och stäng fönstret.
 5. Totala kostnader räknas ut automatiskt summeringsfälten.
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Fyll i finansiering för koordinerande projektpart

 1. Klicka på Redigera
 2. Fyll i sökt bidrag från Formas, per år
 3. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan offentlig finansiär
 4. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan privat finansiär
 5. Egen finansiering räknas ut automatiskt baserat på vad som angivits i kostnads- och finansieringsavsnitten.
 6. Spara och stäng fönstret.
 7. Total finansiering räknas ut automatiskt i summeringsfälten.
 8. Ange finansiärens namn om annat stöd erhålls.
 9. Stödnivån räknas ut automatiskt i procent.
 10. Medfinansieringsgrad räknas ut automatiskt i procent.
 11. I motiveringsfältet anger du hur den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader har framräknats.
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Projektpart

Klicka på Lägg till projektpart för den eller de projektparter som ska delta i projektet, utöver koordinerande projektpart, dvs. medelsförvaltaren.

Förstora bilden

Fyll i, för varje projektpart, avsnitten för information, budget och finansiering på samma sätt som beskrivs för koordinerande projektpart. Se avsnitt Koordinerande projektpart ovan. Uppgifter för projektpart fylls i oavsett om man söker bidrag, dvs. finansiering, från Formas eller ej. Om projektparter inte söker medel från Formas utan deltar in-kind, ska budgeterade kostnader anges för dessa projektparter men ange ”0” kr i fältet ”Sökt bidrag från Formas” under finansiering. Notera att en underleverantör till sökande inte utgör projektpart i ansökan.

Projektets kostnader och finansiering

Längst ner beräknas projektets totala kostnader respektive projektets totala finansiering automatiskt baserat på summor som aggregeras från budgettabeller för koordinerande projekt part och andra projektparter.

Förstora bilden

Kontrollera hur du fyllt i budgettabeller i god tid innan du registrerar din ansökan. Ansökningar med felaktigt ifyllda budgetar kan avslås. Kontrollera alla budgettabeller per projektpart inklusive koordinerande projektpart samt tabeller för Projektets kostnader respektive Projektets finansiering som aggregerar summor från tabeller per projektpart enligt nedan:

 • Du har lagt in alla projektparter som deltar i projektet.
 • Du angett sökta medel från Formas för de projektparter som avser att ta emot bidrag från Formas.
 • Du angett övrig annat stöd för de projektparter som i förekommande fall har det.
 • Du har den egenfinansiering som krävs enligt regler för statligt stöd till företag och andra organisationer, där det är relevant.

Efter ni har lämnat in er ansökan

Först kontrolleras om er ansökan ligger inom Formas ansvarsområden och inom utlysningens ramar. Gör den det går den vidare till en beredningsgrupp för bedömning. Om den inte gör det, avslås den. En ansökan kan också avslås om den innehåller formella fel eller är ofullständig, det vill säga brister i den information som krävs i ansökningsformuläret eller bilagan.

Formas genomför en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på centrumkoordinator, deltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
  • Huvudsökande organisation är en akademisk forskningsutförare som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.
  • Centrumbildningen består av
   • minst två (2) akademiska parter (universitet, högskolor eller forskningsinstitut),
   • minst två (2) behovsägare från näringslivet, offentliga sektorn och/eller civilsamhället.
  • Enskild firma ingår inte som part.
  • Intyg som tydliggör och bekräftar stöd och engagemang från värdorganisation är bifogat ansökan.
  • Stödbrev, så kallade ”Letter of Intent”, från medverkande parter är bifogat ansökan.
 • Att antalet inkomna ansökningar per medelsförvaltare är maximalt två (2).

Kreditkontroll görs av alla parter som är företag och andra organisationer med ekonomisk verksamhet som kan komma i fråga för beviljning.

Kontroll av Intyg för försumbart stöd för de parter där detta kan bli aktuellt görs. Obs, detta intyg begärs in av Formas i ett senare skede under beredningsprocessen och ska inte skickas in i samband med slutregistrering av ansökan.

Kontroll av Intyg om separerad redovisning och underordnad verksamhet för de parter där detta kan bli aktuellt görs. Obs, detta intyg begärs in av Formas i ett senare skede under beredningsprocessen och ska inte skickas in i samband med slutregistrering av ansökan.

Bedömningsprocessen består av två faser: (1) bedömning av ansökans kvalitet och (2) myndighetens portföljurval.

 1. Alla ansökningar bedöms av en extern internationell beredningsgrupp. Beredningsgruppen utgörs av både aktiva forskare och personer verksamma utanför akademin med kompetens att bedöma ansökans relevans. Beredningsgruppen utses av Formas. Kvalitetsbedömningen utförs vid två efterföljande steg. Först bedöms ansökan utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är tydlig och att all relevant information finns med. Varje ansökan bedöms av minst fyra granskare. Vid det andra steget kommer de topprankade centrumansökningarna att bli inbjudna till en hearing, som utförs av hela eller delar av beredningsgruppen digitalt eller på Formas under perioden september/oktober 2024.
 2. Formas kommer att förbehålla sig rätten att tillämpa ett portföljperspektiv vid urvalet av ansökningar som beviljas inom ramen för denna utlysning. Portföljperspektivet kan tillämpas först efter att alla ansökningar har bedömts på sina egna meriter och rankats. Att beakta portföljen för denna utlysning innebär att beviljade centrumbildningar behöver sammanlagt adressera bredden av utmaningar i relation till utlysningens syfte och inriktning, bidra till forskning och innovation i framkant i relation till programmets forskningsagenda och målsättningar, samt engagera en bredd av forskningsmiljöer och behovsägare. De beviljade centrumbildningarna bör komplettera det nationella forskningsprogrammets tidigare satsningar, bland annat de fyra centrumbildningarna som beviljades år 2020 Länk till annan webbplats. och forskningsprojekt från utlysningen ’Hållbar livsmedelsförsörjning i osäkra tider Länk till annan webbplats.’, även med hänsyn till pågående centrumsatsningar hos andra svenska forsknings och innovationsfinansiärer.

Ingen diskriminering får förekomma i bedömningen av ansökningarna, exempelvis på grund av kön.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier på en skala 1-7, där 1 är lägst och 7 är högst. Samtliga kriterier ska adresseras i ansökan och de sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa kriterier. Alla kriterier är lika viktiga.

Relevans

 • Centrumbildningen är väl motiverad och positionerad utifrån nuvarande forskningsläge, policy och praktik.
 • Centrumbildningen bidrar till utlysningens syfte och mål, vilket tydliggörs i den presenterade effektlogiken.
 • Centrumbildningen bemöter samhällets och sektorns behov av ny kunskap och innovation i relation till utlysningens syfte och mål, samt bidrar till det nationella forskningsprogrammets målsättningar och teman.

Potential

 • Centrumbildningen bidrar med verkliga och långsiktiga effekter i sektorn och samhället som ökar aktörernas förmågor att adressera synergier och målkonflikter mellan beredskap, konkurrenskraft och hållbarhetsomställning i livsmedelssystemet.
 • Centrumbildningens vetenskapliga värde, forskningshöjd och innovationshöjd ligger i framkant i ett svenskt och internationellt perspektiv.
 • Centrumbildningens förväntade resultat leder till skalbara lösningar och potentiell uppväxling i sektorn och samhället.

Genomförande

 • Centrumbildningens struktur och uppbyggnad, inklusive plan för forskarutbildning och -mobilitet, är trovärdig och ändamålsenlig.
 • Arbetsfördelningen mellan parter är tydlig, realistisk och ändamålsenlig.
 • Centrumbildningens tvärvetenskapliga angreppsätt bygger på en relevant och trovärdig kombination av discipliner och forskningsfält, inklusive från samhällsvetenskap och/eller humaniora.
 • Medverkan av icke-akademiska parter i centrumbildningens olika utvecklingsfaser är väl formulerad och ändamålsenlig.
 • Mobilisering av målgrupper i sektorn och samhället är väl motiverad och ändamålsenlig.
 • Riskanalysen är tydlig och ändamålsenlig.

Organisation

 • Centrumbildningens organisation, ledning och styrningsstruktur är tydlig, väl motiverad och ändamålsenlig.
 • Jämställdhets- och mångfaldsaspekter är integrerade i centrumbildningens organisation.
 • Centrumbildningens samlade kompetenser och erfarenheter är tydligt motiverade och ändamålsenliga för att uppnå centrumbildningens vision och mål.
 • Behovsägarnas engagemang i organisationen är tydlig och väl integrerad i centrumbildningens rollfördelning.
 • Nyckelpersoner, i synnerhet centrumkoordinatorn, har dokumenterade erfarenheter och engagemang som krävs för att uppnå centrumbildningens vision och mål.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka centrum som beviljas bidrag den 15 november 2024. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats och kommuniceras i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Beviljade centrumbildningar kommer att följas upp och utvärderas av Formas.

Samtliga beviljade centrumbildningar ska återrapportera till Formas genom periodiska ekonomiska rapporter samt läges- och slutrapportering i enlighet med det avtal som skrivs efter beslut.

När det gäller återrapportering kan Formas komma att ställa krav på hur redovisningen ska göras, för att underlätta spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av finansieringsbeslutet. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknande, för att tillvarata synergier och främja lärande och kunskapsutbyte.

Efter två år ska en lägesrapport för centrumbildningen, samt en beskrivning och motivering av eventuella förändringar, lämnas in till Formas. Denna verksamhetsuppföljning fungerar också som underlag för kommande utvärdering.

Under löpande bidragsperiod kommer Formas följa samtliga centrumbildningar för att stödja deras arbete med lärande, måluppfyllelse och nyttiggörande i enlighet med centrumbildningarnas vision och effektmål.

Centrumbildningarna kommer att utvärderas summativt efter fyra års verksamhet. Denna utvärdering kommer att sammanställa och analysera centrumbildningarnas samtliga prestationer och resultat i relation till vision och effektlogik. Centrumbildningarna kommer att få ta del av utvärderarnas slutsatser och rekommendationer. En mer utförlig beskrivning av upplägget för den summativa utvärderingen ges i en utvärderingsplan, som bilaga till beslutet vid eventuell finansiering.

Planen är att finansierade centrumbildningar får möjlighet att söka en eventuell förlängning genom en s.k. stängd utlysning, där enbart centrumbildningar som har beviljats medel i nuvarande utlysning får söka medel. Förlängningsansökningar kommer att granskas av en extern bedömarpanel. Om en ansökan om förlängning avslås kan utfasningsmedel tilldelas. En eventuell förlängning förutsätter ett positivt utfall av den summativa utvärderingen, samt att budget finns tillgänglig inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

Läs mer om rapportering.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access). Läs mer om våra krav på öppen tillgång till forskningsresultat och data.

De centrum som beviljas finansiering ska dessutom ta fram en datahanteringsplan för den data som produceras inom centrumbildningen. Planen ska inte skickas in till Formas men centrumet ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Vi rekommenderar att du följer det förslag för en vad datahanteringsplan ska innehålla som tagits fram av Science Europe. Du kan läsa mer om förslaget i rapporten Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management (pdf) Länk till annan webbplats.

Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Formas överför information om beviljade bidrag till Swecris Länk till annan webbplats., en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Revisionshistorik

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna här.

2024-05-02

 • Under avsnittet Kontroll av ansökan har formuleringen "akademisk aktör" ändrats till "akademisk forskningsutförare".
 • Under Kostnader har beloppet du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning, ändrats från "maximalt 500 000 kronor" till "maximalt fem procent av sökt budget".

2024-05-07

 • Under avsnittet "Det här ska er ansökan innehålla" har det maximala antalet tecken för "Genomförande" samt "Organisation och aktörer" utökats till 15 000.

 

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:30 maj 2024