Hållbart samhällsbyggande

Nationella forskningsprogram som gör skillnad

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap för nya lösningar inom samtliga samhällssektorer och bidra till att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle.

Det tioåriga programmet startade 2017 och dess utlysningar och aktiviteter styrs av en strategisk forskningsagenda. Under kommande år beräknas programmets medel uppgå till cirka 125 miljoner kronor per år.

Mer information om programmet

Om Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Uppdrag

Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de nationella miljömålen samt relevanta nationella mål.

Formas leder programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda.

Resultaten från programmet ska komma samhället till nytta och bidra till ny kunskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Programmet ska också främja att befintlig kunskap används.

Programkommitté

Formas har inrättat en nationell programkommitté med representanter för forskningsfinansiärer inom området hållbart samhällsbyggande: Energimyndigheten, Formas, Forte, Mistra, Myndigheten för samhällets beredskap (MSB), Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, SIDA, Tillväxtverket, Trafikverket, Vetenskapsrådet och Vinnova. Kommittén bistår Formas med genomförande och regelbunden uppdatering av den strategiska forskningsagenda som det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande baseras på. En arbetsgrupp med representanter från samma finansiärer som ingår i programkommittén bistår kommittén. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Christer Larsson.

Kommittén samverkar med Rådet för hållbara städer och olika kommunnätverk, som fungerar som rådgivande grupper.

Ordförande

 • Christer Larsson, tidigare bland annat stadsbyggnadsdirektör Malmö stad

Ledamöter

 • Energimyndigheten: Lena Callermo, chef avdelningen för resurseffektivt samhälle
 • Formas: Emma Gretzer, chef Avdelningen för samhällsbyggande
 • Forte: Jonas Björck, generaldirektör
 • Mistra: Anna Jöborn, vd
 • MSB: Jim Kronhamn, chef enheten för forskning och utvärdering
 • Naturvårdsverket: Christian Haglund, biträdande avdelningschef 
 • Riksantikvarieämbetet: Marja-Leena Pilvesmaa, avdelningschef för kulturmiljöavdelningen
 • SIDA: Vakant
 • Tillväxtverket: Åsa Bjelkeby, enhetschef Regional näringslivsutveckling
 • Trafikverket: Einar Tufvesson, strategisk utveckling
 • Vetenskapsrådet: Mattias Marklund, huvudsekreterare för natur- & teknikvetenskap
 • Vinnova: Maria Johansson, enhetschef, avdelningen för samhällsutveckling

Programsamordnare och kontaktpersoner

Jon Loit

Forskningssekreterare

jon.loit@formas.se

Forskningsagendan

Formas har fått i uppdrag att ta fram en strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande: Forskning för ett transformativt och hållbart samhällsbyggande.

Strategisk forskningsagenda

Finansierade projekt

Sedan programmet startade 2018 har många olika slags projekt finansierats. De flesta projekt är forskningsinriktade, men inom programmet finansieras också kunskapsöversikter och projekt som är mer tillämpade. Gemensamt för alla projekt är att de ska bidra med kunskap eller lösningar som är användbar för olika aktörer i samhället. Programmet finansierar också utbytestjänster mellan akademin och andra sektorer.

Mer information om beviljade projekt finns Swecris som är en nationell databas över bidrags­finan­sierad forskning.

2018

 • Beslutades 2018
 • Total budget för utlysningen: 80 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 14

Syftet med utlysningen var att öka kunskapen om utmaningar kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling. Projekten som beviljades medel förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik. De uppmuntras även att involvera aktörer som medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera för att bidra till nytänkande och genomslag inom området.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Social bostadspolitik.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Robin Biddulph

Göteborgs universitet

Omvandling till bostadsrätter i utsatta områden - hur påverkas lokalt deltagande i stadsplanering och bostadspolitik?

Catharina Thörn

Göteborgs universitet

För vem byggs staden? En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden

Maria Eidenskog

Linköpings universitet

När hemmet flyttar ut - ontologisk politik vid skapandet av social hållbarhet i framtidens stadsdel

Erik Jönsson

Lunds universitet

Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: social hållbarhets roll i stadsutvecklingen

Marcus Knutagård

Lunds universitet

Skånska hem: Mottagande, etablering eller exkludering – hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning

Ebba Malmqvist

Lunds universitet

Andas frisk luft och höra fågelsång i en tät stad-hur kommer vi dit?

Carina Listerborn

Malmö universitet

Ett kritiskt utforskande av smarta bostäder ur ett intersektionellt perspektiv

Erica Righard

Malmö universitet

SEGMIX – Politisk styrning och levda erfarenheter av etnisk olikhet i SEGregerade och MIXade bostadsområden

Tapio Salonen

Malmö universitet

Allmännyttan och blandningspolitikens praktik

Urban Markström

Umeå universitet

LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktiker

Eva Wikström

Umeå universitet

En plats för alla? Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar

Malin Eriksson

Umeå universitet

Socialt kapital som en resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden: En mixad metodstudie

Irene Molina

Uppsala universitet

Bortträngning och renovräkning i upprustningsprocesser i Sverige - ett feministiskt intersektionellt perspektiv

 • Beslutades 2018
 • Total budget för utlysningen: 10 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 7 projekt

Utlysningen efterfrågade synteser (kunskapsöversikter) som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov inom hela samhällsbyggnadsområdet.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Synteser för hållbart samhällsbyggande.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Björn Hedin

Kungliga Tekniska högskolan

En systematisk forskningsöversikt av digitala beteendeinterventioner för mer hållbart energibeteende

Ylva Sandin

RISE Research Institutes of Sweden AB

Kunskaper och kunskapsbehov för byggbranschens omställning till en biobaserad samhällsekonomi: med fokus på biobaserade byggnadsstommar

Berghauser Pont

Chalmers tekniska högskola

Täthet och hållbarhet: praktikens normer och forskningens slutsatser

Magnus Larson

Lunds universitet

Multidisciplinära metoder för att förbättra översvämningsanalyser för hållbar samhällsutveckling i kustområden

Henrik Lerner

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Städer och natur - risker och möjligheter i en värld baserad på One Health tänkande

Sofia Stensson

RISE Research Institutes of Sweden AB

Trångboddhet - påverkan på bostäder av betydelse för boendes hälsa och säkerhet

Roland Barthel

Göteborgs universitet

Trygg och hållbar grundvattenbaserad vattenförsörjning i Sveriges städer och på landsbygden

 • Beslutades 2018
 • Total budget för utlysningen: 105 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 17 projekt

Utlysningen efterfrågade forskningsprojekt som fokuserar på medborgarna och aktörerna i det hållbara samhällsbyggandet.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Forskningsprojekt för hållbart samhällsbyggande.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Håkan Pleijel

Göteborgs universitet

Visualisering och modellering av urban luftkvalitet - påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner

Christopher Raymond

Sveriges lantbruksuniversitet

Nytt liv i mellan-rummen - en hållbar samverkansmodell för planering av grönstrukturen för social inkludering, biodiversitet och bättre folkhälsa VIVA-PLAN

Håkan Thörn

Göteborgs universitet

Deltagande i renovering: Mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart miljonprogram?

Urban Markström

Umeå universitet

LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktiker

Mare Löhmus Sundström

Karolinska Institutet

Hälsosamma omgivningsmiljöer

Elisabeth Wetterlund

Luleå Tekniska Universitet

SMart Avfallsbehandling i Cirkulär eKonomi, SMACK

Andreas Lindhe

Chalmers tekniska högskola

Riskbaserad prioritering av vattenskydd i hållbart samhällsbyggande (WaterPlan)

Åsa Knaggård

Lunds universitet

Hållbar ansvarsfördelning vid åtgärder för klimatanpassning

Therese Asplund

Linköpings universitet

”Världen behöver en ny berättelse” – narrativets roll I förskolors arbete med samhällsomställning

Mathias Cehlin

Högskolan i Gävle

Stadsventilation

David Nilsson

Kungliga Tekniska högskolan

Att säkra hållbar och rättvis tillgång till vatten och energi under aktörsdriven disruptiv systemförändring

Cecilia Stenfors

Karolinska Institutet

Exponering och Tillgång till Naturmiljöer med Medborgare i Fokus: Utvärdering av Effekter på Psykisk & Kognitiv Hälsa i den Svenska Befolkningen

Sebastian Linke

Göteborgs universitet

Att fiska efter lösningar: samhällsekonomi och hållbar kustutveckling i Sverige

Marina Toger

Uppsala universitet

På rätt väg? Kan vi använda oss av geolokalisering av mobiltelefondata för att förbättra matchning mellan individers transportbehov och ruttning av kollektivtrafik

Sahar Dalahmeh

Sveriges lantbruksuniversitet

Deltagardriven planering av små och enskilda avlopp i Sverige

Stefan Anderberg

Linköpings universitet

Hållbar förvaltning av stadens ledningsbundna infrastruktur

Benjamin Jarvis

Linköpings universitet

Segregeringseffekter av marknads- och icke-marknadsbaserade mekanismer för bostadsfördelning


2019

 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 31 miljoner kr (ökat från 20 miljoner)
 • Antal finansierade projekt: 16 projekt

Formas utlyste medel för projekt inriktade på att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Det gick att söka finansiering för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Från forskning till praktik - metoder och verktyg.

Beviljade projekt

Projektledare

Projekttitel

Organisation

Meta Berghauser Pont

Smart Täthet. En webapplikation för att väga mellan täthetens konsekvenser

Chalmers

Kristina Blennow

Riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av främmande arter

SLU

Elena Dawkins

Accelerera mot Agenda 2030: Planering och genomförande för minskade klimatfotavtryck på lokal nivå

SEI

Flora Hajdu

Mot mer hållbar konsumtion av utsläppsrätter: ett verktyg för bedömning av sociala aspekter kring trädplanteringsprojekt i låginkomstländer

SLU

Elisabeth Högdahl

En modell för att utveckla och bygga plats genom mänskliga minnen

Lunds universitet

Anna Krook-Riekkola

Processguide kring hur forskare och tjänstemän kan samverka kring energisystemsmodeller, i syfte att identifiera robusta och realiserbara åtgärder för att nå klimat- och hållbarhetsmål

Luleå tekniska universitet

Sebastian Linke

Att fiska efter lösningar: från forskning till praktiska experiment för att sätta mål för en hållbar kustutveckling i Sverige

Göteborgs universitet

Brijesh Mainali

Sektoriell beredskap för genomgripande renovering av villor: från forskning till praktik

Linneuniversitetet

Annika Malm

Tillstånd- och konsekvensbaserad livslängdsbedömning av betongkonstruktioner för dricksvatten

RISE

Kristina Nilsson Lindström

Mot en hållbar styrning av svensk turism: samskapande strategier för ett hållbart samhällsbyggande i den offentliga turismsektorn


Göteborgs universitet

Anna Niska

Kommunal implementering av användarstöd för sopsaltning på gång- och cykelvägar

VTI

Åsa Nyblom

Från scenarier till förändring: Verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå

IVL

Lars Ocklund

Stadens samverkansprocess för ljusets roll i hållbar stadsutveckling

Göteborgs stad

Björn Schouenborg

Multifunktionella urbana dagvattenanläggningar

RISE

Jenny Stenberg

Tillsammans bygger vi – en metod för unga självbyggare att skapa hem och mötesplatser

Chalmers

Anneli Ågren

Kartering av vatten med artificiell intelligens, som praktiskt verktyg för en hållbar vattenförvaltning och samhällsplanering

SLU


 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 147,6 miljoner kr (ökat från 120 miljoner)
 • Antal finansierade projekt: 20 projekt

Formas utlyste medel för forskningsprojekt som syftar till kunskapsutveckling för att stärka städerna och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer. Det gick att söka finansiering för projekt som är upp till fyra år långa och maximalt 2 miljoner kronor per år. 

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga rum, och transportsystem för alla.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Projekt

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers tekniska högskola

UEQ - simuleringar, visualiseringar och utvärderingar av framtida hållbara stadsmiljöer

Romina Rodela

Södertörns högskola

Planering med ungdomar: ett verktyg och ett ramverk för engagerat, meningsfullt och framåtriktat deltagande för ungdomar i utformning av attraktiva och hållbara levnadsmiljöer

Genevieve Metson

Linköpings universitet

Urbana odlingsområden som blågrön infrastruktur: Kan de göra gott för kropp och sinne och samtidigt skydda våra vatten?

Maria Caroline Hansson

Lunds universitet

ChemFreeGarden: Minskad användning av kemikalier i urbana privata trädgårdar för ökad biodiversitet, bättre hälsa och ekosystemtjänster

Kerstin Jacobsson

Göteborgs universitet

Stadsodling som mötesplats i Göteborg, Budapest och Bukarest. Att bygga samarbetsförmåga för hållbar utveckling i skilda socio-ekonomiska kontexter

Marine Elbakidze

Sveriges lantbruksuniversitet

Blågrön infrastruktur för social gemenskap: om nya svenskars syn på offentliga platser i urbana och periurbana områden

Tanja Joelsson

Stockholms universitet

Familjers vardagsmobilitet i socialt utsatta områden-villkor, förhandlingar och utmaningar för hållbar urbanism

Wiebren Boonstra

Stockholms universitet

Stadens blåa allmänningar. En studie av gatufiske för planering av den hållbara och rättvisa staden

Inga Herrmann

Luleå Tekniska Universitet

Från grått till blå-grönt. Decentraliserad rening av gråvatten för användning i blå-gröna urbana miljöer

Sofia Thorsson

Göteborgs universitet

Multifunktionell blågrön infrastruktur - optimering av sociokulturella och miljömässiga aspekter för hållbar stadsutveckling

Ingegärd Eliasson

Göteborgs universitet

Ekosystemtjänster - en integrativ metod för hållbara vistelsemiljöer i praktiken?

Ilda Lindell

Stockholms universitet

Framväxten av "transportinfrastruktur i världsklass" - urbana visioner och infrastrukturella rum i afrikanska städer

Åsa Ode Sang

Sveriges lantbruksuniversitet

Ungdomars perspektiv på användning, värden och nyttor av stadens blågröna infrastruktur

Sahar Dalahmeh

Sveriges lantbruksuniversitet

Städer med mindre mikroplast: gröna filter för avlägsning av mikroplast från dagvatten i urbana miljöer

Danielle Ekman Ladru

Stockholms universitet

Hållbara vertikala barndomar? Familjers lägenhetsberoende och barns vardagsmobilitet och lek

Jonas Björk

Lunds universitet

Hållbara utemiljöer - systematiska, tvärvetenskapliga studier av hälsoeffekter och påverkan på sociala ojämlikheter

Karin Grundström

Malmö universitet

Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbygd

Katarina Gustafson

Uppsala universitet

Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer

Anna Axmon

Lunds universitet

Hälsofrämjande miljöer för en åldrande befolkning - en register och GIS-studie för att undersöka samband mellan gröna och bullerfria närområden och nyttjande av hemtjänst och särskilt boende

Martin Emanuel

Kungliga tekniska högskolan

Gåendets teknopolitik. Kontinuitet och förändring av gator som offentliga platser i europeiska städer

 • Beslutades 2019
 • Antal finansierade projekt: 15 projekt inom klimat, hållbart samhällsbyggande och livsmedel

Formas utlyste medel för att bidra till ökad samverkan mellan forskning och det övriga samhället samt till ökad kunskap och användning av forskningsresultat hos företag och offentliga eller privata organisationer. Det gick att söka maximalt 1 miljon kronor för en period om 6-24 månader.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom hållbart samhällsbyggande i utlysningen Ökad rörlighet mellan akademi och praktik.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Projekt

Stergios Adamopoulos

Linnéuniversitetet

Tillämpning av nya bioraffinerade ligninbaserade bindemedel i träpanelindustrin

Catharina Thörn

Göteborgs universitet

Att styra mot social hållbarhet - konfliktytor, motsättningar och spänningar

Anna Seravalli

Malmö universitet

Omställning mot hållbar vatten- och avfallshantering: utvecklandet av ett innovations- och lärande labb med och i en svensk offentlig organisation

Yahya M Ghasemi

Luleå Tekniska Universitet

Minskad CO2 belastning hos betongnyttjande: en nyligen utvecklad proportionsmodell baserad på flytegenskaper

Micael Björk

Göteborgs universitet

Brott, fysisk miljö och hållbara städer: Fördjupade analyser av mikroplastens betydelse för vissa kortbedrägerier

 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 50 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 4 projekt

NordForsk utlyste medel för forskningsprojekt för att stärka nordiskt forskningssamarbete och för excellent forskning inom stadsutveckling och smarta städer. Det gick att söka maximalt 12,5 miljoner norska kronor, per projekt, för en period på fyra år. Utlysningen skedde i samarbete med Formas, Forte och Energimyndigheten samt Finlands och Norges forskningsråd.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom hållbart samhällsbyggande i utlysningen NordForsk: Hållbar stadsutveckling och smarta städer.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Projekt

Erik
Andersson

Stockholms universitet

SMARTer Greener Cities

 Kjell
Nilsson

Nordregio

Smart Planning for Healthy and Green Nordic Cities

Tuomas Ahola

Tampere University, Finland

Citizens as Pilots of Smart Cities

Nuria Castell

Norwegian Institute for Air Research, Norway

Nordic participatory, healthy and people-centred cities


 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 30 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 4

Syftet med utlysningen är att med fokus på multipla naturhändelser ta fram ny kunskap om förebyggande åtgärder, verktyg för varning, prognostisering och beslutsstöd för hantering. Därutöver behövs metoder för att utvärdera och analysera konsekvenser i samhället av multipla naturhändelser. Multipla naturhändelser där t.ex. storm, översvämningar, ras och skred och skogsbränder inträffar samtidigt eller till följd av varandra förekommer redan i dagens klimat.

Forskning pekar på att extrema väderhändelser kan bli mer frekventa i framtiden och även multipla naturhändelser och dess följdverkningar kan komma all öka. När flera olika händelser inträffar samtidigt eller till följd av varandra ställer det stora krav på samhällets förmåga all prioritera och hantera händelserna. Tidigare forskning har ofta fokuserat på en händelse i taget. Vad får det för följdverkningar när flera händelser inträffar antingen samtidigt eller till följd av varandra?

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Multipla naturhändelser.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Lisa van Well

States geotekniska institut

Cascading natural hazards: Visualizing, learning and understanding

Karina Barquet

Stockholm environment institute, SEI

Managing vulnerabilities to multiple water hazards in Sweden

Margaret McNamee

Lunds tekniska högskola

Extreme-index: A new multi-hazard vulnerability index

Tobias Andersson Granberg

Linköpings universitet

Effektiv hantering av multipla naturhändelser

2020

 • Beslutades 2020
 • Total budget för utlysningen: 10 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 34 projekt

Syftet med utlysningen är att bidra med ny kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen.

Utlysningen är indelad i två steg. I steg 1 kunde planeringsbidrag sökas för att utveckla en projektidé och skapa samarbeten inför en större projektansökan.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom hållbart samhällsbyggande i utlysningen Samhällsplanering för omställning (steg 1).


Beviljade projekt

Namn

Organisation

Projekt

Christian Koch

Chalmers tekniska högskola

Innovativ lokal bostadsutveckling - markanvisnings-
konkurrenser som professionellt laboratorium

Hanna Sinare

Stockholms universitet

Planering för hållbara matsystem och interaktioner mellan tätort och landsbygd

Christina Lindkvist

Malmö universitet

Hållbara infrastrukturer i tider av knapphet: Förbättrad planering genom lärdomar från Global South

Björn Hellström

Kungliga Tekniska högskolan

Hållbar landsbygdutveckling mellan mikro- och makronivåer – Spelplan för lokalsamhället

Yvonne Andersson-Sköld

Statens väg- och transportforsknings-institut (VTI)

Validerade effekter av infrastrukturåtgärder

Stina Hansson

Göteborgs universitet

Planering för jämlik social hållbarhet i skärningspunkten mellan socialpolitik och bostadspolitik

Anneli Ågren

Sveriges lantbruksuniversitet

Förbättrad spatial samhällsplanering med kartor utvecklade med hjälp av artificiell intelligens

Kristina Trygg

Linköpings universitet

Utbildning och övning för en transformativ planering

Christina Allard

Luleå Tekniska Universitet

´Scaling up´: Instrument för strategisk och regional planering av mineralutvinning

Miguel Angel Martínez López

Uppsala universitet

Innovativa, billiga och hållbara bostadsalternativ: en tvärvetenskaplig utvärdering av ETC Bygg

Olof Taromi Sandström

Sveriges Geologiska Undersökning

Samhällseffekter genom integrering av geosystemtjänster i undermarksplanering

Jonathan Metzger

Kungliga Tekniska högskolan

Transformativt lärande i hållbar samhällsplanering: från hållbara stadsdelar till systemförändring

Magdalena Kuchler

Uppsala universitet

SubCity: Framtida föreställningar om marken under staden

Annelise de Jong

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Usereuse: Samhällsplanering av en infrastruktur för återanvändning – en nyckel till hållbar omställning

Gregory Peters

Chalmers tekniska högskola

Dolda kolflöden - en lucka i städers vattenplanering

Henrik Ottosson

Uppsala universitet

Sustainable or segregated - who has the possibility to choose technology for renewable energy?

Margareta Friman

Karlstads universitet

Sociala dimensioner i samhällsplanering: vikten av upplevd tillgänglighet

Jouri Kanters

Lunds universitet

Planering för solbelysta utomhusmiljöer och byggnader

Per-Johan Dahl

Lunds universitet

Implementering av Plan Redux som metod för hållbar tranformativ samhällsplanering

Charlotta Hedberg

Umeå universitet

Kollektiva boenden för miljoner personer? Hållbar omställning och sociorumsliga relationer i skärningspunkten mellan lokal planering och gräsrotsinitiativ

Per Assmo

Högskolan Väst

Medborgare, Segregation och Styrningsdynamik: Invånares erfarenheter av styre och praxis i tre områden i Trollhättans stad

Maria Viklander

Luleå Tekniska Universitet

Övergång till hållbar dagvattenhatering i befintlig bebyggelse

Mattias Kärrholm

Lunds universitet

Om medborgarens tillgång till bostad och det delade boendets effekter på ensamhet och hälsa

Ulla Mörtberg

Kungliga Tekniska högskolan

(re)Planering av naturbaserade lösningar för hållbar urban omställning

Moohammed Wasim Yahia

Lunds universitet

Planering för lämplig stadsförtätning som en strategi för hållbar urban utveckling i Sverige

Alexander Hollberg

Chalmers tekniska högskola

Future-proof Urban Renewal from a children perspective: Digital interactive design support for sustainable and healthy neighbourhoods

Linnea Eriksson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Strategisk miljöbedömning – att göra det till ett användbart verktyg för hållbar omställning av transportsystemet

Kristoffer Jutvik

Uppsala universitet

Uppehållstillstånd utan hållbar bostad – en planeringsfas för att skapa en organisation samt att behandla data för att utforska utmaningar och lösningar till en hållbar bostad för nyanlända flyktingar

KARINA BARQUET

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

Mission Blå: ett samhällsplaneringsperspektiv på friska hav, kuster och vatten

Lina Suleiman

Kungliga Tekniska högskolan

Samverkan för planering omarrangemang och styrning av Hållbar blågrön infrastruktur

Ida Andersson

Örebro universitet

Kollektivtrafik för omställning. Planering av hållbara transportsystem genom regional aktörssamverkan.

Merritt Polk

Göteborgs universitet

Att omfamna olikheter: strategier för komplexa samhällsproblem inom svensk planering.

Giulio Bianchi Piccinini

Chalmers tekniska högskola

Stadsplanering för säker framtida rörlighet: utvärdering av effekterna av el-scootrar med avseende på resmönster och trafiksäkerhet i syftet att vägleda beslutsfattande och utformning av infrastruktur

Magnus Johansson

RISE Research Institutes of Sweden AB

Innovativ stadsutveckling för hälsosammare städer

 • Beslutades 2020
 • Antal finansierade projekt: 10 projekt

Utlysningen syftar till att finansiera forskningsprojekt som ger ny kunskap om gestaltning av människors livsmiljöer. Utlysningen avser att lyfta de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i förhållande till arkitektur, form, design och kulturmiljö i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.

Beviljade projekt

Dnr

Titel


Kontaktperson

Organisation

2020-02398

MASSA - nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag


Hanna Erixon Aalto

Kungliga Tekniska Högskolan

2020-02402

Varvet runt: från unga medborgares perspektiv, via formella och informella stadsstudier, till skapandet av strategier inom fler-aktörs konstellationer och tillbaka


Meike Schalk

Kungliga Tekniska Högskolan

2020-02412

Healing Heritage - Att kurera förorenade landskap och landsbygdens offentliga rum


Ylva Frid

Not Quite Ekonomisk förening

2020-02414

Fontänen: Ett konst-teknologiskt socialt drama


Madeleine Leach

Göteborgs universitet, Valand

2020-02420

En samskapad konstnärlig gestaltnings bidrag till socialt engagemang och hållbar livsmiljö


Maja Gunn

Göteborgs universitet, Valand

2020-02427

Lek i staden: Hackande och samslöjdande urbana interventioner


Elena Raviola

Göteborgs universitet, Valand

2020-02432

Lek för Demokrati


Johanna Sjögren Duthy

Form/Design Center / Svensk Form Syd

2020-02450

Hushålla med överskott


Åsa Ståhl

Linnéuniversitetet

2020-02455

Positioner i den offentliga konstens politiska ekonomi


Cathrina Gabrielsson

Kungliga Tekniska Högskolan

2020-02464

Tystnaden, sorlet och bullret - ljuden som gestaltar livsmiljön


Arne Nykänen

Luleå tekniska universitet


 • Beslutades 2020
 • Antal finansierade projekt: 20 projekt

I samarbete med MSB utlyser Formas medel inom ramen för de nationella forskningsprogrammen om klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande för att utforska omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19.

Beviljade projekt

Dnr

Titel

Kontaktperson

Organisation

2020-02844

Utveckla och testa en COVID-19-fokuserad inlärningsintervention med fokus på kris, återhämtning och transformation i mindre gynnade stadsområden

Romina Rodela

Södertörns högskola

2020-02849

Att lära sig konsumera mindre: Kan erfarenheter under Covid-19 pandemin trigga igång livsstilsomställning?

Magnus Boström

Örebro universitet

2020-02850

Hur skall kommuner anpassa sina avfallstjänster när individer arbetar mer hemifrån?

Magnus Söderberg

Ratio

2020-02859

Konsekvenser av Covid-19 pandemin för hållbar försörjning och skogsbevarande i Afrika

Anders Roos

Sveriges lantbruksuniversitet

2020-02864

Teknisk och social anpassning till COVID-19-krisen: Livsmedelsförsörjning för utsatta grupper i fem globala städer

Johan Nordensvärd

Linköpings universitet

2020-02865

Förtroende och tvivel gällande Sveriges hantering av Covid-19: En utökning av Pandemic Rhetoric-projektet (PAR-EX)

Joel Rasmussen

Örebro universitet

2020-02869

Tillgänglig information för personer med dövblindhet i Corona pandemin

Moa Wahlqvist

Region Örebro län

2020-02870

Fördelar för både klimat och samhälle av ett grönt återstartspaket efter Covid-19-krisen

Torben Koenigk

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

2020-02872

Att bygga bevis för skogsbaserad resiliens under covid-19

Harry Fischer

Sveriges lantbruksuniversitet

2020-02875

Vad kan omställningen till hållbar mobilitet lära av coronakrisen? En komparativ analys av policyinstrument, kommunikation och samhällshot

Karin Thoresson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

2020-02881

LivE-COVID-19: hur kan boendemiljö påverka konsekvenserna av social isolering under COVID-19-pandemin?

Giedre Gefenaite

Lunds universitet

2020-02888

Grön resiliens: Betydelsen av gröna och blå miljöer för psykisk hälsa och motståndskraft mot effekterna av COVID19-pandemin

Cecilia Stenfors

Stockholms universitet

2020-02922

Äldres erfarenheter av nya sätt att handla mat under Covid-19: Lärdomar för framtiden

Ulrika Holmberg

Göteborgs universitet

2020-02933

Corona-pandemins effekter på svensk luftkvalitet

Erik Swietlicki

Lunds universitet

2020-02934

Effekterna av Covid-19 på sociala normer och samarbete

Giulia Andrighetto

Institutet för Framtidsstudier (IF)

2020-02942

COVID19, Medier och Förtroende i Stockholm

Christian Christensen

Stockholms universitet

2020-02947

Erfarenheter av coronapandemin bland Afrosvenskar i Järvaområdet

Sadia Hassanen

Stockholms universitet

2020-02954

RIKARE krisstöd: accelerator och logiker som utmanar en grön inkluderande ekonomi

Jeaneth Johansson

Luleå Tekniska Universitet

2020-02957

Institutionell respons på extern chock – Kan kriser leda till en hållbar omställning av det svenska transportsystemet?

Simon Haikola

Linköpings universitet

2020-02965

Risk- och sårbarhetsanalyser i ett föränderligt risksamhälle – att balansera förutseende planering med anpassningsförmåga

Henrik Hassel

Lunds universitet


2021

 • Beslutades 2021
 • Total budget för utlysningen: 135 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 19 projekt

Syftet med utlysningen är att bidra med ny kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen.

Utlysningen var indelad i två steg. I steg 1 kunde planeringsbidrag sökas för att utveckla en projektidé och skapa samarbeten inför en större projektansökan i steg 2.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom hållbart samhällsbyggande i utlysningen Samhällsplanering för omställning (steg 2).

Beviljade projekt

Dnr

Projektledare

Medelsförvaltare

Titel

2021-00033

Jonathan Metzger

Kungliga Tekniska högskolan

Ecosystems of learning for urban sustainability transformations (TRANS-LEARN)

2021-00044

Christina Allard

Luleå Tekniska Universitet

Scaling Up: Strategic and collaborative planning for handling mineral related land use conflicts in Swedish Sápmi

2021-00050

Dick Magnusson

Linköpings universitet

Planners as agents for the transition towards sustainable cities and regions – implications for future needs in expertise and education (PLANTS)

2021-00051

Klas Palm

Uppsala universitet

Sustainable or segregated? Energy communities for a broad sustainable energy transition

2021-00054

Ulla Mörtberg

Kungliga Tekniska högskolan

(re)Planning Nature-Based Solutions and Green Infrastructure for Sustainable Urban Transformations

2021-00057

Jenny Norrman

Chalmers tekniska högskola

UNDER: Geosystem services underneath for sustainable communities and improved spatial planning practices

2021-00068

Katarina Giritli-Nygren

Mittuniversitetet

Transforming cities and towns to sustainable food systems through urban gardening

2021-00070

Henrik Larsen

Lunds universitet

Prospects and barriers for sustainability in alternative housing

2021-00075

Erik Elldér

Göteborgs universitet

Urban proximity: to what and for whom? The long-term development and social distribution of sustainable accessibility in selected Swedish urban regions

2021-00084

Efthymia Kyriakopoulou

Sveriges lantbruksuniversitet

On the design of sustainable cities: recycling, social norms and economic policies

2021-00085

Branka Likic Brboric

Linköpings universitet

Admitted but not accommodated – Planning for sustainable housing for migrants with refugee backgrounds in times of changing migration policies

2021-00089

Joachim Åström

Örebro universitet

What make planners trust the citizens? Participation and trustbuilding for a sustainable transportsystem for everyone

2021-00097

Ida Andersson

Örebro universitet

Effects of re-scaling for sustainable transformation. 10 years with regional transport authorities as strategic spatial planners.

2021-00098

Anna Christiernsson

Stockholms universitet

Legal perspectives on landscape planning for a sustainable climate change transition

2021-00103

Merritt Polk

Göteborgs universitet

Engaging with wicked problems: Boundary spaces in Swedish planning and their contribution to promoting sustainable transitions

2021-00106

Magdalena Kuchler

Uppsala universitet

SubCity: Future imaginaries of the city subsurface

2021-00107

Lars Bengtsson

Lunds universitet

Functional public procurement for low-carbon innovations in the Swedish municipal sector

2021-00115

Anneli Ågren

Sveriges lantbruksuniversitet

Improving sustainable planning with high quality AI-developed maps

2021-00116

Maria Viklander

Luleå Tekniska Universitet

Achieving multifunctional, holistic and sustainable stormwater management in existing development


Uppdaterad:27 januari 2023
Sidansvarig: Hanna Ridefelt