Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap för nya lösningar inom samtliga samhällssektorer och bidra till att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle.

Det tioåriga programmet startade 2017 och dess utlysningar och aktiviteter styrs av en strategisk forskningsagenda. Under kommande år beräknas programmets medel uppgå till cirka 125 miljoner kronor per år.

Om programmet

Uppdrag

Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de nationella miljömålen samt relevanta nationella mål.

Formas leder programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda.

Resultaten från programmet ska komma samhället till nytta och bidra till ny kunskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Programmet ska också främja att befintlig kunskap används.

Programkommitté

Formas har inrättat en nationell programkommitté med representanter för forskningsfinansiärer inom området hållbart samhällsbyggande: Energimyndigheten, Formas, Forte, Mistra, Myndigheten för samhällets beredskap (MSB), Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, SIDA, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Tillväxtverket, Trafikverket, Vetenskapsrådet och Vinnova. Kommittén bistår Formas med genomförande och regelbunden uppdatering av den strategiska forskningsagenda som det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande baseras på. En arbetsgrupp med representanter från samma finansiärer som ingår i programkommittén bistår kommittén. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Christer Larsson.

Kommittén samverkar med Rådet för hållbara städer och olika kommunnätverk, som fungerar som rådgivande grupper.

Ordförande

 • Christer Larsson, tidigare bland annat stadsbyggnadsdirektör Malmö stad

Ledamöter

 • Boverket: Christina Johannesson, strategisk rådgivare
 • Energimyndigheten: Anna Johansson Norlén, Enhetschef
 • Formas: Anna Hult, biträdande avdelningschef på avdelningen för samhällsbyggande
 • Forte: Jonas Björck, generaldirektör
 • Mistra: Anna Jöborn, vd
 • MSB: Monica Svantesson, chef enheten för forskning och utvärdering
 • Naturvårdsverket: Nanna Wikholm, Enhetschef 
 • Riksantikvarieämbetet: Marja-Leena Pilvesmaa, avdelningschef för kulturmiljöavdelningen
 • SIDA: Vakant
 • SKR: Ann-Sofie Eriksson, sektionschef
 • Tillväxtverket: Åsa Bjelkeby, enhetschef Regional näringslivsutveckling
 • Trafikverket: Einar Tufvesson, strategisk utveckling
 • Vetenskapsrådet: Mattias Marklund, huvudsekreterare för natur- & teknikvetenskap
 • Vinnova: Mari Tastare, enhetschef för samhällsutveckling

Programsamordnare och kontaktpersoner

Forskningsagendan

Formas har fått i uppdrag att ta fram en strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande: Forskning för ett transformativt och hållbart samhällsbyggande.

Strategisk forskningsagenda

Finansierade projekt

Sedan programmet startade 2018 har många olika slags projekt finansierats. De flesta projekt är forskningsinriktade, men inom programmet finansieras också kunskapsöversikter och projekt som är mer tillämpade. Gemensamt för alla projekt är att de ska bidra med kunskap eller lösningar som är användbar för olika aktörer i samhället. Programmet finansierar också utbytestjänster mellan akademin och andra sektorer.

Mer information om beviljade projekt finns Swecris som är en nationell databas över bidrags­finan­sierad forskning. Du kan också se beslutade projekt på utlysningssidorna som listas nedan.

Uppdaterad:30 maj 2024
Sidansvarig: Anna Hult