Klimat

Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Programmet är tioårigt och startade 2017.

För att minska människans påverkan på klimatet krävs omfattande omställning och anpassning – i Sverige, inom EU och globalt. För att möta klimatutmaningen behövs därför forskning inom flera olika ämnesområden liksom tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning och innovation.

Formas har fått i uppdrag att leda programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda. Resultat från programmet ska komma samhället till nytta och befintlig kunskap ska användas och ny kunskap ska tas fram.

Under åren 2017–2026 beräknas programmets medel uppgå till ca 130 miljoner kronor per år.

Formas har inrättat en nationell programkommitté med representanter för forskningsfinansiärer inom klimatområdet: Energimyndigheten, Formas, Forte, Havs-och vattenmyndigheten, Mistra, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, SIDA, Vetenskapsrådet och Vinnova. Kommittén bistår Formas med genomförande och regelbunden uppdatering av den strategiska forskningsagenda som det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande baseras på. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Anders Wijkman.

Ordförande

 • Anders Wijkman, författare och samhällsdebattör, tidigare politiker och ordförande i Miljömålsberedningen

Ledamöter

 • Energimyndigheten: Remy Kolessar, chef Avdelningen för forskning och innovation.
 • Formas: John Tumpane, chef Avdelningen för miljö
 • Forte: Tove Hammarberg, strateg internationellt samarbete
 • Havs- och vattenmyndigheten: Jakob Granit, generaldirektör
 • Mistra: Åke Iverfeldt, verkställande direktör
 • Naturvårdsverket: Stefan Nyström, chef Klimatavdelningen
 • Polarforskningssekretariatet: Katarina Gårdfeldt, direktör
 • Rymdstyrelsen: Kristine Dannenberg, forskningsansvarig
 • SIDA: Anna Maria Oltorp, chef Enheten för forskningsamarbete
 • Vetenskapsrådet: Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap
 • Vinnova: Jonas Brändström, enhetschef Internationellt samarbete

Kommittésekreterare/kontaktpersoner

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag att ta fram en strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat: Forskning för att möta klimatutmaningarna.

Den strategiska forskningsagendan för klimat finns nu att ladda ner i en första version och kommer att revideras och uppdateras vid behov. Agendan baseras på Formas egna analyser och kartläggningar, på resultat från en workshop med samhällsaktörer och myndigheter, samt på dialog med de forskningsfinansiärer som ingår i programmets programkommitté.

2018

2017

 • Kunskap om och för samhällets klimatarbete

Information om tidigare utlysningar ligger kvar ett drygt år efter stängning. Har du frågor om tidigare utlysningar, kontakta registrator@formas.se.

Skriv ut
Sidansvarig: Sandro Caruso
Uppdaterad:17 maj 2019