Forskning för ett transformativt och hållbart samhällsbyggande

I denna strategiska agenda presenterar vi mål, tematiska inriktningar och arbetssätt för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Detta är en reviderad version av den ursprungliga agendan som publicerades 2018 när programmet kom till. Revideringen är gjord mot bakgrund av de lärdomar som vi har dragit under programmets första år, den medelsförstärkning som regeringen tillförde programmet från och med år 2021 och de samhällsförändringar som ägt rum sedan den första agendan.

Läs sammanfattningen nedan eller ladda ner den fullständiga rapporten.

Publicerad: 22 december 2021
Rapport: R6:2021
ISBN: 978-91-540-6140-2
Språk: Svenska

Sammanfattning

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande finansierar forskning och innovation som kan bidra till ett transformativt och hållbart samhällsbyggande. Forskningsprogrammet grundar sig i ett regeringsuppdrag till Formas och sträcker sig från 2017 till 2026. Forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande är ett av tretton nationella forskningsprogram som är inrättade för att samhället ska kunna hantera centrala komplexa samhällsutmaningar.

För att vi som samhälle ska kunna nå ett mer hållbart samhällsbyggande, krävs flera strukturella skiften som kräver att vi ställer om våra sociotekniska och socioekologiska system. Sådana skiften innebär en transformativ förändring som omfattar teknisk innovation, förändringar av beteenden, kultur och normer samt förändring hos våra styrande institutioner. Att arbeta för denna omställning kräver kontinuerliga och integrerade processer för innovation, kunskapsuppbyggnad och reflektion. Uppgiften för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande är att stödja en hållbar omställning både genom att se till att ny forskning och innovation finansieras och se till att den kunskap som tas fram kan omsättas i handling.

Forskningsprogrammet avser att bidra till politiska mål, men en viktig uppgift är också att kritiskt granska, komplettera och tänka bortom dagens politiska mål. Forskningsprogrammet omfattar därför en bredd av forskningsansatser och initiativ.

I denna strategiska agenda presenterar vi mål, tematiska inriktningar och arbetssätt för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Den är en reviderad version av den ursprungliga agendan som publicerades 2018 när programmet kom till. Revideringen är gjort mot bakgrund av de lärdomar som vi har dragit under programmets första år och den medelsförstärkning som regeringen tillförde programmet från och med år 2021. Revideringen har genomförts under 2021.

Forskningsprogrammet och forskningsagendan ska utgöra en plattform för forskning och innovation och skapa synergier mellan aktörer som kompletterar varandra vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag. Därför bistår en programkommitté och en arbetsgrupp i arbetet med forskningsprogrammet. I dem ingår statliga forskningsfinansiärer med relevans för området. Programkommittén leds av en extern ordförande. I den här agendan framgår vilka roller och inriktningar som de olika aktörerna har. Tack vare vårt gemensamma arbete med revideringen av forskningsagendan kan den fungera som utgångspunkt för dialog och koordinering av kommande satsningar forskningsfinansiärerna emellan.

I agendan identifierar vi ett antal centrala teman och perspektiv som behöver prioriteras. Inom dem behövs mer kunskap och nya lösningar för att samhället ska kunna gå mot ett transformativt och hållbart samhällsbyggande.

Vi har identifierat följande teman:

 • Hållbara boende- och vistelsemiljöer fokuserar på hållbart gestaltade och inkluderande fysiska miljöer och en bostadsförsörjning för alla.
 • Hållbara mobilitetssystem för alla fokuserar på integrerad och samordnad transportplanering, ökad andel hållbara resor och transporter och hållbara mobilitetspraktiker.
 • Människors hälsa och välbefinnande fokuserar på livsmiljöer som påverkar folkhälsan positivt och minskade miljöföroreningar i bebyggelse, luft, mark och vatten.
 • Säkerhet och trygghet för människor och samhällen fokuserar på tillgång till säkra och trygga offentliga platser, säkerhet och robusthet för samhällsviktig verksamhet och minskade risker i den byggda miljön.
 • Hållbar konsumtion och produktion fokuserar på livsmiljöer för minskad och hållbar konsumtion samt minskade klimatavtryck och utsläpp i byggande och förvaltning.
 • Hållbar mark- och vattenanvändning fokuserar på samhällsplanering med långsiktig markanvändning och mark- och vattenanvändning som också är anpassad till kommande klimatförändringar.

Som komplement till dessa teman har vi identifierat fem perspektiv som går på tvärs genom temana:

 • Styrning, policy och ekonomi adresserar behovet av transformativa former av styrning, policyutveckling och hållbara samhällsekonomiska modeller.
 • Organisation, samverkan och ledarskap adresserar den komplexitet och mängd av aktörer som kännetecknar samhällsplanering samt behovet av att samordna processer för att skapa förutsättningar för helhetslösningar.
 • Tillgänglighet, jämlikhet och jämställdhet adresserar vikten av att tidigt i samhällsplaneringen beakta användarnas perspektiv och olika behov och förutsättningar, för att öka förutsättningarna att uppnå helhetssyn på samhällsbyggande och för att inkludera sociala frågor i högre utsträckning.
 • Demokrati och delaktighet adresserar att fungerande samhällsplanering ska kännetecknas av öppenhet, rättvisa, delaktighet och transparens.
 • Digitalisering och artificiell intelligens adresserar dagens möjligheter och utmaningar utifrån nya tekniska lösningar för en mer samverkande, integrerad och hållbar samhällsplanering och förvaltning.

De olika temana och perspektiven går in i varandra och ska inte behandlas som stuprör. De behöver förhålla sig till samtliga planeringsnivåer i samhället och utgå från historiska erfarenheter, nutida förutsättningar och utmaningar och framtida konsekvenser och möjligheter. Behovet av mer kunskap och nya lösningar inom respektive perspektiv berör samtliga teman. I forskningsprogrammet stödjer vi därför forskning och innovation som kombinerar flera teman och perspektiv.

Uppdaterad:12 januari 2022