Kunskap om och för samhällets klimatarbete

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Synteser som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov om såväl klimatförändringar som klimatarbete i samhället, samt forskningsprojekt som adresserar kunskap om och för samhällets klimatarbete.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Huvudsökanden ska ha avlagt doktorsexamen.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Synteser: 1-1,5 miljoner kronor/år. Forskningsprojekt: Upp till 3 miljoner kronor i upp till tre år.

Beslutad: 2017-11-09 16:00

Inom ramen för det Nationella forskningsprogrammet om klimat utlyser Formas 46,5 miljoner kronor under tre år (2017–2019) inom två delutlysningar: synteser som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov om såväl klimatförändringar som klimatarbete i samhället, samt forskningsprojekt som adresserar kunskap om och för samhällets klimatarbete.

Bakgrund till programmet

Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Programmet genomförs i samverkan med andra relevanta forskningsfinansiärer och aktörer. Utlysningar kommer att hållas löpande under programmets tioåriga period. Detta är den första utlysningen inom programmet.

Syfte med utlysningen

I klimatarbetet behövs kunskap om klimatförändringar, deras effekter och möjliga lösningar. Det vetenskapliga kunskapsläget och klimatarbetet handlar om många och ofta komplexa frågeställningar som är i ständig utveckling. Utlysningens ena syfte är att få en bild av aktuella kunskapslägen och kunskapsbehov inom det breda klimatforskningsområdet, som är särskilt relevanta för klimatarbetet.

Den vetenskapliga kunskapen behöver också kunna omsättas i klimatarbetet. Ett annat syfte med utlysningen är därför att identifiera hur kunskap kan få genomslag i samhället, och hur olika praktiska handlingar och samhälleliga initiativ kan omsättas i hållbara lösningar. Det berör i synnerhet samhälleliga, sociala och kulturella frågeställningar om hur människor och aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle förstår, kommunicerar och omsätter kunskap om klimatförändringar och klimatarbete.

Utlysningens två delutlysningar

Synteser: Kunskapsläge och kunskapsbehov inom klimatforskningsområdet

Delutlysningen välkomnar synteser som belyser kunskapsläget för någon aktuell frågeställning inom klimatforskningsområdet i vid bemärkelse och som har relevans för samhällets klimatarbete. Syntesansökningar är välkomna inom såväl teknik och naturvetenskap som inom samhällsvetenskap och humaniora. Synteserna kan vara både disciplinära eller tvärvetenskapliga. Relevanta avnämare får gärna inkluderas i arbetet. En färdig syntes bör innehålla:

 • analys av kunskapsläget kring en relevant frågeställning
 • identifiering av kunskapsluckor
 • analys av varför dessa luckor är viktiga att adressera för klimatarbetet

Beredningsgruppen kommer att använda sig av ett portföljresonemang i syfte att en mångfald av olika frågeställningar blir belysta. Inkommer det flera ansökningar om synteser som adresserar liknande frågeställningar så kommer de därför att bedömas även i relation till varandra.

Riktvärde för projektstorlek: 1–1,5 miljoner kronor/år

Projektlängd: 1 år

Budget: Upp till 10,5 miljoner kronor

Forskningsprojekt: Kunskap om och för samhällets klimatarbete

Delutlysningen syftar till att bättre förstå vad som behövs för en samhällelig klimatomställning och för att kunskap ska få genomslag i klimatarbetet. Frågeställningen är särskilt relevant för samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga forskningsansatser.

Forskningen bör bryta ny mark om hur, när och varför människor och aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle förstår, tolkar, kommunicerar och gestaltar, omsätter eller motsätter sig kunskap om klimatförändringar och dess konsekvenser för samhällets klimatarbete. Det kan exempelvis handla om vilka lärdomar finns att dra från intressekonflikter och samförståndslösningar inom klimatarbetet, hur vetenskaplig osäkerhet hanteras i olika sammanhang, eller betydelsen av olika maktrelationer inom klimatarbetet.

Forskningsprojekt kan även handla om hur olika praktiska handlingar eller initiativ kan förstås och omsättas till hållbara lösningar i klimatarbetet. Exempel på detta kan vara jämförelser mellan svenskt och internationellt klimatarbete, eller studier av olika gruppers och aktörers initiativ i samhället. Det kan också handla om kulturella yttringar och medias betydelse, liksom den konstnärliga gestaltningens roll i klimatarbetet. Så även frågor som berör styrning och policyprocesser inom klimatarbetet på olika nivåer i samhället.

Användare får gärna inkluderas i projekten. Jämställdhet och genus eller andra kritiska perspektiv ska inkluderas i frågeställningen när det är relevant.

Riktvärde för projektstorlek: upp till 3 miljoner kronor/år

Projektlängd: 1–3 år

Budget: Upp till 12 miljoner kronor/år

Indikativ budget för respektive delutlysning

Den angivna budgeten för respektive delutlysning ska ses som indikativ och kan komma att justeras mellan delutlysningarna beroende på söktryck och kvalitet hos inkomna ansökningar.

Observera att man får söka medel i denna utlysning även om man har ett beviljat och pågående projekt inom Formas årliga öppna utlysning. Den totala lönen från Formasmedel får dock aldrig överstiga 100 % av en heltidsanställning.

Riktlinjer för ansökan

Vad ansökan ska innehålla:
(Det finns två delutlysningar, en för synteser och en för forskningsprojekt. Använd rätt ansökningsmall.)

 • Projektets mål och syfte
 • Projektbeskrivning
 • Projektets möjliga samhällsnytta och kommunikation med intressenter/slutanvändare
 • Budget
 • CV och publikationslista för huvudsökande och medverkande forskare

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska men Formas rekommenderar att ansökan skrivs på engelska. Formas beredningsgrupper har en internationell sammansättning och ansökningar på svenska kommer att översättas till engelska innan de lämnas till beredningsgruppen för granskning. Den sökande kommer inte ges möjlighet att läsa eller göra ändringar i ansökan efter översättning. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan den korta projektbeskrivningen ska finnas på både svenska och engelska.

Bedömning av ansökan

Ansökningar bedöms av en internationell beredningsgrupp som utgörs av aktiva forskare och personer med kompetens att bedöma forskningens relevans. Ansökan bedöms utifrån kriterier för vetenskaplig kvalitet samt kriterier för samhällsrelevans. Sökanden uppmanas att vara noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan.

Kriterier för vetenskaplig kvalitet

Frågeställning

 • Syftets vetenskapliga betydelse
 • Originalitet och nyhetsvärde i syfte, teori och hypoteser
 • Möjlighet till vetenskapligt betydande resultat
 • Syfte i linje med utlysningen.

Förtydliganden:

 • Mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt ska beaktas positivt när de är tillämpliga för den aktuella frågeställningen
 • Genusperspektiv, klass, etnisk tillhörighet och andra sociala aspekter ska inkluderas i frågeställningen när så är möjligt.

Metod och genomförande

 • Den vetenskapliga metodens genomförbarhet och lämplighet
 • Metodens nyhetsvärde
 • Konkret och realistisk arbetsplan
 • Konkret och realistisk plan för vetenskaplig publicering och informationsspridning
 • Koordinering av projektet och forskargruppen
 • Lämpligheten av mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt
 • Etiska överväganden
 • Budgetens rimlighet i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat.

Förtydligande:

 • De vetenskapliga metodernas genomförbarhet och lämplighet ska i första hand beaktas.

Vetenskaplig kompetens

 • Publikationernas vetenskapliga kvalitet
 • Förmåga att genomföra projektet enligt planen
 • Erfarenhet av handledning av yngre forskare (postdocs, doktorander, samt examensarbetare för sökande som själva är unga forskare)
 • Erfarenhet av projektledning
 • Nationella och internationella aktiviteter, däribland projekt, nätverk, uppdrag, hedersuppdrag, samt deltagande vid eller arrangerande av workshops eller konferenser
 • Intresse, erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter/användare
 • Forskargruppens styrka och konkurrenskraft.

Förtydliganden:

 • Kvaliteten på vetenskapliga publikationer ska bedömas med hänsyn till standarder inom varje vetenskapsområde
 • När flera forskare samarbetar bedöms både varje enskild forskares vetenskapliga kompetens och gruppens samlade vetenskapliga kompetens
 • För Mobilitetsstöd ska forskningsmiljöns styrka och konkurrenskraft bedömas för både hemuniversitetet och värduniversitetet.

Kriterier för samhällsrelevans

Frågeställningens möjliga samhällsnytta

 • Frågeställningen avser viktiga samhälls-/sektorsfrågor inom utlysningens inriktning, nationellt och/eller internationellt
 • Projektet kan på kort eller lång sikt bidra till hållbar utveckling, nationellt och/eller internationellt
 • Intressenters/användares behov har beaktats i utformningen av projektet
 • Syfte i linje med utlysningen.

Förtydligande:

 • Beaktande av intressenters/användares behov kan innefatta referenser till t.ex. direktiv, miljömål och -strategier samt diskussioner med relevanta intressenter/användare.

Kommunikation med intressenter/användare

 • Beskrivning av relevanta intressenter/användare
 • Konkret och realistisk plan för projektets involvering av relevanta intressenter/användare och för kommunikation av forskningen och dess resultat med dessa.

Förtydliganden:

 • Intressenter/användare ska betraktas i vid mening som aktörer utanför och/eller ibland även innanför forskarsamhället (beroende på om projektet är av mer grundläggande eller mer tillämpad karaktär) nationellt som internationellt, som kan dra nytta av forskningsresultat eller möjliggöra dess framtida användning i samhället
 • Kommunikation med intressenter/användare kan ske på olika sätt och med olika tidsramar beroende på den aktuella frågeställningen men bör innefatta olika former av dialog med intressenter och möjliga användare av forskningen och forskningsresultaten.

Fördjupad information om Formas bedömningskriterier och beredningsprocess Länk till annan webbplats.

Beslut om bidrag

Formas forskarråd planerar att fatta beslut om bidrag den 9 november 2017. Besluten offentliggörs kort därefter på Formas hemsida. Besluten kan inte överklagas.

Ansökningssystemet Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. För att skapa en ansökan i Prisma behövs ett användarkonto.

Länk till Prisma Länk till annan webbplats.

Ansökan ska innehålla följande information:

 • Grundinformation
 • Antal år som ansökan avser (olika för synteser och forskningsprojekt)
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4500 tecken)
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1500 tecken)

Observera att projektets startdatum är förvalt i Prisma och inte går att ändra, eftersom medel för hela första projektåret kommer att betalas ut under 2017. Medlen för forskningsprojekt får dock disponeras ett år efter att projekttiden är slut, och återrapportering sker ytterligare 3 månader därefter. För synteser gäller att medlen får disponeras 6 månader efter att projekttiden är slut.

Forskningsprojekt och synteser (två olika ansökningsmallar)

 • Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet inklusive nyckelreferenser (7 000 tecken).
 • Projektbeskrivning (inklusive referenser) som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en plan för vetenskaplig publicering (15 000 tecken). Inkludera följande punkter om de anses vara relevanta för projektet: i) kortfattad beskrivning av befintlig grundutrustning, ii) kortfattad beskrivning av nationella och internationella samarbeten, iii) bekräftelse på att internationella avtal och regler följs, iv) genusaspekter, v) huvudhandledare om finansiering för en doktorand efterfrågas i ansökan.
 • Beskrivning av projektets möjliga samhällsnytta och planerad kommunikation med intressenter/användare (8 000 tecken).
 • Referenser (4 000 tecken).

Budget

 • Löner inklusive sociala avgifter (i hela svenska kronor) som söks från Formas för detta projekt för varje projektdeltagare. För redan befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället (inklusive sociala avgifter) användas för samtliga efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen vid medelsförvaltaren användas för samtliga efterföljande år. Observera att Formas inte beviljar medel för årliga löneökningar.
 • Ange aktivitetsgrad i projektet. Det visar om projektdeltagaren bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet.
 • Specificera driftskostnader och lokalkostnader (i hela svenska kronor) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Specificera avskrivningskostnader för utrustning om relevant för ansökan.
 • Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten (i hela svenska kronor) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Formas tillåter inte OH-kostnader på avskrivningskostnader för utrustning eller lokalkostnader.
 • Budgetspecifikation. Här ges en kortfattad motivering till samtliga lönekostnader och andra kostnader. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Samtliga andra kostnader ska klart motiveras, såsom deltagande i konferenser, publicering via Open Access, mm.

Etik

Anges enbart när relevant för genomförande av projektet. Läs mer i Formas allmänna anvisningar.

Klassificeringar

 • Välj ett ämnesområde.
 • Välj sedan minst en och maximalt tre SCB-koder.
 • Välj avslutningsvis minst ett och maximalt fem nyckelord som beskriver projektet.

Open access

Forskningsresultat som publiceras via Open Access på Internet kan fritt läsas och laddas ned. De forskare som får finansiering från Formas ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Mer information i Formas Allmänna anvisningar. Länk till annan webbplats.

Formas rekommenderar att all data eller metadata som tas fram inom de forskningsprojekt som Formas finansierar tillgängliggörs, så länge det inte strider mot nationell lagstiftning om personuppgifter. Formas policy för öppen tillgång till forskningsdata. , 134.8 kB.

Bilagor

 • Bilaga J. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén kan dessa laddas upp som bilaga. Maximalt kan bilagor om 4 MB laddas upp i formaten jpg, png eller gif.
 • Bilaga K. Klimat- och miljödata, denna bilaga är obligatorisk för alla ansökningar som avser klimat- och miljöforskning där datainsamling ingår som en viktig del av projektet. Bilaga K – Klimat- och miljödata Länk till annan webbplats..

Medelsförvaltare

 • Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om Formas krav på medelsförvaltare. Länk till annan webbplats.
 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Saknas ditt lärosäte i listan så kontakta lärosätet som då måste skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • Efter att ansökan registrerats och utlysningen stängt kommer din medelsförvaltare automatiskt att få din ansökan. Medelsförvaltaren har därefter sju veckodagar på sig att signera ansökan.

Sökande och medverkande

Huvudsökande bjuder in medverkande forskare (de forskare som ska vara medsökande för projektet). Medverkande forskare måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma. Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-mailadress krävs). Information om vem som kan söka medel i Formas allmänna anvisningar

CV

Den sökande hämtar de uppgifter från sin personliga profil som är relevanta för den aktuella ansökan. Det är också viktigt att uppmana eventuella medverkande forskare att i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt.

 • Utbildning: forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Arbetsliv: ange nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).
 • Meriter och utmärkelser:

 • Docentur
 • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; ange det totala antalet för respektive kategori samt namnge de upp till tio mest relevanta
 • Bidrag erhållna i konkurrens, ange upp till tio av de mest relevanta
 • Priser och utmärkelser, ange upp till tio av de mest relevanta
 • Övriga meriter inklusive bibliometrisk sammanfattning: här ska huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin bibliometriska profil för den senaste femårsperioden och totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande: i) Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag), ii) Eventuella andra publicerings/citeringsspecifikationer av relevans för den sökandes forskningsfält.
  Under övriga meriter läggs även andra meriter som är relevanta för ansökan, som till exempel populärvetenskapliga texter samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (upp till tio mest relevanta).
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange upp till tio mest relevanta.

Publikationslista

 • Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler.

Länkar

Utlysningen stänger och ansökan ska vara registrerad i Prisma den 15 augusti 2017 kl. 14.00. Skapa gärna din ansökan i Prisma i god tid för att kunna få hjälp om problem skulle uppstå. Ansökan går att förhandsgranska när som helst under processen. Observera att det inte går att göra kompletteringar av ansökan efter det att den är registrerad.

Medelsförvaltaren måste signera ansökan inom sju dagar. Signeringen av ansökan blir tillgänglig för medelsförvaltaren först efter att utlysningen stängt. Ansökan kommer därför inte att signeras även om du har registrerat den långt före tidsfristen. Detta eftersom du fram till tidsfristen har möjlighet att avregistrera din ansökan och göra ändringar i den.

Dialogmöte om utlysningen

Formas ordnade ett dialogmöte 29 maj 2017 i Stockholm för att ge möjlighet att ställa frågor om utlysningen och att diskutera. Mötet filmades.

Uppdaterad:5 november 2020