Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som tar sig an en komplex utmaning som syftar till att integrera arbetet med klimatneutralitet och arbetet med social hållbarhet för att påskynda omställningsarbetet.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska vara en kommun eller region. Ansökan ska inkludera minst en medsökande som annan kommun, region, kommunalt bolag eller forskningsutförare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Max 1,5 miljoner kronor med en projektlängd på 12–18 månader. Total budget för utlysningen är 30 miljoner kronor.

Beslutad: 2022-11-23 11:15

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Den lokala nivån och kommunerna har en central roll i den omställning som behöver genomföras för att vi som samhälle ska nå ett mer hållbart samhällsbyggande. Den här utlysningen syftar till att skapa möjligheter för kommuner och regioner att öka sin kapacitet och förmåga att påskynda omställningsarbetet mot klimatneutralitet som kännetecknas av social inkludering och jämlika livsvillkor.

”Förutom att nå de globala målen till 2030 måste Sveriges ambition vara att på allvar initiera den samhällstransformation som agendan syftar till. Detta är någonting mycket mer och mycket svårare än att uppnå ett antal mål (hur ambitiösa de än må vara). Det handlar om att utifrån insikten om att våra resurser är begränsade bygga ett samhälle som förmår hushålla med dessa utan att äventyra den värld vi lever i eller den värld vi lämnar över till kommande generationer. Exakt vad vi behöver göra för att genomföra denna omställning vet vi inte men det är givet att det handlar om att bygga upp samhällsystem och organisationer utifrån andra typer av logiker än dagens.” (Delredovisning från En nationell samordnare för Agenda 2030 Komm2022/00122/M 2020:04)

Vi står inför stora samhällsutmaningar som berör såväl klimatförändringar, global uppvärmning och koldioxidutsläpp som boendesegregation, utanförskap och ojämlik folkhälsa. Det är mindre än tio år kvar innan Agenda 2030-målen ska vara uppnådda. Nu är det tid att agera, att omsätta kunskap till handling och se till att forskning kommer till nytta för att ställa om till ett hållbart samhällsbyggande som inte överskrider de planetära gränserna.

För att vi som samhälle ska kunna nå ett mer hållbart samhällsbyggande, krävs flera strukturella skiften som kräver att vi ställer om våra sociotekniska och socioekologiska system. Sådana skiften innebär en transformativ förändring som omfattar tekniska lösningar, förändringar av beteenden, kultur och normer samt förändring hos våra styrande organisationer. Att arbeta för denna omställning kräver kontinuerliga och integrerade processer för innovation, kunskapsuppbyggnad och reflektion. För att arbeta med konkret omställning på lokal nivå krävs förutsättningar av kunskap, motivation, politisk legitimitet, förståelse, ledarskap, arbetstid, förtroende samt andra parter att samverka med för att utveckla såväl det interna hållbarhetsarbetet som hållbarhetsarbete med andra aktörer (Centrum för kommunstrategiska studier - Rapport 2021:5).

Insikten om att vi behöver ställa om till hållbar utveckling måste också följas av insikten att det inte räcker att göra detta enbart på ett eller några samhällsområden. Det räcker inte med att ”bara” lösa klimatutmaningen utan att också skapa jämlikhet eller värna den biologiska mångfalden. Vi måste arbeta med alla frågor samtidigt och framför allt skapa samhällssystem som förmår att göra det.

Den lokala nivån och kommunerna har en central roll i den omställning som är nödvändig. Syftet med denna utlysning är att skapa möjligheter för kommuner och regioner att öka sin kapacitet och förmåga att påskynda omställningsarbetet mot en klimatneutralitet som kännetecknas av social inkludering och jämlika livsvillkor. I arbetet mot klimatneutralitet är det avgörande att skapa livsmiljöer för alla som är långsiktigt hållbara. Det kan exempelvis handla om att integrera arbetet med klimatneutralitet med att minska boendesegregationen, möjliggöra mer jämlik folkhälsa och mer rättvisa samhällen.

Med denna satsning vill vi genom förberedande projekt, skapa förutsättningar för kommuner och regioner att tillsammans med andra aktörer ta sig an en komplex utmaning som konstellationen bedömer som en nyckel för att nå klimatneutralitet och social inkludering.

Utlysningen riktar sig till Sveriges alla kommuner, både stora och små, med deras respektive förutsättningar. Kommunen eller regionen identifierar den utmaning som de vill arbeta med för att uppnå klimatneutralitet och social inkludering. Projektet ska utgå från den aktuella kommunens förutsättningar.

Utmaningen ska vara komplex och lösningen transformativ, där tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan är nödvändig för att kunna skapa bestående effekter. För att öka relevansen och förutsättningar att lyckas krävs generellt en god förståelse för de system som den identifierade utmaningen ingår i och är beroende av. Här behöver ofta både intern kompetens- och kapacitetsuppbyggnad ingå, liksom förståelse för externa aktörer och nätverk och deras roll i systemet. För att åstadkomma effekt i samhället behöver kommuner/regioner etablera samarbete med nyckelaktörer för att tillsammans kunna driva transformationen till inkluderande klimatneutrala samhällen.

En utmaning kan vara en kombination av till exempel:

 • tekniska eller finansiella utmaningar,
 • organisatoriska, policy- eller regelmässiga förutsättningar,
 • beteenderelaterade utmaningar som attityder, drivkrafter och/eller invanda mönster.

En komplex utmaning består av en kombination av tekniska eller finansiella utmaningar, men även förändringar av regelverk och beteenden är ofta nödvändiga. Det kan även handla om organisatorisk innovation för att bygga kapacitet på kommunen. Transformation enligt Agenda 2030 kräver större förändringar av befintliga system eller ibland helt nya system.

Projekten ska utifrån sin utmaning och specifika förutsättningar sätta samman en projektgrupp som skapar goda förutsättningarna för att identifiera, kartlägga och förstå relevanta system, nätverk och aktörer. Här kan det finnas behov av att inkludera både aktörer inom en kommun eller region och andra aktörer som exempelvis forskningsutförare, näringsliv, föreningar, myndigheter och civilsamhället. Utmaningen ska vara väl förankrad i den kommunala och regionala ledningen, och vara en långsiktig satsning av kommunen. Identifieringen av viktiga aktörer och nätverk är en viktig del av projektet.

Målen för de förberedande projekt denna utlysning omfattar är:

 • att projektet är brett förankrat inom relevanta nätverk och ledning, till grund för ett långsiktigt projekt.
 • ett underlag som tydligt förmedlar hur och varför föreslagen insats bör genomföras. I underlaget bör det tydligt framgå på vilket sätt projektet bidrar till klimatneutralitet och social inkludering.
 • ett förslag på hur kommande lösningar ska kunna implementeras, spridas och komma till nytta i det komplexa system som har relevans för utmaningen och lösningen.

Denna utlysning kopplar till fler nationella och internationella satsningar och syftar till att stärka kommunerna och regionerna inför att söka nationella medel och EU-finansiering i kommande större satsningar. Inom EU:s nya ramprogram Horisont Europa kommer stora satsningar på hållbart samhällsbyggande bland annat genom partnerskapet Driving Urban Transitions, EU-mission Climate Neutral and Smart Cities och New European Bauhaus-initiativet. Även nationella forskningsfinansiärer planerar flera kommande större utlysningar inom området hållbart samhällsbyggande framöver.

Finansiering kan sökas för förberedande projekt med en projektlängd på 12 till 18 månader och högst 1,5 miljoner kronor.

Kommuner och regioner har en viktig roll för att åstadkomma den omställning som behövs. Denna utlysning riktar sig därför mot kommuner och regioner som huvudsökande. Projekten ska också inkludera minst en och max två projektparter som annan kommun, region, länsstyrelse, kommunala bolag, branschorganisationer eller forskningsutförare (dvs. sökande från universitet, högskola, forskningsinstitut eller annan forskningsutövare).

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet kan inte motta medel i denna utlysning, sådana parter deltar in-kind. Samtliga kostnader som är stödberättigade och som är direkt hänförliga till projektets genomförande kan utgöra in-kind.

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel att reflektera över om hela eller delar av projektet kan utformas så att det bidrar till ökad kunskap för olika grupper i samhället, samt att beakta en jämn könsfördelning och inkluderingen av medverkande med olika bakgrunder och erfarenheter.

Det förberedande projektet kan vara helt nytt eller komplettera ett redan befintligt projekt. Projektet ska bygga på relevant forskning och kunskap. Nya samarbeten uppmuntras.

I denna utlysning för förberedande projekt ska ansökan skrivas på svenska.

Utlysningstext

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

Innan du ansöker

All information om vad ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Utskriftsvänlig version av utlysningstexten Länk till annan webbplats.

Observera att detta ansökningsförfarande och formuläret skiljer sig åt från Formas ordinarie utlysningar för forskningsprojekt. Se mer under rubriken Så här ansöker du.

Huvudsökande organisation, koordinerande part, måste kunna ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut till ett beviljat projekt.

Formas skiljer på medelsförvaltare, som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel i en enskild utlysning. Huvudsökandens organisation måste vara godkänd som medelsförvaltare under någon av dessa två former.

Universitet, högskolor, myndigheter med forskningsuppdrag och de flesta forskningsinstitut är godkända att ta emot medel i alla Formas utlysningar. De flesta andra offentliga och privata organisationer behöver bli godkända som medelsförvaltare i denna utlysning. Se vidare under rubriken Så här ansöker du. Medelsförvaltaren måste vara verksam i Sverige.

Alla projekt som söker medel hos Formas ska ha en ansvarig projektledare och genomföras av de personer som är angivna i ansökan. Doktorsgrad krävs för forskare från forskningsutförare, det avser sökande från universitet, högskola, forskningsinstitut eller annan forskningsutövare. Forskare ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Projektledaren ska vara knuten till huvudsökande (koordinerande) part eller projektpart, men behöver inte vara anställd utan kan vara anlitad som konsult i projektet.

Maximalt tre projektparter får ingå i projektet varav en av dessa parter ska vara den huvudsökande kommunen/regionen, koordinerande projektpart. Huvudsökande kommun/region ska vara en aktiv part i framtagandet av ansökan och under genomförandet av projektet. Projekten ska också inkludera minst en och max två projektparter som annan kommun, region, länsstyrelse, kommunala bolag, branschorganisationer eller forskningsutförare (dvs. sökande från universitet, högskola, forskningsinstitut eller annan forskningsutövare).

Observera att företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet inte kan motta medel i denna utlysning, sådana parter deltar in-kind. Samtliga kostnader som är stödberättigade och som är direkt hänförliga till projektets genomförande kan utgöra in-kind.

Aktörer som till viss del bedriver ekonomisk verksamhet, som kommunala bolag eller branschorganisationer, ska vid ansökningstillfället inkomma med ett intyg (se mer information under rubrikerna Regler för organisationer som delvis bedriver ekonomisk verksamhet och Obligatoriska och övriga bilagor) som visar att redovisningen av projektet är separerad från den ekonomiska verksamheten eller att den ekonomiska verksamheten är rent underordnad.

Medfinansiering krävs inte för det förberedande projektet.

De organisationer som deltar i projektet kan söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel personalkostnader, utrustning, anordnande av möten och resor som är direkt hänförliga till projektet. Indirekta kostnader (overheadkostnader) är kostnader som delas med övriga verksamheter inom organisationen, till exempel för administration, IT och lokalkostnader.

Lönemedel kan sökas för att anställa en projektledare i den egna organisationen. Projektledaren kan även upphandlas. Medel kan sökas för konsultuppdrag som projektledare eller till exempel analyser och utvärderingar av direkt relevans för projektet.

Det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare eller annan deltagare får maximalt motsvara 100 procents aktivitetsgrad i projektet och får inte överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Deltagare som uppbär heltidspension kan inte få finansiering för sin egen lön.

Bidrag kan sökas för ett förberedande projekt med en projektlängd på 12 - 18 månader, och högst 1,5 miljoner kronor.

Projektstart i ansökningssystemet Prisma är 1 december 2022. Detta datum är förvalt i ansökan och går inte att ändra. Budgeten i ansökan ska redogöra för planer hur medel ska användas och sökande registrerar budget enligt hur de faktiska kostnaderna förväntas inträffa, per verksamhetsår. Formas kan av administrativa skäl lägga en utbetalningsplan som skiljer sig från ansökans fördelning av budgeten över tid.

Ansökningar med ett sökt belopp eller omfattning i tid som inte ligger inom ovan angivna intervall kommer att avslås.

Ekonomisk verksamhet brukar inom EU-rätten definieras som försäljning av varor eller tjänster till ett givet pris, på någon form av marknad.

Sökande som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet, exempelvis kommunala bolag eller branschorganisationer, ska vid ansökningstillfället inkomma med intyg (Intyg om separerad redovisning och underordnad verksamhet). Intyget ska styrka att:

 • Berörd organisation särskiljer kostnader, finansiering och intäkter från de båda typerna av verksamhet. Syftet är att säkerställa att korssubventionering av den ekonomiska verksamheten kan undvikas.

och/eller

 • Berörd organisation är att betrakta som nästan enbart icke-ekonomisk och att den ekonomiska delen är rent underordnad. Av bestämmelserna framgår att en rent underordnad ekonomisk verksamhet inte får överstiga 20% av organisationens totala årskapacitet.

I denna utlysning för förberedande projekt ska ansökan skrivas på svenska.

Ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling, när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av er ansökan. Innan Formas lämnar ut ansökningar gör vi alltid en sekretessprövning, men vi får bara dölja information som har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Du kan som sökande markera de delar du anser bör hanteras som sekretess, men det är Formas bedömning under sekretessgranskningen som avgör vad som lämnas ut. Eftersom Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess bör ansökan inte innehålla personuppgifter som inte är nödvändiga för ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Så här ansöker du

Ansökan till Formas ska göras av projektledaren i vårt ansökningssystem Prisma. Där ska den information som behövs för ansökan registreras.

Vänligen läs instruktionerna noggrant, även om du har sökt medel från Formas tidigare.

Den organisation som huvudsökande representerar, så kallad koordinerande projektpart, behöver vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto i Prisma. Därutöver behöver den enskilde medarbetaren ha ett personkonto i Prisma. Medverkande organisationer och personer behöver inte ha konto i Prisma för den här utlysningen.

Nedan följer information och instruktioner om organisations- och personkonton i Prisma.

Personkonto

Den som ska fylla i informationen i ansökan behöver ett personkonto i Prisma. Om utsedd person saknar ett personkonto ska personen ansöka om det senast en vecka innan utlysningen stänger.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..

Organisationskonto

Med medelsförvaltare avses den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad. Formas skiljer på allmänt godkända medelsförvaltare, som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för en enskild utlysning, som Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt.

Läs mer om Vem kan bli medelsförvaltare?

Huvudsökande från medelsförvaltare godkända för alla Formas utlysningar

Universitet, högskolor, de flesta forskningsinstitut, myndigheter med forskningsuppdrag och andra organisationer med forskning som huvudsaklig verksamhet som är godkända som medelsförvaltare för alla Formas utlysningar har redan organisationskonton som tillåter att organisationen initierar och registrerar ansökningar hos Formas.

Sökande från organisationer som inte är allmänt godkända för Formas utlysningar

De flesta offentliga och privata organisationer som inte redan är godkända för Formas alla utlysningar behöver bli enskilt godkända som medelsförvaltare i denna utlysning. Vid ansökningstillfället behöver dessa organisationer ha ett organisationskonto i Prisma hos Formas.

Även om organisationen redan har sökt i andra utlysningar hos Formas och därmed har ett konto i Prisma behöver organisationen bli tillagd i listan över möjliga medelsförvaltare för just denna utlysning.

För att lägga till organisationen på listan för den här utlysningen, eller om du inte vet om din organisation har ett konto i Prisma, kontakta ansvarig forskningshandläggare Anna Kuznetcova via e-post anna.kuznetcova@formas.se.

Vi uppmuntrar sökande kommuner och regioner att kontakta oss i god tid för att undersöka om ni har ett konto eller inte.

Skapa organisationskonto i Prisma

Om din organisation saknar ett konto i Prisma ska en lämplig företrädare (organisationskontoansvarig) ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats.

Ansök om organisationskonto senast en vecka innan utlysningen stänger. Ange i motiveringen för ansökan att ni vill söka i Formas utlysning Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt, vilken typ av organisation det gäller samt organisationsnummer.

Ansök om organisationskonto i Prisma Länk till annan webbplats.

Skapa en struktur för att beskriva organisationen i Prisma

För att kunna registrera en ansökan måste en hemvist inom organisationen anges. En hemvist kan exempelvis vara en institution, avdelning eller enhet.

Läs mer om att skapa struktur och hemvister för att beskriva din organisation i Prisma Länk till annan webbplats..


Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Sökt antal år som ansökan avser.
 • Startmånad december 2022. Startdatum är förvalt i Prisma och går inte att ändra.
 • Projekttitel (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Projektbeskrivning

Utgå från utlysningens syfte och inriktning när ni fyller i projektbeskrivningen. Projektbeskrivningen ska tydligt beskriva projektet utifrån de bedömningskriterier som anges under avsnittet Hur går bedömningsprocessen till?

Projektbeskrivningen bör inkludera nedanstående information (Maximalt 15 000 tecken inklusive mellanslag).

 • Beskriv hur projektet kan bidra till utlysningens syfte och inriktning.
 • Identifiera relevanta behovsägare (intressenter och användare) och beskriv hur deras behov tillvaratas i projektet. Beskriv inom vilka områden som resultatet eller lösningen kommer ha stor nytta i samhället.
 • Beskriv den forskning eller samlade kunskap som ligger till grund för projektet.
 • Beskriv projektets potential att bidra med nya arbetssätt eller lösningar. Beskriv även arbetssättens eller lösningarnas nyhetsvärde eller innovationshöjd.
 • Redogör för det förväntade resultatets eller lösningens förutsättningar för skalbarhet eller spridning
 • Redogör för hur projektet ska genomföras (metoder, aktiviteter, arbetsplan, tidsplan, etc.).
 • Motivera val av projektparter och beskriv deras medverkan i projektet. Motivera varför projektet har nödvändiga kompetenser. Reflektera också kring projektgruppens sammansättning (nyckelpersoner) utifrån kön samt fördelning av inflytande mellan kvinnor och män.

Vill du bifoga bilder, tabeller, figurer, kartor etc till ansökan så ska dessa laddas upp som en pdf-bilaga (max 4 MB, se information under rubriken Obligatoriska och övriga bilagor). Det är inte obligatoriskt att bifoga sådana filer.

Referenslista

Denna del av ansökan används för att lista referenser av olika slag som styrker texten i projektbeskrivningen. Det kan vara publikationer, tidigare arbeten relevanta för projektet, etc. Referenslistan laddas upp som en PDF-fil på max 2 sidor.

Budget och övrig information

Projektets budget och övrig information om samtliga organisationer som deltar i ansökan redogör du för i Prisma. Hela belopp ska skrivas ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Information om huvudsökande organisation och varje projektpart

Detta är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i per part för samtliga parter i projektet. Uppgifterna samlas in och fylls i av huvudsökande.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, företagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.
 • Intyg att projektet är skilt från ekonomisk verksamhet (gäller för till exempel branschorganisationer och kommunala bolag)

Kostnader

 • Personalkostnader: Stödberättigande personalkostnader hos organisationer som delvis bedriver ekonomisk verksamhet får beräknas till högst 800 kronor per timme. Universitet, högskola eller forskningsinstitut omfattas inte av denna begränsning. Det belopp som anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan få beviljat får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som redan får fullständig lönefinansiering från någon finansiär, inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Kostnader för konsulter med mera: För att kostnaderna för konsulter ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Indirekta kostnader: Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.
 • Övriga direkta kostnader: Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor och möteskostnader och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång (open access).
 • Utrustning, byggnader och mark: Det belopp du kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt maximalt 500 000 kr.

Finansiering

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges:

 • Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Beloppet kan inte överstiga totala kostnader. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 • Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade projekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär
 • Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med finansiering till projektet.
 • Egen finansiering: Om projektparten går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering.

Motivering av personalkostnader i budget

Här specificerar ni den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön. (Maximalt 500 tecken inklusive mellanslag.)

Budgetspecifikation

Här förklarar och motiverar huvudsökande budgeten i ord. Här anges de overheadkostnader som tillämpas i ansökan. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.

Här anger ni också eventuella konsultkostnader och omfattningen på konsultens medverkan. Ange även vilken eller vilka projektparter som står för konsultkostnaderna. Sökande uppmanas att vara tydlig med att beskriva samtliga kostnader i relation till de aktuella aktiviteterna inom projektet. (Maximalt 9 000 tecken inklusive mellanslag.)

Så här fyller huvudsökande i budget och övrig information samt kontrollerar ifylld budget


Koordinerande projektpart

Fyll i information om koordinerande projektpart:

 1. Ange företag/organisation och organisationens tillhörande uppgifter
 2. Ange arbetsplats, plats där huvuddelen av projektet kommer att genomföras, och arbetsplatsens tillhörande uppgifter

Fyll i kostnader för koordinerande projektpart:

 1. Klicka på Redigera
 2. Kolumnerna avseende år kommer av den projekttid som angetts i Grundinformation
 3. Fyll i kostnader för varje kostnadsslag och år
 4. Spara och stäng fönstret
 5. Totala kostnader räknas ut automatiskt summeringsfälten

Fyll i finansiering för koordinerande projektpart:

 1. Klicka på Redigera
 2. Fyll i sökt bidrag från Formas, per år
 3. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan offentlig finansiär
 4. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan privat finansiär
 5. Egen finansiering räknas ut automatiskt baserat på vad som angivits i kostnads- och finansieringsavsnitten
 6. Spara och stäng fönstret
 7. Total finansiering räknas ut automatiskt i summeringsfälten
 8. Ange finansiärens namn om annat stöd erhålls
 9. Stödnivån räknas ut automatiskt i procent
 10. Medfinansieringsgrad räknas ut automatiskt i procent
 11. I motiveringsfältet anger du hur den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader har framräknats.

Projektpart

Klicka på Lägg till projektpart för den eller de projektparter som ska delta i projektet, utöver koordinerande projektpart, dvs. medelsförvaltaren.

Fyll i, för varje projektpart, avsnitten för information, budget och finansiering på samma sätt som beskrivs för koordinerande projektpart. Se avsnitt Koordinerande projektpart ovan. Uppgifter för projektpart fylls i oavsett om man söker bidrag, dvs. finansiering, från Formas eller ej. Om projektparter inte söker medel från Formas utan deltar in-kind, ska budgeterade kostnader anges för dessa projektparter men ange ”0” kr i fältet ”Sökt bidrag från Formas” under finansiering.

Notera att en underleverantör till sökande inte utgör projektpart i ansökan.

Projektets kostnader och finansiering

Längst ner beräknas projektets totala kostnader respektive projektets totala finansiering automatiskt baserat på summor som aggregeras från budgettabeller för koordinerande projekt part och andra projektparter.

Kontrollera hur du fyllt i budgettabeller i god tid innan du registrerar din ansökan. Ansökningar med felaktigt ifyllda budgetar kan avslås.

Kontrollera alla budgettabeller per projektpart inklusive koordinerande projektpart samt tabeller för Projektets kostnader respektive Projektets finansiering som aggregerar summor från tabeller per projektpart enligt nedan:

 • Du har lagt in alla projektparter som deltar i projektet.
 • Du angett sökta medel från Formas för de projektparter som avser att ta emot bidrag från Formas.
 • Du angett övrig annat stöd för de projektparter som i förekommande fall har det.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde: Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod): Välj minst ett forskningsämne och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord: Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

Medelsförvaltare (Huvudsökande) är den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut till beviljade projekt. Den organisation som anges som medelsförvaltare ska vara samma organisation (organisationsnummer) som den koordinerande organisationen under företagsinformation/budget.

 • Välj medelsförvaltare i rullistan. Om du inte hittar den organisation som ska stå som huvudsökande, se rubriken Organisationskonto under avsnittet Så här ansöker du.
 • Välj hemvist i rullistan. Om du inte hittar rätt hemvist, se rubriken Sökande från medelsförvaltare som behöver bli enskilt godkända under avsnittet Så här ansöker du.
 • En registrerad ansökan går automatiskt ut till organisationskontoansvarig när utlysningen har stängt. Organisationskontoansvarig eller annan signeringsansvarig har sedan sju veckodagar på sig att signera ansökan digitalt i Prisma.

Medverkande

Redovisa samtliga projektdeltagare med namn, organisation samt roll i projektet. Fyll i uppgifterna i valfritt tabellformat, spara dokumentet som en PDF-fil och ladda upp under obligatoriska bilagor i Prisma. Det går endast att ladda upp PDF-format i Prisma.

Medverkandes CV

CV för samtliga projektdeltagare läggs i en samlad PDF om max 10 MB. Rekommenderad längd per CV är max 2 A4-sidor.
I denna utlysning kan forskare vid våra allmänt godkända medelsförvaltare inte länka till redan inlagda CV uppgifter i Prisma. Detta för att en likvärdig bedömning av inkomna ansökningar.

Bilagor

En lista över medverkande projektdeltagare är en obligatorisk bilaga för alla sökande (se Lista över medverkande).

Sökande som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet, till exempel kommunala bolag eller branschorganisationer, ska vid ansökningstillfället inkomma med Intyg om separerad redovisning och underordnad verksamhet Länk till annan webbplats. (se vidare information under rubriken Regler för organisationer som delvis bedriver ekonomisk verksamhet).

Det finns möjlighet men är inget krav att ladda upp till exempel kartor, figurer, tabeller och illustrationer som är relevanta för ansökan (max 4 MB).

Efter du har lämnat in din ansökan

Du kan göra ändringar i din registrerade ansökan, avregistrera den och registrera på nytt, fram till utlysningen stänger kl. 14:00 den 1 september. Efter det kommer status hos din ansökan att ändras från ”registrerad” till ”slutregistrerad”. Inga ändringar får göras i den slutregistrerade ansökan. Du får heller inte göra några kompletteringar via, exempelvis mejl eller per telefon, utan ansökan kommer att bedömas i befintligt skick.

Din slutregistrerade ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts. Medelsförvaltaren har sedan sju veckodagar på sig att signera ansökan digitalt i Prisma.

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller de formella kraven kommer den att avslås.

Följande formella krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan inom sju kalenderdagar efter att utlysningen har stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk under rubriken Det här ska din ansökan innehålla.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på sökande är uppfyllda.
 • Att huvudsökande som tidigare har fått finansiering från Formas har lämnat in vetenskapliga och ekonomiska återrapporteringar i tid.


Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Formas kommer att beakta projektportföljen inför beslut för att möjliggöra finansiering av projekt som tillsammans adresserar en bredd inom ramen för utlysningen.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Relevans

 • Projektet kan väsentligt bidra till utlysningens syfte och mål.
 • Utformningen av projektet och dess förväntade resultat har tagit relevant hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar.
 • Projektet har identifierat de viktigaste områdena där resultatet eller lösningen kommer ha stor nytta i samhället.

Potential

 • Projektets problemformulering och syfte är tydlig, logisk och i linje med utlysningens syfte och inriktning.
 • Den forskning eller samlade kunskap som ligger till grund för projektet är relevant.
 • Projektets har potential att bidra med nya arbetssätt eller lösningar som ligger i framkant och har ett väsentligt nyhetsvärde eller innovationshöjd.
 • Projektet har betydande potential för skalbarhet och spridning.

Genomförande

 • Planerade aktiviteter och metoder är realistiska och ändamålsenliga för att uppnå förväntat resultat under projekttiden.
 • Tidsplan och budget är realistisk och ändamålsenlig i förhållande till projektets syfte och mål.
 • Plan för hur projektets resultat ska nyttiggöras är väl beskriven och ändamålsenlig.

Aktörer

 • Projektets organisation och samlade kompetens är ändamålsenlig för genomförandet av projektet.
 • Projektet sker i samverkan med relevanta intressenter eller användare. Projektdeltagarnas medverkan är väl beskriven och ändamålsenlig för projektets mål.
 • Projektgruppen (nyckelpersoner) är väl sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av inflytande mellan kvinnor och män. Relevant när projektgruppen består av fler än 3 personer.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas medel den 23 november 2022. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får en e-post när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. Slutrapportering görs i Prisma.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång.

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS Länk till annan webbplats., en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Webbinarier om utlysningen

Två webbinarier om utlysningen har genomförts.

Inriktning och syfte

Praktiska frågor och Prisma

 •  

Revisionshistorik

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna här.

2022-05-17

Under avsnittet Efter du har lämnat in din ansökan, har en beskrivning lagts till om när och hur du kan göra ändringar i din ansökan.Under Kontroll av ansökan har följande punkter lagts till:
 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan inom sju kalenderdagar efter att utlysningen har stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Anna Hult

Biträdande avdelningschef / Forskningssekreterare

anna.hult@formas.se

Jon Loit

Tjänstledig

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:30 november 2022