Forskarskolor för hållbart samhällsbyggande

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Tvärvetenskapliga, praktiknära och utmaningsdrivna forskarskolor som bidrar till hållbart samhällsbyggande.

VEM KAN SÖKA?

En grupp av aktörer där huvudsökande organisation ska vara en akademisk part, det vill säga ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Endast flerpartsansökningar, med minst två akademiska parter och minst en icke-akademisk part, kan få finansiering.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Max 40 miljoner kronor per forskarskola. Total budget för utlysningen är 120 miljoner kronor.

Beslutad: 2022-11-23 11:00

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Den här utlysningen syftar till att stärka kompetens- och kunskapsutvecklingen för ett transformativt hållbart samhällsbyggande. Utlysningen välkomnar ansökningar för forskarskolor med tydligt tvärvetenskaplig, praktiknära och utmaningsdriven inriktning. Utlysningen är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Det är mindre än tio år kvar innan Agenda 2030-målen ska vara uppnådda. Nu är det tid att agera, att omsätta kunskap till handling och se till att forskning kommer till nytta för att ställa om till ett hållbart samhällsbyggande som inte överskrider de planetära gränserna. Samtidigt som detta måste göras, behöver också nya utmaningar problematiseras och tid ges för att upptäcka nya problem och lösningar vi inte ens kan föreställa oss i dag.

För att vi som samhälle ska kunna nå ett mer hållbart samhällsbyggande, krävs flera strukturella skiften som kräver att vi ställer om våra sociotekniska och socioekologiska system. Sådana skiften innebär en transformativ förändring som omfattar tekniska lösningar, förändringar av beteenden, kultur och normer samt förändring hos våra styrande institutioner. Att arbeta för denna omställning kräver kontinuerliga och integrerade processer för innovation, kunskapsuppbyggnad och reflektion.

Ett hållbart samhällsbyggande kräver individer och organisationer som kan hantera angreppsätt och kunskaper från olika vetenskapliga fält och samhällsbyggnadspraktiker – och som har förmågan att omsätta detta till konkret förändringsarbete. För att åstadkomma detta behövs nya sätt att utveckla kunskap och nya kompetenser, både inom forskning och praktik, som karaktäriseras av tvärvetenskapliga, praktiknära och utmaningsdrivna arbetssätt.

Begreppet samhällsbyggande handlar till lika stora delar om planering, byggande, användning och förvaltning av byggnader, infrastruktur och kultur- och natur-miljöer, som om planering och främjande av inkluderande, delaktiga och trygga samhällen där människor vill och kan leva. Hållbart samhällsbyggande innebär att, med alla dessa aspekter i åtanke, ställa om till ett socialt, kulturellt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Ett hållbart samhällsbyggande behöver se till sambanden mellan alla dimensioner och även utforska spänningar och mål- och intressekonflikterna dem emellan, för såväl städer som omland, tätorter, samhällen och landsbygder.

Den här utlysningen syftar till att stärka kompetens- och kunskapsutveckling för ett transformativt hållbart samhällsbyggande. Detta kräver individer och organisationer som kan ta sig an komplexa frågor som skär genom flera sektorer och vetenskapliga kunskapsfält.

Mot bakgrund av detta välkomnar den här utlysningen ansökningar för forskarskolor med tydligt tvärvetenskaplig, praktiknära och utmaningsdriven inriktning.

Forskarskolorna ska ta sin utgångspunkt i en tydligt formulerad utmaning. Utmaningen ska anknyta till ett eller flera av de teman, tematiska mål och perspektiv som finns beskrivna i den strategiska agendan för det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande, Forskning för ett transformativt och hållbart samhällsbyggande.

Forskarskolorna ska därutöver möjliggöra en tvärvetenskaplig och praktiknära kunskapsproduktion och forskarutbildning. Detta eftersom komplexa utmaningar inom hållbart samhällsbyggande kräver synsätt och lösningar från flera discipliner och arbetssätt som är gränsöverskridande mellan forskning och praktik.

Med tvärvetenskap menas här en kunskapsproduktion där forskare från olika discipliner tar sig an en gemensamt formulerad utmaning. Tvärvetenskap för samman forskningsfrågor, perspektiv och metoder från fler än ett ämnesområde. Tvärvetenskap kan, men behöver inte, syfta till att integrera olika discipliner. Med praktiknära avses här en kunskapsproduktion som görs i nära samarbete med praktiken och där utmaningar formuleras av akademi och praktiken tillsammans. Praktiknära kunskapsproduktion kan handla om att forska på praktiken, att forska tillsammans med praktiken eller att forska inbäddad i praktiken. Praktiknära forskning syftar dock alltid till att utveckla praktiken och kallas ibland för praktikutvecklande forskning.

Forskarskolan ska ge möjlighet till ett ömsesidigt utbyte mellan akademi och praktik, till exempel genom att ge möjlighet för personer från samhällsbyggnadssektorn eller offentlig förvaltning att forskarutbilda sig. Forskarskolor ska därtill ha potential att stärka mottagarkapaciteten för ett hållbart samhällsbyggande inom offentlig eller privat sektor.

En forskarskola ska, utöver olika typer av doktorandtjänster, även bestå av doktorandkurser och andra gemensamma aktiviteter. Inom forskningsskolans organisation finns även möjlighet att knyta till sig post-docs, forskare och personer från samhällsbyggandssektorn för att skapa en stark och dynamisk miljö i relation till forskarskolans utmaning.

Utlysningen lämnar stor frihet till sökande att själva definiera utmaningar, identifiera och engagera relevanta samarbetsparter, samt att utforma forskarskolan och dess aktiviteter.

Forskarskolan ska utvecklas av akademiska och icke-akademiska aktörer tillsammans. Med akademiska aktörer avses här universitet, högskolor och forskningsinstitut. Med icke-akademiska aktörer avses alla andra organisationer, exempelvis aktörer från näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor.

Utlysningen riktar sig därmed till en grupp av aktörer där huvudsökande organisation ska vara en akademisk aktör som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Endast flerpartsansökningar, med deltagande av icke-akademiska aktörer kan få finansiering.

För att säkerställa en tvärvetenskaplig och praktiknära forskarutbildning bör alla parter vara aktivt involverade i forskarskolans utformning från start. Detta innefattar formulering av forskarskolans inriktning (vilken utmaning som står i centrum) samt huvudsakliga frågeställningar, att formulera enskilda doktorandprojekt, samt former för praktiknära kunskapande och erfarenhetsutbyte. Alla parter bör även aktivt medverka till forskarskolans verksamhet och den kunskapsproduktion som sker där.

Varje forskarskola ska sätta samman forskare från minst två olika akademiska parter (universitet, högskolor eller forskningsinstitut), och från minst två discipliner, exempelvis samhällsvetenskap, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, design och arkitektur, samt konstnärlig forskning.

Doktorandtjänster finansierade inom ramarna för forskarskolan ska ha en biträdande handledare med huvudsaklig anställning hos någon av de icke-akademiska parterna. Delar av samtliga doktorandprojekt bör bedrivas hos eller tillsammans med någon av de icke-akademiska parterna.

Sammantaget innebär detta att en forskarskola består av minst tre parter, varav minst två akademiska parter samt minst en icke-akademisk part.

Innan du ansöker

All information om vad ansökan ska innehålla, hur ni går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Utskriftsvänlig version av utlysningstexten Länk till annan webbplats.

Detta ansökningsförfarande och formulär skiljer sig från Formas ordinarie utlysningar för forskningsprojekt. I denna utlysning är den huvudsökande en organisation, och det krävs organisationsbehörighet för att initiera och skicka en ansökan. Se mer under rubriken ”Så här ansöker du”.

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

Utlysningen riktar sig till en grupp av aktörer där huvudsökande organisation ska vara en akademisk aktör som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Huvudsökande organisation blir medelsförvaltare vid eventuell beviljad ansökan.

Forskarskolorna ska sätta samman forskare från minst två olika akademiska parter (universitet, högskolor eller forskningsinstitut). Endast flerpartsansökningar, med deltagande från icke-akademiska aktörer kan få finansiering. En forskarskola består därmed av minst tre aktörer, varav minst två akademiska parter samt minst en icke-akademisk part.

Forskarskolan ska ha en genomtänkt och förankrad organisation där samtliga ingående parter är aktivt delaktiga. Forskarskolan ska ha en koordinator med ansvar att hålla samman forskarskolans olika parter, aktiviteter och delar, och främja överhörning och erfarenhetsutbyte mellan dessa.

Ett projektavtal mellan projektparterna ska upprättas för forskarskolan, vid eventuellt beviljad ansökan.

Ett skriftligt intyg som tydliggör och bekräftar stöd och engagemang från värdorganisation ska bifogas ansökan (brev från rektor eller motsvarande). Likaså ska stödbrev, så kallade ”Letter of Intent” från medverkande parter bifogas ansökan. Stödbrev ska vara undertecknat av prefekt, beslutande chef, eller motsvarande. Se vidare under ”Obligatoriska bilagor”.

Medfinansiering är inte ett krav i denna utlysning. I förekommande fall kan medfinansiering ske genom in-kind eller kontanta medel (se vidare under ”Budget och övrig information”).

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka medel från Formas omfattas av Regler för statligt stöd, se vidare under ”Kostnader du kan söka finansiering för”. Verksamhetstypen enskild firma kan inte delta som part i projekt som söker medel via Formas utlysningar. Ansökningar som innefattar en eller flera parter av typen enskild firma kommer att avslås.

Formas bidrag kan användas för att finansiera verksamhet där vissa delar bedrivs utanför Sverige, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige. Medelsförvaltaren måste vara belägen i Sverige och godkänd av Formas och är ansvarig för att vid behov anställa utländsk personal eller ersätta kostnader för aktiviteter och tjänster utanför Sverige, i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer.

Företag och annan ekonomisk verksamhet som inte har ett svenskt organisationsnummer kan inte motta medel i den här utlysningen, men kan delta genom in-kind.

Finansierade forskarskolor ska tillsammans med andra forskarskolor finansierade genom denna utlysning ta fram en gemensam plan för dialog och, där så är relevant, koordinering på tvärs forskarskolorna, detta för att möjliggöra synergier och överhörning.

Doktorandkurser utvecklade inom ramen för forskarskolan bör göras tillgängliga för andra doktorander, nationellt och/eller internationellt.

Finanseriade forskarskolor förväntas även delta i konferenser och nätverk inom ramarna för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Medel söks för en femårsperiod (60 månader). Medel kan därefter disponeras i ytterligare 12 månader men inga nya medel betalas ut under denna period.

Det går inte att söka för mindre än fem år och det går inte att söka mer än 40 miljoner kronor totalt.

Ansökningar med sökt belopp eller omfattning i tid som inte ligger inom ovan nämnda intervall kommer att avslås av Formas i ett tidigt skede och inte gå vidare till granskning.

Projektstart i Prisma är 1 januari 2023. Detta datum är förvalt och går inte att ändra. Projektet förväntas starta under första kvartalet av 2023 och forskarskolan förväntas gå in i en operativ fas, med doktorander på plats, under hösten 2023.

Budgeten i ansökan ska tydligt redogöra för hur medel planerar att användas över tid, och sökande registrerar budget i enlighet med hur de faktiska kostnaderna förväntas inträffa, per verksamhetsår. Formas kan av administrativa skäl lägga en utbetalningsplan som skiljer sig från ansökans fördelning av budgeten över tid.

Utlysningen har inget krav på medfinansiering, det vill säga att det ska finnas en viss medfinansieringsgrad på forskarskolan som helhet. Se vad som gäller för finansiering av företag och annan ekonomisk verksamhet i Regler för statligt stöd, då bestämmelserna påverkar vilken stödnivå som maximalt kan beviljas företag och annan ekonomisk verksamhet

Parterna kan söka medel för både direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel personalkostnader, eller kostnader för konsulter och licenser. Indirekta kostnader är kostnader som delas med annan verksamhet inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Bidrag kan sökas för kostnader som är knutna till forskarskolans uppbyggnad och genomförande, till exempel koordinering, forskningsaktiviteter, utveckling och genomförande av doktorandkurser, aktiviteter för erfarenhetsutbyte och andra forskarskoleaktiviteter. Det kan handla om finansiering av lön för koordinator, doktorander, handledare inom akademi och praktik, nyckelpersoner med central kompetens och underleverantörer, driftskostnader (till exempel resor, konferenser, kostnader för open access-publicering, tryckkostnader) samt avskrivningskostnader för nödvändig utrustning.

Stödberättigande personalkostnader hos företag och annan ekonomisk verksamhet får beräknas till högst 800 kronor per timme.

Det totala lönebelopp som erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan deltagare ska motsvara aktivitetsgrad i forskarskolan och får inte överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Det innebär att ytterligare medel för lön inte kan beviljas en forskare, doktorand eller annan deltagare som redan får bidrag med fullständig lönefinansiering. Personer som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön utan att först minska sin pensioneringsgrad med motsvarande procentsats. Medel kan inte användas till stipendier.

Formas beviljar medel för årliga löneökningar, och för doktorander i enlighet med eventuell doktorandstege.

Lön till doktorander, inklusive licentiander, kan beviljas för upp till fyra år. Doktorander finansierade inom ramarna för forskarskolan ska, vid den tidpunkt de påbörjar sina doktorandstudier, ha sin anställning hos någon av projektets parter. Doktorandprojekt som finansieras inom ramarna för forskarskolan ska utformas gemensamt av ingående parter och bör innehålla delar som utförs hos eller tillsammans med någon av de icke-akademiska parterna. Detta gäller både doktorander med anställning vid universitet, högskola eller forskningsinstitut och doktorander med anställning vid en annan organisation, så kallade industridoktorander eller kommundoktorander.

För att främja en praktiknära forskarutbildning ställer vi krav på att varje av forskarskolan finansierad doktorand ska ha en biträdande handledare som har sin huvudsakliga anställning hos en icke-akademisk aktör. Sådana handledare kan avlönas inom projektet eller delta genom in-kind.

Sökta medel för utvecklings- och koordineringsarbete kopplat till forskarskolan kan uppgå till max 2 miljoner kronor per år, i genomsnitt. De totala kostnaderna för utveckling och koordinering kan vara högre än i genomsnitt 2 miljoner kronor per år genom medfinansiering. I utveckling och koordinering av forskarskolan ingår lönekostnader för koordinator och administrativ personal avlönad inom forskarskolan, kostnader för utveckling och genomförande av doktorandkurser, samt kostnader för andra forskarskoleaktiviteter som ligger utanför enskilda doktorandprojekt.

Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Se vidare under ”Budget och övrig information”.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna utgår från en EU-rättsliga principen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning, utveckling och innovation.

Vilken stödnivå Formas kan ge beror på organisationens storlek och vilken typ av aktiviteter som ska bedrivas i projektet. Organisationens storlek bedöms med hjälp av EU:s definition av små- och medelstora företag. Aktiviteter kommer primärt att bedömas utifrån artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) EU 651/2014.

Verksamhetstypen enskild firma inte kan delta som part i projekt som söker i Formas utlysningar.

Företag och annan ekonomisk verksamhet som inte har ett svenskt organisationsnummer kan inte motta medel i den här utlysningen, men kan delta in-kind.

Mer information om statligt stöd: Regler för statligt stöd

Om du har frågor om statligt stöd till företag och andra organisationer, kontakta verksamhetsutvecklare Johan Hansson.

Ansökan bör skrivas på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma ansökan är internationell. Om en ansökan skrivs på svenska kommer enbart den del an ansökan som beskriver forskarskolan att översättas till engelska. Översättningen görs av en professionell översättare och du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Budgetspecifikation, CV och andra bilagor översätts inte. Skriv därför gärna dessa på engelska, även om du skriver övrigt på svenska.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför er som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker så klimatsmart som möjligt, exempelvis genom att använda digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs med så liten miljöbelastning som möjligt. Vi föreslår också att ni redan i projektplaneringen identifierar och inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av er ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Så här ansöker du

Ansökan till Formas görs i vårt ansökningssystem Prisma. Ansökan ska fyllas i, för samtliga parter, av den huvudsökande organisationen (medelsförvaltaren). Den huvudsökande organisationen behöver vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto. Se vidare under ”Organisationskonto”.

Om den som lägger in informationen som behövs för ansökan inte har organisationsbehörighet behöver personen ha ett personligt konto i Prisma och bjudas in till ansökan av organisationskontoansvarig. Se vidare under ”Personkonto”.

Observera att det endast är den med organisationsbehörighet eller organisationskontoansvar som kan registrera (skicka in) en ansökan. Säkerställ därför att den person som har behörighet att registrera ansökan är tillgänglig när ansökan ska skickas in och att detta görs i god tid innan utlysningen stänger.

Planera och fyll i er ansökan i god tid innan utlysningen stänger. Om obligatoriska fält saknar information när ansökan skickas in kommer det inte gå att registrera ansökan. Det är möjligt att registrera en ansökan, och sedan ta tillbaka den och registrera den igen obegränsat antal gånger innan utlysningen stänger. När utlysningen har stängt går det inte att skicka in, eller lägga till information i en ansökan.

Utlysningen stänger den 19 maj 2022 kl 14.00. Alla ansökningar ska vara registrerade innan denna deadline. Inga kompletteringar eller efterregistreringar är tillåtna (om inte särskilt efterfrågade av Formas).

Organisationskonto

Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad kallas i Formas ansökningssystem för medelsförvaltare. Organisationen behöver vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto.

Universitet, högskolor, de flesta forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag är godkända som medelsförvaltare för alla Formas utlysningar och har redan organisationskonto.

Saknar din organisation ett konto i Prisma sedan tidigare, ska en lämplig företrädare (organisationskontoansvarig) ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats. Ansök om detta i god tid innan utlysningen stänger. Ange i motiveringen för ansökan att ni vill söka i Formas utlysning Forskarskolor för hållbart samhällsbyggande, vilken typ av organisation det gäller samt organisationsnummer.

Ansök om organisationskonto i Prisma Länk till annan webbplats..

Om du inte vet om din organisation har ett konto, kontakta forskningshandläggare Pernilla Hjert Elgström.

Personkonto

Om du inte har organisationsbehörighet behöver du bjudas in till ansökan av organisationskontoansvariga för att kunna fylla i information i ansökan. För detta behöver du ett personkonto i Prisma.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. Vi rekommenderar att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Referenser som inkluderats i löpande text anges i ett separat fält.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av forskarskolan under följande delar:

Grundinformation

 • Sökt antal månader 60 månader
 • Startmånad 1 januari 2023. Forskarskolans startdatum är förvalt i Prisma och går inte att ändra.
 • Forskarskolans namn på svenska och engelska (maximalt 200 tecken inklusive mellanslag vardera)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (maximalt 4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (maximalt 1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Beskrivning av forskarskolan

Följande delar ska finnas beskrivet i ansökan:

Syfte och mål (max 15 000 tecken, inklusive mellanslag)

Beskriv forskarskolans mål och vision, samt hur den bidrar till att uppfylla utlysningens syfte.

Beskriv den utmaning som forskarskolan tar sig an, och hur denna anknyter till teman och perspektiv i den strategiska forskningsagendan Forskning för ett transformativt och hållbart samhällsbyggande Länk till annan webbplats..

Beskriv forskarskolans övergripande frågeställningar och hur dessa förhåller sig till relevanta forskningsfält. Beskriv hur frågeställningarna adresseras med tvärvetenskapliga, praktiknära och utmaningsdrivna angreppsätt.

Genomförande (max 20 000 tecken, inklusive mellanslag)

Beskriv övergripande planen för forskarskolans genomförande och koordinering.

Beskriv processen genom vilken forskarskolan, och dess ingående aktiviteter, formuleras, planeras och genomförs, och hur olika parter och andra aktörer är delaktiga i detta.

Redogör kortfattat för de planerade doktorandprojekten, inklusive preliminära frågeställningar.

Beskriv forskarskolans utbildningsutbud. Beskriv doktorandkurser som planeras utvecklas inom ramen för forskarskolan samt befintliga doktorandkurser som planeras ingå i forskarskolans kursutbud.

Beskriv eventuellt andra planerade aktiviteter inom forskarskolan, deras syfte och koppling till forskarskolans mål.

För forskarskolan och planerade doktorandprojekt, beskriv planerna för interaktion och kommunikation med intressenter och/eller användare under projektets gång.

Organisation och aktörer (max 15 000 tecken, inklusive mellanslag)

Beskriv de deltagare som ingår i forskarskolan, deras roller och bidrag, och motivera respektive deltagares aktivitetsgrad. Beskriv hur aktörerna kompletterar varandra och hur detta bidrar till att uppnå forskarskolans mål.

Beskriv hur de olika parterna varit delaktiga i utformandet av forskarskolan och dess olika delar.

Beskriv hur genomförandet och organisation tar sin utgångpunkt i tidigare erfarenheter hos projektgruppen och i forskning kring möjligheter och utmaningar med tvärvetenskap och praktiknära forskning.

Beskriv hur forskarskolan hanterar frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald, där så är relevant.

Samhällsnytta (max 10 000 tecken, inklusive mellanslag)

Beskriv hur forskarskolan är utformad för att bidra till erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och nya arbetssätt inom samhällsbyggnadsområdet.

Beskriv forskarskolans potential att bidra till transformativa förändringar och ett hållbart samhällsbyggande.

Referenser (max 5000 tecken, inklusive mellanslag)

Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält.

Budget och övrig information

Huvudsökande organisation registrerar budget för varje deltagande part i ansökan enligt hur de faktiska kostnaderna förväntas inträffa, per verksamhetsår. Medel betalas i regel ut månadsvis. Medel får nyttjas 12 månader efter projekttidens slut men inga nya medel betalas ut under denna period.

Skriv gärna budget och budgetspecifikation på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är.

I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Följande uppgifter ska anges i projektets budget:

Information om huvudsökande organisation och varje projektpart

Detta är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i per part för samtliga parter i forskarskolan. Uppgifterna samlas in och fylls i av huvudsökande. Huvudsökandes organisation ska vara samma som anges som medelsförvaltare.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, företagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.

Kostnader

 • Personalkostnader: Personalkostnader kan sökas till forskare, doktorander och andra deltagare. Sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kan vara inkluderade. Stödberättigande personalkostnader hos företag och annan ekonomisk verksamhet får beräknas till högst 800 kronor per timme. Universitet, högskola eller forskningsinstitut omfattas inte av denna begränsning. Det belopp som anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan få beviljat får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som har fullständig lönefinansiering under hela projekttiden inte kan få ytterligare medel för lön. Personer som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön utan att först minska sin pensioneringsgrad med motsvarande procentsats.
 • Utrustning, byggnader och mark: Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt maximalt 500 000 kronor.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera: För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen och/eller budgetspecifikationen.
 • Övriga direkta kostnader: Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång (open access).
 • Indirekta kostnader: Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Finansiering

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges:

 • Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Beloppet kan inte överstiga totala kostnader. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 • Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade projekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär
 • Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med finansiering till projektet.
 • Egen finansiering: Om projektparten går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering.

Motivering av personalkostnader i budget (maximalt 500 tecken, inklusive mellanslag.)

Här specificerar ni den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön.

Budgetspecifikation (maximalt 9 000 tecken, inklusive mellanslag.)

Här lägger huvudsökande organisation in ytterligare information som förtydligar och motiverar budgeten i ord. Här anges även de overheadkostnader som tillämpas i ansökan, enligt praxis för den högskola, universitet eller forskningsinstitut som är projektpart. Notera att övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader, samt att Formas inte beviljar medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Här anger du också eventuella konsultkostnader och omfattningen på konsultens eller konsulternas medverkan. Ange vilken eller vilka projektparter som ska stå för respektive konsultkostnad.

Sökande uppmanas att vara tydlig med att beskriva samtliga kostnader i relation till de aktuella aktiviteterna inom forskarskolan.

Observera att maximalt 2 miljoner kronor per år, i genomsnitt, kan sökas för koordinering av forskarskolan.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till, samt nyckelord.

 • Ämnesområde
  Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod)
  Välj minst ett forskningsämne och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord
  Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver forskarskolan.

Bilagor

Obligatoriska bilagor

Planerade doktorander

En tabell som sammanfattar upplägg gällande anställning (hos vilken part doktoranden kommer att vara anställd), antagning (hos vilket lärosäte samt i vilket forskarutbildningsämne doktoranden kommer att vara antagen), samt handledarskap från akademi och praktik. Spara dokumentet som en pdf-fil (maximalt 4 MB) och ladda upp under obligatoriska bilagor i Prisma. Det går endast att ladda upp pdf-format i Prisma.

Medverkande

Redovisa samtliga projektdeltagare i en tabell med namn, organisation samt roll i projektet. Ladda upp som en pdf-fil (max 4 MB).

Intyg från huvudsökande organisation

Ett intyg från huvudsökande organisation som styrker värdskapet för forskarskolan, bekräftar forskarskolans prioritet och relevans för organisationen samt intygar att nödvändiga resurser ställs till förfogande ska bifogas ansökan (max 4 MB). Intyget ska vara undertecknat av rektor eller motsvarande.

Stödbrev från deltagande parter

Stödbrev från samtliga ingående parter som styrker organisationens aktiva deltagande och engagemang i forskarskolan samt som beskriver eventuell medfinansiering ska bifogas ansökan som en samlad pdf-bilaga (max 4 MB). Stödbrevet ska vara undertecknat av beslutande chef eller motsvarande.

CV

CV för nyckelpersoner läggs till i ansökan som en samlad pdf-bilaga (maximalt 10 MB). Det går alltså inte att använda CV-funktionen i Prisma. Detta är för att en likvärdig bedömning av ansökningar och CV från olika typer av organisationer ska underlättas.

Rekommenderad längd per CV är max 2 A4-sidor. CV bör innehålla de erfarenheter och meriter som är relevanta i relation till den utmaning och de frågeställningar som forskarskolan tar sig an, samt i relation till forskarskolans organisation och planerade verksamhet. Detta kan vara utbildningar, arbetslivserfarenhet, docentur, handledningserfarenhet, med mera.

Publikationslistor

Publikationslistor för nyckelpersoner läggs till i ansökan som en samlad pdf-bilaga (maximalt 10 MB). Det går alltså inte att använda publikationslistefunktionen i Prisma. Ange max 10 publikationer per person. Ange tydligt vilken part och vilken nyckelperson som respektive publikationslista avser.

Frivilliga bilagor

Figurer, bilder eller tabeller

Behövs figurer, bilder eller tabeller för att beskriva forskarskolans organisation eller verksamhet kan dessa laddas upp som ”Bilaga J: Illustrationer”. Denna bilaga är frivillig. Maximalt en bilaga (pdf, maximalt 8 MB) kan laddas upp.

Koordinerande projektpart

Fyll i information om koordinerande projektpart

 1. Ange företag/organisation och organisationens tillhörande uppgifter
 2. Ange arbetsplats, plats där huvuddelen av projektet kommer att genomföras, och arbetsplatsens tillhörande uppgifter
Förstora bilden

Fyll i kostnader för koordinerande projektpart

 1. Klicka på Redigera
 2. Kolumnerna avseende år kommer av den projekttid som angetts i Grundinformation.
 3. Fyll i kostnader för varje kostnadsslag och år.
 4. Spara och stäng fönstret.
 5. Totala kostnader räknas ut automatiskt summeringsfälten.
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Fyll i finansiering för koordinerande projektpart

 1. Klicka på Redigera
 2. Fyll i sökt bidrag från Formas, per år
 3. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan offentlig finansiär
 4. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan privat finansiär
 5. Egen finansiering räknas ut automatiskt baserat på vad som angivits i kostnads- och finansieringsavsnitten.
 6. Spara och stäng fönstret.
 7. Total finansiering räknas ut automatiskt i summeringsfälten.
 8. Ange finansiärens namn om annat stöd erhålls.
 9. Stödnivån räknas ut automatiskt i procent.
 10. Medfinansieringsgrad räknas ut automatiskt i procent.
 11. I motiveringsfältet anger du hur den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader har framräknats.
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Projektpart

Klicka på Lägg till projektpart för den eller de projektparter som ska delta i projektet, utöver koordinerande projektpart, dvs. medelsförvaltaren.

Förstora bilden

Fyll i, för varje projektpart, avsnitten för information, budget och finansiering på samma sätt som beskrivs för koordinerande projektpart. Se avsnitt Koordinerande projektpart ovan. Uppgifter för projektpart fylls i oavsett om man söker bidrag, dvs. finansiering, från Formas eller ej. Om projektparter inte söker medel från Formas utan deltar in-kind, ska budgeterade kostnader anges för dessa projektparter men ange ”0” kr i fältet ”Sökt bidrag från Formas” under finansiering. Notera att en underleverantör till sökande inte utgör projektpart i ansökan.

Projektets kostnader och finansiering

Längst ner beräknas projektets totala kostnader respektive projektets totala finansiering automatiskt baserat på summor som aggregeras från budgettabeller för koordinerande projekt part och andra projektparter.

Förstora bilden

Kontrollera hur du fyllt i budgettabeller i god tid innan du registrerar din ansökan. Ansökningar med felaktigt ifyllda budgetar kan avslås. Kontrollera alla budgettabeller per projektpart inklusive koordinerande projektpart samt tabeller för Projektets kostnader respektive Projektets finansiering som aggregerar summor från tabeller per projektpart enligt nedan:

 • Du har lagt in alla projektparter som deltar i projektet.
 • Du angett sökta medel från Formas för de projektparter som avser att ta emot bidrag från Formas.
 • Du angett övrig annat stöd för de projektparter som i förekommande fall har det.
 • Du har den egenfinansiering som krävs enligt regler för statligt stöd till företag och andra organisationer, där det är relevant.

Efter du har lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den och går inte vidare till granskning.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under ”Krav på sökande organisationer” är uppfyllda, det vill säga:
  • Huvudsökande organisation är en akademisk aktör som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.
  • Forskarskolan består av minst tre aktörer, varav minst två akademiska parter (universitet, högskolor eller forskningsinstitut) och minst en icke-akademisk part.
  • Enskild firma ingår inte som part.
  • Intyg som tydliggör och bekräftar stöd och engagemang från värdorganisation är bifogat ansökan.
  • Stödbrev, så kallade ”Letter of Intent”, från medverkande parter är bifogat ansökan.
 • Att projekttiden är fem år (60 månader).
 • Att sökta medel inte överstiger 40 miljoner kronor totalt.

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp. Ansökan bedöms utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Beredningsgruppen utgörs av aktiva forskare och personer verksamma utanför akademin med kompetens att bedöma ansökans relevans. Beredningsgruppen utses av Formas. Varje ansökan läses och bedöms av minst fyra granskare.

Varje ansökan bedöms först utifrån sina kvalifikationer. Därefter kommer ett portföljtänk kommer att tillämpas i beredningen. Ett portföljtänk innebär att vi strävar efter att finansiera forskarskolor som kompletterar varandra. Vi vill med andra ord undvika att finansiera forskarskolor som i för stor utsträckning överlappar varandra. Det innebär också att vi inte vill finansiera forskarskolor som i för stor utsträckning överlappar med andra, redan existerande, forskarskolor och forskarskolesatsningar.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier på en skala 1-7, där 1 är lägst och 7 är högst.

Med ”forskarskola” i kriterierna nedan avses forskarskolan i sin helhet, det vill säga koordinering, ledning, doktorandprojekt, handledning, forskningsaktiviteter, doktorandkurser, aktiviteter för erfarenhetsutbyte, samt andra forskarskoleaktiviteter. När inget anges i kriterierna omfattar dessa forskarskolan i sin helhet. Med ”projektgruppen” och ”nyckelpersoner” avses de personer från deltagande parter som ingår i forskarskolans utformning och genomförande, med undantag av ännu inte anställda och antagna doktorander och andra personer.

Syfte och mål

 • Forskarskolan kan väsentligen bidra till att utveckla individuell och organisatorisk kompetens till tvärvetenskaplig, praktiknära och utmaningsdriven kunskapsproduktion och förändringsarbete.
 • Forskarskolan kan väsentligen bidra till att hantera en utmaning av stor relevans för hållbart samhällsbyggande och anknyter till teman och perspektiv som lyfts i det nationella programmets forskningsagenda.
 • Forskarskolan övergripande frågeställningar bidrar till nytänkande i förhållande till relevanta forskningsfält.
 • Forskarskolans övergripande frågeställningar adresseras med en relevant kombination av discipliner och forskningsfält.

Genomförande

 • Planerna för koordinering och genomförande av forskarskolan är konkreta, realistiska och ändamålsenliga.
 • Forskarskolans planerade utbildningsutbud, ingående doktorandprojekt och andra planerade aktiviteter är konkreta, realistiska och ändamålsenliga.
 • Planerna för interaktion och kommunikation med intressenter och/eller användare under projektets gång är konkreta, realistiska och ändamålsenliga.

Organisation och aktörer

 • Forskarskolans organisation och ledning främjar en forskarutbildning och kunskapsproduktion som är tvärvetenskaplig, praktiknära och utmaningsdriven.
 • Projektgruppen har de kompetenser och erfarenheter som krävs för att genomföra forskarskolan i linje med dess syfte och mål.
 • Projektgruppen har en väl sammansatt kompetens och erfarenhet av tvärvetenskaplig, praktiknära och utmaningsdriven kunskapsproduktion. De ingående parterna och nyckelpersonerna kompletterar varandra väl och bidrar samtliga till att uppnå forskarskolans syfte och mål.
 • Forskarskolan är utformad så att jämställdhet, likabehandling och mångfald kan hanteras på relevanta sätt.

Samhällsnytta

 • Forskarskolan kan väsentligen bidra till erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och nya arbetssätt inom samhällsbyggnadsområdet.

Forskarskolan har god potential att bidra till transformativa förändringar och ett hållbart samhällsbyggande.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas medel den 23 november 2022. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får en e-post när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade forskarskolor ska återrapportera till Formas genom ekonomiska rapporter och lägesrapportering i enlighet med det avtal som skrivs efter beslut. Forskarskolorna kommer även att följas upp och utvärderas. Uppföljning och utvärdering syftar båda till att följa och stötta forskarskolorna i utvecklingen mot de förväntningar som finns i utlysningens syfte och inriktning. En utförlig plan för ekonomisk rapportering, uppföljning och slutrapportering kommer att finnas som en bilaga till beslutet vid finansiering.

Slutrapportering med avseende på ekonomi och projektresultat sker tre månader efter dispositionstidens slut. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Ekonomisk återrapportering i Prisma.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering.

Finansierade forskarskolor förväntas delta i seminarier och dialog med andra forskarskolor finansierade genom denna utlysning, samt i konferenser och nätverk inom ramarna för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Formas kan också komma att ställa ytterligare krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access).

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

Forskarskolor som beviljas finansiering ansvarar för att en datahanteringsplan tas fram för varje enskilt projekt som genomförs. Planerna ska inte skickas in till Formas men ska på förfrågan kunna uppvisas. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att datahanteringsplaner kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att de hålls uppdaterade.

SweCRIS

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Ansök

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan.

Utskriftsvänlig version av utlysningstexten Länk till annan webbplats.

Revisionshistorik

7 april 2022: Följande delar har strukits från ”Kontroll av ansökan”:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan, detta måste ske inom sju kalenderdagar efter att utlysningen stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.

Här fyller vi löpande på med inkomna frågor och svar som vi tror är av relevans för fler sökande än den som ställde frågan.

Senast uppdaterad: 2022-04-11

Frågor och svar om utlysningen

Fråga

Svar

Jag hittar inte utlysningen i Prisma?

Anledningen till att du som enskild forskare inte kan hitta utlysningen i Prisma är att den är en organisationsutlysning. Det är därmed bara organisationskontoansvarig som kan hitta utlysningen i Prisma. Organisationskontoansvarig kan sedan lägga till en ansökningsansvarig.

Jag är organisationskontoansvarig men hittar inte utlysningen i Prisma?

Logga in med organisationskontot och välj ”Organisationskonto”, och därefter ”Organisationsutlysningar” längst ner i menyn .

Hur definierar ni disciplin?

Vi har valt att inte definiera vad som räknas som en disciplin, utan att låta de sökande själva avgöra vilka discipliner som krävs för att hantera den komplexa samhällsutmaning man tar sig an. Vi uppmuntrar sökande att läsa hela utlysningstexten, inklusive bedömningskriterierna.

Vilken akademisk kompetens behöver biträdande handledare från praktiken ha?

Vi ställer inga krav på akademisk kompetens för biträdande handledare från praktiken. Här får de sökande, i dialog med relevanta lärosäten, avgöra vad som är önskvärt och möjligt.

Kan man ha en mentor från praktiken i stället för en biträdande handledare?

Nej, en mentor från praktiken räcker inte för att uppfylla kraven på en biträdande handledare från praktiken. Det går dock bra att ha en mentor utöver den biträdande handledaren från praktiken.

Vår institution kräver två akademiska handledare, kan handledaren från praktiken komma in som tredje handledare?

Vi ställer inga krav på totalt antal handledare, utöver att varje doktorand måste ha en biträdande handledare från praktiken.

Finns det några krav eller förväntningar på hur många doktorander som ska ingå i en forskarskola?

Vi har inga krav på vare sig minsta eller maximalt antal doktorander som ingår i en forskarskola. Vi förväntar oss dock att antalet doktorander är övertygande i relation till att det är en forskarskola som finansieras, och att denna ska kunna bli en stark och dynamisk miljö.

Måste man finansiera doktorander genom forskarskolan, eller räcker det med att finansiera exempelvis koordinering och kursutveckling?

Vi förväntar oss att forskarskolorna inbegriper doktorander finansierade genom forskarskolan, men vilken sorts doktorander, hur många, och i vilken utsträckning de även finansieras med andra medel, är upp till de sökande att bestämma.

Vilken typ av anställning kan de forskarstuderande ha? Måste de vara anställda som doktorander eller kan de behålla eventuell anställning utanför akademin?

De doktorander som finansieras genom denna utlysning kan ha sin anställning hos en akademisk part eller hos en icke-akademisk part. Doktorander kan med andra ord behålla eventuell anställning utanför akademin.

Observera att det inte går att använda utlysningsmedel för stipendier.

Går det att finansiera doktorander till lic, eller från lic till doktor?

Vi ställer inga krav på att doktorander som finansieras genom denna utlysning genomgår fyra års forskarutbildning. Det går med andra ord bra att finansiera doktorander både till lic, och från lic till doktor.

I utlysningstexten står ”Lön till doktorander, inklusive licentiander, kan finansieras för upp till fyra år.” Går det att fördela medel för doktorander över fem år, så att de arbetar 80 % med forskarutbildning och 20 % med undervisning eller annat.

I denna skrivning avses upp till fyra års heltidsstudier. Vi har inga krav på att doktorander ska genomföra sin forskarutbildning på heltid.

Vid internationella samarbeten kan doktorander inskrivna vid universitet utomlands finansieras genom utlysningen?

Det är viktigt att skilja på var doktoranden har sin anställning och var den är antagen eller inskriven. Vi ställer inga krav på var doktoranden är antagen eller inskriven. För att underlätta det ekonomiska rekommenderar vi att alla doktorander är anställda hos en svensk akademisk eller icke-akademisk aktör.

Är det möjligt att finansiera post-docs med anslaget genom denna utlysning?

Det går bra att avlöna post-docs eller andra forskare med anslaget i denna utlysning i det fall man kan förklara och motivera hur deras arbete bidrar till forskarskolans genomförande

Max 2 miljoner kronor per år får användas till utveckling och koordinering av forskarskolan, vad ingår i detta?

I utveckling och koordinering av forskarskolan ingår lönekostnader för koordinator och administrativ personal avlönad inom forskarskolan, kostnader för utveckling och genomförande av doktorandkurser, samt kostnader för andra forskarskoleaktiviteter som ligger utanför enskilda doktorandprojekt.

Kostnader för handledning, doktorandlöner och drift i de olika doktorandprojekten (t.ex. fältstudiekostnader, open access-kostnader, m.m.) ingår inte i detta.

Observera att taket på 2 miljoner kronor är satt per år. i genomsnitt. Det totala maxbeloppet för utveckling och koordinering av forskarskolan är alltså 10 miljoner kronor.

Max 2 miljoner kronor per år får användas till utveckling och koordinering av forskarskolan, innebär det att man bara får använda i genomsnitt 6 miljoner kronor per år till doktorander?

Detta maxbelopp ska tolkas som just ett maxbelopp. Det går bra att söka mindre än 2 miljoner kronor per år, i genomsnitt, för utveckling och koordinering, och därmed frigöra en större budget för doktorandprojekt och relaterade kostnader.

Är tanken att medel från Formas överförs till ”praktiken”, exempelvis ett företag, för att betala lön till handledare eller industridoktorander.

I och med att detta är en organisationsutlysning så kommer samtliga parter att få sina medel direkt från Formas, i enlighet med den budget och de villkor som avtalas. Samtliga parter kommer också att få skicka in ekonomiska rapporter.

Kan man lägga in medfinansiering av forskarskolan?

Det går bra att lägga in medfinansiering av forskarskolan, antingen som kontant medfinansiering eller i form av inkind, eller både och. Medfinansiering är dock inget krav.

Är det ett plus att ha medfinansiering?

Att ha medfinansiering är inte i sig ett plus. Det som är avgörande för bedömningen beskrivs i utlysningstext och anvisningar.

Kan man stå som projektledare i en ansökan i denna utlysning om man redan är projektledare för ett Formas-finansierat projekt?

Det går bra att stå som projektledare i en ansökan till denna utlysning oavsett man redan är projektledare för ett Formas-finansierat projekt eller inte. Observera att det totala lönebelopp som erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan deltagare inte kan överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Läs mer om detta i utlysningstexten.

Räknas forskningsinstitut som exempelvis RISE eller IVL som akademiska eller icke-akademiska parter?

Forskningsinstitut räknas i regel som akademiska parter.

Räknas offentliga organisationer utanför akademin som ”praktiken”, exempelvis en kommunal miljöförvaltning?

Även offentliga organisationer kan räknas som ”praktiken” och som icke-akademiska aktörer. Detta gäller organisationer på såväl statlig, regional och kommunal nivå.

Kravet på att deltagande från minst två discipliner, gäller det akademiska parter eller kan man uppfylla det genom att ha med en icke-akademisk part med en annan disciplin?

De deltagande forskare som bidrar till att kravet på disciplinär mångfald (minst två discipliner) uppfylls ska komma från akademiska aktörer.

Kan en av de två akademiska parterna vara från ett annat land?

Det krävs minst två akademiska parter från Sverige, alltså svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut.

Kan internationella parter delta?

Internationella parter kan delta, i vissa fall med finansiering via anslaget, men forskarskolorna ska utbilda doktorander vid svenska lärosäten och ha ett fokus på frågeställningar som tydligt bidrar till hållbart samhällsbyggande i Sverige.

Kan biträdande handledare finnas i ett annat land?

Det går bra att ha med biträdande handledare från organisationer i andra länder än Sverige.

Kan ett lärosäte vara med på flera ansökningar?

Vi har inget tak för hur många ansökningar ett lärosäte kan vara med på. Vi har heller inget tak för hur många ansökningar ett lärosäte kan vara huvudsökande för.

Hur detaljerat behöver letter of intent vara?

Letter of intent behöver tydligt visa att parten stöttar ansökan utifrån hur deras åtagande och roll är beskriven i projektdokumentationen. Mer detaljer än så behövs inte.

Finns det någon mall för letter of intent eller intyg från huvudsökande organisation?

Vi har ingen mall för letter of intent eller intyg från huvudsökande organisation.

Vad räknas som en nyckelperson?

En nyckelperson är en person med kompetens, kunskap, erfarenhet eller andra resurser som är tydlig vikt för att forskarskolan ska kunna genomföras enligt plan och i linje med uppsatta mål. Antalet nyckelpersoner är med stor sannolikhet lägre än antalet projektdeltagare.

Kan dekan/prefekt underteckna intyg från huvudsökande organisation?

Intyg från huvudsökande organisation måste undertecknas av rektor eller motsvarande. För lärosäten är det rektor som gäller. För andra akademiska parter som leds av annan funktion av rektor ska motsvarande funktion (t.ex. VD) underteckna intyget.

Hur ska jag lägga in budgeten för olika parter i Prisma?

Eftersom detta är en organisationsansökan så behöver du lägga in en budget per part. Läs mer i ”Så här fyller huvudsökande i budget och övrig information, samt kontrollerar ifylls budget” på utlysningens webbsida.

Ska alla parter läggas in i Prisma med fullständig organisationsinformation?

Ja, alla parter måste läggas in i Prisma med fullständig organisationsinformation. Alla fält markerade med en stjärna (*) är obligatoriska. Läs mer i ”Så här fyller huvudsökande i budget och övrig information, samt kontrollerar ifylls budget” på utlysningens webbsida.

Ska även parter som inte söker finansiering läggas till som part i Prisma?

Alla parter som deltar i projektet ska läggas till i Prisma, oavsett de söker finansiering eller inte. Detta är viktigt för att bedömargruppen ska få en helhetsbild av de resurser som krävs och tillgängliggörs för forskarskolan.

Ska parter som enbart bidrar med finansiering men inte deltar aktivt i projektet läggas till som part i Prisma?

Parter som enbart bidrar med finansiering men inte deltar aktivt i projektet behöver inte läggas till som part i Prisma. I detta fall kan ni lägga till denna finansiering under ”Finansiering”. Välj mellan ”Annat stöd (offentlig)” eller ”Annat stöd (privat)”. Innan du gör så, stäm av med verksamhetsutvecklare Johan Hansson.

Ska parter som enbart bidrar i begränsad omfattning, t.ex. referensgrupp, läggas till som part i Prisma?

Parter som bidrar i väldigt begränsad omfattning och som inte mottar finansiering från Formas behöver i vissa fall inte läggas in som part i Prisma. Innan du gör så, stäm av med verksamhetsutvecklare Johan Hansson.

Kan medverkande forskare bjudas in till ansökan?

Eftersom detta är en organisationsansökan kan medverkande forskare inte bjudas in. Om du vill ha hjälp att fylla i ansökan kan du bjuda in personer som administratörer.

Hur vet jag vilka regler för finansiering som gäller för industridoktorander?

Vilka regler kring finansiering som gäller för industridoktorander beror på: 1) i vilken typ av organisation doktoranden är anställd, och 2) vilken typ av projekt doktoranden arbetar i. Du kan läsa mer om stödnivåer i dokumentet Stödnivåer och definitioner för bidrag enligt Formas stödordning Länk till annan webbplats..

Hur vet jag vilken stödnivå en icke-akademisk part kan få?

Stödnivån för en icke-akademisk part bestäms i princip av vilken typ av organisation parten är, med vilken typ av verksamhet, och vilken typ av projektaktiviteter som ansökan omfattar. Du kan läsa mer om stödnivåer i dokumentet Stödnivåer och definitioner för bidrag enligt Formas stödordning Länk till annan webbplats.. Kontakta gärna verksamhetsutvecklare Johan Hansson om du har specifika frågor om din ansökan.

Hur kollar jag om ansökan är fullständig?

Du kan kolla om din ansökan är fullständig genom att testa att registrera den. Prisma gör då en valideringskontroll och om något saknas så meddelar systemet detta. Systemet kollar allt som är obligatoriskt, både fält och bilagor.

Om inget saknas kommer att din ansökan att registreras. För att fortsätta arbeta med ansökan måste du avregistrera den.

Du kan registrera och avregistrera ansökan obegränsat antal gånger fram till att utlysningen stänger.

Jag får ett valideringsfel gällande medverkande person när jag ska registrera min ansökan?

Detta valideringsfel uppstår om du om har bjudit in en administratör till ansökan och den personen inte accepterat inbjudan. Då kan du inte registrera ansökan. Ta bort inbjudan till personen och försök igen.

Hur signerar jag ansökan?

Eftersom detta är en organisationsansökan så signeras ansökan i samband med att den skickas in.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

För frågor om budget, finansiering och stöd till företag

Johan Hansson

Tjänstledig

Uppdaterad:23 november 2022