Genomförande av policylabb för klimatanpassning

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Genomförande av ett policylabb där beslutsfattare integrerar relevant forskning och användarperspektiv för policy-/regelverksutveckling som behövs för att kunna genomföra åtgärder för klimatanpassning.

Detta är en riktad utlysning inom det nationella forskningsprogrammet om klimat med bidragsform ”Innovationsprojekt”.

VEM KAN SÖKA?

Offentlig sektor, forskningsutförare, företag (ej enskild firma) och andra organisationer. Endast flerpartsansökningar med minst en part från en kommun och en part från universitet, högskola eller forskningsinstitut kan få finansiering. Vi uppmuntrar ytterligare deltagande från fler sektorer utöver dessa.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

2-3 miljoner kronor per år kan sökas för en projekttid på 12 till 24 månader, det vill säga totalt minst 4 miljoner och max 6 miljoner kronor per projekt.

Beslutad: 2023-10-17 13:30

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

Policylabb för klimatanpassning

Dnr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Titel

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-02099

Åsa Elisabeth

Romson

IVL Svenska Miljöinstitutet

Klimatanpassning tillsammans i städer- lokala klimatanpassningskontrakt

4 731 874

2023-02100

Gunnel

Göransson

Statens väg- och transportforskningsinstitut

PolKaT - Designdrivet policylabb för stärkt klimatanpassning av transportsystem

5 526 609

2023-02101

Juliana

Dänhardt

Lunds universitet

Policylabb för naturbaserade lösningar i tvärkommunal klimatanpassning

5 999 000

2023-02102

Joanna

Friberg

Göteborgsregionens kommunalförbund

SamLab – Samverkan förg enomförande av kommunal klimatanpassning genom policylabb

5 727 213

2023-02104

Per

Wikman Svahn

KTH

Robust klimatanpassning Gävleborg

4 667 439

2023-02105

Silvia

Bruzzone

Mälardalens universitet

Art: Arbetssätt på tvärs – policylabb för klimatanpassningsarbete i relation till förändrad nederbörd

5 209 000

2023-02106

Lisa

Carlgren

RISE Research Institutes of Sweden AB

Delad finansiering av klimatanpassningsåtgärder efter fördelning av nytta och kommunernas hantering av områden olämpliga för ytterligare bebyggelse trots förenlighet med detaljplan

5 834 071

Klimatförändringarnas effekter förväntas få allt större konsekvenser för våra samhällen, och anpassning till ett förändrat klimat är nödvändig inom alla samhällsområden. Frågor om klimatanpassning berör många olika aktörer och grupper, och rymmer potentiellt intressekonflikter och målkonflikter men även synergier gällande vad som behöver göras och vad som ska prioriteras. Klimatanpassningsarbetet kan stärkas av arbetssätt som förmår hantera komplexa avvägningar och integrera en bredd av sektorer, perspektiv och kompetenser.

Vi erbjuder nu möjlighet att söka bidrag för genomförande av policylabb, där kommuner tillsammans med forskare och relevanta användare samlas för utvecklande av arbetssätt och policyåtgärder i kommunernas arbete för klimatanpassning. I dessa policylabb förenas därmed perspektiv, kunskaper och erfarenheter från beslutsfattare och samhällsaktörer med vetenskaplig kunskap, för att hantera komplexa frågor och potentiella mål- och intressekonflikter. Utlysningen görs som en del av det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Policylabb är en form av samskapande utvecklingsprocess som samlar en grupp aktörer för att testa, experimentera och lära inom policyutveckling, med fokus på exempelvis nya arbetssätt, riktlinjer och regelverk. Policylabb använder metoder som är designade för att integrera flera olika perspektiv och kompetenser. På så sätt är det ett användbart verktyg för att skapa träffsäkra policyer som kan hantera komplexitet och är väl förankrade hos såväl beslutsfattare som användare.

Utlysningen riktar sig till kommuner, forskningsutförare, företag (ej enskild firma), civilsamhälle och andra organisationer och förutsätter samarbete mellan minst en part från en kommun och en part från universitet, högskola eller forskningsinstitut. Vi tror dock att ett framgångsrikt policylabb behöver ett brett deltagande med erfarenhet och perspektiv från intressenter och behovsägare och uppmuntrar därför fler projektparter. Vi ser också att projekt behöver inkludera expertis inom designmetoder för innovativ policyutveckling, som projektpart eller som konsulterande organisation.

Webbinarier

Vi står inför fortsatta klimatförändringar med potentiellt stora samhälleliga effekter. Skogsbränder, översvämningar och värmeböljor som Sverige och stora delar av världen har upplevt under de senaste åren kan antas bli allt vanligare. Samtidigt pågår mer långsamma förändringar som på sikt kan leda till bland annat grundvattenbrist, ökad förekomst av skadedjur inom jord- och skogsbruk, föroreningar, hälsorisker och risker för ekosystem. Det nationella expertrådet för klimatanpassning konstaterar i sin rapport från 2022 att de svenska förutsättningarna behöver stärkas för att möjliggöra en samhällsutveckling som på ett robust och framsynt sätt förmår möta konsekvenserna av ett förändrat klimat.

Kommunerna är huvudman för verksamheter som påverkas av klimatförändringar, exempelvis vatten och avlopp, vård och omsorg, fysisk planering och räddningstjänst. Kommunerna ansvarar för det förebyggande arbetet för att förhindra naturolyckor inom sitt geografiska område, där den fysiska planeringen spelar en viktig roll i att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Kommuner är även myndighetsutövare enligt olika lagstiftningar och har ansvar för bygglov, miljö, tillsyn, miljöskydd och naturvård. Kommunala bolag för fastigheter samt energi och vatten spelar också en viktig roll i anpassningen av samhället.

Klimatanpassningsarbete pågår, men såväl behov som förutsättningar varierar stort mellan kommuner. Klimatförändringarna påverkar hela Sverige, men det finns stora skillnader mellan hur kommuner i olika delar av landet påverkas. På vissa håll är stigande havsnivåer det största problemet, medan andra brottas med exempelvis ras- och skredrisker, vattenbrist eller kortare turistsäsong.

Klimatanpassning är nödvändig inom alla samhällsområden. Det nationella expertrådet lyfter behovet av såväl stärkt tvärsektoriell samverkan som arbetssätt som tillåter att nya beslut inom den offentliga sektorn kan tas kontinuerligt. Besluten bör dessutom vara baserade såväl på identifikation av risker och uppföljning av tidigare åtgärder, som på ny kunskap om klimatförändringar och andra relevanta faktorer. Det kan finnas flera orsaker till att möjliga lösningar inte når genomförande, såsom otillräcklig ansvarsfördelning och organisering eller bristande styrmedel. Ett framgångsrikt klimatanpassningsarbete främjas av arbetssätt som kan hantera komplexitet och integrering av en bredd av sektorer och kompetenser.

Med allt snabbare takt på klimat- och samhällsförändringar har behovet av nya arbetssätt och metoder för offentliga organisationer blivit allt större, och metoder som policylabb har utvecklats (Verktyg för smart policyutveckling | Vinnova Länk till annan webbplats.), Policylabb är en form av samskapande utvecklingsprocess som samlar en grupp aktörer med olika kompetenser för att testa, experimentera och lära inom policyutveckling, och utveckla exempelvis nya arbetssätt, riktlinjer och regelverk. Policylabb använder metoder som är designade för att integrera flera olika perspektiv och kompetenser. På så sätt är det ett användbart verktyg för att skapa träffsäkra policyer som kan hantera komplexitet och är välförankrade hos såväl beslutsfattare som användare.

Den här utlysningen syftar till att möjliggöra utvecklande av nya policyer och arbetssätt som behövs i kommuners arbete med åtgärder för klimatanpassning. Ett förändrat klimat kan ha påverkan på flera olika samhällsfunktioner och sektorer inom kommunen. Som sökande väljer ni själva det område ni vill adressera utifrån behov och möjligheter.

För att främja utformandet av ändamålsenliga policyer och arbetssätt med förankring bland beslutsfattare och användare kan policylabb användas som metod. Policylabb används för att kombinera kompetenser och integrera beslutsfattande med användarinsikter. I denna utlysning vill vi inkludera aktuell forskning och forskningsutförare i policylabben. I denna utlysning vill vi att aktuell forskning och forskare integreras i policylabben. Ambitionen med ett finansierat projekt för policylabb är att den ansvariga kommunen eller kommunerna i slutet av projektperioden har haft möjlighet att i dialog med forskare och intressenter utforma ändamålsenliga och förankrade arbetssätt och policyer för sitt arbete med klimatanpassning. Det bör framgå av ansökan hur dessa policyer eller arbetssätt kommer att användas, och om de är tänkta att följas upp, vidareutvecklas och eventuellt skalas upp längre fram.

För att stärka era förutsättningar att utforma ett samarbetsprojekt erbjuder vi runda bords-samtal där ni som är intresserade av att söka, kan träffas mellan sektorer och formulera gemensamma utgångspunkter, frågeställningar och målsättningar. Detta ska kunna ligga till grund för en gemensam ansökan där också fler intressenter kan delta. Mer information om samtalen och möjlighet till anmälan kommer att publiceras på utlysningens websida. Även om vi starkt rekommenderar er som är intresserade att söka att delta i runda bordssamtalen, är detta inte en förutsättning för att kunna söka i utlysningen.

Dessutom avser vi att samla beviljade policylabb för löpande samverkan och dialoger med relevanta nationella aktörer såsom SMHI, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelser och Sveriges Kommuner och Regioner under projektens gång. Beviljade projekt förväntas delta i dessa aktiviteter.

Notera att utlysningen inte syftar till att utföra forskningsprojekt om klimatanpassning eller att genomföra redan identifierade klimatanpassningsåtgärder.

Denna utlysning är den första i sitt slag hos Formas, och genomförs som en pilotsatsning. Vi kommer därför att följa projekten noga för att ta tillvara på erfarenheter och lärdomar inför möjliga kommande utlysningar.

Utlysningen vänder sig till kommuner och forskare som tillsammans vill genomföra ett policylabb inom de områden där kommunerna har ansvar och rådighet över policy och arbetssätt som rör åtgärder för klimatanpassning. Vi välkomnar projekt som utifrån kommunernas behov av kunskap och utveckling även inkluderar fler forskningsutförare, behovsägare och andra organisationer som berörs av eller kan bidra till de klimatanpassande åtgärderna. Flera kommuner kan gå samman med gemensamma behov och målsättningar i utformandet av ett policylabb.

Endast ansökningar med minst en part från en kommun och en part från universitet, högskola eller forskningsinstitut kan få finansiering, men vi ser att projekten i de flesta fall behöver inkludera även behovsägare och andra intressenter för ett framgångsrikt genomförande. Den som står som projektledare ska antingen vara en forskare som är knuten till ett svenskt lärosäte, forskningsinstitut eller annan forskningsutövare, eller en individ knuten till en kommun. Representanter från andra medverkande organisationer kan inte stå som huvudsökande.

Inom ramen för projektets budget uppmuntrar vi att inkludera expertis inom designmetoder för innovativa arbetssätt för att utveckla policyutveckling till projektet. Sådan kompetens kan upphandlas inom projektet.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Observera att detta ansökningsförfarande och formuläret skiljer sig åt från Formas ordinarie utlysningar för forskningsprojekt. Se mer under rubriken ”Så här ansöker du”.

Utskriftsvänlig version av utlysningstexten. Länk till annan webbplats.

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

Huvudsökande organisation, den koordinerande parten, måste kunna ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut till ett beviljat projekt. Denna organisation kallas för medelsförvaltare. Formas skiljer på medelsförvaltare som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt. Huvudsökandens organisation måste ha ett organisationskonto och vara godkänd som medelsförvaltare under någon av dessa två former. Se vidare under rubriken ”Så här ansöker du".

Vem kan bli medelsförvaltare?

En projektpart definieras som en organisation som deltar aktivt i projektet och som är tillagd som projektpart i Prisma med ifyllda kostnader i budgetfältet. Detta gäller oavsett om organisationen söker bidrag från Formas eller deltar in-kind. En konsult som ingår i projektparts budget eller underleverantör är inte en projektpart.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka medel från Formas omfattas av Regler för statligt stöd, se ”Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer”.

Alla projekt som söker medel hos Formas ska ha en ansvarig projektledare och genomföras av de personer som är angivna i ansökan. Minst en deltagande forskare från universitet, högskola, forskningsinstitut eller annan forskningsutövare ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Den som står som projektledare ska antingen vara en forskare som är knuten till ett svenskt lärosäte, forskningsinstitut eller annan forskningsutövare, eller en individ knuten till en kommun. Representanter från andra medverkande organisationer kan inte stå som huvudsökande. Samma kommun får söka för flera projekt, men samma individ kan inte vara huvudsökande i mer än ett projekt.

Universitet, högskolor, myndigheter med forskningsuppdrag och de flesta forskningsinstitut är godkända som medelsförvaltare i alla utlysningar hos Formas. De flesta andra offentliga organisationer behöver få ett enskilt godkännande som medelsförvaltare för denna utlysning.

Endast ansökningar med minst en part från en kommun och en part från universitet, högskola eller forskningsinstitut kan få finansiering. Vi uppmuntrar även ytterligare deltagande från fler sektorer utöver dessa.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel personalkostnader och andra kostnader direkt hänförliga till projektet. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler

Bidrag kan sökas för 12 till 24 månader med ett maximalt sökt bidrag på 3 miljoner kronor per projektår, det vill säga totalt max 6 miljoner kronor per projekt.

För denna utlysning kommer utbetalning för projektets första budgetår påbörjas i november 2023. Startdatum, 1 november 2023, är därför förvalt i Prisma. Du som sökande kan dock välja att påbörja projektet under 2024 års första sex månader. Budgeten i ansökan ska redogöra för planer hur medel ska användas och sökande registrerar budget enligt hur de faktiska kostnaderna förväntas inträffa, per verksamhetsår. Formas kan av administrativa skäl lägga en utbetalningsplan som skiljer sig från ansökans fördelning av budgeten över tid.

Ansökningar med ett sökt belopp eller omfattning i tid som inte ligger inom ovan angivna intervall kommer att avslås.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning, utveckling och innovation.

Ekonomisk verksamhet brukar inom EU-rätten definieras som försäljning av varor eller tjänster till ett givet pris, på någon form av marknad.

Vilken stödnivå Formas kan ge beror på organisationens storlek och vilken typ av aktiviteter som ska bedrivas i projektet. Organisationens storlek bedöms med hjälp av EU:s definition av små- och medelstora företag. Aktiviteter kommer primärt att bedömas utifrån artikel 25 experimentell utveckling i den allmänna gruppundantagsförordningen EU 651/2014. Stödnivån beror av stödgrunden och storleken på företaget läs mer i Stödnivåer och definitioner för bidrag enligt Formas stödordning (pdf). , 216.6 kB.

Mer information om statligt stöd: Regler för statligt stöd.

Försumbart stöd

Formas kan i utlysningen också tillämpa Kommissionens förordning (EU) No 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd. Det maximala stöd som Formas kan betala ut är 200 000 euro under tre beskattningsår. Läs mer om stödnivåer: Stödnivåer och definitioner för bidrag enligt Formas stödordning (pdf) , 216.6 kB.. Länk till annan webbplats.

Formas kan, om så blir relevant, begära in Formas intyg om försumbart stöd , 39.9 kB.. Detta sker i så fall efter att ansökan har skickats in.

Sökande som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet, till exempel kommunala bolag eller branschorganisationer, kan senare i processen uppmanas att inkomma med Intyg om separerad redovisning och underordnad verksamhet (pdf) , 778.4 kB.. Intyget ska styrka att:

 • Berörd organisation särskiljer kostnader, finansiering och intäkter från de båda typerna av verksamhet. Syftet är att säkerställa att korssubventionering av den ekonomiska verksamheten kan undvikas.

och/eller

 • Berörd organisation är att betrakta som nästan enbart icke-ekonomisk och att den ekonomiska delen är rent underordnad. Av bestämmelserna framgår att en rent underordnad ekonomisk verksamhet inte får överstiga 20% av organisationens totala årskapacitet.

För att berörda organisationer ska kunna motta medel i utlysningen måste intyg, som styrker minst ett av ovanstående kriterier, undertecknas av för organisationen behörig företrädare. Formas meddelar berörda organisationer när detta ska göras. Närmare information och definitioner framgår av Rambestämmelser för forskning Länk till annan webbplats., utveckling och innovation 2014/C 198/01, se särskilt 2. och 2.1.

Enskild firma

Verksamhetstypen enskild firma inte kan beviljas medel i utlysningen eller delta som part i projekt som söker i Formas utlysningar. Ansökan som involverar enskild firma som part kommer att avslås.

Internationella organisationer

Företag eller annan ekonomisk verksamhet som saknar svenskt organisationsnummer kan inte beviljas finansiering i den här utlysningen, utan får i förekommande fall delta in-kind.

Det går bra att skriva din ansökan på svenska eller engelska.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Så här ansöker du

Ansökan till Formas görs av projektledaren i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan.

Den organisation som huvudsökande representerar, så kallad koordinerande projektpart, behöver vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto i Prisma. Därutöver behöver den enskilde medarbetaren ha ett personkonto i Prisma. Medverkande organisationer och personer behöver inte ha konto i Prisma för den här utlysningen.

Nedan följer information och instruktioner om organisations- och personkonton.

Personkonto

Projektledaren, som ska fylla i informationen i ansökan och skicka in den, behöver ett personkonto i Prisma. Tänk på att ansöka om ett personkonto i god tid innan utlysningen stänger om du saknar ett konto.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..

Organisationskonto

Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad kallas i Formas ansökningssystem för medelsförvaltare. Organisationen behöver vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto.

Formas skiljer på medelsförvaltare som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt, som Genomförande av policylabb för klimatanpassning.

Huvudsökande från medelsförvaltare godkända för alla Formas utlysningar

Universitet, högskolor, de flesta forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag är godkända som medelsförvaltare för alla Formas utlysningar och har redan organisationskonto.

Huvudsökande från medelsförvaltare som inte är allmänt godkända för Formas utlysningar

De flesta andra offentliga och privata organisationer behöver bli enskilt godkända som medelsförvaltare i denna utlysning. Dessa organisationer behöver ha ett organisationskonto i Prisma hos Formas. Om organisationen redan har ett konto i Prisma, kontakta ansvarig forskningshandläggare Lina Westlund för att organisationen ska bli tillagd i listan med möjliga medelsförvaltare i utlysningen. Detta gäller även om organisationen har sökt i andra utlysningar hos Formas.

Skapa organisationskonto i Prisma

Om din organisation saknar ett konto i Prisma sedan tidigare, ska en lämplig företrädare (organisationskontoansvarig) ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats. Ansök om detta i god tid innan utlysningen stänger. Vi rekommenderar att du gör detta senast den 24:e maj 2023. Ange i motiveringen för ansökan att ni vill söka i Formas utlysning Genomförande av policylabb för klimatanpassning, vilken typ av organisation det gäller samt organisationsnummer.

Ansök om organisationskonto i Prisma. Länk till annan webbplats.

Om du inte vet om din organisation har ett konto, kontakta ansvarig forskningshandläggare Lina Westlund.

Hemvist

För att kunna registrera en ansökan måste en hemvist inom organisationen anges, en hemvist kan exempelvis vara en institution eller en avdelning. Den som är organisationskontoansvarig behöver bygga upp en struktur med enheter och underenheter (hemvister) i två nivåer. Om organisationen saknar avdelningar ange en underenhet som heter samma som organisationen. Information om hur du gör detta finns i Prismas användarstöd Länk till annan webbplats..

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Sökt antal månader som ansökan avser. (12 till 24 månader)
 • Startmånad november 2023. Startdatum är förvalt i Prisma och går inte att ändra.
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Projektbeskrivning

Projektets relevans och potential (max 6 000 tecken inklusive mellanslag)

Bakgrund

 • Beskriv bakgrunden till projektet och specifikt de medverkande parternas olika behov och hur de behoven adresseras i detta projekt.
 • Konkretisera hur de frågeställningar och utmaningar ni adresserar gällande klimatanpassande åtgärder har identifierats, deras policyrelevans och hur projektet är tänkt att bidra till att möta dem.
 • Beskriv den vetenskapliga kunskap som medverkande forskare ska bidra med i projektet, dess relevans och potential att göra skillnad i en policykontext.

Syfte och mål

 • Beskriv syftet med projektet, vilka gemensamma mål ni har med projektet och hur det kopplar till utlysningens syfte och inriktning.

Förväntat resultat och effekt

 • Beskriv väntade resultat från projektet, hur dessa ska användas och kommuniceras, och deras potential att spridas till andra sammanhang och/eller skalas upp.
 • Beskriv hur ni planerar att hantera eventuella hinder som identifieras under projektets gång, både sådana ni själva kan påverka och sådana som andra aktörer har rådighet över.
 • Beskriv vilka nyttor (effekter) som projektets resultat kan väntas få. Beskriv inom vilka områden nyttan har potential att uppstå och vad som krävs för att effekterna ska kunna realiseras.

Genomförande (max 6 000 tecken inklusive mellanslag)

 • Beskriv och motivera hur projektet ska genomföras med exempelvis arbetspaket, aktiviteter och metod.
 • Beskriv hur projektparternas olika perspektiv och expertis (inklusive forskningsexpertis) integreras i genomförandets alla delar.
 • Beskriv hur ni knyter till er nödvändig kompetens för projektets genomförande, exempelvis expertis inom designmetoder för innovativ policyutveckling.
 • Beskriv det planerade arbetet med hur projektets resultat ska komma till användning och kunna skapa nytta.
 • Beskriv hur jämställdhet har integrerats i projekts genomförande och gruppsammansättning.
 • Beskriv eventuella risker, hur de kan påverka genomförandet och hur de kan hanteras ifall de uppstår.

Aktörer (max 3 000 tecken inklusive mellanslag)

 • Beskriv och motivera val av projektparter, kompetenser, roller och delaktighet.
 • Beskriv hur relevanta intressenters perspektiv och behov utanför projektet kan tas tillvara.

Referenser (max 5000 tecken inklusive mellanslag)

Lista de referenser som använts för att styrka projektbeskrivningen. Det kan vara forskning, rapporter, utredningar, tidigare arbeten relevanta för projektet, etcetera. Du väljer själv i vilket format du skriver referenserna.

Budget och övrig information

Projektets budget och övrig information om samtliga organisationer som deltar i ansökan redogör du för i Prisma. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor. Vi kommer också att be de projektparter som bedriver ekonomisk verksamhet och söker bidrag i denna budget att uppge vilken stödgrund de söker inom (försumbart stöd eller Art 25 experimentell utveckling GBER).

Följande uppgifter ska anges i projektets budget:

Information om huvudsökande organisation och varje projektpart

Detta är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i per part för samtliga parter i projektet. Uppgifterna samlas in och fylls i av huvudsökande. Huvudsökandes organisation ska vara samma som anges som medelsförvaltare.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, företagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.

Kostnader

 • Personalkostnader: Stöd kan fås för faktiska lönekostnader för den tid som läggs på projektet. Detta gäller både för företag och annan ekonomisk verksamhet (som omfattas av EU:s statsstödsregler) och för andra typer av organisationer. För anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut får beloppet aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Den som får fullständig lönefinansiering från någon finansiär kan alltså inte få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Utrustning, byggnader och mark: Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt maximalt 500 000.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera: För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader: Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång.
 • Indirekta kostnader: Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Finansiering

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges:

 • Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Beloppet kan inte överstiga totala kostnader. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 • Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade projekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär
 • Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med finansiering till projektet.
 • Egen finansiering: Om projektparten går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering.

Motivering av personalkostnader i budget (max 500 tecken inklusive mellanslag)

Här specificerar ni den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön.

Budgetspecifikation (max 9 000 tecken inklusive mellanslag)

Här förklarar och motiverar huvudsökande budgeten i ord. Här anges de overheadkostnader som tillämpas i ansökan. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.

Uppge om någon projektpart som söker bidrag i denna budget också driver ekonomisk verksamhet och i så fall vilken stödgrund de söker inom (försumbart stöd eller Art 25 experimentell utveckling GBER).

Här anger du också eventuella konsultkostnader och omfattningen på konsultens medverkan. Ange även vilken eller vilka projektparter som står för konsultkostnaderna. Sökande uppmanas att vara tydlig med att beskriva samtliga kostnader i relation till de aktuella aktiviteterna inom projektet.

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du lämna in en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten och få den godkänd. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst.

Du ska ange i din ansökan om du har ett gällande etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas.

Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde
  Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod)
  Välj minst ett forskningsämne och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord
  Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

 • Välj medelsförvaltare i rullistan. Om du inte hittar den organisation som ska stå som huvudsökande, se rubriken Organisationskonto under avsnittet Så här ansöker du.
 • Välj hemvist i rullistan. Om du inte hittar rätt hemvist, se rubriken Hemvist under avsnittet Så här ansöker du.

Bilagor

Medverkande

Redovisa samtliga projektdeltagare med namn, organisation samt roll och arbetstid i projektet. Fyll i uppgifterna i valfritt tabellformat, spara dokumentet som en PDF-fil (max 4 MB) och ladda upp under obligatoriska bilagor i Prisma. Det går endast att ladda upp PDF-format i Prisma.

Projektledares och nyckelpersoners CV

CV inklusive relevanta meriter för projektledare och nyckelpersoner läggs till ansökan som en samlad PDF i Prisma (max 10 MB). Rekommenderad längd per CV är max 2 A4-sidor. I CV ska relevanta uppgifter som visar de kompetenser som är viktiga i projektet för respektive nyckelperson redovisas. Exempelvis erfarenhet från relevant forskning, implementering, samverkan och projektledning.

I denna utlysning kan forskare vid våra allmänt godkända medelsförvaltare inte länka till redan inlagda CV uppgifter i Prisma. Detta för att en likvärdig bedömning av ansökningar och CV:n ska kunna göras.

CV bör innehålla följande:

 • Namn
 • Kön
 • Organisation
 • Titel
 • Roll i projektet
 • Relevant kompetens och erfarenhet
 • Motivering till varför personen är en nyckelperson
 • Övrigt

Eventuell publikationslista integreras i CV och får innehålla max 10 publikationer.

Illustrationer, figurer, kartor

Det finns möjlighet men är inget krav att ladda upp till exempel kartor, figurer, tabeller och illustrationer som är relevanta för ansökan. Ladda upp dessa som en samlad PDF i Prisma (max 4 MB).

Koordinerande projektpart

Fyll i information om koordinerande projektpart

 1. Ange företag/organisation och organisationens tillhörande uppgifter
 2. Ange arbetsplats, plats där huvuddelen av projektet kommer att genomföras, och arbetsplatsens tillhörande uppgifter
Förstora bilden

Fyll i kostnader för koordinerande projektpart

 1. Klicka på Redigera
 2. Kolumnerna avseende år kommer av den projekttid som angetts i Grundinformation.
 3. Fyll i kostnader för varje kostnadsslag och år.
 4. Spara och stäng fönstret.
 5. Totala kostnader räknas ut automatiskt summeringsfälten.
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Fyll i finansiering för koordinerande projektpart

 1. Klicka på Redigera
 2. Fyll i sökt bidrag från Formas, per år
 3. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan offentlig finansiär
 4. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan privat finansiär
 5. Egen finansiering räknas ut automatiskt baserat på vad som angivits i kostnads- och finansieringsavsnitten.
 6. Spara och stäng fönstret.
 7. Total finansiering räknas ut automatiskt i summeringsfälten.
 8. Ange finansiärens namn om annat stöd erhålls.
 9. Stödnivån räknas ut automatiskt i procent.
 10. Medfinansieringsgrad räknas ut automatiskt i procent.
 11. I motiveringsfältet anger du hur den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader har framräknats.
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Projektpart

1. Klicka på Lägg till projektpart för den eller de projektparter som ska delta i projektet, utöver koordinerande projektpart, dvs. medelsförvaltaren.

Förstora bilden

2. Fyll i, för varje projektpart, avsnitten för information, budget och finansiering på samma sätt som beskrivs för koordinerande projektpart. Se avsnitt Koordinerande projektpart ovan. Uppgifter för projektpart fylls i oavsett om man söker bidrag, dvs. finansiering, från Formas eller ej. Om projektparter inte söker medel från Formas utan deltar in-kind, ska budgeterade kostnader anges för dessa projektparter men ange ”0” kr i fältet ”Sökt bidrag från Formas” under finansiering.

Notera att en underleverantör till sökande inte utgör projektpart i ansökan.

Projektets kostnader och finansiering

Längst ner beräknas projektets totala kostnader respektive projektets totala finansiering automatiskt baserat på summor som aggregeras från budgettabeller för koordinerande projekt part och andra projektparter.

Förstora bilden

Kontrollera hur du fyllt i budgettabeller i god tid innan du registrerar din ansökan. Ansökningar med felaktigt ifyllda budgetar kan avslås. Kontrollera alla budgettabeller per projektpart inklusive koordinerande projektpart samt tabeller för Projektets kostnader respektive Projektets finansiering som aggregerar summor från tabeller per projektpart enligt nedan:

 • Du har lagt in alla projektparter som deltar i projektet.
 • Du angett sökta medel från Formas för de projektparter som avser att ta emot bidrag från Formas.
 • Du angett övrig annat stöd för de projektparter som i förekommande fall har det.
 • Du har den egenfinansiering som krävs enligt regler för statligt stöd till företag och andra organisationer, där det är relevant.

Efter du har lämnat in din ansökan

Du kan göra ändringar i din registrerade ansökan, avregistrera den och registrera på nytt, fram till utlysningen stänger kl. 14.00 den 1 juni. Efter det kommer status hos din ansökan att ändras från ”registrerad” till ”slutregistrerad”. Inga ändringar får göras i den slutregistrerade ansökan.

Din slutregistrerade ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts. Medelsförvaltaren har sedan sju veckodagar på sig att signera ansökan digitalt i Prisma.

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan, detta måste ske inom sju kalenderdagar efter att utlysningen stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare, deltagande parter och organisationer under ”Krav på dig och din organisation” är uppfyllda.
 • Att de krav som ställs på sökt belopp och projekttid under ”Bidragets storlek och projekttid” är uppfyllda.
 • Att huvudsökanden som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.

Alla ansökningar som uppfyller kraven för utlysningen bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Relevans

 • Projektet kan väsentligt bidra till utlysningens syfte och inriktning.
 • Utformningen av projektet och beskrivningen av förväntade resultat har tagit relevant hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar.
 • Projektet har identifierat relevanta frågeställningar med policyinriktning som utgår från aktuella och väl förankrade behov.

Potential

 • Projektets problemformulering och syfte är tydlig, logisk och i linje med utlysningens syfte och inriktning.
 • Den forskning eller samlade kunskap som ligger till grund för projektet är relevant och håller hög kvalitet.
 • Projektet har potential att bidra med nya arbetssätt eller lösningar som ligger i framkant och har väsentlig innovationshöjd, och som kan förväntas spridas och eventuellt skalas upp.

Genomförande

 • Planerade aktiviteter och metoder är realistiska och ändamålsenliga för att uppnå förväntat resultat under projekttiden. Eventuella risker som identifierats är väl beskrivna, med reflektioner kring hur dessa kan hanteras.
 • Tidsplan och budget är realistisk och ändamålsenlig i förhållande till projektets syfte och mål.
 • Planen för hur projektets resultat ska implementeras är väl beskriven och ändamålsenlig.
 • Etiska överväganden är väl beskrivna och planen för hur dessa hanteras är ändamålsenlig.
 • Jämställdhetsaspekter är väl integrerade i projektets genomförande.

Aktörer

 • Projektets organisation och samlade kompetens är ändamålsenlig för genomförandet av projektet.
 • Projektet sker i samverkan med relevanta intressenter eller användare.
 • Projektdeltagarnas medverkan är väl beskriven och ändamålsenlig för projektets mål.
 • Projektgruppen (nyckelpersoner) är väl sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av inflytande mellan kvinnor och män. Relevant när projektgruppen består av fler än 3 personer.

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas den 17 oktober 2023. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får e-post när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Ekonomisk återrapportering i Prisma. , 187 kB.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång.

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS Länk till annan webbplats., en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Revisionshistorik

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges här.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:17 oktober 2023