Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Kunskapsöversikter om socialt hållbar bostadsförsörjning som kan bidra till att utveckla Sveriges sociala bostadspolitik.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska vara disputerad forskare vid högskola, universitet eller forskningsinstitut.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Upp till 1 miljon kr för ett projekt på mellan 6 månader till ett år.

Beslutad: 2022-06-16 12:00

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Totalt fördelades 9 747 808 kronor till 10 projekt. 25 ansökningar granskades och 40 procent av dem beviljades.

Beviljandegrad

Beviljandegrad

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

16

8

50%

Män

9

2

22%

Totalt

25

10

40%

*Antal ansökningar, efter tidiga avslag, som genomgick granskning

Medelsförvaltare med beviljade projekt

Medelsförvaltare

Antal beviljade projekt

Total beviljad summa

Göteborgs universitet

2

1 997 715

Malmö universitet

2

1 992 178

Uppsala universitet

2

1 942 375

Högskolan Dalarna

1

999 991

Linköpings universitet

1

962 805

Mittuniversitetet

1

999 363

Stockholms universitet

1

853 381

Totalsumma

10

9 747 808

Frågor om bostadsförsörjning har varit i fokus under lång tid i Sverige, men aktualiserades ytterligare under åren 2020–2021 i och med covid-19-pandemin och de politiska diskussionerna om marknadshyror i nyproduktion. För att kunna uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning så står Sverige inför en rad utmaningar, och dessa utmaningar ser också olika ut i olika delar av landet.

Vi behöver mer kunskap om hur vi kan uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla, med bostäder som är tillgängliga för sociala grupper med mindre resurser. Även om det finns goda exempel på tidigare forskning om utmaningar och lösningar för svensk bostadsförsörjning så finns det ett behov av att skapa en sammanhållen bild över olika discipliner av kunskapsläget. Av den anledningen öppnar Formas nu en utlysning av kunskapsöversikter för disputerade forskare vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut som belyser socialt hållbar bostadsförsörjning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Sverige har genom Agenda 2030 mål 11 åtagit sig att svenska städer och samhällen ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara, samt att vi senast 2030 ska säkerställa tillgång till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla (delmål 11.1 Länk till annan webbplats.).

Sverige står inför en rad utmaningar för att uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning. Som exempel på utmaningar kan nämnas ökande bostadspriser och hyror, minskande antal hyresrätter, ökande inkomstklyftor, svårigheter för vissa sociala grupper att komma in på bostadsmarknaden, trångboddhet och boendesegregation. Utmaningarna ser olika ut beroende på var i Sverige man befinner sig; glesbygdsområden, periurbana områden och storstäder tampas med delvis olika svårigheter. Vad som ses som problem för en socialt hållbar bostadsförsörjning varierar också mellan olika politiska perspektiv och som en följd av detta skiljer sig också de föreslagna lösningarna på problemen åt.

Temat för utlysningen anknyter även till aktuella initiativ inom gestaltningsfrågor och fysisk utformning såväl nationellt som internationellt. Inom EU har det nya europeiska Bauhaus-initiativet Länk till annan webbplats. inletts med syfte att förbättra hur vi lever tillsammans i den byggda miljön genom att främja innovativa lösningar som berör de tre kompletterande dimensionerna hållbarhet, estetik och inkludering. Målet är att skapa en rörelse kring design, gestaltning och samhällsbyggande med ledorden hållbarhet, estetik och inkludering. Nationellt presenterades ”Politik för gestaltad livsmiljö” Länk till annan webbplats. i februari 2018 med syftet att ta ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgöra en samlad nationell arkitekturpolicy. Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska, enligt politiken, ses som ett sammanhållet område där alla dessa perspektiv samspelar och berikar varandra. Gestaltad livsmiljö ligger således mycket nära intentionerna för ett nytt europeiskt Bauhaus och målsättningen med kunskapsöversikterna är att de ska kunna bidra till dessa initiativ samt till utvecklingen av Sveriges sociala bostadspolitik.

Sverige har en gedigen bostadsforskningstradition och det finns gott om kunskap från tidigare forskningsprojekt och rapporter inom olika discipliner. För att vi ska kunna skapa en sammanhållen bild av kunskapsläget, identifiera forskningsbehov och kunskapsluckor samt finna lösningar på utmaningarna vi står inför, välkomnar den här utlysningen ansökningar för att göra kunskapsöversikter som belyser socialt hållbar bostadsförsörjning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Det finns ett behov av mer kunskap om hur vi kan uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla, med bostäder som är tillgängliga för sociala grupper med mindre resurser. Den här utlysningen finansierar kunskapsöversikter av redan genomförd nationell och internationell forskning om socialt hållbar bostadsförsörjning, som kan bidra till en ökad kunskap om lösningar på utmaningarna på området och på så sätt en utveckling av Sveriges sociala bostadspolitik. Kunskapsöversikterna kan även inkludera exempel av genomförda satsningar på socialt hållbar bostadsförsörjning i praktiken (såsom till exempel i en kommun eller byggbranschen).

Kunskapsöversikterna ska belysa det aktuella kunskapsläget på området genom systematiska genomgångar av vetenskaplig litteratur, rapporter, studier med mera. Med fördel används internationella kontexter och exempel för att dra lärdomar i ett jämförande perspektiv och så att projektets resultat kan användas för att utveckla den svenska bostadspolitiken.

Efter färdigställandet ska kunskapsöversikterna göras tillgängliga för att kunna främja kunskapsutvecklingen hos aktuella målgrupper, såsom politiker, byggbranschaktörer, kommuner och regioner, intresseorganisationer med flera. Projekten ska utmynna i en policy brief samt en kortfattad rapport på svenska om de viktigaste resultaten som kan kommuniceras till relevanta målgrupper. Att sprida den kunskap som genereras i arbetet med kunskapsöversikten är en viktig del av projektet.

Målet är att finansiera upp till 10 kunskapsöversikter med en maximal budget om 1 miljon kronor per sammanställning. Projekten kan vara mellan 6 månader upp till ett år långa.

Utlysningen genomförs inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande Länk till annan webbplats.. Utlysningen relaterar i första hand till programmets mål om en hållbar bostadsförsörjning för alla.

Disputerade forskare inom samtliga discipliner vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut är välkomna att söka. Formas uppmuntrar sökande från de ekonomiska, tekniska och juridiska vetenskaperna, så väl som sökande från humaniora, arkitektur och samhällsvetenskap.

Formas arbetar för en jämlik, jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Sökande bör utforma projektet så att resultaten kan bidra till att utveckla den sociala bostadspolitiken i Sverige till att bli hållbar för alla.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Bidrag från denna utlysning får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag eller annan organisation med forskning som huvudverksamhet.

Vem kan bli medelsförvaltare? Länk till annan webbplats.

För att kunna ansöka om bidrag i denna utlysning ska:

 • Huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning).
 • Medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning). Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Huvudsökande ska vara projektledare på ansökan.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Sökt bidrag för ett projekt kan uppgå till maximalt 1 miljon kronor. Projekten ska påbörjas 1 augusti 2022 och medel kan sökas för minst 6 månader men maximalt 12 månader. Medlen får disponeras i tre månader efter att projekttiden tar slut. Ansökningar med ett sökt belopp eller projekttid som inte ligger inom ovan angivna intervall kommer att avslås i ett tidigt skede och inte gå vidare till granskning. Ansökans budget ska visa hur medel planeras att användas i projektet.

Formas kan av administrativa skäl lägga en utbetalningsplan som skiljer sig från ansökans fördelning av budgeten över tid.

Du bör skriva din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Om du skriver din ansökan på svenska översätts enbart den del som beskriver forskningsprogrammet till engelska av en professionell översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Din budgetspecifikation och ditt CV översätts inte. Skriv därför dessa på engelska, även om du skriver övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats..

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. För det behöver du ett personligt konto.

Ansök om personkonto i Prisma. Länk till annan webbplats.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Antal månader som ansökan avser.
 • Startmånad: Förvalt 1 augusti 2022 i Prisma
 • Projekttitel på svenska och engelska (max 200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (max 3000 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (max 1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Projektbeskrivning

 • Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning till varför en översikt över valt forskningsområde behövs (max 7 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Projektbeskrivning som innefattar upplägg, metod, genomförande och redogörelse för spridning av resultaten av kunskapssammanställningen. Metoden ska vara systematisk. Beskriv och motivera även här hur projektet planeras med de resurser och kompetenser som krävs för att genomföra förslaget till projekt. Inkludera en tidsplan (max 9 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Beskrivning av projektets möjliga samhällsrelevans och vilka de relevanta intressenterna/användarna av kunskapssammanställningen är samt hur forskningen och dess resultat planeras kommuniceras med dessa intressenter (max 6 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (max 4 000 tecken inklusive mellanslag).

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma. Observera att budget och budgetspecifikation ska skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Budgeten beskrivs i form av:

 • Löner, inklusive sociala avgifter för varje projektdeltagare. Det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare, doktorand eller annan personal får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som har fullständig lönefinansiering under hela projekttiden inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Procent av lön avser hur många procent av den sökandes heltidslön som motsvarar lönen i projektet.
 • Aktivitetsgrad i projektet avser hur många procent av en heltidstjänst som den medverkande bidrar med. Det visar om den sökande bidrar med in-kind eller annan finansiering för att slutföra projektet.
 • Driftskostnader avser exempelvis, resor, samverkansaktiviteter, konferenser och workshops, inköp av data eller material, analyser, lokaler, publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång och andra relaterade kostnader. Specificera driftskostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Lokaler. Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i overheadkostnaden i budgeten för projektet. Specificera lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Totalt sökt/Delsumma avser kostnader som redan angivits i föregående budgettabeller och som kommer automatiskt överföras till dessa poster.
 • Indirekta kostnader avser overheadkostnader. När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis för den organisation som ska förvalta medlen. Om medel ska föras över från medelsförvaltaren till en annan organisation som medverkar i projektet, kan istället mottagande organisations overheadkostnad tillämpas för de medel som överförs. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.
 • Annan kostnad avser medel som inte ansöks om men som är relevanta för att slutföra projektet. Ett exempel är medfinansiering från samarbetspartners eller om projektet erhåller medel från andra källor.
 • Total kostnad avser en budgetsummering.
 • Budgetspecifikation avser att förklara budgeten i ord. Ange hur det sökta bidraget fördelar sig gällande belopp per månad och totalbelopp per organisation om medel ska överföras till annan organisation. Här ges en kortfattad motivering till de lönekostnader som angetts i budgeten. Samtliga andra kostnader ska motiveras, såsom deltagande i konferenser, avgifter för öppen tillgång till publikationer och data, med mera. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen. (max 7 000 tecken inklusive mellanslag).

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför. (max 4 000 tecken inklusive mellanslag)

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde

Välj minst ett och max tre ämnesområden och lägg till en underrubrik.

 • Forskningsämne (SCB-kod)

Välj minst ett och max tre forskningsämnen och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.

 • Globala målen för hållbar utveckling

Ange minst ett och upp till tre globala hållbarhetsmål som projektet kan bidra till i prioriteringsordning efter grad av relevans.

Mer om målens innebörd. Länk till annan webbplats.

 • Nyckelord

Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

I den här utlysningen kan enbart sökanden från medelsförvaltare som är godkända för alla Formas utlysningar inkomma med en ansökan. Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma.

 • Välj din medelsförvaltare i rullistan.
 • Välj hemvist i rullistan.

Medverkande

 • Huvudsökande bjuder in medverkande till ansökan i Prisma.
 • En medverkande forskare är en disputerad forskare som anses vara medsökande för projektet.
 • Det går även att ha medverkande administratörer, de är inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret. Medverkande administratörer kan inte registrera ansökan, det måste huvudsökande göra.
 • Alla medverkande måste ha skapat ett eget personkonto i Prisma.
 • Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).

CV

Projektledaren och medverkande forskare hämtar uppgifterna från sina respektive personkonton i Prisma och lägger till dessa till ansökan. Sökande bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt. Om medverkande forskare inte har accepterat inbjudan att vara medverkande eller inte fyllt i de obligatoriska fälten korrekt kommer huvudsökande inte kunna fullfölja registreringen av ansökan. Medverkande som inte är medsökande har inte möjlighet att bifoga CV-information, istället bör deras kompetens i projektet beskrivas i forskningsprogrammet.

Följande uppgifter gällande CV ska läggas till i ansökan:

 • Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).

Meriter och utmärkelser:

 • Docentur
 • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; Lägg till som enskild person och/eller lägg till som grupp. Vid tillägg av grupp, ange det totala antalet för respektive kategori. Vid tillägg av enskild person namnge de mest relevanta (max 10).
 • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
 • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
 • Övriga meriter inklusive publiceringssammanfattning:
 • Under övriga meriter ska andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
 • Här ska även huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin publiceringshistorik, för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande:
  • Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag)
  • Eventuella citeringsmått ska anges utan självciteringar och från vilken databas dessa är hämtade.
  • Summeringen ska inte innehålla information om H-index, Journal Impact Factor eller någon annan typ av mått som används för att rangordna förlag eller tidskrifter.

Publikationer

Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler i Prisma.

Bilagor

Bilaga för illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp. Observera att ett CV inte ska bifogas som bilaga.

Efter du har lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan inom sju kalenderdagar efter att utlysningen har stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
 • Att huvudsökanden som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.

Ansökningarna kommer att bedömas av en internationell beredningsgrupp med kompetens att täcka det aktuella temat för utlysningen. Ansökan bedöms utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Varje ansökan läses och bedöms av flera medlemmar i gruppen. Beredningsgruppen utgörs av både aktiva forskare och personer verksamma utanför universitetet, med kompetens att bedöma forskningens relevans.

Formas kommer att beakta projektportföljen inför beslut för att möjliggöra finansiering av projekt som adresserar en bredd av teman inom ramen för utlysningen.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier på en skala 1-7, där 1 är lägst och 7 är högst.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Kriterier för vetenskaplig kvalitet

Frågeställning

 • Syfte i linje med utlysningen
 • Kunskapsöversiktens originalitet

Förtydliganden

Genusperspektiv, klass, etnisk tillhörighet och andra sociala aspekter ska inkluderas i frågeställningen när det är relevant.

Metod och genomförande

 • Genomförbarhet och lämplighet av metod för kunskapsöversikten
 • Konkret och realistisk arbetsplan
 • Konkret och realistisk idé om publicering och informationsspridning
 • Etiska överväganden
 • Budgetens rimlighet i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat

Förtydliganden

Metodernas genomförbarhet och lämplighet för kunskapsöversikter ska i första hand beaktas

Vetenskaplig kompetens

 • Tvärvetenskaplig kompetens inom området som kartläggs
 • Intresse, erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter/användare

Förtydliganden

När flera forskare samarbetar bedöms både varje enskild forskares vetenskapliga kompetens och gruppens samlade vetenskapliga kompetens.

Kriterium för samhällsrelevans

 • Kunskapsöversikten avser viktiga samhälls-/sektorsfrågor inom utlysningens inriktning
 • Ansökan motiverar varför kunskapsöversikten behövs inom området
 • Kunskapsöversikten kan bidra till en socialt hållbar utveckling av den svenska bostadspolitiken
 • Beskrivning av relevanta intressenter/användare
 • Intressenters/användares behov har beaktats i utformningen av projektet
 • Redogörelse för hur projektets resultat ska spridas

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas den 16 juni 2022. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får ett e-postmeddelande när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. Detta görs i Prisma.

Så här rapporterar du utgifter och resultat Länk till annan webbplats.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

I denna utlysning ska de beviljade projekten i samband med den vetenskapliga- och ekonomiska slutrapporteringen inkomma med en policy brief som sammanfattar projektets slutsatser och ger rekommendationer för hur den svenska bostadsförsörjningen bör utvecklas för att bli mer socialt hållbar.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access).

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Seminarium: Hållbar bostadsförsörjning för alla

Den 9 november kl 10.00-11.00 presenterar vi utlysningen och det finns möjlighet att ställa frågor. Du får ta del av det pågående arbetet med utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning samt en kunskapssammanställning kring trångboddhet och bostäders av betydelse för boendes hälsa och säkerhet.

Läs mer och se seminariet i efterhand

Ansök

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. Information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i utlysningstexten.

Utlysningen öppnar för ansökningar den 3 november 2021.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:16 juni 2022
Sidansvarig: Åsa Callmer