Regler för statligt stöd - för företag och annan ekonomisk verksamhet

Reglerna gäller organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet, till exempel företag, när de tar emot finansiering från Formas. Här sammanfattar vi vad reglerna för statligt stöd innebär, och vad vi kan finansiera.

Innehåll på sidan:

Vi kan finansiera delar av projekt

Formas kan ge ekonomiskt stöd till företag för vissa typer av projekt. EU-reglerna om statligt stöd till företag avgör dels vilka typer av projekt som kan beviljas stöd och hur mycket av de totala kostnaderna vi kan finansiera. Oftast kräver vi även en egen ekonomisk insats från företaget.

Den andel av de totala kostnaderna som vi finansierar kallas stödnivå och uttrycks i procent. Stödnivåerna är baserade dels på den typ av projekt det rör sig om, dels på organisationens storlek. Mindre företag kan ofta ha större möjligheter att få stöd. Flera organisationer kan ansöka om stöd för ett gemensamt projekt, men stödnivåerna beslutar vi per stödmottagare. Det gör vi, eftersom olika mottagare enligt bestämmelserna kan få olika mycket stöd.

Vad räknar EU som företag?

För att träffas av reglerna om statligt stöd måste din organisation räknas som ett företag i EU-rättslig mening. EU har definierat företag som varje ”enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver ekonomisk verksamhet”. Det innebär att det inte spelar någon roll om den som söker är exempelvis ett aktiebolag, en stiftelse eller en ideell förening – det som är avgörande är den verksamhet som bedrivs.

Ekonomisk verksamhet brukar definieras som försäljning av varor eller tjänster till ett givet pris, på någon form av marknad. Till ekonomisk verksamhet räknas även varor eller tjänster som typiskt sett går att erbjuda på en marknad, även om den inte gör det i det specifika fallet. Det kan exempelvis handla om när intresse­organisationer erbjuder sina medlemmar vissa tjänster utan att ta betalt för dessa.

Så bedömer vi storleken på företag som söker stöd

Vi följer EU:s definition av små och medelstora företag, SME (.pdf) Länk till annan webbplats. när vi bedömer storleken på de företag som ansöker om stöd. Små företag är de som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Medelstora företag är de som har mellan 50 och 249 anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro. För företag som har mindre än 10 anställda tillämpas samma regler som för små företag.

Läs mer om stödnivåer kopplat till företagsstorlek samt stödkategorier (pdf) , 216.6 kB.

Läs mer om vad som allmänt gäller för kostnader som berättigar till stöd (pdf) , 188.4 kB.

Bestämmelser om statligt stöd

De bestämmelser som gör det möjligt för Formas att ge stöd till företag finns i vår stödförordning: förordning (2017:195) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande Länk till annan webbplats.. Den bygger på EU-kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (GBER) 651/2014 Länk till annan webbplats. samt på EU-förordningen om stöd av mindre betydelse Länk till annan webbplats.. Den senare typen av stöd kallas också försumbart stöd eller de minimis-stöd.

Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett snedvrider konkurrensen, men att det medges vissa undantag. Bland undantagen finns stöd till forskning och utveckling samt innovation.

I vår stödförordning anges de stödkategorier vi har för att ge statligt stöd till företag. Vi kan ge stöd för:

  • forsknings- och utvecklingsprojekt
  • konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag
  • processinnovation och organisationsinnovation
  • innovationskluster
  • forskning och utveckling inom fiskeri- och vattenbrukssektorn
  • investeringsstöd till forskningsinfrastruktur
  • innovationsstöd till små och medelstora företag.

För var och en av dessa stödkategorier finns en högsta tillåten stödnivå och en högsta tillåten stödsumma som bestäms i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER). Den högsta tillåtna stödnivån beror på vilken typ av företag som söker stödet och hur projektet är utformat. Formas kan besluta om en lägre stödnivå och stödsumma än den högsta tillåtna.

Här kan du läsa mer om hur mycket stöd som Formas kan betala ut och hur du redogör och summerar för stöd som ditt företag eller organisation har tagit emot.

Du behöver lämna in ett intyg om vi beviljar stöd. I intyget anger du om du har tagit emot stöd av mindre betydelse förut och i så fall hur mycket.

Så mycket stöd av mindre betydelse kan betalas ut

Det maximala stöd som Formas kan betala ut är 200 000 euro under tre beskatt­nings­år. Ett undantag är vägtransportsektorn, där det maximala stödet är 100 000 euro under tre beskattningsår.

Räkneexempel
Om ett företag till exempel har fått stöd om 50 000 euro första året kan vi som mest bevilja 150 000 euro andra året. Tredje året kan då samma företag inte få något stöd av den här typen. Fjärde året kan vi bevilja 50 000 euro.

Så ska stöd redogöras

Allt stöd av mindre betydelse som ett företag eller organisation har tagit emot ska summeras och redovisas. Om bidragsmottagaren ingår i en koncern, ska allt stöd inom koncernen summeras. (Du ska inte ta med stöd som har beviljats enligt EU-kommissionens gruppundantagsförordning i summeringen.)

Lämna intyg om tidigare stöd

Alla som söker stöd av mindre betydelse ska lämna in en redogörelse för hur mycket stöd av den här typen de fått under de två föregående beskattningsåren och det pågående beskattningsåret.

Fyll i Formas intyg om försumbart stöd , 39.9 kB.

Skyldighet att betala tillbaka vid regelbrott

Om din organisation, eller en projektpart som ni samarbetar med i projektet, felaktigt har tagit emot stöd eller fått ett för högt belopp kan stödet behöva betalas tillbaka i sin helhet.

Vi genomför kontroller före, under och efter projekttiden för att se efter om reglerna om statligt stöd följs.

Blanketter för beviljade projekt

Projektparts godkännande formulär , 75.1 kB.

Uppdaterad:17 februari 2021
Sidansvarig: Johan Hansson