Hav och vatten

Nationella forskningsprogram som gör skillnad

Det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten ska skapa förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt med ett helhetsperspektiv på vatten. Det ska underlätta ett nära samarbete mellan forskare och intressenter och samla finansiärerna inom vattenområdet.

Kväll över stenstrand. En person sitter med ryggen till längre ut bland stenarna.

Det behövs forskning som inriktas mot såväl förståelsen av naturliga processer och deras interaktioner, som påverkanstryck och miljö- och klimateffekter. Forskning kring havsmiljön i Östersjön, som ett av världens mest förorenade hav, och Öresund, som en av världens mest trafikerade farleder, ska vara en del av programmet. Forskning om styrmedel och stöd för innovation för livskraftig vattenmiljö och effektivare användning av vattenresurser ska också ingå.

Klimatförändringarna, havsförsurningen och övergödningen har fått allvarliga konsekvenser för havens ekosystem och förstärker effekterna av andra påverkanstryck och befintliga havsmiljöproblem. Rent vatten är en livsnödvändig men starkt hotad resurs. God tillgång till vatten påverkas av och är en förutsättning för bland annat dricksvattenproduktion, jord- och skogsbruk, industriell tillverkning, energitillförsel, fiskeri och maritima näringar, kustnära samhällen och biologisk mångfald. Havs- och vattenfrågor har hög prioritet på den internationella dagordningen. Kunskapen om havet och dess resurser är idag betydligt mindre än kunskapen om landområden och atmosfären.

Programmet är tioårigt och startade 2021. Budget för programmet är 20 miljoner kronor 2021, 60 miljoner kronor 2022 och 70 miljoner kronor 2023 och 2024.

Om programmet

Uppdrag

Programmet ska komplettera de nationella forskningsprogrammen om klimat, livsmedel respektive hållbart samhällsbyggande samt möjliggöra synergier med EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt genomförandet av FN:s årtionde för havsforskning.

Programkommitté

Formas har inrättat en nationell programkommitté med representanter för svenska forskningsfinansiärer inom hav- och vattenområdet. Kommittén samverkar kring forskningsfrågor inom hav och vatten, samt bistår Formas i genomförandet av den kommande strategiska forskningsagendan. Kommittén leds av en oberoende ordförande.

 • Lena Söderberg (ordförande)
 • Lisa Almesjö, Vinnova
 • Therese Bejgarn, SGU
 • Susanne Eriksson, HaV
 • Kerstin Åstrand, Naturvårdsverket
 • Sven Hunhammar, Trafikverket
 • Frida Villemoes, Energimyndigheten
 • Johan Köhler, Rymdstyrelsen
 • Åsa Lindgren, Polarforskningssekretariatet
 • Anna Jöborn, Mistra
 • Lars Tranvik, Vetenskapsrådet
 • John Tumpane, Formas

Arbetsgrupp

Formas har också inrättat en arbetsgrupp med representanter från de forskningsfinansiärer som sitter i programkommittén samt andra relevanta myndigheter och intressenter. Gruppen samverkar på en operativ nivå.

Kontakt på Formas


Forskningsagendan

Bakgrund

2020 tog Formas fram en plan för det svenska arbetet inför FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling, tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och Sida.

Uppdaterad:16 november 2022
Sidansvarig: John Tumpane