Nationella forskningsprogram

Regeringen har inrättat sju nationella forskningsprogram. Formas ansvarar för tre av dessa – klimat, hållbart samhällsbyggande samt livsmedel.

Alla program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. De nationella forskningsprogrammen ska bygga på en nationell forskningsagenda för respektive område.

I den senaste forsknings och innovationspropositionen Forskning, frihet framtid – kunskap och innovation för Sverige ger regeringen Formas i uppdrag att driva ytterligare ett program om hav och vatten. Formas har påbörjat förberedelsearbetet för att kunna öppna programmet under 2021.

Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. För att minska människans påverkan på klimatet krävs omfattande omställning och anpassning i Sverige, inom EU och globalt. För att möta klimatutmaningen behövs därför forskning inom flera olika ämnesområden liksom tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning och innovation.

Forskningsprogrammet om klimat

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap som ger möjlighet att utveckla nya lösningar inom samtliga samhällssektorer för att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Programmet utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de nationella miljömålen samt relevanta nationella mål. Formas ansvarar även för en närliggande satsning på forskning för en social bostadspolitik.

Forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska drivas inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Det långsiktiga tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ska stärka behovsmotiverad forskning, öka fokus på produktutveckling, innovation, spridning och kommersialisering av forskningsresultat samt höja kunskapsnivån inom hela livsmedelskedjan. Formas ska även vara värd för en livsmedelskommitté för forskningsfinansiärer inom området. Kommitténs uppdrag omfattar hela kedjan från primärproduktion till konsumtion och tar sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och i regeringens livsmedelsstrategi.

Forskningsprogrammet för livsmedel

Forte och Vetenskapsrådet ansvarar för övriga forskningsprogram. I den nya propositionen får Forte uppdrag att även driva ett nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa samtidigt som Vetenskapsrådet fått i uppdrag att driva program om virus och pandemier, segregation, brottslighet och digitaliseringens konsekvenser.

Uppdaterad:19 mars 2021
Sidansvarig: John Tumpane