Forskningsdrivna lösningar för en hållbar omställning 2024

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som omsätter forskningsresultat, tillsammans med kunskap och erfarenhet hos behovsägare, till hållbara lösningar som kan tillämpas och komma till nytta i samhället och där värdet kan vara såväl ekonomiskt som miljömässigt eller socialt. Projekten ska tydligt bidra till målen samt ligga inom ett eller flera av de teman och perspektiv som lyfts fram inom ett eller flera av de nationella forskningsprogrammen Hållbart samhällsbyggande, Livsmedel, Klimat samt Hav och vatten.

VEM KAN SÖKA?

Forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Minst en forskare som har avlagt doktorsexamen ska medverka i projektet. Endast flerpartsansökningar, med minst en part från näringsliv eller offentlig sektor och minst en part från ett lärosäte eller forskningsinstitut.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Projekttiden är 1 eller 2 år, och det går att söka maximalt 2 miljoner kronor per 12-månadersperiod.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2024-03-19 14:00
Sista ansökningsdatum: 2024-05-29 14:00

Motsvarande utlysning har tidigare haft titeln ”Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle”.

 

Beslut fattas i oktober 2024. Projektstart 1 december 2024.

 

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Vi står i dagsläget inför en rad stora och angelägna utmaningar för att ställa om till ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. En nyckel i denna omställning är att olika aktörer i samhället samverkar för att forskningsresultat, tillsammans med kunskap och erfarenhet hos behovsägare, kan omsättas till lösningar som kan komma till nytta i samhället.

Syftet med utlysningen är att omsätta forskningsresultat till nya hållbara lösningar. I den processen är kunskap och erfarenhet hos både forskare och behovsägare central för att skapa goda förutsättningar för att de lösningar, processer eller praktiker som tas fram är relevanta och har potential till att bidra till en hållbar omställning. Därför lägger utlysningen stor vikt på samverkan och samskapande mellan akademi och olika intressenter för att de tillsammans ska arbeta för att utveckla relevanta lösningar med fokus på en ökad hållbarhet. Medverkande behovsägare ska ha ett tydligt behov och intresse för den tänkta nya lösningen och delta aktivt i projektet.. Detta bör avspeglas i projektets budget för respektive part samt synliggöras i genomförandet, exempelvis i projektets arbetspaket. Observera att företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som vill söka bidrag från Formas omfattas av EU:s regler för statligt stöd där det ställs krav på medfinansiering.

Projekten ska tydligt bidra till målen, samt ligga inom ett eller flera av de teman och perspektiv som lyfts fram i forskningsagendorna för ett eller flera av de nationella forskningsprogrammen Hållbart samhällsbyggande, Livsmedel, Klimat samt Hav och vatten. Projekten ska ge förutsättningar för ett värdeskapande i samhället, där värdet kan vara socialt, miljömässigt och/eller ekonomiskt.

Bidrag kan sökas för projekt på 1 eller 2 år (12 eller 24 månader) med ett maximalt belopp på 2 miljoner kronor per 12-månadersperiod, det vill säga totalt max 4 miljoner kronor.

Total budget för utlysningen är 60 miljoner kronor.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Uppdaterad:5 februari 2024