Hållbart samhällsbyggande

Nationella forskningsprogram som gör skillnad

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap för nya lösningar inom samtliga samhällssektorer och bidra till att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle.

Det tioåriga programmet startade 2017 och dess utlysningar och aktiviteter styrs av en strategisk forskningsagenda. Under åren 2019–2026 beräknas programmets medel uppgå till ca 100 Mkr per år.

Mer information om programmet

Aktuella och planerade utlysningar

Aktuella utlysningar inom programmet

Samhällsplanering för omställning (steg 1)
När: Öppnar 7 november 2019

Kontakt: Jon Loit


Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga rum, och transportsystem för alla
När: Beslutas preliminärt i november 2019
Kontakt: Jon Loit, Ann Rodenstedt


Ökad rörlighet mellan akademi och praktik
När: Beslutas preliminärt i november 2019
Kontakt: Conny Rolén

Sök finansiering inom hållbart samhällsbyggande hos andra finansiärer

På webbplatsen Hållbar Stadlänk till annan webbplats finns fler utlysningar av medel inom hållbar stadsutveckling som riktar sig till en mängd olika aktörer. Webbplatsen Hållbar stad stödjer Rådet för hållbara städers verksamhet och förvaltas av Boverket.


Flera strategiska innovationsprogramlänk till annan webbplats fokuserar på hållbart samhällsbyggande, till exempel:

Planerade aktiviteter och utlysningar

2019

Utlysning

Migration alignment action

Organisation: Formas, JPI Urban Europelänk till annan webbplats

När: Preliminärt slutet oktober/början av november 2019

Kontakt: Ann Rodenstedt, Formas

Workshop inom JPI Urban Europe

Unfolding dilemmas in urban public space development and maintenance:
Consequences for policy and research and innovation

När: 20-21 november 2019

Var: Riga, Lettland

Mer informationlänk till annan webbplats

Kontakt: Johannes Riegler, JPI Urban Europe och Ann Rodenstedt, Formas

Workshop

Match-making inför utlysning Samhällsplanering för omställning steg 1

När: 29 november 2019

Kontakt: Jon Loit, Formas

Webbinarium

Information om utlysningen Samhällsplanering för omställning steg 1

När: 29 november 2019

Kontakt: Jon Loit, Formas

2020

Seminarium

Att vara professionsdoktorand – utmaningar och möjligheter

När: Preliminärt januari 2020

Kontakt: Hanna Ridefelt, Formas

Utlysning

Från forskning till praktik steg 1

När: Öppnar preliminärt höst 2020

 

Ökad rörlighet mellan akademi och praktik

När: Öppnar preliminärt höst 2020

 

Samhällsplanering steg 2

Organisation: Formas

När: Preliminärt november 2020

Kontakt: Jon Loit, Formas

Konferens

Hållbart samhällsbyggande

Organisation: Formas mfl

När: preliminärt höst 2020

Kontakt: Ann Rodenstedt, Formas

Finansierade projekt

Sedan programmet startade 2018 har många olika slags projekt finansierats. De flesta projekt är forskningsinriktade, men inom programmet finansieras också kunskapsöversikter och projekt som är mer tillämpade. Gemensamt för alla projekt är att de ska bidra med kunskap eller lösningar som är användbar för olika aktörer i samhället. Programmet finansierar också utbytestjänster mellan akademin och andra sektorer.

 

Mer information om beviljade projekt finns i Formas projektdatabas.

Forskning för en social bostadspolitik

 • Beslutades 2018
 • Total budget för utlysningen: 80 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 14

Syftet med utlysningen var att öka kunskapen om utmaningar kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling. Projekten som beviljades medel förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik. De uppmuntras även att involvera aktörer som medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera för att bidra till nytänkande och genomslag inom området.


Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Social bostadspolitik. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Projektledare

Organisation

Titel

Robin Biddulph

Göteborgs universitet

Omvandling till bostadsrätter i utsatta områden - hur påverkas lokalt deltagande i stadsplanering och bostadspolitik?länk till annan webbplats

Catharina Thörn

Göteborgs universitet

För vem byggs staden? En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade stadenlänk till annan webbplats

Maria Eidenskog

Linköpings universitet

När hemmet flyttar ut - ontologisk politik vid skapandet av social hållbarhet i framtidens stadsdellänk till annan webbplats

Erik Jönsson

Lunds universitet

Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: social hållbarhets roll i stadsutvecklingenlänk till annan webbplats

Marcus Knutagård

Lunds universitet

Skånska hem: Mottagande, etablering eller exkludering – hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättninglänk till annan webbplats

Ebba Malmqvist

Lunds universitet

Andas frisk luft och höra fågelsång i en tät stad-hur kommer vi dit?länk till annan webbplats

Carina Listerborn

Malmö universitet

Ett kritiskt utforskande av smarta bostäder ur ett intersektionellt perspektivlänk till annan webbplats

Erica Righard

Malmö universitet

SEGMIX – Politisk styrning och levda erfarenheter av etnisk olikhet i SEGregerade och MIXade bostadsområdenlänk till annan webbplats

Tapio Salonen

Malmö universitet

Allmännyttan och blandningspolitikens praktiklänk till annan webbplats

Urban Markström

Umeå universitet

LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktikerlänk till annan webbplats

Eva Wikström

Umeå universitet

En plats för alla? Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingarlänk till annan webbplats

Malin Eriksson

Umeå universitet

Socialt kapital som en resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden: En mixad metodstudielänk till annan webbplats

Irene Molina

Uppsala universitet

Bortträngning och renovräkning i upprustningsprocesser i Sverige - ett feministiskt intersektionellt perspektivlänk till annan webbplats

Synteser för hållbart samhällsbyggande

 • Beslutades 2018
 • Total budget för utlysningen: 10 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 7 projekt

Utlysningen efterfrågade synteser (kunskapsöversikter) som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov inom hela samhällsbyggnadsområdet.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Synteser för hållbart samhällsbyggande. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Forskningsprojekt för hållbart samhällsbyggande

 • Beslutades 2018
 • Total budget för utlysningen: 105 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 17 projekt

Utlysningen efterfrågade forskningsprojekt som fokuserar på medborgarna och aktörerna i det hållbara samhällsbyggandet.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Forskningsprojekt för hållbart samhällsbyggande. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Projektledare

Organisation

Titel

Håkan Pleijel

Göteborgs universitet

Visualisering och modellering av urban luftkvalitet - påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissionerlänk till annan webbplats

Christopher Raymond

Sveriges lantbruksuniversitet

Nytt liv i mellan-rummen - en hållbar samverkansmodell för planering av grönstrukturen för social inkludering, biodiversitet och bättre folkhälsa VIVA-PLANlänk till annan webbplats

Håkan Thörn

Göteborgs universitet

Deltagande i renovering: Mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart miljonprogram?länk till annan webbplats

Urban Markström

Umeå universitet

LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktikerlänk till annan webbplats

Mare Löhmus Sundström

Karolinska Institutet

Hälsosamma omgivningsmiljöerlänk till annan webbplats

Elisabeth Wetterlund

Luleå Tekniska Universitet

SMart Avfallsbehandling i Cirkulär eKonomi, SMACKlänk till annan webbplats

Andreas Lindhe

Chalmers tekniska högskola

Riskbaserad prioritering av vattenskydd i hållbart samhällsbyggande (WaterPlan)länk till annan webbplats

Åsa Knaggård

Lunds universitet

Hållbar ansvarsfördelning vid åtgärder för klimatanpassninglänk till annan webbplats

Therese Asplund

Linköpings universitet

”Världen behöver en ny berättelse” – narrativets roll I förskolors arbete med samhällsomställninglänk till annan webbplats

Mathias Cehlin

Högskolan i Gävle

Stadsventilationlänk till annan webbplats

David Nilsson

Kungliga Tekniska högskolan

Att säkra hållbar och rättvis tillgång till vatten och energi under aktörsdriven disruptiv systemförändringlänk till annan webbplats

Cecilia Stenfors

Karolinska Institutet

Exponering och Tillgång till Naturmiljöer med Medborgare i Fokus: Utvärdering av Effekter på Psykisk & Kognitiv Hälsa i den Svenska Befolkningenlänk till annan webbplats

Sebastian Linke

Göteborgs universitet

Att fiska efter lösningar: samhällsekonomi och hållbar kustutveckling i Sverigelänk till annan webbplats

Marina Toger

Uppsala universitet

På rätt väg? Kan vi använda oss av geolokalisering av mobiltelefondata för att förbättra matchning mellan individers transportbehov och ruttning av kollektivtrafiklänk till annan webbplats

Sahar Dalahmeh

Sveriges lantbruksuniversitet

Deltagardriven planering av små och enskilda avlopp i Sverigelänk till annan webbplats

Stefan Anderberg

Linköpings universitet

Hållbar förvaltning av stadens ledningsbundna infrastrukturlänk till annan webbplats

Benjamin Jarvis

Linköpings universitet

Segregeringseffekter av marknads- och icke-marknadsbaserade mekanismer för bostadsfördelninglänk till annan webbplats

 

Från forskning till praktik – metoder och verktyg

 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 31 miljoner kr (ökat från 20 miljoner)
 • Antal finansierade projekt: 16 projekt

Formas utlyste medel för projekt inriktade på att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Det gick att söka finansiering för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Från forskning till praktik - metoder och verktyg.

Projektledare

Projekttitel

Organisation

Meta Berghauser Pont

Smart Täthet. En webapplikation för att väga mellan täthetens konsekvenser.

Chalmers

Kristina Blennow

Riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av främmande arter

SLU

Elena Dawkins

Accelerera mot Agenda 2030: Planering och genomförande för minskade klimatfotavtryck på lokal nivå

SEI

Flora Hajdu

Mot mer hållbar konsumtion av utsläppsrätter: ett verktyg för bedömning av sociala aspekter kring trädplanteringsprojekt i låginkomstländer

SLU

Elisabeth Högdahl

En modell för att utveckla och bygga plats genom mänskliga minnen

Lunds universitet

Anna Krook-Riekkola

Processguide kring hur forskare och tjänstemän kan samverka kring energisystemsmodeller, i syfte att identifiera robusta och realiserbara åtgärder för att nå klimat- och hållbarhetsmål.

Luleå tekniska universitet

Sebastian Linke

Att fiska efter lösningar: från forskning till praktiska experiment för att sätta mål för en hållbar kustutveckling i Sverige

Göteborgs universitet

Brijesh Mainali

Sektoriell beredskap för genomgripande renovering av villor: från forskning till praktik

Linneuniversitetet

Annika Malm

Tillstånd- och konsekvensbaserad livslängdsbedömning av betongkonstruktioner för dricksvatten

RISE

Kristina Nilsson Lindström

Mot en hållbar styrning av svensk turism: samskapande strategier för ett hållbart samhällsbyggande i den offentliga turismsektorn

 

Göteborgs universitet

Anna Niska

Kommunal implementering av användarstöd för sopsaltning på gång- och cykelvägar

VTI

Åsa Nyblom

Från scenarier till förändring: Verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå

IVL

Lars Ocklund

Stadens samverkansprocess för ljusets roll i hållbar stadsutveckling

Göteborgs stad

Björn Schouenborg

Multifunktionella urbana dagvattenanläggningar

RISE

Jenny Stenberg

Tillsammans bygger vi – en metod för unga självbyggare att skapa hem och mötesplatser

Chalmers

Anneli Ågren

Kartering av vatten med artificiell intelligens, som praktiskt verktyg för en hållbar vattenförvaltning och samhällsplanering

SLUResultat från projekt

Vi samlar in resultat från pågående och avslutade projekt i programmet.

Synteser

Resultat redovisas här under hösten 2019.


Bilden visar andelen beviljade projekt fördelat på perspektiv från den strategiska agendan.

Om Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Uppdrag

Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de nationella miljömålen samt relevanta nationella mål.

 

Formas leder programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagendalänk till annan webbplats.

 

Resultaten från programmet ska komma samhället till nytta och bidra till ny kunskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Programmet ska också främja att befintlig kunskap används. I programmet ingår också en satsning på på forskning för en social bostadspolitik.

Programkommitté

Formas har inrättat en nationell programkommitté med representanter för forskningsfinansiärer inom området hållbart samhällsbyggande: Energimyndigheten, Formas, Forte, Mistra, Myndigheten för samhällets beredskap (MSB), Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, SIDA, Trafikverket, Vetenskapsrådet och Vinnova. Kommittén bistår Formas med genomförande och regelbunden uppdatering av den strategiska forskningsagenda som det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande baseras på. En arbetsgrupp med representanter från samma finansiärer som ingår i programkommittén bistår kommittén. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Ulrika Francke.

Kommittén samverkar med Rådet för hållbara städer och olika kommunnätverk, som fungerar som rådgivande grupper.

Ordförande

 • Ulrika Francke, tidigare bland annat VD för samhällsbyggnadsbolaget Tyréns

Ledamöter

 • Energimyndigheten: vakant
 • Formas: Emma Gretzer, chef Avdelningen för samhällsbyggande
 • Forte: Ethel Forsberg, generaldirektör
 • Mistra: Åke Iverfeldt, verkställande direktör
 • MSB: Per Sundström, chef Enheten för kunskapsutveckling
 • Naturvårdsverket: Christian Haglund, chef för Samhällsplaneringsenheten 
 • Riksantikvarieämbetet: Britt-Inger Andersson, chef för Kulturvårdsavdelningen
 • SIDA: Mikael Atterhög, senior programspecialist, strategisamordnare
 • Trafikverket: Einar Tufvesson, strategisk utveckling
 • Vetenskapsrådet: vakant
 • Vinnova: Maria Johansson, enhetschef, Avdelningen för samhällsutveckling

Kommittésekreterare/kontaktpersoner

Forskningsagendan

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag att ta fram en strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande: Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande.


Den strategiska forskningsagendan för hållbart samhällsbyggande finns att ladda ner i en första version och kommer att revideras och uppdateras vid behov. Agendan baseras på Formas egna analyser och kartläggningar, på resultat från en workshop med samhällsaktörer och myndigheter, samt på dialog med de forskningsfinansiärer som ingår i programmets programkommitté.

Läs en sammanfattning av agendan

Skriv ut
Sidansvarig: Hanna Ridefelt
Uppdaterad:18 oktober 2019