Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskning- och innovationsprojekt som bidrar till lösningar för att främja en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla.

VEM KAN SÖKA?

Forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och andra organisationer. Endast flerpartsansökningar med minst en part från ett universitet, högskola eller forskningsinstitut och minst en part från näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhälle kan få finansiering. Minst en forskare som har avlagt doktorsexamen ska medverka i projektet.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka för 2- eller 3-åriga projekt med ett årligt sökt bidrag på maximalt 2 miljoner kronor. Total budget för utlysningen är 50 miljoner kronor.

Beslutad: 2023-06-16 11:00

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Sök medel för forskning- och innovationsprojekt som bidrar med nytänkande och till nya arbetssätt och lösningar för att uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla, med bostäder som är tillgängliga även för samhällsgrupper med mindre ekonomiska resurser eller särskilda behov. För att åstadkomma detta behövs samarbete mellan olika intressenter inom bostadssektorn.

Utlysningen är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Utlysningen relaterar i första hand till den strategiska agendans mål om en hållbar bostadsförsörjning för alla.

Sverige står inför en rad bostadssociala utmaningar för att uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla, med bostäder som är tillgängliga även för samhällsgrupper med mindre ekonomiska resurser eller särskilda behov. Idag ser vi en utbredd bostadsbrist, ökad segregation och fördjupade klyftor både inom och mellan stad och landsbygd. Höga bostadspriser och hyror samt minskande andel hyresrätter gör det svårt för flera samhällsgrupper att säkra en trygg boendesituation i en god boendemiljö – och att anpassa sitt boende utifrån livssituation.

Utmaningarna ser olika ut beroende på var i Sverige man befinner sig; glesbygdsområden, mindre städer respektive större städer tampas med delvis olika svårigheter.

Vad som ses som utmaningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning varierar också mellan olika politiska perspektiv och som en följd av detta skiljer sig också de föreslagna lösningarna åt.

Formas har avsatt 50 miljoner kronor för utlysningen för åren 2023 till 2025.

Den här utlysningen syftar till att utforska och utveckla lösningar som tydligt bidrar till en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. För att nå dit krävs samarbeten mellan olika intressenter inom bostadssektorn.

Utlysningen välkomnar forsknings- och innovationsprojekt som på ett konkret sätt undersöker och föreslår hur, exempelvis, planering, finansiering, riktlinjer, regelverk, samverkan, byggande, renovering, utformning och användning av bostäder kan främja en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla.

Utlysningen välkomnar projekt som bidrar till att utveckla den svenska bostadsförsörjningen, detta kan göras genom att undersöka goda såväl som dåliga exempel, problematisera processer, eller utveckla och testa nya lösningar. Fokus bör vara på hur bostadsförsörjning kan göras annorlunda än idag för att bidra till en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla.

Vi välkomnar särskilt projekt som bidrar med nytänkande och till nya arbetssätt och lösningar. Med detta avses både projekt som på nya sätt eller i nya kontexter testar befintliga idéer om lösningar och projekt som utvecklar helt nya idéer om lösningar.

Projekten kan spänna från den lokala nivån till den nationella nivån. Det är även möjligt att studera internationella exempel för att dra lärdomar av vikt för den svenska kontexten.

Projekt får gärna ta sig an utmaningar genom att testa och följa upp nya eller alternativa lösningar, exempelvis med inriktning mot:

 • Boende- och upplåtelseformer
 • Fastighetsförvaltning
 • Långsiktiga lösningar på strukturell och/eller social hemlöshet
 • Samhällsgrupper med särskilda behov
 • Barn- och genusperspektiv
 • Yteffektiv och flexibel bostadsutformning
 • Flyttkedjor
 • Policys och regelverk, inklusive investeringsstöd, kommuners markpolitik och kösystem
 • Ekonomiska modeller och värden, inklusive hälsoekonomi
 • Modeller, data och statistik om lokala och nationella bostadsbehov
 • Demokrati, jämställdhet och tillgänglighetsperspektiv
 • Organisations-, besluts- och ansvarsstrukturer

Det kan vidare handla om analyser och lösningar kring hur:

 • aktörer inom bostadssektorn kan samverka för att sänka trösklarna för strukturellt hemlösa så att dessa får tillgång till en trygg och god bostad
 • bygg- och boendegemenskaper kan främjas, initieras och drivas med särskilt fokus på samhällsgrupper med mindre ekonomiska resurser eller särskilda behov
 • hur det befintliga beståndet kan användas för att skapa prisrimliga bostäder med god boendemiljö
 • lösningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning kan bidra till andra hållbarhetsmål, exempelvis klimatpåverkan, energieffektivitet, jämställdhet, folkhälsa och likabehandling.

Utlysningen vänder sig till en bredd av aktörer inom bostadssektorn, exempelvis kommuner, fastighetsägare, bransch- och intresseorganisationer, ideella organisationer och forskare från alla discipliner.

Utlysningen välkomnar projekt som för samman intressenter från olika delar av bostadssektorn. Det kan handla om samverkan över discipliner, sektorer eller typer av organisationer.

Endast flerpartsansökningar med minst en part från ett universitet, högskola eller forskningsinstitut och minst en part från näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhälle kan få finansiering.

Minst en deltagande forskare från universitet, högskola, forskningsinstitut eller annan forskningsutövare ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Observera att detta ansökningsförfarande och formuläret skiljer sig åt från Formas ordinarie utlysningar för forskningsprojekt. Se mer under rubriken ”Så här ansöker du”.

Utskriftsvänlig version av utlysningstexten Länk till annan webbplats.

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

Huvudsökande organisation, koordinerande part, måste kunna ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut till ett beviljat projekt. Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad kallas för medelsförvaltare.

Formas skiljer på medelsförvaltare som kan söka alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt. Huvudsökandens organisation måste ha ett organisationskonto och vara godkänd som medelsförvaltare under någon av dessa två former.

Universitet, högskolor, myndigheter med forskningsuppdrag och de flesta forskningsinstitut är godkända som medelsförvaltare i alla utlysningar hos Formas. De flesta andra organisationer behöver vara godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt. Se vidare under rubriken ”Så här ansöker du”.

Vem kan bli medelsförvaltare?

Alla projekt som söker medel hos Formas ska ha en ansvarig projektledare och genomföras av de personer som är angivna i ansökan. Projektledaren ska vara knuten till huvudsökande (koordinerande) part, men behöver inte vara anställd utan kan vara anlitad som konsult i projektet.

Endast flerpartsansökningar med minst en part från ett universitet, högskola eller forskningsinstitut och minst en part från näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhälle kan få finansiering.

En projektpart definieras som en organisation som deltar aktivt i projektet och som är tillagd som projektpart i Prisma med ifyllda kostnader i budgetfältet (se ”Så här fyller huvudsökande i budget och övrig information samt kontrollerar ifylld budget”). Detta gäller oavsett om organisationen söker bidrag från Formas eller deltar in-kind. En konsult eller underleverantör är inte en projektpart.

Organisationer utan svenskt organisationsnummer kan inte medverka som projektpart i denna utlysning. Däremot kan de medverka som konsulter eller arvoderas enligt projektpartens riktlinjer och gällande lagstiftning.

Maximalt fem projektparter får ingå i projektet, detta inkluderar den huvudsökande organisationen.

Minst en deltagande forskare från universitet, högskola, forskningsinstitut eller annan forskningsutövare ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka medel från Formas omfattas av Regler för statligt stöd. Se vidare under ”Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer”.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel personalkostnader och eller andra kostnader som är direkt hänförliga till projektet. I direkta kostnader ingår även kostnader för eventuella konsulter eller underleverantörer. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Bidrag kan sökas för 2- eller 3-åriga projekt (24 eller 36 månader) med ett maximalt sökt bidrag på 2 miljoner kronor per projektår, i genomsnitt.

Ett projekt på 24 månader kan med andra ord maximalt söka 4 miljoner kronor, och ett projekt på 36 månader kan söka maximalt 6 miljoner kronor. Det går bra att söka mer än 2 miljoner kronor ett år, förutsatt att det totala sökta bidraget inte är högre än 2 miljoner kronor per år.

Den totala budgeten kan överskrida 2 miljoner kronor per år, i genomsnitt, förutsatt att projektet erhåller medel från andra håll, exempelvis via inkind eller egen finansiering.

Exempel på hur budget för ett projekt på 24 månader kan fördelas:


År 1

År 2

Totalt

Exempel 1

2 000 000

2 000 000

4 000 000

Exempel 2

2 600 000

1 400 000

4 000 000

Exempel på hur budget för ett projekt på 36 månader kan fördelas:


År 1

År 2

År 3

Totalt

Exempel 1

2 000 000

2 000 000

2 000 000

6 000 000

Exempel 2

1 600 000

2 300 000

2 100 000

6 000 000

Exempel på hur budget för ett projekt med in-kind kan fördelas:


År 1

År 2

År 3

Totalt

Sökt bidrag

1 600 000

2 300 000

2 100 000

6 000 000

Inkind

50 000

300 000

250 000

600 000

Total budget

1 650 000

2 600 000

2 350 000

6 600 000

Projektstart är fast: 1 september 2023.

Ansökningar med ett sökt belopp eller omfattning i tid som inte ligger inom ovan angivna intervall kommer att avslås.

I denna utlysning krävs inte en specifik medfinansieringsgrad för projektet som helhet.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning, utveckling och innovation.

Vilken stödnivå Formas kan ge beror på organisationens storlek och vilken typ av aktiviteter som ska bedrivas i projektet. Organisationens storlek bedöms med hjälp av EU:s definition av små- och medelstora företag. Aktiviteter kommer primärt att bedömas utifrån artikel 25 industriell forskning i den allmänna gruppundantagsförordningen EU 651/2014. Stödnivån beror av stödgrunden och storleken på företaget läs mer i Stödnivåer och definitioner för bidrag enligt Formas stödordning , 216.6 kB..

Mer information om statligt stöd: Regler för statligt stöd.

Försumbart stöd

Formas kan i utlysningen också tillämpa Kommissionens förordning (EU) No 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd. Det maximala stöd som Formas kan betala ut är 200 000 euro under tre beskattningsår. Läs mer om stödnivåer i Stödnivåer och definitioner för bidrag enligt Formas stödordning , 216.6 kB..

Formas kan, om så blir relevant, begära in Formas intyg om försumbart stöd , 39.9 kB.. Detta sker i så fall efter att ansökan har skickats in.

Separerad redovisning och underordnad verksamhet

Sökande som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet, till exempel kommunala bolag eller branschorganisationer, ska vid ansökningstillfället inkomma med Intyg om separerad redovisning och underordnad verksamhet , 778.4 kB..

Enskild firma

Verksamhetstypen enskild firma inte kan beviljas medel i utlysningen eller delta som part i projekt som söker i Formas utlysningar. Ansökan som involverar enskild firma som part kommer att avslås.

Internationella organisationer

Företag eller annan ekonomisk verksamhet som saknar svenskt organisationsnummer kan inte beviljas finansiering i den här utlysningen, utan får i förekommande fall delta in-kind.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning, utveckling och innovation.

Ekonomisk verksamhet brukar inom EU-rätten definieras som försäljning av varor eller tjänster till ett givet pris, på någon form av marknad.

Sökande som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet, exempelvis kommunala bolag eller branschorganisationer, ska vid ansökningstillfället inkomma med intyg (Intyg om separerad redovisning och underordnad verksamhet). Intyget ska styrka att

 • Berörd organisation särskiljer kostnader, finansiering och intäkter från de båda typerna av verksamhet. Syftet är att säkerställa att korssubventionering av den ekonomiska verksamheten kan undvikas.

och/eller

 • Berörd organisation är att betrakta som nästan enbart icke-ekonomisk och att den ekonomiska delen är rent underordnad. Av bestämmelserna framgår att en rent underordnad ekonomisk verksamhet inte får överstiga 20% av organisationens totala årskapacitet.

För att berörda organisationer ska kunna motta medel i utlysningen måste intyg, som styrker minst ett av ovanstående kriterier, undertecknas av för organisationen behörig företrädare. Närmare information och definitioner framgår av Rambestämmelser för forskning, utveckling och innovation 2014/C 198/01, (Rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (europa.eu)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.) se särskilt 2. och 2.1).

Du bör skriva din ansökan på svenska. Den beredningsgrupp som ska bedöma ansökan kommer från nordiska länder.

Om du skriver din ansökan på engelska översätts enbart projektbeskrivningen till svenska av en professionell översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Budgetspecifikation och CV översätts inte. Skriv därför dessa på svenska, även om du skriver övrigt på engelska och gör ansökan i den engelska versionen av ansökningssystemet.

Den populärvetenskapliga beskrivningen ska alltid skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel att i möjligaste mån utforma projektet så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Vi uppmanar dig även att beakta att projektgruppen får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter.

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan.

Organisationsansökan

I denna utlysning är det organisationer som söker om medel. Organisationsutlysningar är endast synliga när man loggar in på organisationskontot, vilket enbart person med organisationskontoansvar kan göra. Läs mer om att söka bidrag som organisation Länk till annan webbplats..

Den huvudsökande organisationen behöver vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto. Se vidare under ”Organisationskonto”.

Om den som lägger in informationen som behövs för ansökan inte har organisationsbehörighet behöver personen ha ett personkonto i Prisma och bjudas in till ansökan av organisationskontoansvarig. Se vidare under ”Personkonto”.

Vem kan registrera (skicka in) en ansökan?

Observera att det endast är den med organisationsbehörighet eller organisationskontoansvar som kan registrera (skicka in) en ansökan. Säkerställ därför att den person som har behörighet att registrera ansökan är tillgänglig när ansökan ska skickas in och att detta görs i god tid innan utlysningen stänger.

Testa att registrera (skicka in) ansökan innan utlysningen stänger

Planera och fyll i er ansökan i god tid innan utlysningen stänger. Om obligatoriska fält saknar information när ansökan skickas in kommer det inte gå att registrera ansökan. Det är möjligt att registrera en ansökan, och sedan ta tillbaka den och registrera den igen obegränsat antal gånger innan utlysningen stänger. När utlysningen har stängt går det inte att skicka in, eller lägga till information i en ansökan. Inga kompletteringar eller efterregistreringar är tillåtna, om inte särskilt efterfrågade av Formas.

Organisationskonto

Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad kallas i Formas ansökningssystem för medelsförvaltare. Organisationen behöver vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto.

Formas skiljer på medelsförvaltare som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt.

Sökande från medelsförvaltare godkända för alla Formas utlysningar

Universitet, högskolor, de flesta forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag är godkända som medelsförvaltare för alla Formas utlysningar och har redan organisationskonto.

Sökande från medelsförvaltare som behöver bli enskilt godkända

De flesta andra offentliga och privata organisationer behöver bli enskilt godkända som medelsförvaltare i denna utlysning. Dessa organisationer behöver ha ett organisationskonto hos Formas. Om organisationen redan har ett konto i Prisma, kontakta ansvarig forskningshandläggare Maria Rogell för att organisationen ska bli tillagd i listan med möjliga medelsförvaltare i utlysningen. Detta gäller även om organisationen har sökt i andra utlysningar hos Formas.

Saknar din organisation ett konto i Prisma sedan tidigare, ska en lämplig företrädare (organisationskontoansvarig) ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats. Ansök om detta i god tid innan utlysningen stänger. Vi rekommenderar att du gör detta senast den 1 februari 2023. Ange i motiveringen för ansökan att ni vill söka i Formas utlysning Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla, vilken typ av organisation det gäller samt organisationsnummer.

Ansök om organisationskonto i Prisma. Länk till annan webbplats.

Om du inte vet om din organisation har ett konto, kontakta forskningshandläggare Maria Rogell via e-post: maria.rogell@formas.se

Hemvist

För att kunna registrera en ansökan måste en hemvist inom organisationen anges, en hemvist kan exempelvis vara en institution eller en avdelning. Den som är organisationskontoansvarig ska bygga upp en struktur med enheter och underenheter (hemvister) i två nivåer. Om organisationen saknar avdelningar ange en underenhet som heter samma som organisationen. Information om hur du gör detta finns i Prismas användarstöd Länk till annan webbplats..

Personkonto

Om du inte har organisationsbehörighet behöver du bjudas in till ansökan av organisationskontoansvariga för att kunna fylla i information i ansökan. För detta behöver du ett personkonto i Prisma.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Sökt antal månader som ansökan avser (24 eller 36).
 • Startmånad: september 2023. Startdatum är förvalt i Prisma och går inte att ändra.
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Projektbeskrivning

Utgå från utlysningens syfte och inriktning när ni fyller i projektbeskrivningen. Projektbeskrivningen ska tydligt beskriva projektet utifrån de bedömningskriterier som anges under avsnittet ”Hur går bedömningsprocessen till?”. Adressera alla kriterier i er ansökan. Underlag för bedömning av kriteriet om etik lämnas under en särskild rubrik (se ”Etik”).

Projektbeskrivningen bör inkludera nedanstående information:

Relevans & samhällsnytta (max 8000 tecken inklusive mellanslag)

Bakgrund

 • Beskriv projektets bakgrund och kontext så att även den som inte känner till området sedan tidigare förstår projektet och dess relevans.
 • Redogör för och karaktärisera den utmaning projektet tar sig an, tidigare provade lösningar och vilka lärdomar som dragits från dessa.

Syfte och mål

 • Beskriv projektets syfte och mål och hur dessa kan bidra till att nå utlysningens syfte och inriktning.

Samhällsnytta

 • Beskriv vilken samhällsnytta projektet kan bidra med, på kortare och längre sikt, samt vilka samhällsgrupper denna nytta kommer till godo.
 • Beskriv projektets potential att bidra med nya arbetssätt eller lösningar och på vilket sätt dessa är nytänkande.
 • Beskriv hur och var en spridning och/eller skalning av projektets resultat bör ske för att samhällsnyttan ska realiseras samt hur projektet kommer att främja detta.

Deltagare och aktörer (max 5000 tecken inklusive mellanslag)

 • Beskriv och motivera val av projektparter, och projektdeltagarnas kompetens, roller och delaktighet i projektet.
 • Beskriv hur projektparternas och andra behovsägares intressen tillvaratas i projektet.
 • Beskriv projektgruppens sammansättning och fördelningen av inflytande mellan olika projektdeltagare, och reflektera över hur denna bidrar till en jämställd, jämlik och inkluderande samhällsutveckling.

Genomförande (max 12 000 tecken inklusive mellanslag)

 • Beskriv och motivera hur projektet ska genomföras med, exempelvis, arbetspaket, aktiviteter, metoder, arbetsplan och tidsplan.
 • Beskriv tydligt vilka projektparter och projektdeltagare som är aktiva i vilka delar av projektet.
 • Beskriv hur jämställdhet, jämlikhet och mångfald har integrerats i projektets genomförande, inklusive plan för nyttiggörande.

Referenser (max 5000 tecken inklusive mellanslag)

Lista de referenser som använts för att styrka projektbeskrivningen. Det kan vara forskning, rapporter, utredningar, tidigare arbeten relevanta för projektet, etcetera. Du väljer själv i vilket format du skriver referenserna.

Budget och övrig information

Projektets budget, finansiering och övrig information om samtliga organisationer som deltar i ansökan som parter redogör du för i Prisma. Observera att budgetspecifikation bör skrivas på svenska, en engelsk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av beredningsgruppen som den är.

I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Följande uppgifter ska anges för varje part i projektet:

Information om huvudsökande organisation och varje projektpart

Detta är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i per part för samtliga parter i projektet. Uppgifterna samlas in och fylls i av huvudsökande. Huvudsökande organisation ska vara samma som anges som medelsförvaltare. Se ”Så här fyller huvudsökande i budget och övrig information samt kontrollerar ifylld budget” för utförliga instruktioner.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, företagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras

Kostnader

 • Personalkostnader: Stödberättigande personalkostnader hos företag och annan ekonomisk verksamhet får beräknas till högst 800 kronor per timme. Universitet, högskola eller forskningsinstitut omfattas inte av denna begränsning. Det belopp som anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan få beviljat får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som har fullständig lönefinansiering under hela projekttiden inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för egen lön.
 • Utrustning, byggnader och mark: Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt maximalt 500 000 kronor.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera: För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader: Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång.
 • Indirekta kostnader: Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Finansiering

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges för varje part i projektet:

 • Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Det sökta beloppet per år kan inte överstiga kostnaderna för respektive år. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 • Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade projekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär
 • Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med finansiering till projektet.
 • Egen finansiering: Om projektparten går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering.

Motivering av personalkostnader i budget (max 500 tecken inklusive mellanslag)

Här specificerar ni den genomsnittliga personalkostnaden per timme för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön.

Budgetspecifikation (max 9000 tecken inklusive mellanslag)

Här förklarar motiverar huvudsökande budgeten i ord. Här anges de overheadkostnader som tillämpas i ansökan. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.

Här anger du också eventuella konsultkostnader och omfattningen på konsultens medverkan. Ange även vilken eller vilka projektparter som står för konsultkostnaderna. Sökande uppmanas att vara tydlig med att beskriva samtliga kostnader i relation till de aktuella aktiviteterna inom projektet.

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som hanterar känsliga personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller hanterar känsliga personuppgifter måste du få etiskt godkännande från Etikprövningsnämnden. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett etiskt godkännande. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst.

Du ska ange i din ansökan om du har ett etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna forskningsaktiviteterna påbörjas.

Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde
  Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod)
  Välj minst ett forskningsämne och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord
  Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Obligatoriska bilagor

Medverkande

Redovisa samtliga projektdeltagare i en tabell med namn, organisation samt roll i projektet. Spara dokumentet som en PDF-fil och ladda upp under obligatoriska bilagor i Prisma. Det går endast att ladda upp PDF-format i Prisma

CV

CV för samtliga projektdeltagare läggs till ansökan som en samlad PDF om max 4 MB. Rekommenderad längd per CV är max 2 A4-sidor. Eventuell publikationslista integreras i CV och får innehålla max 10 publikationer.

Frivilliga bilagor

Illustrationer, figurer, kartor

Det finns möjlighet men är inget krav att ladda upp till exempel kartor, figurer, tabeller och illustrationer som är relevanta för ansökan. Ladda upp dessa som en samlad PDF i Prisma (max 4 MB).

Intyg om separerad redovisning och underordnad verksamhet

Intyget undertecknas av behörig företrädare för organisationen och laddas därefter upp som pdf i Prisma. Formas godtar e-signatur.

Stödbrev

Stödbrev, så kallat ”letter of intent”, från deltagande parter eller andra intressenter kan bifogas ansökan. Ladda upp dessa som en samlad PDF i Prisma (max 4 MB).

Koordinerande projektpart

Fyll i information om koordinerande projektpart

 1. Ange företag/organisation och organisationens tillhörande uppgifter
 2. Ange arbetsplats, plats där huvuddelen av projektet kommer att genomföras, och arbetsplatsens tillhörande uppgifter
Förstora bilden

Fyll i kostnader för koordinerande projektpart

 1. Klicka på Redigera
 2. Kolumnerna avseende år kommer av den projekttid som angetts i Grundinformation.
 3. Fyll i kostnader för varje kostnadsslag och år.
 4. Spara och stäng fönstret.
 5. Totala kostnader räknas ut automatiskt summeringsfälten.
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Fyll i finansiering för koordinerande projektpart

 1. Klicka på Redigera
 2. Fyll i sökt bidrag från Formas, per år
 3. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan offentlig finansiär
 4. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan privat finansiär
 5. Egen finansiering räknas ut automatiskt baserat på vad som angivits i kostnads- och finansieringsavsnitten.
 6. Spara och stäng fönstret.
 7. Total finansiering räknas ut automatiskt i summeringsfälten.
 8. Ange finansiärens namn om annat stöd erhålls.
 9. Stödnivån räknas ut automatiskt i procent.
 10. Medfinansieringsgrad räknas ut automatiskt i procent.
 11. I motiveringsfältet anger du hur den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader har framräknats.
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Projektpart

Klicka på Lägg till projektpart för den eller de projektparter som ska delta i projektet, utöver koordinerande projektpart, dvs. medelsförvaltaren.

Förstora bilden

Fyll i, för varje projektpart, avsnitten för information, budget och finansiering på samma sätt som beskrivs för koordinerande projektpart. Se avsnitt Koordinerande projektpart ovan. Uppgifter för projektpart fylls i oavsett om man söker bidrag, dvs. finansiering, från Formas eller ej. Om projektparter inte söker medel från Formas utan deltar in-kind, ska budgeterade kostnader anges för dessa projektparter men ange ”0” kr i fältet ”Sökt bidrag från Formas” under finansiering. Notera att en underleverantör till sökande inte utgör projektpart i ansökan.

Projektets kostnader och finansiering

Längst ner beräknas projektets totala kostnader respektive projektets totala finansiering automatiskt baserat på summor som aggregeras från budgettabeller för koordinerande projekt part och andra projektparter.

Förstora bilden

Kontrollera hur du fyllt i budgettabeller i god tid innan du registrerar din ansökan. Ansökningar med felaktigt ifyllda budgetar kan avslås. Kontrollera alla budgettabeller per projektpart inklusive koordinerande projektpart samt tabeller för Projektets kostnader respektive Projektets finansiering som aggregerar summor från tabeller per projektpart enligt nedan:

 • Du har lagt in alla projektparter som deltar i projektet.
 • Du angett sökta medel från Formas för de projektparter som avser att ta emot bidrag från Formas.
 • Du angett övrig annat stöd för de projektparter som i förekommande fall har det.
 • Du har den egenfinansiering som krävs enligt regler för statligt stöd till företag och andra organisationer, där det är relevant.

Efter att du har lämnat in din ansökan

Du kan göra ändringar i din registrerade ansökan, avregistrera den och registrera på nytt, fram till utlysningen stänger kl. 14.00 den 7 februari 2023. Efter det kommer status hos din ansökan att ändras från ”registrerad” till ”slutregistrerad”. Inga ändringar får göras i den slutregistrerade ansökan. Du får heller inte göra några kompletteringar via, exempelvis mejl eller per telefon, utan ansökan kommer att bedömas i befintligt skick.

Din slutregistrerade ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts. Medelsförvaltaren har sedan sju veckodagar på sig att signera ansökan digitalt i Prisma.

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens syfte och inriktning.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare, deltagande parter och organisationer under ”Krav på dig och din organisation” är uppfyllda.
 • Att de krav som ställs på sökt belopp och projekttid under ”Bidragets storlek och projekttid” är uppfyllda.

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Beredningsgruppen består av aktiva forskare och användare av forskningsresultat. Varje ansökan läses av fyra bedömare.

I denna utlysning kommer Formas att tillämpa ett portföljperspektiv för att möjliggöra finansiering av projekt som adresserar en bredd av utmaningar och perspektiv inom ramen för utlysningen. Portföljperspektivet tillämpas av beredningsgruppen först efter att varje ansökan bedömts på sina egna meriter.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Relevans

 • Projektet kan väsentligt bidra till utlysningens syfte och inriktning.
 • Utformningen av projektet och dess förväntade resultat har tagit relevant hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar.

Samhällsnytta

 • Hur projektets resultat ska nyttiggöras är väl beskrivet och ändamålsenligt.
 • Projektet är nyskapande och har betydande potential att bidra med nya arbetssätt och lösningar.
 • Projektet har betydande potential för skalbarhet och/eller spridning.
 • Projektet har betydande potential att bidra till en jämställd och jämlik bostadsförsörjning.

Deltagare och aktörer

 • Projektets organisation och samlade kompetens är väl beskriven och ändamålsenlig för genomförandet av projektet, inklusive nyttiggörandet av projektets resultat.
 • Projektet sker i samverkan med för projektet relevanta behovsägare och intressenter och tar tillvara dessas intressen.

Genomförande

 • Planerade aktiviteter och metoder är ändamålsenliga för att uppnå förväntat resultat.
 • Tidsplan och budget är realistisk och ändamålsenlig i förhållande till projektets syfte och mål.
 • Jämställdhet-, jämlikhet- och likabehandlingsaspekter är väl integrerade i projektets genomförande, inklusive nyttiggörande.
 • Etiska överväganden är väl beskrivna och planen för hur dessa hanteras är ändamålsenlig.

Beslut om vilka projekt som beviljas medel fattas 13 juni 2023. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får en e-post när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Slutrapportering med avseende på ekonomi och projektresultat sker tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Läs mer om ekonomisk återrapportering i Prisma. , 187 kB.

I denna utlysning ska de beviljade projekten i samband med slutrapportering av projekt och ekonomi inkomma med en policy brief som sammanfattar projektets slutsatser och ger rekommendationer för hur den svenska bostadsförsörjningen bör utvecklas för att bli mer socialt hållbar, för alla.

Formas kan komma att ställa ytterligare krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering.

Finansierade projekt förväntas även att delta i seminarier och dialog med andra projekt finansierade genom denna utlysning, samt i konferenser och nätverk inom ramarna för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Formas kan också komma att ställa ytterligare krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång.

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS Länk till annan webbplats., en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Revisionshistorik

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna här.

2023-01-31

Ett stycke har lagts till som förtydligar regler för organisationer som delvis bedriver ekonomisk verksamhet samt när bilagan ”Intyg om separerad redovisning och underordnad verksamhet” ska användas. Bilagan finns i Prisma, under Frivilliga bilagor.

2022-12-08

Texten om organisationsansökan har uppdaterats med tydligare instruktioner och hänvisning till Prisma användarstöd.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Jon Loit

Tjänstledig

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:16 juni 2023