Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som bidrar till kunskap och lösningar för hur gestaltade livsmiljöer kan främja hälsa och välbefinnande.

VEM KAN SÖKA?

Forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare Länk till annan webbplats.. Projektgruppen ska bestå av minst en projektpart från en forskningsutförare och minst en behovsägare från näringsliv, offentlig sektor eller annan relevant organisation som exempelvis bransch och/eller intresseorganisation. Minst en forskare som har avlagt doktorsexamen ska medverka i projektet.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka för 2-, 3 eller 4-åriga projekt. Projektbidrag kan maximalt omfatta 1,5 miljoner kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Maximalt projektbidrag för en 4-årig ansökan är således 6 miljoner kronor.

Beslutad: 2024-03-26 14:00

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande 2023

Dnr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Titel

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-02311

Sepideh

Olausson

Göteborgs universitet

Gestaltad hållbar vårdmiljö för hälsa och välbefinnande inom intensivvård

3 987 400

2023-02315

Ivette

Arroyo

Lunds universitet

Planering och utveckling av bogemenskaper och delningsboende som mellanboendeformer för att främja äldre personers hälsa och välbefinnande

5 998 001

2023-02325

Daniel

Berglind

Karolinska Institutet

Bygga om skolgårdar med grönska för att öka skolbarns fysisk aktivitet och hälsa samt mildra klimatförändringarna i städer

5 927 308

2023-02326

Helena

Nordh

Sveriges lantbruksuniversitet

REGLER OCH VERKTYG – att säkerställa grönytor i närområdet för att främja hälsa och välbefinnande

6 000 000

2023-02331

Cecilia

Fåhraeus

Uppsala universitet

Gemensamhetsägda grönområden för välbefinnande? Att använda deltagarstyrd aktionsforskning för inkluderande design av grönområden för sluminvånare i Zambia.

5 796 059

2023-02333

Camilla

Berggren-Tarrodi

RISE Research Institutes of Sweden AB

Hur kan neuroarkitektur ge svar för att bygga resiliens för mental hälsa och välbefinnande i en urban kontext

5 999 031

2023-02339

Jenny

Lindén

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Gestaltad urban grönska för en hälsosam livsmiljö

5 999 990

2023-02354

Adriaan

Uittenbogaard

Övertorneå kommun

Attraktivt Arktisk Placemaking – hur vi möts under norrsken och midsommarsolen.

5 841 599

2023-02366

Erika

Andersson

Region Västmanland

PLATSMO - Platser i Strukturell Motvind - (Om) tänkta praktiker för samskapande och gestaltning av vardagslandskapet

3 208 452

2023-02368

Agnieszka

Årevall

Alvesta kommun

Missionsdriven områdesutveckling för hälsa och välbefinnande

4 412 570

2023-02375

Louise

Skålberg

Härryda kommun

Ramverk för berikande gestaltning av livsmiljöer

5 950 000

2023-02388

Lars

Albinsson

Maestro Design & Management AB

Playbook för ny hälsa och nya stadsmönster

2 400 000

2023-02391

Emma

Pihl

FOJAB arkitekter AB

Rörelsepoesi - nya perspektiv på miljöer för idrott och fysisk aktivitet

2 856 505

Sök medel för forskning- och innovationsprojekt som bidrar till ny eller fördjupad kunskap och lösningar för hur gestaltade livsmiljöer kan främja människors hälsa och välbefinnande. Utlysningen lägger stor vikt på samverkan mellan olika sektorer och aktörer för att tillsammans arbeta för att utveckla relevanta lösningar.

Utlysningens syfte är att bidra till kunskap och lösningar för hur gestaltning och utformning av livsmiljöer främjar hälsa och välbefinnande. Utlysningen lägger stor vikt på samverkan mellan olika sektorer och aktörer för att tillsammans arbeta för att utveckla relevanta lösningar.

Med livsmiljöer omfattas platserna och byggnaderna där vi människor bor, arbetar och lever våra liv, inkluderat det offentliga rummet med parker, gator och torg. I den gestaltade livsmiljön ingår den del av byggd miljö som handlar om hur arkitektur, form, design, offentlig konst och kulturmiljö kan bidra till formandet av en långsiktigt hållbar och väl gestaltad livsmiljö.

Vi välkomnar forsknings- och innovationsprojekt som på ett konkret sätt undersöker och föreslår hur en gestaltad livsmiljö kan utformas som bidrar positivt till människors hälsa och välbefinnande. Det kan handla om exempelvis planering, byggande, renovering, förvaltning, riktlinjer, regelverk, uppföljning samt användning av den byggda miljön.

Exempel på relevanta områden för utlysningen är:

 • Planering och utformning av den byggda miljön, exempelvis byggnaders och infrastrukturers gestaltning och placering i förhållande till varandra, samt även hur vi formar miljöer mellan byggnader för att på bästa sätt bidra till hälsa och välbefinnande.
 • Renovering, omvandling och utveckling av befintliga hus och områden. Framtidens städer och samhällen är till stor del redan byggda men behöver anpassas och utvecklas för att skapa hållbara miljöer som kännetecknas av god hälsa och välbefinnande.
 • Utformning av livsmiljöer, exempelvis grönområden, som kan främja rörelse och aktivitet för många olika grupper i samhället, som exempelvis äldre, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar.
 • Gestaltning av byggnader och livsmiljöer för att motverka psykisk ohälsa och ensamhet.
 • Utformning och materialval som bidrar till hälsosamma inom- och utomhusmiljöer, kopplat till exempelvis dagsljus, buller och luftföroreningar.

Kreativa projektförslag som adresserar både sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter i såväl gestaltandet som användandet av olika sorters livsmiljöer uppmuntras. Projekt kan med fördel koppla samman gestaltningsfrågan med andra frågeställningar och initiativ, exempelvis avseende klimatanpassningsåtgärder och energieffektiviseringsåtgärder, för att skapa synergier som kan främja hälsa och välbefinnande.

Projekten kan beröra hela skalan från planering till byggnadens arkitektur, från den lokala nivån till den nationella nivån och från landsbygd till stad. Det är även möjligt att studera internationella exempel för att dra lärdomar av vikt för den svenska kontexten.

Utlysningen som helhet och de finansierade projekten förväntas leda till:

 • Ny eller fördjupad kunskap och nya lösningar för hur gestaltade livsmiljöer kan främja hälsa och välbefinnande.
 • Samverkan över discipliner och sektorer, samt olika typer av organisationer.
 • Resultat som leder till förändrad samhällsbyggnadspraktik i Sverige eller utomlands.
 • Stärkt kompetensförsörjning rörande gestaltningsfrågor kopplat till hälsa och välbefinnande i samhället.

Det existerar en tydlig koppling mellan den fysiska utformningen och människors hälsa och välbefinnande. Hur våra samhällen är utformade påverkar hur vi arbetar, bor, lever, umgås och förflyttar oss. Detta påverkar i sin tur vår hälsa och välbefinnande. En god och jämlik hälsa ökar livskvaliteten för individen samtidigt som den ger samhällsekonomiska vinster, bland annat genom minskade kostnader för hälso- och sjukvård. Kunskap om hälsofrämjande livsmiljöer och om hur den byggda miljöns gestaltning och utformning påverkar hälsa och välbefinnande, är därför centralt i planeringen av våra samhällen.

Sedan 2018 har Sverige en samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. I begreppet livsmiljöer ingår all den byggda och obyggda miljö där vi bor, vistas, arbetar och leker: bostadshus, skolor och sjukhus, men också det offentliga rummet med parker, gator och torg. Den gestaltade livsmiljön omfattar arkitektur, form, design, offentlig konst och kulturmiljö i den byggda miljön. Gestaltning handlar såväl om hur vi tar omhand och utvecklar befintliga miljöer som hur den framtida bebyggelsen ska placeras och utformas. I en omsorgsfullt gestaltad miljö samspelar form, funktion och hållbarhet, vilket bidrar till ökad hälsa, välbefinnande och trivsel.

I den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande identifieras behov av mer kunskap och lösningar kopplat till hur livsmiljöer gestaltas och hur bebyggelse kan placeras och utformas för att öka människors hälsa och välbefinnande. Hälsa och välbefinnande påverkas av bland annat estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden, åtkomst till dagsljus, bullernivåer och tillgång till natur- och rekreationsområden samt lekmiljöer.

Strategisk agenda: Forskning för ett transformativt och hållbart samhällsbyggande

Utlysningen är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande Länk till annan webbplats.. Utlysningen relaterar till programmets mål att bidra till livsmiljöer som påverkar folkhälsan positivt och temat människors hälsa och välbefinnande.

Total budget för utlysningen är 40 miljoner kronor.

För att ansökningar ska bedömas vara inom utlysningens syfte och inriktning ska fokus för projektet vara på gestaltnings- och utformningsaspekter samt uppvisa en tydlig koppling till människors hälsa och välbefinnande. Det ska även framgå tydligt i ansökan på vilket sätt projektet ska bidra till att utveckla samhällsbyggnadspraktiken för att medverka till ett hållbart samhällsbyggande.

Projekt som bedöms ligga utanför utlysningens inriktning kan inte beviljas bidrag och kommer att avslås innan beredning. Bedömning huruvida en ansökan ligger inom utlysningens område eller inte görs utifrån en fullständig ansökan. Bedömningar görs därför endast efter utlysningens stängning.

Utlysningen vänder sig till en bredd av aktörer, exempelvis kommuner, fastighetsägare, arkitektkontor, bransch- och intresseorganisationer, ideella organisationer och forskare från alla discipliner. Såväl forskningsutförare (universitet, högskola eller forskningsinstitut) som företag, offentliga organisationer samt andra organisationer är välkomna att söka medel.

Utlysningen välkomnar projekt som bidrar till såväl samverkan över discipliner som tvärsektoriell samverkan mellan akademi och de sektorer, aktörer och organisationer som ska utforma och medverka till det hållbara samhällsbygget. I projekten ska relevanta forskare och behovsägare gemensamt arbeta i syfte att ta fram lösningar eller processer som kan tillämpas och komma till nytta i samhället.

Projektgruppen ska bestå av minst en projektpart från en forskningsutförare och minst en behovsägare från näringsliv, offentlig sektor eller annan relevant organisation som exempelvis bransch och/eller intresseorganisation. Maximalt fem projektparter får ingå i projektet, detta inkluderar den huvudsökande organisationen.

Projektgruppen ska inkludera minst en forskare med doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning) men denna behöver inte vara den koordinerande projektparten (huvudsökande). Andra medverkanden behöver inte ha doktorsexamen.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Observera att detta ansökningsförfarande och formuläret skiljer sig åt från Formas ordinarie utlysningar för forskningsprojekt. Se mer under rubriken ”Så här ansöker du”.

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

Alla projekt som söker medel hos Formas ska ha en ansvarig projektledare och genomföras av de personer som är angivna i ansökan. Projektledaren ska vara knuten till huvudsökande (koordinerande) part, men behöver inte vara anställd utan kan vara anlitad som konsult i projektet.

Huvudsökande organisation, koordinerande part, måste kunna ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut till ett beviljat projekt. Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad kallas för medelsförvaltare.

Formas skiljer på medelsförvaltare som kan söka alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt. Huvudsökandens organisation måste ha ett organisationskonto och vara godkänd som medelsförvaltare under någon av dessa två former.

Universitet, högskolor, myndigheter med forskningsuppdrag och de flesta forskningsinstitut är godkända som medelsförvaltare i alla utlysningar hos Formas. De flesta andra organisationer behöver vara godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt. Se vidare under rubriken ”Så här ansöker du”.

Vem kan bli medelsförvaltare?

Medarbetare vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer, företag och andra privata organisationer kan söka medel i utlysningen. Verksamhetstypen enskild firma kan inte beviljas medel. Ansökningar som involverar part av verksamhetstypen enskild firma kommer att avslås.

Projektet ska inkludera minst en forskare med doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning). Det måste dock inte vara huvudsökande (projektledaren) som har doktorsexamen.

Det är inte tillåtet att vara huvudsökande i mer än en ansökan i denna utlysning. Det går däremot bra att vara medverkande deltagare i flera ansökningar så länge den sökandes totala lön, fördelat över projekten, ej överskrider 100% finansiering.

Det går bra att sökande samtidigt har ett löpande projektbidrag från någon av Formas andra riktade nationella och internationella utlysningar och/eller Årliga öppna utlysningen så länge den sökandes totala lön, fördelat över projekten, ej överskrider 100 procent finansiering.

Det är ett krav att flera olika typer av organisationer ska delta i projektet med representation från universitet, högskola eller forskningsinstitut och en eller flera behovsägare från övriga samhället. Det är upp till projektet att sätta samman mest lämpade projektgrupp, vilket påverkar bedömningen utifrån bedömningskriterierna angivna under rubriken Hur går bedömningsprocessen till?.

En projektpart definieras som en organisation som deltar aktivt i projektet och som är tillagd som projektpart i Prisma med ifyllda kostnader i budgetfältet (se ”Så här fyller huvudsökande i budget och övrig information samt kontrollerar ifylld budget”). Detta gäller oavsett om organisationen söker bidrag från Formas eller deltar in-kind. En konsult eller underleverantör är inte en projektpart.

Antal projektparter ska vara minst två (2) och får maximalt uppgå till fem (5)

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka medel från Formas omfattas av regler för statligt stöd.

Regler för statligt stöd - för företag och annan ekonomisk verksamhet

Se vidare under ”Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer”.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel personalkostnader och eller andra kostnader som är direkt hänförliga till projektet. I direkta kostnader ingår även kostnader för eventuella konsulter eller underleverantörer. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Se vidare under rubriken Det här ska din ansökan innehålla, underrubrik Budget och övrig information.

Bidrag kan sökas för 2-, 3- eller 4-åriga projekt (24, 36 eller 48 månader) med ett maximalt sökt bidrag på 1.5 miljoner kronor per projektår i genomsnitt.

Ett projekt på 24 månader kan med andra ord maximalt söka 3 miljoner kronor, ett projekt på 36 månader kan söka maximalt 4.5 miljoner kronor, och ett projekt på 48 månader kan söka maximalt 6 miljoner kronor. Det går bra att söka mer än 1.5 miljoner kronor ett år, förutsatt att det totala sökta bidraget inte är högre än 1.5 miljoner kronor per år i genomsnitt.

De totala kostnaderna för projektet kan överskrida 1.5 miljoner kronor per år i genomsnitt, förutsatt att parter tillför egenfinansiering.

Exempel på hur kostnader för ett projekt på 36 månader kan fördelas:


År 1

År 2

År 3

Totalt

Exempel 1

1 500 000

1 500 000

1 500 000

4 500 000

Exempel 2

1 200 000

2 000 000

1 300 000

4 500 000

Exempel på hur budget för ett projekt med egen finansiering kan fördelas:


År 1

År 2

År 3

Totalt

Sökt bidrag

1 200 000

2 000 000

1 300 000

4 500 000

Egen finansiering

50 000

300 000

250 000

600 000

Totalt

1 250 000

2 300 000

1 650 000

5 100 000

Projektstart är fast: 1 maj 2024.

Ansökningar med ett sökt belopp eller omfattning i tid som inte ligger inom ovan angivna intervall kommer att avslås.

Det finns inget krav på medfinansiering i denna utlysning.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning, utveckling och innovation.

Vilken stödnivå Formas kan ge beror på organisationens storlek och vilken typ av aktiviteter som ska bedrivas i projektet. Organisationens storlek bedöms med hjälp av EU:s definition av små- och medelstora företag. Aktiviteter kommer primärt att bedömas utifrån artikel 25 industriell forskning i den allmänna gruppundantagsförordningen EU 651/2014. Stödnivån beror av stödgrunden och storleken på företaget. Läs mer i Stödnivåer och definitioner för bidrag enligt Formas stödordning , 326.6 kB..

Regler för statligt stöd - för företag och annan ekonomisk verksamhet

Försumbart stöd

Formas kan i utlysningen också tillämpa Kommissionens förordning (EU) No 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd. Det maximala stöd som Formas kan bevilja är 200 000 euro, ca 2 000 0000 kr, under tre beskattningsår. Alla försumbara stöd till en organisation räknas samman när takbeloppet beaktas. Läs mer om stödnivåer i Stödnivåer och definitioner för bidrag enligt Formas stödordning , 326.6 kB..

Intyg om försumbart stöd kan men behöver inte biläggas ansökan genom att fylla i mallen för intyget som undertecknas av behörig företrädare för organisationen. Därefter skannas dokumentet och laddas upp som pdf i Prisma. Formas kan även komma att efterfråga ett intyg om försumbart stöd för projekt där detta är aktuellt.

Formas intyg om försumbart stöd , 39.9 kB.

Separerad redovisning och underordnad verksamhet

För sökande som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet, och som i utlysningen avser delta med sin icke-ekonomiska del, finns möjlighet att bifoga Intyg om separerad redovisning och underordnad verksamhet Länk till annan webbplats. Formas kan även komma att efterfråga ett intyg om separerad redovisning eller att den ekonomiska verksamheten är underordnad för projekt där detta är aktuellt.

Enskild firma

Verksamhetstypen enskild firma kan inte beviljas medel i utlysningen eller delta som part i projekt som söker i Formas utlysningar. Ansökan som involverar enskild firma som part kommer att avslås.

Internationella organisationer

Företag eller annan ekonomisk verksamhet som inte har ett svenskt organisationsnummer kan inte beviljas finansiering i den här utlysningen, utan får i förekommande fall delta in-kind. Däremot kan de engageras som konsulter eller arvoderas enligt projektpartens (medelförvaltarens) riktlinjer och gällande lagstiftning.

Du bör skriva din ansökan på svenska. Den beredningsgrupp som ska bedöma ansökan kommer från nordiska länder.

Om du skriver din ansökan på engelska översätts enbart projektbeskrivningen till svenska av en professionell översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Budgetspecifikation och CV översätts inte. Skriv därför dessa på svenska, även om du skriver övrigt på engelska och gör ansökan i den engelska versionen av ansökningssystemet.

Den populärvetenskapliga beskrivningen ska alltid skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter om andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Formas eget hållbarhetsarbete

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel att i möjligaste mån utforma projektet så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Vi uppmanar dig även att beakta att projektgruppen får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter.

Så här ansöker du

Du ansöker i Prisma

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan.

Planera och fyll i er ansökan i god tid innan utlysningen stänger. Om obligatoriska fält saknar information när ansökan skickas in kommer det inte gå att registrera ansökan. Det är möjligt att registrera en ansökan, och sedan ta tillbaka den och registrera den igen ett obegränsat antal gånger innan utlysningen stänger. När utlysningen har stängt går det inte att skicka in, eller lägga till information i en ansökan. Inga kompletteringar eller efterregistreringar är tillåtna, om inte särskilt efterfrågade av Formas.

Nedan följer information och instruktioner om person- och organisationskonton i Prisma. Vänligen läs instruktionerna noggrant, även om du har sökt medel från Formas tidigare.

Personkonto

Huvudsökande som ska fylla i informationen i ansökan och registrera den i ansökningssystemet behöver ett personkonto i Prisma. Om utsedd huvudsökande saknar personkonto ska personen ansöka om det i god tid innan utlysningen stänger.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..

Organisationskonto

Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad kallas i Formas ansökningssystem för medelsförvaltare. Organisationen behöver vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto.

När den huvudsökande fyller i ansökningsformuläret i Prisma måste uppgift om medelsförvaltare och så kallad hemvist anges. Detta sker i rullistorna för ”Medelsförvaltare” och ”Projektets hemvist”. De hemvister som den sökande kan välja hämtas från organisationsstrukturen genom inställningarna som organisationskontoansvarig gjort på organisationskontot i Prisma. Den organisation som huvudsökande representerar, så kallad koordinerande projektpart (medelsförvaltaren), behöver därför vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto i Prisma.

Om din organisation inte tidigare varit medelsförvaltare av medel från Formas, behöver din organisation ansöka om ett organisationskonto hos Formas i Prisma, se nedan.

Formas skiljer på medelsförvaltare som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt.

Huvudsökande från medelsförvaltare godkända för alla typer av utlysningar

Universitet, högskolor, de flesta forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag är godkända som medelsförvaltare för alla Formas utlysningar och har redan organisationskonto.

Huvudsökande från medelsförvaltare som kan bli godkända medelsförvaltare i enskilda projekt

Företag, kommuner, branschorganisationer och andra organisationer kan ansöka om att bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt. Dessa organisationer behöver ha ett organisationskonto hos Formas.

Organisationskonto för organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt

 • Om organisationen redan har ett konto i Prisma, kontakta ansvarig forskningshandläggare Anna Kuznetcova för att organisationen ska bli tillagd i listan med möjliga medelsförvaltare i utlysningen. Ange organisationsnummer i ditt meddelande. Detta gäller även om organisationen blivit godkänd som medelsförvaltare för ett projekt i någon av Formas tidigare utlysningar.
 • Saknar din organisation ett konto i Prisma sedan tidigare, ska en lämplig företrädare (organisationskontoansvarig) ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats. Ange i motiveringen för ansökan att ni vill söka i Formas utlysning Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande, vilken typ av organisation det gäller samt organisationsnummer.
  Ansök om organisationskonto i Prisma Länk till annan webbplats.
 • Om du inte vet om din organisation har ett konto, kontakta forskningshandläggare Anna Kuznetcova via e-post innan ni ansöker om ett nytt konto. Ange ert organisationsnummer.

Det är viktigt att huvudsökanden i god tid ansöker om ett organisationskonto för den tilltänkta koordinerande projektparten (medelsförvaltaren) om ett sådant saknas i Prisma, dock senast den 10 oktober 2023.

Hemvist – skapa en struktur för att beskriva organisationen

För att kunna registrera en ansökan måste en hemvist inom organisationen anges. En hemvist kan exempelvis vara en institution eller en avdelning. Den som är organisationskontoansvarig ska bygga upp en struktur med enheter och underenheter (hemvister) i två nivåer. Om organisationen saknar avdelningar ange en underenhet som heter samma som organisationen. Information om hur du gör detta finns i Prismas användarstöd Länk till annan webbplats..

Läs mer om att skapa hemvister och visa nivåer för hemvister i Prisma Länk till annan webbplats.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Observera att om du skriver din ansökan i ordbehandlingsprogram och sedan klistrar in din ansökan i Prisma riskerar formateringarna att försvinna.

Tabeller och figurer med avancerade formateringar eller formler ska du ladda upp som bilaga för att inte riskera att förlora värdefull information.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Sökt antal år som ansökan avser (2, 3 eller 4).
 • Startmånad. Observera att startmånad är förvalt i Prisma och går inte att ändra.
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Projektbeskrivning

Utgå från utlysningens syfte och inriktning när ni fyller i projektbeskrivningen. Projektbeskrivningen ska tydligt beskriva projektet utifrån de bedömningskriterier som anges under avsnittet ”Hur går bedömningsprocessen till?”. Adressera alla kriterier i er ansökan. Underlag för bedömning av kriteriet om etik lämnas under en särskild rubrik (se ”Etik”).

Projektbeskrivningen bör inkludera nedanstående information:

Relevans och potential (max 10 000 tecken inklusive mellanslag)

Bakgrund

 • Beskriv projektets bakgrund och kontext så att även den som inte känner till området sedan tidigare förstår projektet och dess relevans.
 • Redogör för och karaktärisera den utmaning projektet tar sig an, tidigare provade lösningar och vilka lärdomar som dragits från dessa.

Syfte och mål

 • Beskriv projektets syfte och mål och hur dessa kan bidra till att nå utlysningens syfte och inriktning.

Samhällsnytta

 • Beskriv projektets potential att bidra med kunskap eller lösningar och på vilket sätt dessa är nytänkande.
 • Beskriv vilken samhällsnytta projektet kan bidra med på kortare och längre sikt, samt hur projektet möter aktuella behov hos offentliga aktörer, näringsliv och/eller civilsamhället.
 • Beskriv hur och var en spridning och/eller skalning av projektets resultat bör ske för att samhällsnyttan ska realiseras samt hur projektet kommer att främja detta.

Genomförande (max 12 000 tecken inklusive mellanslag)

 • Beskriv och motivera hur projektet ska genomföras med exempelvis arbetspaket, aktiviteter, metoder, arbetsplan och tidsplan.
 • Beskriv tydligt vilka projektparter och projektdeltagare som är aktiva i vilka delar av projektet.
 • Beskriv hur jämställdhet, jämlikhet och mångfald ska integreras i projektets genomförande, och reflektera över hur detta bidrar till en jämställd, jämlik och inkluderande samhällsutveckling.

Deltagare och aktörer (max 8 000 tecken inklusive mellanslag)

 • Beskriv och motivera val av projektparter, och projektdeltagarnas kompetens, roller och delaktighet i projektet.
 • Beskriv hur projektparternas och andra behovsägares intressen tillvaratas i projektet samt hur tillvaratagandet kommer att ske.
 • Reflektera kring projektgruppens sammansättning (nyckelpersoner) utifrån kön samt fördelning av inflytande mellan kvinnor och män.

Referenser (max 5 000 tecken inklusive mellanslag)

 • Lista de referenser som använts för att styrka projektbeskrivningen. Det kan vara forskning, rapporter, utredningar, tidigare arbeten relevanta för projektet, etcetera. Du väljer själv i vilket format du skriver referenserna.

Budget och övrig information

Projektets budget, finansiering och övrig information om samtliga organisationer som deltar i ansökan som parter redogör du för i Prisma. Observera att budgetspecifikation bör skrivas på svenska, en engelsk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av beredningsgruppen som den är.

I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Följande uppgifter ska anges i projektets budget:

Information om huvudsökande organisation och varje projektpart

Detta är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i per part för samtliga parter i projektet. Uppgifterna samlas in och fylls i av huvudsökande. Huvudsökande organisation ska vara samma som anges som medelsförvaltare. Se avsnittet ”Så här fyller huvudsökande i budget och övrig information samt kontrollerar ifylld budget” för utförliga instruktioner.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, företagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras

Kostnader

 • Personalkostnader: Stöd kan fås för faktiska lönekostnader för den tid som läggs på projektet. Detta gäller både för företag och annan ekonomisk verksamhet (som omfattas av EU:s statsstödsregler) och för andra typer av organisationer. För anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut får beloppet aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som redan får fullständig lönefinansiering från någon finansiär, inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Utrustning, byggnader och mark: Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt maximalt 500 000 kronor.
  Kostnader för utrustning, byggnader och mark är stödberättigade i den utsträckning och under den tid som de används för projektet. För utrustning och byggnader är det avskrivningskostnader som uppstår under projektets livscykel som är stödberättigade, för mark är de faktiska kapitalkostnaderna stödberättigade, dock med inskränkning enligt ovan.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera: För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader: Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång.
 • Indirekta kostnader: Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Finansiering

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges för varje part i projektet:

 • Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Det sökta beloppet per år kan inte överstiga kostnaderna för respektive år. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 • Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade projekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär
 • Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med finansiering till projektet.
 • Egen finansiering: Om projektparten går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering.

Motivering av personalkostnader i budget (max 500 tecken inklusive mellanslag)

Här specificerar ni den genomsnittliga personalkostnaden per timme för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön.

Budgetspecifikation (max 9 000 tecken inklusive mellanslag)

Här förklarar och motiverar huvudsökande budgeten i ord. Här anges de overheadkostnader som tillämpas i ansökan. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.

Här anger du också eventuella konsultkostnader och omfattningen på konsultens medverkan. Ange även vilken eller vilka projektparter som står för konsultkostnaderna. Sökande uppmanas att vara tydlig med att beskriva samtliga kostnader i relation till de aktuella aktiviteterna inom projektet.

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du lämna in en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten och få den godkänd. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst.

Du ska ange i din ansökan om du har ett gällande etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas.

Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde. Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod). Välj minst ett forskningsämne och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Globala målen för hållbar utveckling. Ange minst ett och upp till tre globala hållbarhetsmål som projektet kan bidra till i prioriteringsordning efter grad av relevans.
  Mer om målens innebörd Länk till annan webbplats.
 • Nyckelord. Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Obligatoriska bilagor

Medverkande

Lista över medverkande projektdeltagare. Redovisa samtliga projektdeltagare i en tabell med namn, organisation samt roll i projektet. Spara dokumentet som en PDF-fil och ladda upp under obligatoriska bilagor i Prisma. Det går endast att ladda upp PDF-format i Prisma

CV

CV inklusive relevanta meriter för nyckelpersoner laddas som en samlad PDF om max 4 MB, max 1 A4-sida per person.

I denna utlysning kan forskare vid våra allmänt godkända medelsförvaltare inte länka till redan inlagda CV-uppgifter i Prisma. Detta för att en likvärdig bedömning av ansökningar och CV:n ska kunna göras.

I CV ska relevanta uppgifter som visar de kompetenser som är viktiga i projektet för respektive nyckelperson redovisas. Exempelvis erfarenhet från relevant forskning, implementering, samverkan och projektledning.

CV bör innehålla följande: Namn, Kön, Organisation, Titel, Medverkan i procent, Roll i projektet, Relevant kompetens och erfarenhet, Motivering till varför personen är en nyckelperson i projektet, Övrigt.

Valfria bilagor

Illustrationer, figurer, kartor

Det finns möjlighet men är inget krav att ladda upp till exempel kartor, figurer, tabeller och illustrationer som är relevanta för ansökan. Ladda upp dessa som en samlad PDF i Prisma (max 4 MB).

Intyg om separerad redovisning och underordnad verksamhet

Intyget undertecknas av behörig företrädare för organisationen och laddas därefter upp som pdf i Prisma. Formas godtar e-signatur. Intyg om separerad redovisning och underordnad verksamhet Länk till annan webbplats..

Intyg om försumbart stöd

Intyg för företag att redovisa att stödtaket för försumbart stöd inte överskrids. Formas godtar e-signatur. Formas intyg om försumbart stöd Länk till annan webbplats.

Stödbrev

Stödbrev, så kallat ”letter of intent”, från deltagande parter eller andra intressenter som redovisar deras engagemang kan bifogas ansökan. Ladda upp dessa som en samlad PDF i Prisma (max 4 MB).

Koordinerande projektpart

Fyll i information om koordinerande projektpart

 1. Ange företag/organisation och organisationens tillhörande uppgifter
 2. Ange arbetsplats, plats där huvuddelen av projektet kommer att genomföras, och arbetsplatsens tillhörande uppgifter
Förstora bilden

Fyll i kostnader för koordinerande projektpart

 1. Klicka på Redigera
 2. Kolumnerna avseende år kommer av den projekttid som angetts i Grundinformation.
 3. Fyll i kostnader för varje kostnadsslag och år.
 4. Spara och stäng fönstret.
 5. Totala kostnader räknas ut automatiskt summeringsfälten.
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Fyll i finansiering för koordinerande projektpart

 1. Klicka på Redigera
 2. Fyll i sökt bidrag från Formas, per år
 3. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan offentlig finansiär
 4. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan privat finansiär
 5. Egen finansiering räknas ut automatiskt baserat på vad som angivits i kostnads- och finansieringsavsnitten.
 6. Spara och stäng fönstret.
 7. Total finansiering räknas ut automatiskt i summeringsfälten.
 8. Ange finansiärens namn om annat stöd erhålls.
 9. Stödnivån räknas ut automatiskt i procent.
 10. Medfinansieringsgrad räknas ut automatiskt i procent.
 11. I motiveringsfältet anger du hur den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader har framräknats.
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Projektpart

Klicka på Lägg till projektpart för den eller de projektparter som ska delta i projektet, utöver koordinerande projektpart, dvs. medelsförvaltaren.

Förstora bilden

Fyll i, för varje projektpart, avsnitten för information, budget och finansiering på samma sätt som beskrivs för koordinerande projektpart. Se avsnitt Koordinerande projektpart ovan. Uppgifter för projektpart fylls i oavsett om man söker bidrag, dvs. finansiering, från Formas eller ej. Om projektparter inte söker medel från Formas utan deltar in-kind, ska budgeterade kostnader anges för dessa projektparter men ange ”0” kr i fältet ”Sökt bidrag från Formas” under finansiering. Notera att en underleverantör till sökande inte utgör projektpart i ansökan.

Projektets kostnader och finansiering

Längst ner beräknas projektets totala kostnader respektive projektets totala finansiering automatiskt baserat på summor som aggregeras från budgettabeller för koordinerande projekt part och andra projektparter.

Förstora bilden

Kontrollera hur du fyllt i budgettabeller i god tid innan du registrerar din ansökan. Ansökningar med felaktigt ifyllda budgetar kan avslås. Kontrollera alla budgettabeller per projektpart inklusive koordinerande projektpart samt tabeller för Projektets kostnader respektive Projektets finansiering som aggregerar summor från tabeller per projektpart enligt nedan:

 • Du har lagt in alla projektparter som deltar i projektet.
 • Du angett sökta medel från Formas för de projektparter som avser att ta emot bidrag från Formas.
 • Du angett övrig annat stöd för de projektparter som i förekommande fall har det.
 • Du har den egenfinansiering som krävs enligt regler för statligt stöd till företag och andra organisationer, där det är relevant.

Efter du har lämnat in din ansökan

Du kan göra ändringar i din registrerade ansökan, avregistrera den och registrera på nytt, fram till utlysningen stänger kl. 14:00 tisdag 17 oktober 2023. När utlysningen har stängt går det inte att skicka in, eller lägga till information i en ansökan. Inga kompletteringar eller efterregistreringar är tillåtna, såvida inga fel påvisats i Prisma eller om inte särskilt efterfrågade av Formas.

Din slutregistrerade ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts.

Formas genomför en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den. Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan, detta måste ske inom sju kalenderdagar efter att utlysningen stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens syfte och inriktning.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare, deltagande parter och organisationer under ”Krav på dig och din organisation” är uppfyllda.
 • Att de krav som ställs på sökt belopp och projekttid under ”Bidragets storlek och projekttid” är uppfyllda.
 • Kreditkontroll av alla projektparter som är företag och andra organisationer med ekonomisk verksamhet som kan komma i fråga för beviljning.
 • Att huvudsökanden som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Beredningsgruppen består av aktiva forskare och användare av forskningsresultat. Varje ansökan läses av fyra bedömare.

I denna utlysning kommer Formas att tillämpa ett portföljperspektiv för att i utlysningen som helhet möjliggöra finansiering av projekt som adresserar en bredd av utmaningar och perspektiv inom ramen för utlysningen. Portföljperspektivet kan tillämpas av beredningsgruppen först efter att varje ansökan bedömts på sina egna meriter.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Relevans

 • Projektet kan väsentligt bidra till utlysningens syfte och inriktning.
 • Utformningen av projektet och dess förväntade resultat har tagit relevant hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar.
 • Projektets förväntade resultat kan väsentligt bidra till nytta i samhället.

Potential

 • Projektets problemformulering och syfte är tydlig, logisk och i linje med utlysningens syfte och inriktning.
 • Den forskning eller samlade kunskap som ligger till grund för projektet håller hög kvalitet och är relevant.
 • Projektet är nyskapande och har betydande potential att bidra med kunskap, nya arbetssätt eller nya lösningar.
 • Hur projektets resultat ska nyttiggöras är väl beskrivet och ändamålsenligt.
 • Projektet har betydande potential för skalbarhet och/eller spridning.

Genomförande

 • Planerade aktiviteter och metoder är realistiska och ändamålsenliga för att uppnå förväntat resultat under projekttiden.
 • Tidsplan och budget är realistiska och ändamålsenliga i förhållande till projektets syfte och mål.
 • Jämställdhet-, jämlikhet- och likabehandlingsaspekter är väl integrerade i projektets genomförande.
 • Etiska överväganden är väl beskrivna och planen för hur dessa ska hanteras är ändamålsenlig.

Deltagare och aktörer

 • Projektets organisation och samlade kompetens är väl beskriven och ändamålsenlig för genomförandet av projektet, inklusive nyttiggörandet av projektets resultat.
 • Projektet sker i samverkan med för projektet relevanta behovsägare och intressenter och utgår från deras behov.
 • Projektgruppen (nyckelpersoner) är väl sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av inflytande mellan kvinnor och män. Relevant när projektgruppen består av fler än 3 personer.

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas i mars 2024. Exakt beslutsdatum är ännu inte bestämt. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får en e-post när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Slutrapportering med avseende på ekonomi och projektresultat sker tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Läs mer om ekonomisk återrapportering i Prisma. Länk till annan webbplats.

Formas kan komma att ställa ytterligare krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering.

Finansierade projekt förväntas även att delta i seminarier och dialog med andra projekt finansierade genom denna utlysning, samt i konferenser och nätverk inom ramarna för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Formas kan också komma att ställa ytterligare krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång.

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

SweCRIS

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Koordinerande projektpart

En organisation som samordnar projektet och är medelsförvaltare, dvs. mottar Formas utbetalningar och överför pengar till övriga organisationer som är bidragsmottagare i projektet, rapporterar projektet enligt anvisningar och meddelar Formas eventuella ändringar.

Observera att bara svenska organisationer får vara koordinerande projektparter.

Projektpart

En organisation som genomför projektet - oavsett om den får bidrag eller inte, dvs. bidrar med egen finansiering. En underleverantör är inte en projektpart.

Observera att företag eller annan ekonomisk verksamhet utanför Sverige inte kan motta bidrag i denna utlysning. Däremot kan de medverka som projektparter om de bidrar in kind.

Huvudsökande

En person som den koordinerande projektparten utsett till projektledare.

Medverkande deltagare

En person som medverkar i projektet, kan vara medverkande forskare eller medverkande icke forskare.

Medelsförvaltare

Medelsförvaltaren är den organisation som mottar Formas utbetalningar och överför pengar till övriga organisationer som är bidragsmottagare i projektet, rapporterar projektet enligt anvisningar och meddelar Formas eventuella ändringar.

Medelsförvaltare för alla typer av utlysningar

Organisation som kan söka i alla typer av utlysningar hos Formas. Dessa är universitet, högskolor, forskningsinstitut och statliga myndigheter med forskningsuppdrag.

Medelsförvaltare för ett enskilt projekt

Organisation som kan söka medel i enstaka utlysningar hos Formas och få beviljat medel för ett enskilt projekt. Dessa är företag, föreningar, branschorganisationer, styrelser, fonder och kommuner.

Hemvist

En hemvist kan exempelvis vara en institution, en avdelning eller projektinriktning.

Revisionshistorik

2023-08-16: Förväntat beslutsdatum uppdaterat till mars 2024.

 

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Jon Loit

Tjänstledig

För administrativa frågor och frågor om Prisma

För frågor om budget, finansiering och stöd till företag

Johan Hansson

Tjänstledig

Uppdaterad:26 mars 2024