Klimat

Nationella forskningsprogram som gör skillnad

Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Programmet är tioårigt och startade 2017.

För att minska människans påverkan på klimatet krävs omfattande omställning och anpassning – i Sverige, inom EU och globalt. För att möta klimatutmaningen behövs därför forskning inom flera olika ämnesområden liksom tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning och innovation.

Formas har fått i uppdrag att leda programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda. Resultat från programmet ska komma samhället till nytta och befintlig kunskap ska användas och ny kunskap ska tas fram.

Från och med 2021 uppgår programmets budget till 230 miljoner kronor per år.

Mer information om programmet

Aktuella och planerade utlysningar

Aktuella och kommande utlysningar

Fler utlysningar publiceras under 2021. Håll utkik på formas.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Finansierade projekt

Sedan programmet startade 2017 har många olika slags projekt finansierats. De flesta projekt är forskningsinriktade, men inom programmet finansieras också kunskapsöversikter och projekt som är mer tillämpade. Gemensamt för alla projekt är att de ska bidra med kunskap eller lösningar som är användbar för olika aktörer i samhället. Programmet finansierar också utbytestjänster mellan akademin och andra sektorer.

Mer information om alla finansierade projekt finns i Formas projektdatabas.

 • Beslutades 2017
 • Total budget för utlysningen: 46,5 miljoner kronor
 • Antal finansierade projekt: 11

Syftet med utlysningar var att finansiera synteser som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov om såväl klimatförändringar som klimatarbete i samhället, samt forskningsprojekt som adresserar kunskap om och för samhällets klimatarbete.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Kunskap om och för samhällets klimatarbete: Forskningsprojekt. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Karin Bäckstrand

Stockholms universitet

Klimatpolitiska initiativ efter Paris: Icke-statliga aktörers roll i Sveriges omställning till en fossilfri välfärdsstat Länk till annan webbplats.

Lotten Westberg

Sveriges lantbruksuniversitet

Making sense of adaptation – the adaptation practice in a governance perspective Länk till annan webbplats.

Gunnel Göransson

Statens geotekniska institut

Klimatanpassning genom planerad reträtt (CAMEL) Länk till annan webbplats.

May-Britt Öhman

Uppsala universitet

Klimatförändringsstudier utifrån urfolksperspektiv: Urfolks expertis möter västs teknologiska design och innovation Länk till annan webbplats.

Johannes Stripple

Lunds universitet

Klimatföreställningar: Berättelser om övergången till ett fossilfritt samhälle Länk till annan webbplats.

Amiera Sawas

Stockholm International Peace Research Institute

Integrering av konfliktanalys i projekt för förnybar energi: möjligheter att främja och upprätthålla fred Länk till annan webbplats.

Mattias Kärrholm

Lunds universitet

Urban design and everyday life choices: On the built environment as a co-producer of climate ethics Länk till annan webbplats.

Helen Andersson

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Integration av klimatförändringseffekter i en ekosystembaserad förvaltning och planering av den svenska marina miljön (ClimeMarine) Länk till annan webbplats.

Erland Mårald

Umeå universitet

Ta ner himlen på jorden: Hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang Länk till annan webbplats.

Marco Armiero

Kungliga Tekniska högskolan

Occupy Climate Change! (OCC!) Länk till annan webbplats.

Patience Mususa

Nordiska Afrikainstitutet

Den urbana klimatpolitikens styrning och tillämpning samt omställningsförmågan i samhällets utkanter Länk till annan webbplats.


 • Beslutades 2017
 • Total budget för utlysningen: 10 miljoner kronor
 • Antal finansierade projekt: 8 projekt

Utlysningen efterfrågade synteser (kunskapsöversikter) som redogör för klimatförändringar och klimatarbete i samhället.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Kunskap om och för samhällets klimatarbete: Synteser. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Mikael Karlsson

Kungliga Tekniska högskolan

Policysynergier och klimatförändringar – en kunskapssyntes Länk till annan webbplats.

Paul Miller

Lunds universitet

Vikten av växelverkan mellan biosfären och atmosfären för regionalt klimat: förbättrad förståelse av relevans för Sveriges nationella klimatåtaganden Länk till annan webbplats.

Barbara Schumann

Umeå universitet

Resilienta folkhälsa i samband med storskalig migration som följd av torkan i Östafrika: Kunskapsläge och kunskapsbehov Länk till annan webbplats.

Ralf Döscher

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Klimatextremer för Sverige: kundskapläget och betydelse för anpassning och mitigation Länk till annan webbplats.

David Bastviken

Linköpings universitet

Vad krävs för tillförlitliga växthusgasbalanser - metoder kontra nya kunskapsbehov som följd av klimatavtalet från Paris 2015? Länk till annan webbplats.

Thomas Ranius

Sveriges lantbruksuniversitet

Direkta och indirekta effekter av klimatförändringar: konsekvenser för naturvårdsstrategier och policy Länk till annan webbplats.

Jorge Amorim

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Grön infrastruktur och klimat i Nordiska städer, idag och i framtiden: kunskapsläge och kunskapsluckor om interaktioner och effekter (G.I.Nord) Länk till annan webbplats.

Cecilia Åsberg

Linköpings universitet

På Gemensam Grund: Att Syntetisera Rättvisa Miljöorienterad Humaniora för Klimatarbete Länk till annan webbplats.


 • Beslutades 2018
 • Total budget för utlysningen: 168,4 miljoner kronor
 • Antal finansierade projekt: 19 projekt

Utlysningen efterfrågade projekt inom två områden, dels forskningsprojekt om måluppfyllelse, styrning och tillvägagångssätt och dels forskningsprojekt om modeller och metoder som bryter ny mark. Projekten ska inkludera minst en forskare tidigt i karriären.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Vägar framåt. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Andreas Malm

Lunds universitet

Negativa utsläpp och den projekterade framtidens politik: Koldioxidlagring från biomassa (BECCS), politisk ekonomi och klimatforskningens sociala ansvar Länk till annan webbplats.

Emily Boyd

Lunds universitet

Tänka om de ojämna konsekvenser av klimat förändringar (DICE) Länk till annan webbplats.

Ståle Holgersen

Uppsala universitet

Vit hud, svart bränsle: En undersökning av den europeiska högerpopulismens (anti- )klimatpolitik Länk till annan webbplats.

Annica Kronsell

Göteborgs universitet

Klimatpolitik och intersektionalitet: vägar fram till en socialt inkluderande hållbarhet Länk till annan webbplats.

Lisa Dellmuth

Stockholms universitet

Glokaliseringen av klimatstyrning: Rollen av integrerad styrning för en rättvis och legitim anpassning till klimatsäkerhetsrisker Länk till annan webbplats.

Åsa Persson

Linköpings universitet

Nationell implementering av globala mål: Samstämmighet mellan nationella klimatplaner och de globala hållbarhetsmålen Länk till annan webbplats.

Yann Clough

Lunds universitet

Potential och styrmedel för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa för det fossilfria samhället utan konflikt med livsmedelssäkerhet och miljömål Länk till annan webbplats.

Pontus Roldin

Lunds universitet

Betydelsen av den kontinentala biosfär-aerosol-moln-klimat-återkopplingen under antropocen Länk till annan webbplats.

Joacim Rocklöv

Umeå universitet

Klimatförändringar, mobilitet och framväxande infektionssjukdomar: nya modeller för riskkaraktärisering, motståndskraft och prevention (ARBO-PREVENT) Länk till annan webbplats.

Georgia Sotiropoulou

Stockholms universitet

Förbättrad beskrivning av molnis i klimatmodeller Länk till annan webbplats.

Sonia Yeh

Chalmers tekniska högskola

En ny framtid för mobilitet: Synthetic Sweden, ett ramverk för studier av omställningen av transportsektorn till självkörande, delad och elektrisk mobilitet Länk till annan webbplats.

Marko Scholze

Lunds universitet

Kvantifiering av fossila bränslen som baseras på atmosfärisk radiokarbon inom ett Fossil Fuel Data Assimilation System - 14C-FFDAS Länk till annan webbplats.

Natascha Kljun

Lunds universitet

Klimatkostnader av kalhuggning av boreal skog - ett flerskaleexperiment (CORE) Länk till annan webbplats.

Anna Rutgersson

Uppsala universitet

Extreme events in the coastal zone – a multidisciplinary approach for better preparedness Länk till annan webbplats.

David Bastviken

Linköpings universitet

Nya ansatser för att möjliggöra tillförlitlig validering av modellerade eller uppskattade växthusgasflöden Länk till annan webbplats.

Vaughan Phillips

Lunds universitet

Influens från iskärnor (IN) aerosoler på moln med flera faser och klimat: Laboratorieobservationer och modellering Länk till annan webbplats.

Frida Bender

Stockholms universitet

Val, värderingar och osäkerhet i modellering av framtida klimat Länk till annan webbplats.

Giulia Vico

Sveriges lantbruksuniversitet

Innovativa modelleringsmetoder för att identifiera strategier för skogsförvaltning i ett förändrat klimat Länk till annan webbplats.

Beatrice Crona

Kungl. Vetenskapsakademien

Finansiella aspekter på ett av klimatsystemets stora osäkerheter: Det Atmosfäriska Bruna Molnet över Sydasien Länk till annan webbplats.

 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 135 miljoner kronor
 • Antal finansierade projekt: 22 projekt

Utlysningen efterfrågade projekt inom två områden, dels forskningsprojekt om visioner om ett fossilfritt välfärdssamhälle och dels forskningsprojekt om möjligheter och förutsättningar för att nå negativa utsläpp.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Wim Carton

Lunds universitet

Avvägningar mellan negativa utsläpp och kortfristiga utsläppsminskningar?: Integrering av diskursiva och materiella dimensioner av ’mitigation deterrence’ Länk till annan webbplats.

Mattias Wahlström

Göteborgs universitet

Det nödvändiga och det möjliga: Hur sociala rörelser formulerar, förmedlar och förhandlar visioner om en fossilfri och rättvis framtid Länk till annan webbplats.

Andreas Duit

Stockholms universitet

Politiska konsekvenser av klimatpolicy Länk till annan webbplats.

Björn Nyqvist

The Stockholm Environment Institute

Rättvis omställning till ett fossilfritt välfärdssamhälle: Ökad förståelse för framtida spänningar mellan Sveriges konsumenter Länk till annan webbplats.

Christine Wamsler

Lunds universitet

Visioner för en fossilfri omställning: kopplingen mellan samhälle, välfärd och energisystem i omställningen till ett fossilfritt samhälle (TransVision) Länk till annan webbplats.

Anders Hansson

Linköpings universitet

En granskning av portföljen med tekniker för negativa utsläpp: sociala, tekno-ekonomiska och etiska dimensioner av biomassa-baserade NETs i Sverige och TanzaniaNationell implementering av globala mål: Samstämmighet mellan nationella klimatplaner och de globala hållbarhetsmålen Länk till annan webbplats.

May-Britt Öhman

Uppsala universitet

Leva utan olja?! Omprövande av relationer med land och vatten utifrån urfolks landbaserade expertis för övergång till ett fossilfritt välfärdssamhälle Länk till annan webbplats.

Johannes Stripple

Lunds universitet

Att göra visioner om klimatomställning meningsfulla genom en reseguide till ett fossilfritt Skåne Länk till annan webbplats.

Anna Maria Jönsson

Lunds universitet

FOREST VISIONS: skogsbruk för ett fossilfritt välfärdssamhälle i ljuset av målkonflikter och osäkerheterKlimatförändringar, mobilitet och framväxande infektionssjukdomar: nya modeller för riskkaraktärisering, motståndskraft och prevention (ARBO-PREVENT) Länk till annan webbplats.

Åsa Kasimir

Göteborgs universitet

En handbok som visar hur vi bäst åtgärdar organogen mark från höga växthusgasemissioner till sänkor Länk till annan webbplats.

Gunilla Reischl

Utrikespolitiska institutet

Klimatklubbar och negativa utsläpp: vägar mot fossilfria samhällen? Länk till annan webbplats.

Anke Fischer

Sveriges lantbruksuniversitet

Styrning, rättvisa och motstånd – på väg mot ett fossilfritt välfärdssamhälle Länk till annan webbplats.

Achim Grelle

Sveriges lantbruksuniversitet

Konvertera källor till sänkor: uppdaga potentialen att öka kolinlagring i skog Länk till annan webbplats.

Kristina Lindström

Malmö universitet

Grief and hope in transition Länk till annan webbplats.

Flora Hajdu

Sveriges lantbruksuniversitet

“Vi planterar träd i Afrika”: Svenska diskurser och lokala effekter av klimatkompenserande trädplanteringsprojekt i afrikanska lokalsamhällen Länk till annan webbplats.

Kristina Ek

Luleå tekniska universitet

Individuellt engagemang och teknologisk utveckling: gräsrotsfinansieringens roll i övergången till ett fossilfritt välfärdssamhälle Länk till annan webbplats.

Adam Felton

Sveriges lanbruksuniversitet

Den gyllene medelvägen: avvägning mellan biologisk mångfald och klimatåtgärder i produktionsskogenVal, värderingar och osäkerhet i modellering av framtida klimat Länk till annan webbplats.

Karin Bradley

Kungliga tekniska högskolan

Gräsrotsinitiativ mot den globala uppvärmningen - effekter, hinder och framgångsfaktorer Länk till annan webbplats.

Marie Widengård

Göteborgs universitet

Visioner om rättvisa biodrivmedel Länk till annan webbplats.

Fredrik Carlsson

Göteborgs universitet

Betendevetenskapliga initiativ för att minska individers klimatavtryck - förbättrad datainsamling för en rigorös utvärdering av vad som fungerar och på vem Länk till annan webbplats.

Eva Lövbrand

Linköpings universitet

Vems omställning? Det fossilfria samhällets platser, politik och etik Länk till annan webbplats.

Sverker Jagers

Göteborgs universitet

Klimatpolicys for matkonsumtion: Analyser av policyalternativ och politisk genomförbart för ett klimatneutralt välfärdssamhälle Länk till annan webbplats.

 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 30 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 4

Syftet med utlysningen är att med fokus på multipla naturhändelser ta fram ny kunskap om förebyggande åtgärder, verktyg för varning, prognostisering och beslutsstöd för hantering. Därutöver behövs metoder för att utvärdera och analysera konsekvenser i samhället av multipla naturhändelser. Multipla naturhändelser där t.ex. storm, översvämningar, ras och skred och skogsbränder inträffar samtidigt eller till följd av varandra förekommer redan i dagens klimat.

Forskning pekar på att extrema väderhändelser kan bli mer frekventa i framtiden och även multipla naturhändelser och dess följdverkningar kan komma all öka. När flera olika händelser inträffar samtidigt eller till följd av varandra ställer det stora krav på samhällets förmåga all prioritera och hantera händelserna. Tidigare forskning har ofta fokuserat på en händelse i taget. Vad får det för följdverkningar när flera händelser inträffar antingen samtidigt eller till följd av varandra?

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Multipla naturhändelser. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Lisa van Well

States geotekniska institut

Cascading natural hazards: Visualizing, learning and understanding

Karina Barquet

Stockholm environment institute, SEI

Managing vulnerabilities to multiple water hazards in Sweden

Margaret McNamee

Lunds tekniska högskola

Extreme-index: A new multi-hazard vulnerability index

Tobias Andersson Granberg

Linköpings universitet

Effektiv hantering av multipla naturhändelser Länk till annan webbplats.

 • Beslutades: 2019
 • Antal projekt inom klimat: 3
 • Beviljade medel: 3 miljoner kr
Formas utlyste medel för ökad rörlighet mellan akademi och praktik. Syftet med utlysningen var att bidra till ökad samverkan mellan forskning och det övriga samhället samt till ökad kunskap och användning av forskningsresultat hos företag och offentliga eller privata organisationer. Utlysningen var gemensam för Formas tre nationella forskningsprogram för Klimat, Hållbart Samhällsbyggande samt Livsmedel.

Finansierade projekt

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Ökad rörlighet mellan akademi och praktik som rör klimat.

Finansierade projekt

Dnr

Projektledare

Medelsförvaltare

Projekt

2019-02051

Kimberly Nicholas

Lunds universitet

Gemensamt utvecklande av vetenskapsbaserade processer och policyer för att kraftigt minska kommunala växthusgasutsläpp tills 2030 Länk till annan webbplats.

2019-02052

Andreas Persson

Lunds universitet

Översvämningshot och klimatanpassning - ett verktyg som integrerar GIS och hydrologisk modellering för och med offentliga och kommersiella aktörer Länk till annan webbplats.

2019-02035

Christofer Åström

Umeå universitet

Samhällsekonomiska analyser av värmeböljors påverkan på hälsan som underlag för ett effektivt policyskapande inom folkhälsoområdet. Länk till annan webbplats.

 • Beslutades 2019
 • Antal finansierade program: 4
 • Beviljade medel: 13 miljoner kr
Gästforskarprogrammet inom klimat och miljö ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA. Programmet är öppet för olika discipliner.

Syftet är att stärka svensk forskning på området genom samarbete med framstående amerikanska forskare och att bidra till den internationella klimat- och miljöforskningen. Gästforskarprogrammet är ett regeringsuppdrag och utlyses i samarbete med Vetenskapsrådet och Energimyndigheten.

Finansierade projekt


Finansierade projekt

Dnr

Medelsförvaltare

Gästande professor

2019-05768

Chalmers tekniska högskola

David Daniels, US Energy Information Administration, USA Länk till annan webbplats.

2019-05766

Lunds universitet

Stefano B. Longo, North Carolina State University, USA Länk till annan webbplats.

2019-05764

Stockholms universitet

Dr. Ruth K. Varner Länk till annan webbplats.

2019-05765

Stockholms universitet


 • Beslutades 2020
 • Antal finansierade projekt: 21

ERA-Net Biodiversa utlyste medel till forskningsprojekt om ”Biodiversity and Climate Change”. I Sverige deltog Formas i utlysningen med totalt 2 500 000 euro för åren 2021–2023.

Mer information om projekten finns på Biodiversas webbplats Länk till annan webbplats..


Finansierade projekt

Dnr

Projektledare

Medelsförvaltare

Projekt

2020-02339Martin Weih


Sveriges Lantbruksuniversitet

Blandade skogsbestånd för att motverka klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar (MixForChange) Länk till annan webbplats.

2020-02347
Torsten KrauseLunds Universitet

Miljöpolitiska instrument över varukedjor (EPICC): Jämförelse på flera nivåer styrning för skydd mot biologisk mångfald och klimatåtgärder i Brasilien, Colombia och Indonesien Länk till annan webbplats.

2020-02348
Paul Kardol


Sveriges Lantbruksuniversitet

Mekanismer som ligger till grund för expanderande arters framgång och deras påverkan på biodiversitet samt på ekosystemfunktion vid klimatförändring Länk till annan webbplats.

2020-02356


Kjell Göran Bostedt

Sveriges Lantbruksuniversitet

Framtida livsvillkor och biodiversitet i Arktis i ett föränderligt klimat Länk till annan webbplats.

2020-02360


Cibele Queiroz

Stockholms Universitet

Återkopplingar mellan biologisk mångfald och klimatet Länk till annan webbplats.

2020-02361Albert Norström


Stockholms Universitet

Eastern Tropical Pacific reef fish on the move: biodiversity reorganisation and societal consequences (BiodivClim 452, Acronym: EASMO) Länk till annan webbplats.

2020-02366

Anders Andersson

Kungliga Tekniska Högskolan

Patogena vibriobakterier i nuvarande och framtida Östersjön: stävjande av problemet med ekosystemingenjörer (BaltVib) Länk till annan webbplats.

2020-02367

Linda-Maria Mårtensson

Sveriges Lantbruksuniversitet

Naturbaserad perenn spannmålsodling som en modell för skydd av funktionell biodiversitet
för ett framtidssäkert jordbruk Länk till annan webbplats.

2020-02370

Johan Eklöf

Stockholms Universitet

NordSalt: betydelsen av klimatförändringar och biologisk mångfald för Nordiska
havsstrandängar Länk till annan webbplats.

2020-02376

Johan Stenberg

Sveriges Lantbruksuniversitet

Adaptering av växtgenetisk diversitet till klimatförändringar längs en kontinental latitudinell gradient Länk till annan webbplats.

2020-02482Toby Gardner

SEI

En hållbar inköpspolitik för skydd av biologisk mångfald, begränsning av klimatpåverkan och
förbättrade försörjningsförhållanden inom kakaosektorn Länk till annan webbplats.


 • Beslutades 2020
 • Total budget för utlysningen: 78 miljoner kronor
 • Antal finansierade projekt: 9 projekt

Forskningsprojekt om de ekonomiska och finansiella systemens betydelse för och möjligheter till att bidra med lösningar till klimatutmaningarna.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatet. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

 • Beslutades 2020
 • Antal finansierade projekt: 8 projekt

För att utveckla forskningsidéer och kunskap inom AI och klimat till en högre mognadsgrad som på sikt leder till användning med potential att ge betydande utsläppsminskningar eller nödvändiga anpassningar till klimatförändringar.

 • Beslutades 2020
 • Antal finansierade projekt: 20 projekt

Utlysningen genomfördes i samverkan med MSB. Ettåriga forskningsprojekt, forskning som bygger vidare på tidigare eller pågående projekt, kunskapssammanställningar eller planering av framtida forskningsprojekt med fokus på samhällseffekter och omställningsmöjligheter av covid-19. Formas finansierade projekt inom klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande.

 • Beslutades: 2020
 • Antal projekt inom klimat: 2
 • Beviljade medel: 6 miljoner kr
Projekten ska ge myndigheterna kunskap om våtmarkers ekosystemtjänster baserade på vattenhushållning, balans av vattenflöden och/eller grundvattenbildning i ett landskapsperspektiv. Kunskapen behövs för att planera och lokalisera eventuella framtida våtmarker med en god balans mellan att klimatanpassa landskapet så att skadliga översvämningar blir få, och att översvämningar som behövs för den biologisk mångfalden kan äga rum och sker på rätt platser. Utlysningen sker i samverkan med Naturvårdsverket.Formas delfinansierar två av projekten med 6 miljoner kronor genom det nationella programmet om klimat.

 • Beslutades 2021
 • Antal finansierade program: 1
 • Samfinansieras med Mistra.

Forskningsprogrammet Fair Transformations to a Fossil Free Future, Fairtrans, ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. Programmet tilldelas totalt 40 miljoner kronor över fyra år, där Mistra och Formas investerar 20 miljoner kronor var. Programvärdar för Fairtrans är Thomas Hahn på Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms universitet, och Stephan Barthel på Högskolan i Gävle.

Länk till programmets webbplats Länk till annan webbplats.

Nationella forskningsprogrammet om klimat

Uppdrag

Syftet med det nationella forskningsprogrammet om klimat som startade 2017 är att skapa goda förutsättningar för att forskning och innovation ska bidra i arbetet med klimatutmaningen. Programmet ska stödja tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan. Aktiviteter inom programmet kan omfatta alla delar av forsknings- och innovationssystemet, såsom forskning, innovation, teknikutveckling, demonstration, marknadsintroduktion och spridning. Programmet ska innehålla samverkan, nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat.

Programmet ska också bidra till:

 • att innovation och forskningsresultat får genomslag i samhället,
 • att främja samspelet mellan forskning och högre utbildning,
 • att uppnå jämställdhet,
 • att främja nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat,
 • en ökad internationalisering,
 • att befintlig (forsknings)infrastruktur tillgängliggörs och nyttjas bättre.

Programkommitté

Formas har inrättat en nationell programkommitté med representanter för forskningsfinansiärer inom klimatområdet: Energimyndigheten, Formas, Forte, Havs-och vattenmyndigheten, Mistra, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, SIDA, Vetenskapsrådet och Vinnova. Kommittén bistår Formas med genomförande och regelbunden uppdatering av den strategiska forskningsagenda som det nationella forskningsprogrammet för klimat baseras på. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Anders Wijkman.

Ordförande

 • Anders Wijkman, författare och samhällsdebattör, tidigare politiker och ordförande i Miljömålsberedningen

Ledamöter

 • Energimyndigheten: Rémy Kolessar, chef Avdelningen för forskning och innovation.
 • Formas: John Tumpane, chef Avdelningen för miljö
 • Forte: Olle Lundberg, Huvudsekreterare
 • Havs- och vattenmyndigheten: Thomas Klein, chef Avdelningen för miljöanalys
 • Mistra: Linda Bell, programansvarig
 • Naturvårdsverket: Stefan Nyström, chef Klimatavdelningen
 • Polarforskningssekretariatet: Katarina Gårdfeldt, direktör
 • Rymdstyrelsen: Kristine Dannenberg, forskningsansvarig
 • SIDA: Kerstin Jonsson Cissé, Chef Enheten för forskningssamarbete
 • Vetenskapsrådet: Mattias Marklund, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap
 • Vinnova: Jonas Brändström, enhetschef Internationellt samarbete

Programsamordnare och kontaktpersoner

Forskningsagendan

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag att ta fram en strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat: Forskning för att möta klimatutmaningarna.


Den strategiska forskningsagendan för klimat finns nu att ladda ner i en första version och kommer att revideras och uppdateras vid behov. Agendan baseras på Formas egna analyser och kartläggningar, på resultat från en workshop med samhällsaktörer och myndigheter, samt på dialog med de forskningsfinansiärer som ingår i programmets programkommitté.

Uppdaterad:15 oktober 2021
Sidansvarig: Anna Kaijser