Hållbart samhällsbyggande

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap som ger möjlighet att utveckla nya lösningar inom samtliga samhällssektorer för att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. Programmet är tioårigt och startade 2017.

Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de nationella miljömålen samt relevanta nationella mål.

Formas har fått i uppdrag att leda programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda. Resultat från programmet ska komma samhället till nytta och befintlig kunskap ska användas och ny kunskap ska tas fram. Formas ansvarar även för en närliggande satsning på forskning för en social bostadspolitik.

Under 2019 kommer programmet att betala ut ca 25 Mkr forskningsprojekt och ca 25 Mkr till projekt inom social bostadspolitik. Under åren 2019–2026 beräknas programmets medel uppgå till ca 100 Mkr per år.

Formas har inrättat en nationell programkommitté med representanter för forskningsfinansiärer inom området hållbart samhällsbyggande: Energimyndigheten, Formas, Forte, Mistra, MSB, Naturvårdsverket, RAÄ, SIDA, Trafikverket, Vetenskapsrådet och Vinnova. Kommittén bistår Formas med genomförande och regelbunden uppdatering av den strategiska forskningsagenda som det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande baseras på. En arbetsgrupp med representanter från samma finansiärer som ingår i programkommittén bistår kommittén. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Ulrika Francke.

Kommittén samverkar med Rådet för hållbara städer och olika kommunnätverk, som fungerar som rådgivande grupper.

Ordförande

 • Ulrika Francke, tidigare bl a VD för samhällsbyggnadsbolaget Tyréns

Ledamöter

 • Energimyndigheten: Anita Aspegren, avdelningschef för Energieffektivisering
 • Formas: Emma Gretzer, chef Avdelningen för samhällsbyggande
 • Forte: Ethel Forsberg, generaldirektör
 • Mistra: Åke Iverfeldt, verkställande direktör
 • MSB: Per Sundström, chef Enheten för kunskapsutveckling
 • Naturvårdsverket: Lena Callermo, chef för Samhällsavdelningen
 • Riksantikvarieämbetet: Britt-Inger Andersson, chef för Kulturvårdsavdelningen
 • SIDA: Mikael Atterhög, senior programspecialist, strategisamordnare
 • Trafikverket: Einar Tufvesson, strategisk utveckling
 • Vetenskapsrådet: Stefan Svallfors, huvudsekreterare, humaniora och samhällsvetenskap
 • Vinnova: Maria Johansson, enhetschef, Avdelningen för samhällsutveckling

Kommittésekreterare/kontaktpersoner

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag att ta fram en strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande: Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande.

Den strategiska forskningsagendan för hållbart samhällsbyggande finns att ladda ner i en första version och kommer att revideras och uppdateras vid behov. Agendan baseras på Formas egna analyser och kartläggningar, på resultat från en workshop med samhällsaktörer och myndigheter, samt på dialog med de forskningsfinansiärer som ingår i programmets programkommitté.

2019

2017

 • Forskning för en social bostadspolitik 
 • Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande

Information om tidigare utlysningar ligger kvar ett drygt år efter stängning. Har du frågor om tidigare utlysningar, kontakta registrator@formas.se.

Skriv ut
Sidansvarig: Hanna Ridefelt
Uppdaterad:17 maj 2019