Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som skapar ny kunskap om gestaltning av människors livsmiljöer

VEM KAN SÖKA?

Universitet, högskolor och forskningsinstitut samt företag (ej enskilda firmor), organisationer och kommuner. Projektgruppen ska ha såväl professionell konstnärlig- som forskarkompetens. För företag och annan ekonomisk verksamhet som söker medel i denna utlysning gäller särskilda regler om stöd av mindre betydelse.

HUR MYCKET KAN NI SÖKA?

Ni kan söka för medel för upp till fyra år långa projekt. Maximal finansiering för ett fyraårigt projekt är 4 miljoner kronor.

Beslutad: 2020-09-23 11:15

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

I en gemensam satsning mellan Boverket, ArkDes, Formas, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd utlyser Formas medel till fyraåriga forskningsprojekt om totalt 4 miljoner kronor per projekt. Forskningen ska belysa de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.

Utlysningen avgränsar sig till det offentliga rummets utformning och konstens betydelse för utvecklingen av ett mer socialt och hållbart samhälle, och innefattar därmed arkitektur, form, design och kulturmiljön. Formas ansvarar för utlysningens genomförande som sker inom det Nationella programmet för hållbart samhällsbyggande Länk till annan webbplats. och relaterar främst till programmets temahållbara boende- och vistelsemiljöer.

Sedan 2018 har Sverige, som ett av få länder i världen, en samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. I korthet handlar det om allting som finns omkring oss: bostadshus, skolor och sjukhus, men också det offentliga rummet med parker, gator och torg. Målet är tydligt: den gestaltade livsmiljön – arkitektur, form, design, offentlig konst och kulturmiljö ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle som alla ska få möjlighet att vara med om att samskapa.

Detta innebär att den offentliga miljön tydligt ska innefatta konst, arkitektur, kulturarv, form och design, vilket ska stötta sociala relationer. Kunskap och förståelse för gestaltning av människors livsmiljöer omsätts i praktik tidigt i samhällsbyggnadsprocessen och i den löpande planerings- eller byggprocessen. När olika konstformer och konstnärliga uttryck finns med i gestaltandet av gemensamma rum kan de berika och tillföra nya perspektiv på utvecklingen och förändringen i såväl tätorter som i glesbygder.

Intresset för att utveckla offentlig konst växer i många stadsutvecklingsprocesser där kommunala, statliga och privata aktörer renoverar befintliga miljöer eller bygger helt nya områden. Offentlig konst omfattar alla former av samtidskonst som visas i offentliga rum. I dessa processer arbetar många konstnärer med att utveckla och omformulera vad offentlig konst kan vara. Ett konstnärligt perspektiv i samhällsbyggnadsprocessen kan medföra stora utmaningar när det gäller att organisera komplexa och ibland motstridiga intressen till en helhet. En utgångspunkt för att hantera komplexiteten i utvecklingen av den gestaltade livsmiljön, där såväl offentliga aktörer och näringsliv som akademi och civilsamhället har en roll, är förmågan att anlägga tvärsektoriella perspektiv och en förmåga att se helheter.

Läs mer hos ArkDes Länk till annan webbplats. Boverket Länk till annan webbplats. Formas Länk till annan webbplats. Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats. Statens konstråd Länk till annan webbplats. och om Politiken för gestaltad livsmiljö Länk till annan webbplats.

Utlysningen syftar till att finansiera forskningsprojekt som ger ny kunskap om gestaltning av människors livsmiljöer. Utlysningen avser att lyfta de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i förhållande till arkitektur, form, design och kulturmiljö i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.

Målet med utlysningen är att de finansierade projekten sammantaget skapar ny kunskap som bidrar till att uppfylla de nationella målen kopplade till politiken för gestaltad livsmiljö, de nationella kulturpolitiska målen och de nationella kulturmiljömålen. Dessutom ska utlysningens resultat bidra med kunskap till FN:s nya urbana agenda (exempelvis punkterna 37 - 39, 53 och 100) samt mål 11 Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030. För de enskilda projekten är det viktigt att tydliggöra hur projektet relaterar till något eller några av utlysningens mål.

Sökande kan välja mellan den ena eller båda av följande inriktningar:

 • studier av konstnärliga perspektiv och värden av den offentliga konstens roll i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.
 • utveckling av och förståelse för tvärsektoriella arbetssätt och nya metoder inom konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet för hållbara livsmiljöer.

Utlysningen vänder sig till mångdisciplinära och/eller interdisciplinära projektgrupper. Projektgruppen ska inkludera minst en disputerad forskare, andra medverkanden kan vara icke-disputerade. Projektgrupperna ska minst bestå av två personer; en projektledare och en medverkande projektdeltagare. Projektledaren kan vara disputerad men behöver inte vara det. Projektgrupperna kan maximalt ha fem projektparter (se anvisningar nedan). Projektgruppen kan bestå av akademiska och konstnärliga forskare, konstnärer, antikvarier, arkitekter, formgivare och designer och andra yrkesgrupper.

Innan ni ansöker

OBS! Detta ansökningsförfarande skiljer sig åt från Formas ordinarie utlysningar för forskningsprojekt, exempelvis Årliga öppna utlysningen.

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i texten nedan.

Du kan också ladda ner utlysningtexten i utskriftsvänligt pdf-format , 301.4 kB.. (Reviderad 2020-04-28)

Utlysningen riktar sig till projektgrupper som kan vara sammansatta av en projektledare och medverkande deltagare från olika projektparter, till exempel universitet, högskolor och forskningsinstitut samt offentlig verksamhet, organisationer och företag.

 • Krav att minst två men högst fem projektparter ska samverka i projektgruppen.

För att säkra såväl den vetenskapliga som den konstnärliga kvaliteten ställer vi krav på projektgruppens kompetens:

 • Krav att minst en person med dokumenterad professionell konstnärlig kompetens ska ingå i projektgruppen. På samma sätt ska minst en forskare med avlagd doktorsexamen ingå.
 • Projektledaren behöver inte vara disputerad.

Projektledaren ska ha ett personkonto i Prisma för att kunna lägga in projektgruppens ansökan. Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..

Utlysningen välkomnar sökande från både så kallade allmänt godkända medelsförvaltare i Prisma, det vill säga universitet, högskolor och forskningsinstitut. Dessutom kan företag och övriga organisationer söka. För företag och annan ekonomisk verksamhet som söker medel i denna utlysning gäller särskilda regler om stöd av mindre betydelse.

Sökande tar antingen rollen som medelsförvaltare (koordinerande projektpart) eller som medverkande projektpart. I denna utlysning upprättar Medelsförvaltaren och projektparten en överenskommelse om projektets genomförande och finansiering. Kopior på dessa överenskommelser sänds till Formas efter eventuellt beslut om finansiering av projektet. (Regler för statligt stöd för företag och annan ekonomisk verksamhet)

 • Medelsförvaltaren är koordinerande projektpart som hanterar ansökan för samtliga projektparter i ansökningssystemet Prisma, via projektledaren.
 • Medelsförvaltaren är den organisation som tar emot och förvaltar medel som Formas utbetalar till ett beviljat projekt.
 • Medelsförvaltaren distribuerar medel från Formas till övriga projektprojektparter enligt beslut från Formas.

 • Enbart medelsförvaltaren (koordinerande projektpart) behöver ansöka om ett organisationskonto i Prisma. I de flesta fall har universitet, högskolor och forskningsinstitut redan ett organisationskonto i Prisma.
 • Om ett företag eller övriga organisationer redan har ett konto i Prisma, och specifikt hos Formas gällande ”Godkänd enstaka utlysningar”, ska organisationskontoansvarige kontakta ansvarig forskningshandläggare Anna Kuznetcova Länk till annan webbplats. eller Pernilla Hjerth Elgström. Organisationskontot kan då kopplas till utlysningen Gestaltad livsmiljö.
 • Om den koordinerande projektparten saknar ett konto i Prisma ska en företrädare för organisationen (organisationskontoansvarig) ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats: Prisma Länk till annan webbplats. i god tid innan ansökan skickas in. En projektledare som kommer att skicka in en ansökan kan inte vara organisationskontoansvarig. Det kan ta några veckor att få en kontoansökan godkänd. Ange i förfrågan om organisationskonto att ni vill söka i Formas utlysning Gestaltad livsmiljö. Ange även om den sökande organisationen är ett universitet, högskola eller institut eller en ideell förening, företag eller annan ekonomisk verksamhet.
 • OBS! Viktigt att den organisationskontoansvarige skapar en struktur för sin organisation och lägger in en hemvist när denne har fått besked om att organisationskontot har tilldelats.

När projektparterna, via den koordinerande parten, ansöker om finansiering till ett projekt kan projektparterna söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med övriga verksamheter inom organisationen, till exempel för administration, IT och lokalhyra. Indirekta kostnader benämns också overheadkostnader.

Bidrag till projekt kan maximalt omfatta 1 miljoner per år i maximalt fyra år. Projekten ska påbörjas senast 1 november 2020.

Vi rekommenderar att ni skriver ansökan på engelska, eftersom beredningsgruppen som bedömer ansökan är internationell. Ni kan skriva ansökan på svenska, men då kommer den att översättas till engelska inför bedömning. Ni kommer i så fall inte att få se översättningen innan den går vidare till bedömning. Budgetspecifikationen översätts inte. Läs mer om språk i Formas ansökningar Länk till annan webbplats..

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling, när den har kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Innan vi lämnar ut ansökningar gör vi alltid en sekretessprövning, men vi får bara dölja information om vi har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Så här ansöker ni

Grundinformation

 • Sökt antal månader

Maximalt 48 månader

 • Startmånad

November 2020

 • Projekttitel

Maximalt 2000 tecken inklusive mellanslag på svenska respektive engelska.

 • Populärvetenskaplig beskrivning (svenska)

Maximalt 3000 tecken, inklusive blanksteg.

Den populärvetenskapliga beskrivningen ska kunna användas i Formas projektdatabas där exempelvis allmänheten och media kan ta del av vilka projekt som har finansierats av Formas.

 • Sammanfattningar (svenska och engelska)

Maximalt 1 500 tecken per sammanfattning, inklusive blanksteg. En kortfattad och tydlig beskrivning av projektidé, förslag till samarbeten och projektidéns potential att utveckla den gestaltade livsmiljön.

Projektbeskrivning

Ta del av bedömarnas kriterier på sidorna 14 och 15 i utlysningstexten, när projektet beskrivs i följande tre delar.

 • Projektbeskrivning (Forskningsfråga, problembeskrivning, mål och syfte)

Maximalt 5 000 tecken inklusive blanksteg. Beskriv projektets inriktning, mål och syfte samt beskriv varför det är angeläget att genomföra projektet. Beskriv och motivera hur forskningens resultat förväntas uppnå till valda relevanta mål med utlysningen, se sidan 6 i denna utlysningstext.

 • Projektbeskrivning (Forskningsprojektets genomförande och organisation)

Maximalt 5 000 tecken inklusive blanksteg. Redogör för genomförandet av studien och ange vald inriktning(ar). Beskriv de medverkande aktörernas bidrag till genomförandet av studien. Beskriv hur projektet genomförs avseende dess mångdisciplinära/interdisciplinära perspektiv samt de medverkandes roll i genomförandet. Redogör för de medverkandes förmågor i relation till studiens genomförande.

 • Projektbeskrivning (Samhällsnytta och kommunikation)

Maximalt 5 000 tecken inklusive blanksteg. Beskriv den potentiella samhällsnyttan under projektets genomförande och dess förväntade resultat. Motivera hur forskningsprojektet kan bidra till att skapa kunskap om gestaltning av människors livsmiljöer. Beskriv också vilka aktörer och målgrupper som förväntas ha nytta av resultatet. Beskriv och motivera vilka kommunikationsinsatser som är planerade och vilka intressenter och användare som är relevanta.

Budget och övrig information

Koordinerande part sätter samman ansökan med stöd av information från den egna organisationen och från de övriga deltagande projektparterna. Minst två och max 5 projektparter kan läggas in. Beroende på parternas organisatoriska tillhörigheter gäller olika regler för finansiering av parternas kostnader i projektet. Totalt sökt belopp för alla medverkande projektparter kan inte överstiga 4 miljoner kronor.

Information om medelsförvaltande organisation och övriga projektparter

Detta är obligatoriska uppgifter för alla projektparter som tyvärr måste skrivas in manuellt av medelsförvaltaren. Medelsförvaltaren måste också skriva in dessa uppgifter manuellt för den egna organisationen.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, företagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.

Kostnader för den medverkande projektparten

 • Personalkostnader: Stödberättigande personalkostnader hos företag och annan ekonomisk verksamhet får beräknas till högst 800 kronor per timme. Universitet, högskola eller forskningsinstitut omfattas inte av denna begränsning. Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild konstnär, forskare, doktorand eller annan personal inte får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Formas beviljar inte medel för årliga löneökningar.
 • Utrustning, mark och byggnader. Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt 500 000 kronor.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera. För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader. Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång (open access).
 • Indirekta kostnader (overheadkostnader). Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader.

Finansiering för den medverkande projektparten

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges:

 1. Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Beloppet kan inte överstiga totala kostnader. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 2. Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade forskningsprojekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär
 3. Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med finansiering till projektet.
 4. Egen finansiering: Om projektparten går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering. Det finns dock inget krav på en viss andel egen finansiering i denna utlysning.

Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning, utveckling och innovation.

I denna utlysning tillämpas enbart bestämmelser om stöd av mindre betydelse till de sökande projektparterna. Det maximala stöd som Formas kan betala ut är 200 000 euro under tre beskattningsår. Allt stöd av mindre betydelse som ett företag eller organisation har tagit emot ska summeras och redovisas. Om bidragsmottagaren (i denna utlysning en projektpart) ingår i en koncern, ska allt stöd inom koncernen summeras. (Stöd som har beviljats enligt EU-kommissionens gruppundantagsförordning ska inte tas med i summeringen.)

Formas kommer efter beslut om stöd att, be projektparter som omfattas av bestämmelser om stöd av mindre betydelse, fylla i en särskild blankett.

På Formas webbplats finns mer information om statligt stöd: Regler för statligt stöd Länk till annan webbplats.

Motivering av personalkostnader i budget för den medverkande projektparten

Här specificerar ni den genomsnittliga timkostnaden för den budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön.

Lön kan sökas till forskare, konstnärer, doktorander och teknisk personal. Sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter ska vara inkluderade. Formas beviljar inte medel till årliga löneökningar. Ni kan därför ansöka om medel för löner som gäller vid ansökningstillfället, men inte ansöka om medel som ska täcka in löneökningar. För redan befintliga anställningar ska ni ange den lön som gäller vid ansökningstillfället. Den gäller sedan för samtliga efterföljande år i projektet. För nya anställningar ska du ange den ingångslön som gäller hos medelsförvaltaren. Det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare, konstnär, doktorand eller annan personal får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som redan får fullständig lönefinansiering från någon finansiär, inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltids­pensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.

Motivering av budgeten för samtliga projektparter

Här lägger ni in ytterligare information där ni förtydligar budgeten i ord. Här anger ni motiveringen för de overheadkostnader i ansökan ni ska göra det enligt praxis för den högskola, universitet eller offentliga förvaltning som är projektpart. Här anger ni också om ni har konsultkostnader och vilken konsult som anlitas och omfattningen på konsultens medverkan. Ange även vilken eller vilka projektpartner som står för konsultkostnaderna. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som ni skriver av för utrustning eller lokaler. (Max 2 000 tecken inklusive mellanslag).

Etik

Anges enbart när det är relevant för genomförandet av projektet. Om det finns särskilda etiska aspekter ska de redovisas och dess hantering beskrivas. Det kan till exempel röra sig om hantering av personuppgifter eller försök på människor eller djur.

Klassificeringar

Formas använder projektens klassificeringar i interna analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, SCB-koder och minst ett globalt hållbarhetsmål som projektet kan bidra till.

 • Ämnesområde

Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.

 • SCB-kod

Välj minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.

 • Nyckelord

Välj minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet. Välj det som ligger närmast ditt projekt, även om det inte passar helt in på det område du är verksam inom.

 • Globala målen för hållbar utveckling

Välj minst ett och max tre av de globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet.

Obligatoriska bilagor

Medverkandes CV

CV för medverkande i projektet läggs till i ansökan som en samlad pdf-bilaga om max 10 MB, rekommenderad längd per CV är max 2 A4-sidor). Det går alltså inte att länka till redan inlagda CV:n via Prisma, vilket ofta är möjligt i utlysningar av stöd till forskningsprojekt. Detta är för att en likvärdig bedömning av ansökningar och CV:n från olika typer av organisationer ska kunna göras.

CVn bör innehålla:

 • Utbildningar
 • Anställningar
 • Övriga relevanta meriter som är viktiga för att styrka kompetenserna hos de medverkande i projektet.

Publikationer för medverkande

Ladda upp relevanta publikationslistor för varje medverkande i projektet (vetenskapliga eller populärvetenskapliga) som pdf i ”Övriga bilagor”. (Max 4 MB). Det går inte att länka till Prismas publikationsmodul i denna utlysning.

Frivilliga bilagor

Det går också att ladda upp bilagor som kan öka förståelsen för projektet, exempelvis genom illustrationer, bilder eller skisser. Eventuella bilagor laddas upp i pdf-format (max 10MB).

Medelsförvaltare

 • Välj din medelsförvaltare (se avsnitt om medelsförvaltare och koordinerande projektpart ovan)
 • Välj relevant hemvist i din organisation

Beredningsgrupp

 • Default

Efter ni har lämnat in ansökan

En registrerad ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltaren när utlysningen stängt. Medelsförvaltaren har sedan sju kalenderdagar på sig att digitalt i Prisma signera ansökan.

Inför bidragsbeslut gör Formas kreditkontroller av alla företag och andra organisationer med ekonomisk verksamhet som kan komma i fråga för beviljning.

Först kontrollerar vi om ansökan ligger inom Formas ansvarsområden och inom utlysningens ramar. Om ansökan inte gör det, avvisas den.

Alla ansökningar med formaliafel kommer att avvisas. Följande formalia kommer att kontrolleras i denna utlysning och om ansökan inte uppfyller något av dessa krav så kommer den att avvisas.

 • Medelsförvaltaren har inte signerat ansökan.
 • Det totala belopp som sökts är för högt.
 • Ansökan är ofullständig. Den brister i information som är obligatorisk på ansökningsblanketten eller i bilagorna.
 • Ansökan uppfyller inte de krav som ställts i utlysningstexten

En kontroll sker av sökande som har fått finansiering tidigare men som inte har lämnat in sin vetenskapliga eller ekonomiska återrapportering i tid. Dessa sökande uppmanas att lämna in sina rapporter innan ny finansiering kan beviljas.

Ansökningarna kommer att bedömas av en internationell beredningsgrupp med kompetens att täcka temat för utlysningen. Ansökan bedöms utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Varje ansökan läses och bedöms av flera medlemmar i gruppen. Beredningsgruppen utgörs av både aktiva forskare och personer verksamma utanför universitetet. Gruppen har kompetens att bedöma forskningens excellens och genomförande, samhällsnyttans relevans samt kommunikationen med intressenter eller användare. Konstnärer och forskare är i majoritet i beredningsgruppen för denna utlysning. Gruppen har den expertkunskap som krävs för att granska forskning inom arkitektur, konst, kulturarv, humaniora, natur-, samhälls- och teknikvetenskap samt interdisciplinär- och tvärvetenskaplig forskning. Beredningsgruppen utses av Formas. Läs mer om Formas bedömningsprocess Länk till annan webbplats..

Kriterier för bedömning av ansökningarna

Nedan ges en översikt av de kriterier ansökningarna bedöms utifrån. Samtliga kriterier ska adresseras i ansökan och de sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa kriterier. Varje kriterium kommer att poängsättas av beredningsgruppen på en skala 1–7, där 1 är lägst och 7 är högst. Alla kriterier är lika viktiga.

 • Frågeställning
  • Frågeställningen är relevant i förhållande till utlysningens syfte.
  • Den utmaning som projektet adresserar är viktig att lösa.
  • Utsagor, teorier eller hypoteser underbygger frågeställningen i relation till syftet.
 • Metod och genomförande
  • Vald metod är tydligt beskriven, lämplig för frågeställningen och genomförbar.
  • De mångvetenskapliga eller interdisciplinära angreppssätten är tydligt beskrivna och ändamålsenliga.
  • Etiska övervägande är väl beskrivna och planen för hur sökande hanterar dessa är ändamålsenlig.
  • Projektet utformas så att jämställdhet och mångfald adresseras på relevant sätt.
  • Koordineringen av projektet och projektgruppen är tydligt beskriven och ändamålsenlig.
  • Tidsplan och budget är ändamålsenlig i förhållande till projektets mål.
  • Arbetsplanen är konkret och realistisk.
  • Risker är analyserade och rimliga alternativ beskrivna.
  • Planen för publicering av forskningsresultat och informationsspridning är konkret och realistisk.
 • Organisation och kompetens
  • Projektgruppen har de kompetenser och erfarenheter som krävs för att genomföra projektet.
  • Inslagen av tvärvetenskap och samverkan mellan aktörer är tydligt argumenterad och väl avvägd.
  • Samarbeten och samverkan är ändamålsenlig i förhållande till projektets syften och mål.
  • Projektgruppen är väl sammansatt med avseende fördelning av kön, kompetens, erfarenhet samt olika perspektiv på den gestaltade livsmiljön.
  • Projektet bidrar till erfarenhetsutbyte och ökad kompetens inom området för gestaltad livsmiljö.
 • Samhällsnytta
  • Projektet har potential att bidra till nytänkande inom utvecklingen av den gestaltade livsmiljön.
  • Projektet har potential att bidra till skapandet av ny kunskap om gestaltning av människors livsmiljöer.
  • Projektet anknyter till ett eller flera av de mål som beskrivs på sidan 6 i utlysningstexten.
  • I projektets utformning har relevant hänsyn tagits till intressenters eller användares behov.
 • Kommunikation med intressenter eller användare
  • Det finns en tydlig plan för kommunikationsinsatser.
  • De intressenter eller användare som ska involveras är relevanta för projektets mål.
  • Planerna för hur intressenter eller användare ska involveras är realistiska.
  • Projektgruppen har den kompetens som krävs för att genomföra de aktiviteter för kommunikation eller interaktion med intressenter eller användare som är planerade.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access). Läs mer om våra krav på öppen tillgång till forskningsresultat och data här: Information om öppen tillgång Länk till annan webbplats.

De projekt som beviljas finansiering ska ta fram en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas bidrag i september 2020. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats och skickas senare ut via e-post från Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas. Läs mer här om Formas generella villkor för beviljade medel. Länk till annan webbplats.

Kick-off för beviljade projekt

Projektmedlemmarna i de projekt som beviljas medel kommer att bjudas in till en kick-off under vintern 2020.

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk och en populärvetenskaplig sammanfattning i enlighet med beslutet. På Formas webbplats Länk till annan webbplats. går det att läsa mer om rapportering

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Återrapportering av projekten kommer också att ske vid ett halvårsseminarium och ett slutseminarium.

Ansök

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats.. Information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i texten ovan.

Du kan också ladda ner utlysningtexten i utskriftsvänligt pdf-format , 301.4 kB.. (Reviderad 2020-04-28)

Webbinarium om utlysningen

Tisdagen den 24 mars arrangerades ett webbinarium om utlysningen.

Frågor och svar från informationsmötet , 161.6 kB..

Kontakt

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

För frågor om budget och finansiering och försumbart stöd


Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Kristina Laurell