Samband mellan klimat, vatten och biologisk mångfald

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som ökar kunskapen om samband mellan klimat, vatten och biologisk mångfald och bidrar till att hantera utmaningarna inom dessa tre områden på ett samlat sätt.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara verksam vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller annan organisation med forskning som huvudsaklig verksamhet.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Denna utlysning avser den första av två fyraåriga etapper. För etapp 1 kan du söka 8–14 miljoner för totalt fyra år.

Beslutad: 2023-08-15 14:00

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och degradering av våra gemensamma vattenresurser är tätt sammankopplade utmaningar som på olika sätt påverkar ekosystem, människor och samhällen i hela världen. Vatten är navet i såväl jordens klimatsystem som i biosfären och förändringarna är så allvarliga att de bland annat hotar en mångfald av livsformer, mat- och vattenförsörjning och samhällens funktionalitet. Tidsramarna för att vända den negativa utvecklingen och förebygga allvarliga konsekvenser blir allt snävare och vi behöver bland annat knyta kunskapsutvecklingen om dessa områden närmare olika samhällsaktörer.

Syftet med den här utlysningen är att öka kunskapen om samband mellan klimat, vatten och biologisk mångfald, samt att stödja en forskningsbaserad och samlad hantering av utmaningar inom dessa tre områden. Utlysningen förväntas leda till en ökad förmåga i samhället att på vetenskaplig grund fatta beslut och vidta åtgärder som utformats med hänsyn till klimat, vatten och biologisk mångfald. Projekten som finansieras i den här utlysningen ska på ett tydligt sätt fokusera på sambanden mellan alla tre områden.

Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut eller annan organisation med forskning som huvudsaklig verksamhet. Vi uppmuntrar nytänkande frågeställningar som samlar forskare från olika forskningsfält. Vi efterfrågar projekt med tidig och kontinuerlig samverkan med relevanta aktörer utanför forskarsamhället för att möjliggöra snabb tillämpning av ny kunskap.

Sökande förväntas ha för avsikt att bedriva forskning under två fyra-åriga etapper. I etapp 1 (2023–2027) finansieras projekt om minst 8 miljoner kronor och maximalt 14 miljoner kronor. Mot slutet av den första etappen kommer en utvärdering att genomföras. Alla projekt som får goda omdömen i utvärderingen bjuds in till att söka fortsatt finansiering för en andra etapp (2027–2031).

Utlysningen genomförs gemensamt mellan det nationella forskningsprogrammet om klimat Länk till annan webbplats. och det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten Länk till annan webbplats..

Enligt den första delen av IPCC:s sjätte utvärderingsrapport kommer klimatförändringarna bland annat att intensifiera och kraftigt förändra den hydrologiska cykeln både globalt och regionalt. Klimatförändringarna leder exempelvis till issmältning och höjda havsnivåer, förändrade nederbördsmönster och vattenflöden, häftiga skyfall samt långvariga perioder av torka. Stora vattenmängder skapar problem i samhället i form av exempelvis översvämningar, ras och skred, men också oönskade transporter av föroreningar och näringsämnen. Brist på vatten kan bland annat leda till låga grundvattennivåer och begränsad vattentillgång för hushåll, jordbruk och industrier. Samtidigt förväntas mer vatten krävas i skogs- och jordbruket när växtsäsongerna blir längre som en konsekvens av klimatförändringarna. Extrema väderhändelser kan innebära ett utbrett mänskligt lidande, påverka samhällens funktionalitet och ge upphov till betydande störningar i ekosystemen – även i Sverige.

Samtidigt fördjupar klimatförändringarna en annan global kris, nämligen utarmningen av den biologiska mångfalden, inte minst i våra hav, kustnära områden och sötvattensekosystem. Marina värmeböljor, försurning och syrebrist i haven blir vanligare, med stor och ibland irreversibel påverkan på ekosystemen. Samtidigt fortsätter marina ekosystem med stor förmåga att ta upp och lagra koldioxid, som till exempel sjögräsängar, att förstöras till följd av mänskliga aktiviteter, vilket ytterligare förstärker klimatförändringarna. Även individuella arter i såväl sötvatten som saltvatten påverkas av förändrade förutsättningar till följd av klimatförändringarna, vilket i sin tur kan påverka människors möjligheter till goda levnadsvillkor. Enligt FN:s beskrivning av det globala hållbarhetsmålet om hav och marina resurser är ungefär tre miljarder människor världen över beroende av en rik biologisk mångfald i marina och kustnära områden för sin överlevnad. Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är så allvarlig att den hotar såväl matförsörjning som vattenförsörjning.

Tidsramarna för att vända utvecklingen och bemöta dess konsekvenser blir allt snävare, innan vi riskerar att passera kritiska trösklar med okända och oåterkalleliga effekter för hela planeten. Innevarande årtionde har därför pekats ut som avgörande för att gå från ord till handling, vilket också manifesterats genom de globala hållbarhetsmål som har antagits inom Agenda 2030: begränsa klimatförändringarna (mål 13), rent vatten och sanitet för alla (mål 6), hav och marina resurser (mål 14) och ekosystem och biologisk mångfald (mål 15).

Ett brådskande budskap i den sjätte utvärderingsrapporten av FN:s klimatpanel, IPCC, är att kraftiga och omedelbara utsläppsminskningar krävs inom de närmaste åren för att Parisavtalets målsättningar ska nås. Havets potential att bidra till Agenda 2030 lyfts också bland annat genom att FN har utropat 2020-talet som ett årtionde för havsforskning. FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, har beräknat att omkring en halv till en miljon av dagens drygt åtta miljoner arter riskerar att utrotas inom några årtionden om inte kraftfulla åtgärder sätts in för att hejda den negativa utvecklingen. Inom såväl klimatområdet som vattenområdet betonas kopplingar till biologisk mångfald återkommande.

Trots att vi förstår de komplexa sambanden mellan de här globala utmaningarna allt bättre kvarstår viktiga kunskapsluckor. Det finns behov av att, baserat på den kunskapen, identifiera effektiva åtgärder och verktyg för att hantera utmaningarna på ett holistiskt sätt. Vi behöver knyta kunskapsutvecklingen närmare olika samhällsaktörer och sammanföra kompetens om såväl hur samhällen fungerar – politiskt, juridiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt – som hur klimatet, de hydrologiska processerna och den biologiska mångfalden samspelar. Sverige har ett utmärkt utgångsläge och genom internationella åtaganden ett ansvar att bidra till att driva sådan kunskapsutveckling, i samspel med andra länder och aktörer på den globala arenan.

Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om samband mellan klimat, vatten och biologisk mångfald, samt att stödja en forskningsbaserad och samlad hantering av utmaningar inom dessa tre områden. Utlysningen förväntas leda till en ökad förmåga i samhället att på vetenskaplig grund fatta beslut och vidta åtgärder som utformats med hänsyn till klimat, vatten och biologisk mångfald.

Vi efterfrågar projekt som tar tydligt avstamp i befintlig forskning och utvecklar kunskap som möter behov hos aktörer utanför forskarsamhället, antingen i Sverige eller i andra delar av världen. Satsningen avser att möjliggöra långsiktig kunskapsutveckling, men vi efterfrågar samtidigt tidig och kontinuerlig samverkan med relevanta intressenter för att ny kunskap och utvecklade metoder snabbt ska kunna komma till användning. Nytänkande frågeställningar som samlar forskare från olika forskningsfält uppmuntras.

Projekten ska på ett tydligt sätt fokusera på sambanden mellan alla tre områden för utlysningen: klimat, vatten och biologisk mångfald. Med klimat avses både klimatsystemets funktionalitet och utmaningar som följer av klimatförändringarna. Forskningen kan riktas in på utsläppsminskningar, negativa utsläpp, klimatanpassning eller samspelen däremellan. Vidare omfattar utlysningen alla typer av vatten, såsom marina miljöer, vatten på land, grundvatten eller dricksvatten. Det kan till exempel handla om vatten som förutsättning för olika livsmiljöer, vattenanvändning av människan, eller avsaknad av vatten. Även biologisk mångfald tolkas brett och kan innefatta variation inom arter och ekosystem, liksom genetisk variation.

För frågeställningar där det är relevant uppmuntrar Formas användning av nationell eller internationell forskningsinfrastruktur. Det kan till exempel handla om biodiversitetsdata, jordobservationer, studier med hjälp av forskningsfartyg, eller data om social förändring, människors attityder och miljöpolitik. Vi välkomnar även projekt som genom forskning kan bidra till att förbättra och effektivisera redan utvecklade eller beprövade metoder för att hantera relevanta utmaningar på området.

Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut eller annan organisation med forskning som huvudsaklig verksamhet. Mång- och tvärvetenskapliga samarbeten uppmuntras där det är relevant, men det är inget krav för att söka i denna utlysning. Projektgruppens samlade kompetens och organisation ska vara ändamålsenlig för genomförandet av projektet.

Vi vänder oss i den här utlysningen till forskare med ambition att bidra till kunskaps- och kompetensutveckling hos intressenter och användare. Vi förväntar oss att finansierade projekt genomförs i tidig och kontinuerlig samverkan med aktörer utanför forskningssamhället.

Formas arbetar för en jämlik, jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Sökande bör därför utforma projektet så att resultaten kan gynna en mångfald av människor och grupper i samhället. Dessa aspekter bör även beaktas vid utformningen av projektgruppen.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Utskriftsvänlig version av utlysningstexten Länk till annan webbplats.

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

Huvudsökanden ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning och vara, eller genom projektet bli, verksam vid en allmänt godkänd medelsförvaltare på Formas. Allmänt godkända medelsförvaltare är i regel svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller andra organisationer med forskning som huvudsaklig verksamhet. Läs mer här: Vem kan bli medelsförvaltare? Länk till annan webbplats.

Medverkande forskare ska också ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Annan personal som medverkar i projektet, såsom doktorander eller kommunikatörer, behöver inte ha avlagt doktorsexamen.

Vi önskar att sökanden samverkar med aktörer utanför forskningssamhället, men det ställs inga krav på medfinansiering i utlysningen.

Huvudsökande får inkomma med maximalt en ansökan i denna utlysning. Däremot finns inga begräsningar för hur många ansökningar en individ kan vara medverkande i.

Du kan söka medel i denna utlysning även om du söker eller har projekt i andra Formas-utlysningar.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Det belopp som beviljas för lön till en enskild forskare, doktorand eller annan personal får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som har fullständig lönefinansiering under hela projekttiden inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.

Formas bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs av forskare eller övriga projektdeltagare som är anställda vid ett utländskt lärosäte eller forskningsinstitut. Forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige. Medelsförvaltaren är ansvarig för att vid behov anställa utländsk personal eller betala för aktiviteter eller tjänster utanför Sverige i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer. Utländskt deltagande i projektet ska vara begränsat, väl definierat och väl motiverat i projektansökan.

Förutom lön kan medel sökas för finansiering av driftkostnader (till exempel förbrukningsartiklar, inköp av tjänster, utrustning, resor, konferenser, publicering i tidskrifter och databaser som nyttjar Open Access), avskrivningskostnader för utrustning och lokalkostnader. Maximalt tillåtet belopp för utrustning och avskrivningskostnader är totalt 1 000 000 kronor tillsammans.

Om medel ska föras över från medelsförvaltaren till en annan organisation som medverkar i projektet, kan i stället mottagande organisations overheadkostnad tillämpas för de medel som överförs. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen.

Om medel ska föras över från medelsförvaltare till annan organisation eller användas för inköp av tjänster så behöver det ske i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer.

Vi avser att finansiera forskningsprojekt på detta tema i två etapper på fyra år vardera – etapp 1 (2023–2027) och etapp 2 (2027–2031). Sökande förväntas kunna bedriva forskning under båda etapperna.

Denna utlysning avser den första etappen, för vilken totalt 120 miljoner kronor har reserverats. För ett forskningsprojekt kan minst 8 miljoner kronor och maximalt 14 miljoner kronor beviljas för etapp 1.

Mot slutet av etapp 1 genomförs en utvärdering som vägleds av kriterierna för denna utlysning (relevans, potential, genomförande och organisation – se även avsnitt ”Hur går bedömningsprocessen till?”). Projekt som får goda omdömen i utvärderingen erbjuds att söka fortsatt finansiering för en andra etapp.

Finansieringen för etapp 2 förväntas ligga i nivå med etapp 1. En mindre budget för att avveckla projektet kommer att erbjudas de projekt som inte får fortsatt finansiering för etapp 2.

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. För det behöver du ett personligt konto.

Ansök om personkonto i Prisma. Länk till annan webbplats.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Antal år för projektet. I den här utlysningen är ansökningsformuläret förinställt på fyra år med projektstart 1 oktober 2023. Detta går inte att ändra.
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Projektbeskrivning

 • Relevans och potential (max 12 000 tecken inklusive mellanslag)
  • Beskriv hur projektet kan bidra till utlysningens syfte och inriktning. Motivera varför projektets frågeställning är relevant och svarar mot kunskapsbehov hos aktörer utanför forskarsamhället.
  • Ge en bakgrundsbeskrivning som innehåller en översikt över forskningsområdet och kunskapsläget (”state-of-the-art”). Beskriv den forskning och kunskap som ligger till grund för projektet.
  • Redogör för hur projektet kan generera ett vetenskapligt bidrag och utveckla kunskapsläget. Motivera varför projektet är nytänkande.
  • Beskriv hur projektet kan bidra till kunskaps- och kompetensutveckling hos intressenter och användare. Redogör för hur den utvecklingen kopplar till genomförandet.
  • Beskriv förväntade resultat av etapp 1 och beskriv översiktligt förväntade resultat av etapp 2.
  • Beskriv hur projektet och dess förväntade resultat har tagit relevant hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar.
 • Genomförande (max 12 000 tecken inklusive mellanslag)
  • Beskriv och motivera hur projektet ska genomföras med metoder, aktiviteter och tidsplan.
  • Redogör för hur projektet avser att arbeta med nyttiggörande av resultaten.
 • Organisation (max 5 000 tecken inklusive mellanslag)
  • Beskriv projektets organisation och motivera val av projektdeltagare, deras kompetens, roller och delaktighet i projektet. Både forskare och intressenter/användare kan beskrivas här.
  • Redogör för hur samverkan mellan forskare och intressenter/användare ska ske.
  • Reflektera också kring hur jämställdhet, likabehandling och mångfald har integrerats i projektet.
 • Referenslista (max 5 000 tecken inklusive mellanslag).
  Referenser som inkluderats i löpande text i fälten ovan anges här.

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma. Observera att budget och budgetspecifikation bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Budgeten beskrivs i form av:

 • Löner, inklusive sociala avgifter för varje projektdeltagare, det vill säga forskare, doktorander eller annan personal för vilka det finns ett anställningsförhållande.
 • Procent av lön avser hur många procent av den sökandes heltidslön som motsvarar lönen i projektet.
 • Aktivitetsgrad avser hur många procent av en heltidstjänst som den medverkande bidrar med. Det visar om den sökande bidrar med in-kind eller annan finansiering för att slutföra projektet.
 • Driftskostnader avser, exempelvis, förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång (open access). Här avses även forskningstjänster, tekniskt kunnande, konsulttjänster och motsvarande tjänster som köpts eller licensierats från externa aktörer på marknadsmässiga villkor och som används uteslutande för projektet. Dessa inköpta tjänster skall redovisas exklusive moms. Specificera driftskostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Utrustning och avskrivningskostnader. Specificera utrustning- och avskrivningskostnader för utrustning om relevant för ansökan. Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt 1 000 000 kronor.
 • Lokaler. Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i overheadkostnaden i budgeten för projektet. Specificera lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Totalt sökt/Delsumma avser kostnader som redan angivits i föregående budgettabeller och som kommer automatiskt överföras till dessa poster.
 • Indirekta kostnader avser overheadkostnader. När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis för den organisation som ska förvalta medlen. Om medel ska föras över från medelsförvaltaren till en annan organisation som medverkar i projektet, kan istället mottagande organisations overheadkostnad tillämpas för de medel som överförs. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler. Om din medelsförvaltare inte tar ut indirekta kostnader för denna typ av bidrag, ange 0 kronor i tabellen.
 • Annan kostnad avser medel som inte ansöks om men som är relevanta för att slutföra projektet. Ett exempel är medfinansiering från samarbetspartners eller om projektet erhåller medel från andra källor.
 • Total kostnad avser en budgetsummering.
 • Budgetspecifikation avser att förklara budgeten i ord. Ange hur det sökta bidraget fördelar sig gällande belopp per år och totalbelopp per organisation om medel ska överföras till annan organisation. Här ges en kortfattad motivering till de lönekostnader som angetts i budgeten. Samtliga andra kostnader ska motiveras, såsom deltagande i konferenser, avgifter för öppen tillgång till publikationer och data, med mera. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen.

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du få etiskt godkännande från Etikprövningsmyndigheten. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett etiskt godkännande. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst.

Du ska ange i din ansökan om du har ett etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas.

Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde
  Välj minst ett och max tre ämnesområden och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod)
  Välj minst ett och max tre forskningsämnen och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Globala målen för hållbar utveckling
  Ange minst ett och upp till tre globala hållbarhetsmål som projektet kan bidra till i prioriteringsordning efter grad av relevans. Då målens innebörd ibland är snävare än vad titeln anger uppmanas det att följa länken nedan och läsa i mer detalj om det/de mål ni tänkt ange för att säkerställa att den tänkta forskningen bidrar mot just det målet.
  Mer om målens innebörd. Länk till annan webbplats.
 • Nyckelord
  Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

I den här utlysningen kan enbart sökanden från medelsförvaltare som är godkända för alla Formas utlysningar inkomma med en ansökan. Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma.

 • Välj din medelsförvaltare i rullistan.
 • Välj hemvist i rullistan.

Medverkande

 • Huvudsökande bjuder in medverkande till ansökan i Prisma.
 • En medverkande forskare är en disputerad forskare som anses vara medsökande för projektet.
 • Det går även att ha medverkande administratörer, de är inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret. Medverkande administratörer kan inte registrera ansökan, det måste huvudsökande göra.
 • Alla medverkande måste ha skapat ett eget personkonto i Prisma.
 • Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).

CV

Projektledaren och medverkande forskare hämtar uppgifterna från sina respektive personkonton i Prisma och lägger till dessa till ansökan. Endast medverkande forskare med doktorsexamen ska bifoga CV. Sökande bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt. Om medverkande forskare inte har accepterat inbjudan att vara medverkande eller inte fyllt i de obligatoriska fälten korrekt kommer huvudsökande inte kunna fullfölja registreringen av ansökan. Medverkande som inte är medsökande har inte möjlighet att bifoga CV-information, istället bör deras kompetens i projektet beskrivas i projektbeskrivningen.

Följande uppgifter gällande CV ska läggas till i ansökan:

 • Personuppgifter
 • Utbildning
  • Forskarutbildning
  • Utbildning på grund- och avancerad nivå
 • Arbetsliv
  • Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar
  • Postdoc-vistelser
  • Forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen
  • Eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag)
 • Publikationer. Huvudsökande och medverkande forskare anger sina mest relevanta publikationer. Upp till tio publikationer kan anges per person. Publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler i Prisma.
 • Meriter och utmärkelser
  • Docentur
  • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; Lägg till som enskild person och/eller lägg till som grupp. Vid tillägg av grupp, ange det totala antalet för respektive kategori. Vid tillägg av enskild person namnge de mest relevanta (max 10).
  • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
  • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
  • Övriga meriter inklusive publiceringssammanfattning:
   • Under övriga meriter ska andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
   • Här ska även huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin publiceringshistorik, för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande:
    • Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag)
    • Summeringen ska inte innehålla information om Journal Impact Factors eller någon annan typ av mått som används för att rangordna förlag eller tidskrifter.

Bilagor

Följande bilaga kan laddas upp om relevant för ansökan:

 • Bilaga 1. Illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet PDF kan laddas upp. Observera att ett CV inte ska bifogas som bilaga.

Du bör skriva din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Om du skriver din ansökan på svenska översätts enbart den del som beskriver forskningsprogrammet till engelska av en professionell översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Din budgetspecifikation och ditt CV översätts inte. Skriv därför dessa på engelska, även om du skriver övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet.

Vi på Formas är måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Efter du har lämnat in din ansökan

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan inom sju kalenderdagar efter att utlysningen har stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
 • Att huvudsökanden som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Ansökningarna kommer att bedömas av en internationell beredningsgrupp med kompetens att täcka det aktuella temat för utlysningen. Beakta därför att bedömarna kan komma från andra länder än Sverige och behöva kännedom om svenska förhållanden. Varje ansökan läses och bedöms av flera medlemmar i gruppen. Beredningsgruppen utgörs av både aktiva forskare och personer verksamma utanför universitetet, med kompetens att bedöma forskningens relevans. Beredningsgruppen utses av Formas. Ingen diskriminering får förekomma i bedömningen av ansökningarna, exempelvis på grund av kön.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Relevans

 • Projektet kan väsentligt bidra till utlysningens syfte och inriktning.
 • Projektets syfte och frågeställningar är av hög relevans i förhållande till forskningsområdet och kunskapsläget (”state-of-the-art”).
 • Projektet förväntas möta viktiga behov hos aktörer utanför forskarsamhället.
 • Utformningen av projektet och dess förväntade resultat har tagit relevant hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar.

Potential

 • Syfte och mål är nytänkande.
 • Projektet har potential till att ge ett betydande vetenskapligt bidrag.
 • Projektet har potential till att ge betydande kunskaps- och kompetensutveckling hos intressenter och användare.
 • Förväntade resultat av etapp 1 är väl beskrivna och förväntade resultat av etapp 2 är översiktligt beskrivna.

Genomförande

 • Planerade metoder och aktiviteter är ändamålsenliga för att uppnå förväntat resultat.
 • Projektets övergripande frågeställningar adresseras utifrån en relevant kombination av discipliner och forskningsfält.
 • Tidsplan och budget är realistisk och ändamålsenlig i förhållande till projektets syfte och mål.
 • Etiska överväganden är väl beskrivna och planen för hur dessa hanteras är ändamålsenlig.

Organisation

 • Projektgruppens samlade kompetens och organisation är ändamålsenlig för genomförandet av projektet.
 • Projektgruppens vetenskapliga kompetens är hög och har stor relevans för projektets genomförande.
 • Projektet genomförs i tidig och kontinuerlig samverkan med relevanta intressenter eller användare.
 • Projektdeltagarnas medverkan är väl beskriven och ändamålsenlig för projektets mål.
 • Projektgruppen är utformad så att jämställdhet, likabehandling och mångfald hanteras på relevanta sätt.

Beslut om vilka projekt som beviljades medel fattades den 15 augusti 2023. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får ett e-postmeddelande när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Så här rapporterar du utgifter och resultat

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access).

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

Formas överför information om beviljade bidrag till Swecris Länk till annan webbplats., en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Digital kraftsamling för friska hav och vatten

Varmt välkommen till ett webbinarium med matchmaking - en digital kraftsamling för friska hav och vatten tisdag den 7 februari 2023 kl. 13.00-15.00.

Revisionshistorik

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna här.

 • Utlysningen beslutades den 15 augusti istället för den 19 september som stod i den preliminära tidplanen.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:23 augusti 2023