Forskning för en social bostadspolitik

 

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som ökar kunskapen om utmaningar kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling samt bidrar med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik. Projekten ska även på ett tydligt sätt adressera genus eller andra kritiska perspektiv.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska vara verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag och ha avlagt doktorsexamen. Samverkan med aktörer såsom medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera bör ingå i projektet.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt kan omfatta upp till 2 miljoner kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för högst tre år (totalt 36 månader) mellan åren 2018-2020. Utlysningens totala budget är 80 miljoner kronor.

Beslutad: 2018-06-13 14:00

Inom ramen för det tioåriga nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyser Formas 80 miljoner kronor under åren 2018 - 2020 till forskning för social bostadspolitik.

Beslutslista 18-06-13 , 12.9 kB.

Formas fick genom den forskningspolitiska propositionen 2016, Kunskap i samverkan, i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på forskning för en social bostadspolitik. I propositionen framgår det att satsningen i sin helhet ska utgå från samhällsutmaningarna, Agenda 2030, miljökvalitetsmålen samt regeringens mål för bostäder, byggande, planering, arkitektur, formgivning och design, kulturmiljö, samhällssäkerhet och jämställdhet. Satsningen görs inom ramen av det 10-åriga nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om utmaningar kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling. Projekten förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik. De ska även på ett tydligt sätt adressera genus eller andra kritiska perspektiv. Forskningen bör involvera aktörer såsom medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera för att bidra till nytänkande och genomslag inom området. Bedömningskriterierna är speciellt utformade för denna utlysning. Observera att de därmed avviker från de som finns på Formas hemsida.

Utlysningen välkomnar projekt som undersöker utmaningar och möjligheter kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling. Den forskning som finansieras förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik.

Denna utlysning sätter människan och människans möjligheter till en god boendemiljö i centrum. Begreppet bostadspolitik ska förstås brett och kan omfatta flera olika nivåer och perspektiv. Bostadspolitik kan till exempel handla om den styrning och politik som utövas av beslutsfattare eller perspektiv som tillhör mottagare av politiska åtgärder, exempelvis civilsamhälle, kommuner, organisationer, företag, bygg- och planeringsprocesser eller bostadsmarknader. Bostadspolitik kan även förstås som olika sociala gruppers inflytande och möjligheter till att påverka bostadspolitik, den egna boendesituationen och bostadsområdets utveckling.

Utlysningens inriktning på de sociala aspekterna och konsekvenserna av svensk bostadspolitik innebär att det blir särskilt relevant att införliva genus och andra kritiska perspektiv i forskningen. Den sökande ska på ett tydligt sätt redogöra för betydelsen av genus eller andra kritiska perspektiv (baserade på makt- och normordningar avseende t ex etnicitet, ålder, sexualitet, klass osv.) i projektets frågeställning, genomförande och relevans för samhället. Se följande länk för begreppsbeskrivning Länk till annan webbplats.. I de fall där genus eller andra kritiska perspektiv inte anses relevant ska detta motiveras.

Utlysningen välkomnar forskning inom alla discipliner såväl som interdisciplinära ansatser. Bostadspolitiska utmaningar existerar i hela landet och projekt kan handla om landsbygder, orter av alla storlekar och relationen däremellan. Det är möjligt att även studera internationella kontexter så länge dessa används i ett jämförande perspektiv och att projektets resultat inriktas på ny kunskap som stödjer en socialt hållbar bostadspolitik i Sverige.

Forskningen bör involvera aktörer såsom medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera för att främja nytänkande, samhällsnytta och forskningens genomslag. Aktörer som har anmält intresse till Formas av att delta i projekt kan hittas här, men sökanden är givetvis fri att hitta andra aktörer på egen hand. I begränsad utsträckning kan forskningsprojekt frångå att involvera andra aktörer, om forskningens inriktning innebär att sådan samverkan bedöms vara olämplig eller mycket svårt att genomföra.

För att forskningens resultat ska få så stort genomslag i samhället som möjligt och kunna komma till användning ska ansökan inkludera en planering för riktade kommunikationsinsatser och interaktion med intressenter. Med genomslag menas tillämpning av forskningsresultat utanför den akademiska världen. Det kan innebära att resultaten påverkar, förändrar eller har betydelse för samhällets olika nivåer och delar, såsom exempelvis inom kultur eller ekonomi, för allmänheten, inom offentlig sektor, för policy, miljö, hälsa eller livskvalitet.

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta i samband med ansökan. Exempelvis vad ansökan ska innehålla, hur ansökan ska skickas in genom ansökningssystemet Prisma, information om medelsförvaltare, kriterier för bedömning och hur bedömningsprocessen går till.

Utlysningstext , 44.8 kB.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 november 2020