Nationella forskningsprogrammet för livsmedel

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet syftar till att stödja omställningen till ett robust och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Programmet drivs inom ramen för Sveriges nationella livsmedelsstrategi.

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet syftar till att stödja omställningen till ett robust och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Programmet drivs inom ramen för Sveriges nationella livsmedelsstrategi.

Det tioåriga programmet startade 2017 då Formas fick uppdraget att ta fram ett långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedelssektorn. Det är första gången som det sker en satsning på ett långsiktigt forsknings- och innovationsprogram för livsmedel i Sverige.

Från och med 2023 uppgår programmets medel till cirka 110 miljoner kronor per år.

Om programmet

Uppdrag

De nationella forskningsprogrammen är ett initiativ från den svenska regeringen för att möta prioriterade samhällsutmaningar. Syftet är att skapa långsiktighet inom utvalda teman, samt att inom dessa stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer.

Formas fick uppdraget att ta fram ett långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedelssektorn. Programmet startade 2017 och är tioårigt. Formas koordinerar programmet som drivs i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda som togs fram 2019.

Forskningsprogrammet stödjer pionjärer i det svenska livsmedelssystemet genom att investera i framtidens kunskap om livsmedel med fokus på hela systemet, från primärproduktion till konsumtion. Programmet ska stärka behovsmotiverad forskning; öka fokus på produktutveckling, innovation, spridning och kommersialisering av forskningsresultat; samt höja kunskapsnivån inom hela livsmedelskedjan.

Forskningsprogrammet är viktigt för den svenska livsmedelsbranschens långsiktiga konkurrenskraft och Formas strävar efter att programmet helt eller till lämpliga delar samfinansieras med näringslivet inom livsmedelsproduktionen.

Programmet främjar samverkan i livsmedelssystemet mellan olika aktörer från exempelvis universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv, bransch- och intresseorganisationer, offentliga sektorn samt civilsamhället. Sedan 2017 har hittills över 120 unika behovsägare medverkat i projekt och centrum finansierade av programmet.

Programmet anordnar även satsningar för att sprida forskningsresultat och främja nyttiggörande. Ett exempel är Livsmedelsforskningsdagen, som är en årlig mötesplats för att nyttiggöra kunskap till behovsägare i det svenska livsmedelssystemet.

Formas bevakar även internationella initiativ som ligger i linje med det nationella forskningsprogrammet för livsmedel, som till exempel partnerskap och uppdrag inom Horisont Europa, det europeiska ramprogrammet för finansiering och innovation.

Programkommitté

Formas fick 2017 i uppdrag att vara värd för en Nationell kommitté för livsmedelsforskning. Kommittén består av representanter för forskningsfinansiärer och andra centrala myndigheter inom livsmedelsområdet: Formas, Forte, Jordbruksverket, Mistra, Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen för Strategisk forskning, Vetenskapsrådet, Vinnova, och Tillväxtverket. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Betty Malmberg.

Kommitténs uppdrag omfattar hela kedjan – från primärproduktion till konsumtion – och tar sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen Länk till annan webbplats. och i riksdagens livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats. Den nationella kommittén är även programkommitté för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

Bland kommitténs uppgifter ingår att koordinera finansiering inom livsmedelsområdet samt att möjliggöra implementering av exempelvis långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar inom identifierade och prioriterade områden. Långsiktighet och förankring med många aktörer är av stor vikt för både forskningsutförare och behovsägare inom sektorn.

Arbetet sker med utgångspunkt i programmets agenda för livsmedelsforskning som togs fram 2019. Programmets satsningar ska också kunna anpassas efter förändringar i omvärlden, vilket kan exemplifieras med utlysningen om hållbar livsmedelsförsörjning i osäkra tider som genomfördes några månader efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina 2022.

En rådgivande grupp med bred representation från bland annat akademi, myndigheter, näringsliv, branschorganisationer och civilsamhälle bistår kommittén.

Ordförande

 • Betty Malmberg, tidigare bland annat riksdagsledamot

Ledamöter

 • Formas: Linda Bell, avdelningschef Areella näringar
 • Forte: Cecilia Beskow, avdelningschef Forskning och utvärdering
 • Jordbruksverket: Olof Johansson, avdelningschef Jordbruk och analys
 • Mistra: Lisa Almesjö, programansvarig
 • Stiftelsen för strategisk forskning: Lars Hultman, vd
 • Stiftelsen Lantbruksforskning: Mattias Norrby, forskningschef
 • Tillväxtverket: Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Entreprenörskap och företagande
 • Vetenskapsrådet: Mattias Marklund, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap
 • Vinnova: Jonas Brändström, direktör och avdelningschef Samhällsutveckling

Programsamordnare och kontaktpersoner

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om det nationella forskningsprogrammet om livsmedel.

Forskningsagendan

Formas har fått i uppdrag att ta fram en strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Agendans syfte är att bidra till omställningen av livsmedelssystemet genom att ange en tydligare riktning för kunskapsutveckling och innovation på vägen mot ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Agendan baseras på Formas egna analyser och kartläggningar, på dialoger med lärosäten, näringsliv och myndigheter och är framtagen i samråd med de forskningsfinansiärer som ingår i programmets programkommitté samt programmets rådgivande grupp. Agendan ska också förhålla sig till regeringens livsmedelsstrategi, och kan komma att uppdateras i takt med att den revideras.

Strategisk forskningsagenda

Finansierade projekt

Sedan programmet startade 2017 har många olika slags projekt finansierats. De flesta projekt är forskningsinriktade, men inom programmet finansieras också kunskapsöversikter, proof-of-concept och projekt som är mer tillämpade. Gemensamt för alla projekt är att de ska bidra med kunskap eller lösningar som är användbar för olika aktörer i samhället. Programmet finansierar också utbytestjänster mellan akademin och andra sektorer.

Mer information om beviljade projekt finns Swecris som är en nationell databas över bidrags­finan­sierad forskning.

2017

 • Beslutades 2017
 • Beviljade medel: 9,5 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 7 projekt

Utlysningen efterfrågade synteser (kunskapsöversikter) som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov inom livsmedelsområdet.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Synteser inom livsmedelsområdet.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Ute Walter

Umeå universitet

Gastronomi som en länk mellan den svenska livsmedelsproduktionen och -konsumtionen. Om betydelsen av gastronomisk forskning för utvecklingen av livsmedelssektorn.

Stefan Gunnarsson

Sveriges lantbruksuniversitet

Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion från svenska gårdar och vatten – Primärproduktionen

Uno Wennergren

Linköpings universitet

Vikten av samarbete kring resursers fördelning och återvinning för genomförandet av en effektiv och hållbar livsmedelsproduktion

Fredrik Fernqvist

Sveriges lantbruksuniversitet

Innovationssystem för en hållbar livsmedelssektor - en kunskapssammanställning och -syntes

Friederike Sevilla Ziegler

RISE Research Institutes of Sweden AB

Syntes av miljö- och nutritionsdata för sjömat- en bas för optimering av framtida dieter för hälsa och hållbarhet

Björn Hedin

Kungliga Tekniska högskolan

En systematisk forskningsöversikt av digitala interventioner för mer hållbara beteenden kring livsmedelskonsumtion

Åke Olson

Sveriges lantbruksuniversitet

Växtskydd för hållbar livsmedelsproduktion


2018

 • Beslutades 2018
 • Beviljade medel: 76 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 11 projekt

Utlysningen efterfrågade forskningsprojekt om livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi, med fokus på:

 • Produkter och/eller processer, eller
 • Konsument och/eller marknad

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Forskningsprojekt inom livsmedelsområdet.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Anders Karlsson

Sveriges lantbruksuniversitet

Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten på det perfekta nötköttet

Ingrid Undeland

Chalmers tekniska högskola

Makroalger som bärare av näringsämnen i en cirkulär livsmedelskedja -innovativa steg mot ett proteinskifte -CirkAlg

Malin Hultberg

Sveriges lantbruksuniversitet

Stadens matavfall blir ny mat – produktion, riskanalys och konsumentacceptans

Mariette Andersson

Sveriges lantbruksuniversitet

Effektiviserat nyttjande av en industriell sidoström för cirkulär biobaserad ekonomi - livsmedelsklassificerat protein av premiumkvalitet

Cecilia Fredriksson

Lunds universitet

Marina matresurser på nya marknader

Penny Bergman

RISE Research Institutes of Sweden AB

Förståelse för vilka hinder som finns för en hållbar livsmedelskonsumtion - en fallstudie om köttsubstitut

Maud Langton

Sveriges lantbruksuniversitet

Texturerade vegetabiliska livsmedel från rekombinerade fraktioner

Hanna Bergeå

Sveriges lantbruksuniversitet

Kommunikation mellan hopp och mångtydighet – om samordning för omställning till cirkulär ekonomi i hållbara livsmedelssystem

Thomas Andlid

Chalmers tekniska högskola

Bionedbrytbara ickefossila plaster som förpackningsmaterial till livsmedel - ny strategi för PHB-produktion med oljealstrande jästv

Magnus Söderberg

Ratio

Påverkar barns involvering i processen om livsmedelsavfall hushållens avfallsmängd?

Volkmar Passoth

Sveriges lantbruksuniversitet

Ätbart trä- förädla lignocellulosa till värdefulla livsmedelsingredienser genom mikrobiell fermentering


 • Beslutades 2018
 • Beviljade medel: 8 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 6 projekt

Proof-of-Concept (PoC) projekt syftar till att påbörja nyttiggörandet av forskningsprojekt som tidigare har fått finansiering från Formas eller Vetenskapsrådet (mellan 2010 och 2017). Projekten ska överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande/kommersialisering. PoC-finansiering kan användas till att verifiera användbarhet och lämplighet av en ny metod, produkt eller process som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt för att etablera en strategi för nyttiggörande/kommersialisering.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Proof-of-concept inom livsmedelsområdet.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Catherine Paul

Lunds universitet

En bild betyder mer än tusen baciller: att skapa datorverktyg som använder bildanalys för att stöda hållbar dricksvatten beredning och distribution

Marie Alminger

Chalmers tekniska högskola

Hälsosamma och hållbara snacks

Mats Stading

RISE Research Institutes of Sweden AB

En sväljmodell för för det industriella produktutvecklingslaboratoriet

Jana Pickova

Sveriges lantbruksuniversitet

Uthållig rödingproduktion med jästolja

Uno Wennergren

Linköpings universitet

Optimeringsverktyg och beslutsstöd för planering av djurtransporter

Erik Selander

Göteborgs universitet

Laxluskontroll – Ny hållbar skadedjursbekämpning i laxodling

2019

 • Beslutades 2019-11-20
 • Beviljade medel: 66 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 5 projekt

Formas utlyste medel under tre år för projekt med ett tydligt tvärvetenskapligt angreppssätt som kombinerar livsmedelsforskning med digitaliseringskompetenser för att stärka livsmedelssystemet hållbarhet och konkurrenskraft.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Digital transformation av livsmedelssystemet.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Lars Hamberg

RISE Research Institutes of Sweden AB

Automatiserad rengöring för livsmedelsindustrin

Fedra Vanhyuse

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

CANDIES (Carbon Neutral Digestive Initiative - Enhancing Systems)

Lars Rönnegård

Sveriges lantbruksuniversitet

Digital precisionsavel - ökad välfärd och produktion hos mjölkkor

Anna Rydberg

RISE Research Institutes of Sweden AB

Mot datadelning och datadrivna beslut i en digitaliserad köttkedja

Kristin Piiki

Sveriges lantbruksuniversitet

Baby Grain Passport

 • Beslutades 2019-11-20
 • Beviljade medel: 60,5 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 11 projekt

Forskningsrådet Formas utlyste, i samråd med Jordbruksverket, medel för forskningsprojekt inom områdena djurskydd och djurvälfärd som berör de djur som, permanent eller under en begränsad tid, hålls av människan. Finansiering kunde sökas för projekt upp till tre år och upp till sex miljoner kronor per projekt.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Forskningsprojekt Djurskydd och Djurvälfärd.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Shon Ferguson

Sveriges lantbruksuniversitet

Effekter av djurvälfärdslagstiftning på jordbrukets ekonomi i EU

Eva Skiöldebrand

Sveriges lantbruksuniversitet

Biomarkörer i ett enkelt blodprov, det ultimata verktyget för att diagnostisera osteokondros och artros hos våra husdjur

Per Jensen

Linköpings universitet

Välfärd hos värphöns i relation till tidig stress i storskaliga kläckerier

Ylva Persson

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

Allvarliga infektionssjukdomar i öga och mun påverkar djurvälfärden hos svenska renar

Karin Persson Waller

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

Optimal antibiotikabehandling vid akut klinisk mastit hos nötkreatur - En möjlighet till minskad antibiotikaanvändning med bibehållen behandlingseffekt?

Petronella Kettunen

Göteborgs universitet

Utvärdering av välfärdsparametrar för zebrafiskar och etablering av riktlinjer för hållning av zebrafiskar

Lars Rönnegård

Sveriges lantbruksuniversitet

Bättre social miljö för mjölkkor kan öka djurens välfärd och produktion

Dirk-Jan De Koning

Sveriges lantbruksuniversitet

Nya digitala och genetiska verktyg för att minska bröstbens skador i värphöns

Miia Riihimäki

Sveriges lantbruksuniversitet

Att förstå tysta smittbärare av Streptococcus equi: nyckeln till att utrota kvarka?

Diana De Oliviera

Sveriges lantbruksuniversitet

Den viktiga individen - hur personlighet länkar till hälsa, tillväxt och välfärd hos mjölkkor

Linda Keeling

Sveriges lantbruksuniversitet

Tillämpning av positiva djurvälfärdsindikatorer inom mjölkproduktion

 • Beslutades 2019-11-20
 • Beviljade medel: 2,8 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 3 projekt

Forskningsrådet Formas utlyste, i samråd med Jordbruksverket, medel för djurskydds- eller djurvälfärdsbefrämjande åtgärder som berör de djur som, permanent eller under en begränsad tid, hålls av människan.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Djurskyddsbefrämjande åtgärder.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Cecilia Lindahl

RISE, Research Institutes of Sweden AB

Förbättrad djurvälfärd och arbetsförhållanden i samband med avlivning av smågrisar på gård

Henrik Jeuthe

Vattenbrukscentrum Norr AB

Temperaturoptimerad djurhållning för romproduktion hos röding

Evgenij Telezhenko

Sveriges lantbruksuniversitet

Utveckling av kontrollförfarande för att granska kvaliteten på klövverkning hos nötkreatur

 • Beslutades 2019-11-20
 • Beviljade medel: 6,9 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 7 projekt inom livsmedel

Formas utlyste medel för ökad rörlighet mellan akademi och praktik. Syftet med utlysningen var att bidra till ökad samverkan mellan forskning och det övriga samhället samt till ökad kunskap och användning av forskningsresultat hos företag och offentliga eller privata organisationer. Utlysningen är gemensam för Formas tre nationella forskningsprogram för Klimat, Hållbart Samhällsbyggande samt Livsmedel.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Ökad rörlighet mellan akademi och praktik som rör livsmedel.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Xinmei Feng

RISE, Research Institute of Sweden AB

Hållbar europeisk vegetationsprotein-produktion via fermentering av restström

My Sellberg

Stockholms universitet

Diversifiering för hållbara livsmedelssystem i Mälardalen

Ylva Sjunnesson

Sveriges lantbruksuniversitet

Frysmetoder för nötkreaturens embryon och äggceller

Björn Klatt

Lunds universitet

Våtmark 2.0 - Uppgradering av sötvattenslivsmiljöer för bin

Johan Lundqvist

Sveriges lantbruksuniversitet

Nya metoder för kvalitetssäkring av dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel

Catarina Svensson

Sveriges lantbruksuniversitet

Implementering av nya metoder i förebyggande djurhälsoarbete för en hållbar och konkurrenskraftig animalieproduktion

Michael Martin

IVL Svenska Miljöinstitutet

Bedömning och utveckling av hållbarheten av urban vertikal odling

 • Beslutades 2019-12-12
 • Beviljade medel: 4,3 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 9

Formas utlyste medel för att stötta samverkan inom livsmedelsområdet och omsätta forskningsresultat till praktik med avsikt att, i enlighet med livsmedelsstrategins mål, skapa en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Linnéa Qvirist

RISE

Food Venture Sweden 2020

Tommy Nylander

Lunds universitet

Northern Lights on Food - Network to utilise MaxIV and ESS on food system

Johanna Stadmark

IVL

Mutual learning to achieve economically, ecologically and socially sustainable aquaculture in Sweden

Ann-Kristina Lind

RISE

Strategic collaboration between farmers and technology companies to extend the benefits of technical solutions for improved animal production

Robin Harder

Chalmers

Going circular - Enhancing collaboration and co-creation between waste management and food system actors to achieve nutrient recirculation to agriculture.

Marilyn Rayner

Lunds universitet

Plant Protein Platform LTH – Creating access to knowledge and infrastructure to help catalyse the Protein Shift towards a more sustainable food systemImplementering av nya metoder i förebyggande djurhälsoarbete för en hållbar och konkurrenskraftig animalieproduktion

Mattias Eriksson

Sveriges lantbruksuniversitet

Integrated information exchange for increased collaboration between public restaurants for reduced food waste.

Anna Rydberg

RISE

Common needs assessment process for agricultural science

Ulla Lindberg

RISE

Turning research into practice – increased sustainability with technical measures and phaseout of refrigerants for the food supply industry

2020

 • Beslutades 2020-11-18
 • Beviljade medel: 192 miljoner kr
 • Antal finansierade centrum: 4

Formas utlyste medel för tvärvetenskapliga centrumbildningar som bidrar till hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem. Centrumbildningarna ska planeras, etableras och bedrivas av akademi, näringsliv och andra delar av samhället gemensamt.

Nedan visas de forskningscentrum som beviljats finansiering.

Beviljade projekt

Diarienummer

Namn

Medelsförvaltare

Titel

2020-02834

Fredrik Gröndahl

Kungliga Tekniska högskolan

BLÅ MAT - Centrum för framtidens sjömat

2020-02839

Annette Granéli

RISE Research Institutes of Sweden AB

Livsmedelsinnovation som möjliggör hållbar omställning

2020-02843

Robert Brummer

Örebro universitet

Växtbaserade proteiner för hälsa och välmående (PAN Sverige)

2020-02977

Sigrid Agenäs

Sveriges lantbruksuniversitet

SustAinimal - en centrumbildning för att identifiera och utveckla djurens roll för ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens svenska livsmedelssystem

 • Beslutades 14 april 2021
 • Beviljade medel: 8,5 miljoner kronor

Formas utlyste medel för kunskapssammanställningar för att bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Projekten ska samla kunskapsläget inom Hållbar sjömatsproduktion eller Konsumentbeteende och konsumentval för att göra den tillgänglig och främja kunskap- och kompetensutvecklingen hos livsmedelssystemets aktörer på kort och lång sikt.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Beviljade projekt

Diarienummer

Namn

Medelsförvaltare

Titel

2020-03113

Elinor Hallström

RISE, Research Institute of Sweden AB

Algers roll i ett hållbart livsmedelssystem-en kunskapssammanställning om näringskvalitet och miljöpåverkan

2020-03119

Gunilla Toth

Göteborgs universitet

En kunskapssammanfattning av tångodling ur ett svenskt perspektiv

2020-03121

Sara Spendrup

Sveriges lantbruksuniversitet

Hållbara livsmedelssystem och konsumenters matval - Kunskap och praktiska tillämpningar för livsmedelsbransch, forskning och policy

2020-03122

Xinmei Feng

RISE, Research Institute of Sweden AB

Äggmassa som resursmat och näringsrikt fiskfoder ingrediens i Sverige - en kunskapssammanställning

2020-03130

Anna Kremel

Örebro universitet

Konsumentbeteenden som hinder och möjlighet för cirkulära förpackningar i livsmedelssektorn - en kunskapssammanställning

2020-03136

Cecilia Hammarlund

Lunds universitet

Dagens och morgondagens styrmedel för svenskt vattenbruk - ett ekonomiskt perspektiv

 • Beslutades 2021-06-17
 • Beviljade medel: 5,6 miljoner kronor

Formas och Stiftelsen Lanbruksforskning utlyste medel för att öka kunskapen om växtskydd som kan få avgörande betydelse för trädgårdsproduktion. Utlysningens mål är att beviljade projekt ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av trädgårdsområdet. Det är också positivt om forskningen bidrar till ett minskat beroende av kemiskt växtskydd.

Två projekt har fått medel i Stiftelsen Lantbruksforsknings och Formas trädgårdsutlysning:

 • Minska skador av fruktträdskräfta i äppelodlingar med rätt sort-grundstam kombination och gödsling med calcium. Projektledare: Larisa Gustavsson, SLU.
 • Tidig detektion och riktad intervention i svensk hortikultur genom selektiva lockbeten och sensorteknologi. Projektledare: Teun Dekker, SLU.

Mer information om projekten finns på Stiftelsen Lantbruksforsknings webbplats Länk till annan webbplats..

Uppdaterad:28 mars 2023
Sidansvarig: Jessica Ekström