Årliga öppna utlysningen 2022 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt där du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

VEM KAN SÖKA?

Forskare tidigt i karriären. Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen tidigast den 1 januari 2014 eller senast den 31 december 2020.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

1 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för högst fyra år och högst 4 miljoner kronor.

Beslutad: 2022-11-23 10:20

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrad

Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären

Huvudsökande

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

233

38

16,3%

Män

290

40

13,8%

Totalt

523

78

14,9%

Årliga öppna utlysningen (totalt)

Huvudsökande

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

515

78

15,2%

Män

761

112

14,7%

Totalt

1 276

190

14,9%

*Antal ansökningar inkluderar inte tidiga avslag.

Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade projekt

Totalt beviljat belopp

Sveriges lantbruksuniversitet

59

196 441 756

Lunds universitet

22

79 881 299

Göteborgs universitet

17

59 810 307

Stockholms universitet

16

53 732 513

Kungliga Tekniska högskolan

9

30 915 073

Luleå Tekniska Universitet

9

28 789 350

Karolinska Institutet

9

28 311 360

Uppsala universitet

9

27 894 085

Linköpings universitet

8

26 912 550

Chalmers tekniska högskola

7

22 992 370

Umeå universitet

5

14 978 732

RISE Research Institutes of Sweden AB

4

12 942 582

Linnéuniversitetet

3

10 974 074

Malmö universitet

3

8 961 319

Högskolan Dalarna

2

7 655 700

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

2

5 898 129

Naturhistoriska riksmuseet

1

3 998 400

Örebro universitet

1

3 998 369

Chalmers Industriteknik

1

3 000 000

Högskolan Väst

1

2 999 001

Institutet för Framtidsstudier (IF)

1

2 988 600

Blekinge Tekniska Högskola

1

2 964 000

Totalt

190

637 039 569

Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären är den bidragsform som riktar sig till forskare, som har avlagt doktorsexamen tidigast den 1 januari 2014 eller senast den 31 december 2020. Det går att söka medel för forskningsprojekt under maximalt fyra år och totalt som mest 4 miljoner kronor.

Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären är en av två bidragsformer i Formas årliga öppna utlysning. Inom denna bidragsform välkomnar vi forskningsprojekt där forskare formulerar sina egna frågeställningar inom något eller flera av utlysningens tre ansvarsområden, miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Frågeställningarna får gärna vara tvärvetenskapliga. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och kan vara både grundläggande och behovsmotiverad för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling.

Bidragsformen riktar sig till dig som har avlagd doktorsexamen, examensbevis utfärdat, tidigast 1 januari 2014 och senast 31 december 2020. Avräkningsbar tid, som föräldraledighet, sjukdom eller militärtjänstgöring, politiskt uppdrag, eller liknande omständighet, kan vara skäl för att medge undantag från tidsregeln. Bidrag för Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola eller annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Forskningsprojekt, för forskare tidigt i karriären, som bedöms ligga utanför utlysningens tre ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggnad kan inte beviljas bidrag.

Utlysningstext

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

Innan du ansöker

Forskningsprojekt som bedöms ligga utanför utlysningens ämnesområden kan inte beviljas bidrag och kommer att avslås innan beredning. Detta innefattar forskningsprojekt som inte tydligt relaterar till miljö, areella näringar eller samhällsbyggnad.

Hållbar energi är en central del för hållbar utveckling. Inom den Årliga öppna utlysningen görs dock vissa avgränsningar med hänvisning till de tre ansvarsområdena. Utlysningen infattar inte forskningsprojekt som syftar till:

 • att utveckla metoder eller material för infångning och lagring av koldioxid, CCS, eller infångning och användning av koldioxid, CCU
 • att utveckla metoder för energiomvandling eller energilagring
 • att utveckla nya eller förbättrade energibärare, exempelvis bränslen, drivmedel och elnät
 • energieffektivisering av processer där det inte finns tydlig och nära koppling till något av Formas tre ansvarsområden
 • energieffektivisering inom transportsektorn

Vänligen notera att bedömning huruvida en ansökan ligger inom utlysningens område eller inte endast kan göras utifrån en fullständig ansökan. Bedömningar görs därför endast efter utlysningens stängning.

På grund av kriget i Ukraina kommer det inte att vara möjligt att få medel för projekt som involverar forskningssamarbete med statliga eller federala forskningsinstitutioner i Ryssland och Belarus.

Formas följer och agerar på utvecklingen i Ukraina

Huvudsökande forskare

 • För ansökningsåret 2022 ska huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen tidigast den 1 januari 2014 och senast den 31 december 2020.
 • Licentiatexamen eller annan forskningskompetens motsvarande doktorsexamen räknas inte som doktorsexamen. Ansökan där huvudsökande eller medverkande forskare inte har doktorsexamen kommer att avslås
 • Den tilltänkte bidragstagaren ska vara huvudsökande på ansökan.
 • Huvudsökande får inkomma med maximalt en projektansökan till Formas Årliga öppna utlysning per utlysningstillfälle. De forskare som uppfyller behörighetskraven i båda bidragsformerna, Forskningsprojekt samt Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären, tillåts enbart inkomma med en ansökan. Om huvudsökande har fler än en slutregistrerad ansökan i Prisma efter utlysningens stängning så kommer huvudsökandes samtliga ansökningar i Årliga öppna utlysningen 2022 att avslås.
 • Huvudsökande får lov att samtidigt vara medverkande forskare, medsökande, i andra ansökningar i Årliga öppna utlysning 2022.
 • Det är inte tillåtet att inkomma med samma ansökan med olika huvudsökanden till Formas Årliga öppna utlysning. Detta gäller inom och mellan de två bidragsformerna Forskningsprojekt och Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären. Samtliga slutregistrerade ansökningar, som har snarlikt innehåll, kommer att avslås.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön utan att först minska sin pension med motsvarande procentsats.

Medverkande forskare

 • Medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning.
 • Licentiatexamen eller annan forskningskompetens motsvarande doktorsexamen räknas inte som doktorsexamen. Doktorander kan därför inte vara medverkande forskare. Ansökan där huvudsökande eller medverkande forskare inte har doktorsexamen kommer att avslås.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön utan att först minska sin pension med motsvarande procentsats.
 • Alla medverkande forskare ska ha ett konto i Prisma. Medverkande forskare bjuds in till ansökan i Prisma av huvudsökande.

Annan personal

 • Annan personal som är med i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Annan personal kan dock vara forskare med doktorsexamen men de agerar ej som medverkande i projektet, det vill säga de bjuds inte in av huvudsökande till ansökan. Då dessa personer inte har ett kopplat prismakonto till ansökan beskrivs deras delaktighet och kompetens i forskningsprogrammet. Det är ej möjligt att bifoga CV för annan personal.
 • Huvudsökande kan även lägga till en medverkande administratör som inte är del av projektet men som hjälper till att fylla i ansökan i Prisma. Det görs genom funktionen bjud in medverkande administratör. Sök administratörens för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).

Om sökande har löpande projektbidrag hos Formas

 • I Formas beslut framgår under vilka kalenderår projektmedel kommer att betalas ut liksom hur länge medlen får disponeras. Ett projekt räknas som löpande endast under de år medel betalas ut från Formas, även om dispositionstiden är längre än så. Det är endast tillåtet att ha ett löpande projektbidrag som projektledare (huvudsökande) i Formas Årliga öppna utlysning. Projektansökningar från forskare som redan har ett löpande projektbidrag år 2023 från någon av Formas Årliga öppna utlysningar, oavsett delutlysning, avslås innan beredning.
 • Det är emellertid tillåtet att ha ett pågående projekt i den Årliga öppna utlysningen om projektets utbetalningsperiod har passerats men dispositionstiden fortfarande pågår under 2023.
 • Det är tillåtet att söka medel i den Årliga öppna utlysningen 2022 om huvudsökande har ett löpande projekt som slutar senare under 2022, så länge det inte fortsätter löpa under 2023.
 • Det går bra att söka projektmedel i Årliga öppna utlysningen 2022 om huvudsökande har löpande projektbidrag från någon av Formas riktade utlysningar.

Medelsförvaltare

 • Bidrag för Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola eller annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.
  Bli medelsförvaltare för alla typer av utlysningar

Avräkningsbar tid - uppehåll i forskningen

Din doktorsexamen kan godkännas för utlysningen fastän den utfärdats tidigare än den 1 januari 2014. Detta gäller enbart om du inte har kunnat forska under tiden närmast efter doktorsexamen på grund av godkänd anledning för avräkningsbar tid. I din ansökan åberopar du avräkningsbar tid och specificerar sedan godkänd anledning och tidsomfattning i ditt cv. Den avräkningsbara tiden skall inte anges som en klumpsumma utan specificeras tydligt i perioder med datum och procent frånvaro från forskningsverksamheten. Anledningar som kan ge undantag från tidsregeln är föräldraledighet, sjukskrivning, militärtjänstgöring, politiska uppdrag eller annan liknande omständighet. Observera att vi inte godkänner andra anställningar, arbetslöshet eller semester som avräkningsbar tid. Formas utför behörighetskontroller av registrerade ansökningar först efter att utlysningen stängt.

Du som sökande är ansvarig för att själv beräkna din avräkningsbara tid och kontrollera att datumet för din doktorsexamen hamnar inom det godkända tidsintervallet innan du ansöker i utlysningen. Din ansökan kan avslås om ansökan har brister i den information som är obligatorisk i ansökningsblanketten vid åberopande av avräkningsbar tid. Din ansökan kommer att avslås om din begärda avräkningsbara tid inte uppfyller kraven för godkänd anledning eller gör att du inte uppfyller de godkända tidsintervallskraven för en doktorsexamen. Observera att du inte kan ha avräkningsbar tid efter den 31 december 2020.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

 • Bidrag till Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären kan avse finansiering av löner till forskare, doktorander och annan personal.
 • Från och med Årliga öppna utlysningen 2021 beviljas medel för årliga löneökningar.
 • Bidrag till Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären kan förutom lön avse finansiering av driftkostnader (t.ex. förbrukningsartiklar, inköp av tjänster, utrustning, resor, konferenser, publicering i tidskrifter och databaser som nyttjar Open Access), avskrivningskostnader för utrustning och lokalkostnader. Maximalt tillåtet belopp för utrustning och avskrivningskostnader är totalt 500 000 kronor tillsammans.
 • Om medel ska föras över från medelsförvaltaren till en annan organisation som medverkar i projektet, kan istället mottagande organisations overheadkostnad tillämpas för de medel som överförs. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen.
 • Internationellt samarbete. Formas bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs utanför Sverige, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige. Medelsförvaltaren måste vara belägen i Sverige och godkänd av Formas och är ansvarig att vid behov anställa utländsk personal eller betala för aktiviteter eller tjänster utanför Sverige i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer.

 • Bidrag till Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären kan maximalt omfatta 1 miljon kronor per år i genomsnitt över de kalenderår ansökan avser. Kalenderår är den period som löper från och med 1 januari till och med 31 december. Det går alltså att söka för mer än 1 miljon kronor för ett kalenderår så länge det sökta beloppet ett annat år av projekttiden är lägre än 1 miljon kronor. Det går inte att söka 4 miljoner kronor totalt för en tid kortare än 48 månader.
 • Om det totalt sökta beloppet överskrider ett genomsnittligt årsbelopp på 1 miljon kronor per kalenderår kommer ansökan att avslås.
 • Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal inte får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta innebär att ytterligare medel för lön inte kan beviljas för forskare, doktorand eller annan personal som redan får bidrag med fullständig lönefinansiering.
 • Projekttidens längd måste vara 12, 24, 36 eller 48 månader det vill säga ett, två, tre eller fyra år.
 • Medel kan sökas för högst fyra kalenderår (48 månader). Projektstart för Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären i Årliga öppna utlysningen 2022 kan ske tidigast 1 januari 2023 och projekten förväntas starta under kalenderåret 2023. I Prisma är startdatum förvalt och kan ej ändras.

Du bör skriva din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Om du skriver din ansökan på svenska översätts enbart den del som beskriver forskningsprogrammet till engelska av professionella översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Den populärvetenskapliga beskrivningen skall dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Din budgetspecifikation och ditt CV översätts inte. Du bör därför skriva dessa på engelska, även om du skriver övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet.

Vänligen var uppmärksam på att om du har installerat en plugin för automatisk översättning i din webbläsare riskerar du att få din text översatt till det språk som du har ställt in som default i samband med att du klistrar in din text i Prisma. Vi rekommenderar att du kontrollerar språket i texten i god tid innan du slutregistrerar din ansökan.

Din ansökan, inklusive bilagor, betraktas enligt svensk lag som allmän handling, när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Innan vi lämnar ut ansökningar gör vi alltid en sekretessprövning, men vi får bara dölja information om vi har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Formas eget hållbarhetsarbete

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel, att i möjligaste mån tänka på att utforma projektet så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Vi uppmanar dig även att beakta att projektgruppen får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Så här ansöker du

Du ansöker i Prisma

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. För det behöver du ett personligt konto. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Det rekommenderas att skapa ett konto och en ansökan så tidigt som möjligt och kontakta Formas med eventuella frågor i god tid.

För att kunna registrera en ansökan måste du som huvudsökande ha en, hos Formas, godkänd medelsförvaltare för alla typer av utlysningar.

Bli medelsförvaltare för alla typer av utlysningar

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Observera att om du skriver din ansökan i ordbehandlingsprogram och sedan klistrar in din ansökan i Prisma riskerar formateringarna att försvinna. Observera även att om du har installerat en plugin för automatisk översättning i din webbläsare riskerar du att få din text översatt till det språk som du har ställt in som default i samband med att du klistrar in din text i Prisma.

Tabeller och figurer med avancerade formateringar och/eller formler ska du ladda upp som bilaga för att inte riskera att förlora värdefull information.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Antal kalenderår som ansökan avser. Kalenderår är den period som löper från och med 1 januari till och med 31 december.
 • Projekttitel på svenska (max. 200 tecken inklusive mellanslag)
 • Projekttitel på engelska (max. 200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (max. 4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska (max. 1 500 tecken inklusive mellanslag)
 • Sammanfattning på engelska (max. 1 500 tecken inklusive mellanslag)

Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Forskninsgprogram

 • Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet (max 7 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Projektbeskrivning som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en konkret och realistisk plan för vetenskaplig publicering och kommunikation av resultat (max. 15 000 tecken inklusive mellanslag).
  Inkludera följande punkter om de anses vara relevanta för projektet:
 • kortfattad beskrivning av befintlig och behov av ny grundutrustning
 • kortfattad beskrivning av nationella och internationella samarbeten
 • bekräftelse på att internationella avtal och regler följs
 • huvudhandledare om finansiering söks för en doktorand
 • Beskrivning av projektets samhällsnytta och planerad kommunikation med intressenter/användare (max. 8 000 tecken inklusive mellanslag). Beskriv kortfattat forskningens möjliga samhällsnytta, hur projektet på kort eller lång sikt kan bidra till hållbar utveckling, hur hänsyn tagits till intressenter och/eller användares behov vid utformningen av projektet samt hur forskningen och dess resultat kommuniceras och kommer användarna till nytta.

Stöd för att adressera bedömningsgrunden för samhällsnytta och kommunikation

 • Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (max. 5 000 tecken inklusive mellanslag).

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma. Observera att budget och budgetspecifikation också bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Budgeten beskrivs i form av:

 • Löner, inklusive sociala avgifter för varje projektdeltagare det vill säga forskare, doktorander och annan personal, för vilka det finns ett anställningsförhållande.

  Det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare, doktorand eller annan personal får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som redan får fullständig lönefinansiering från någon finansiär, inte kan få ytterligare medel för lön.

  Forskare som är heltidspensionerade kan inte, utöver sin pension, få ytterligare finansiering för sin egen lön utan att först minska sin pension med motsvarande procentsats.
 • Procent av lön avser hur många procent av den sökandes heltidslön som motsvarar lönen i projektet.
 • Aktivitetsgrad i projektet avser hur många procent av en heltidstjänst som den medverkande bidrar med. Det indikerar om den sökande bidrar med in-kind eller annan finansiering för att slutföra projektet.
 • Driftskostnader avser, exempelvis, förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång (open access). Här avses även forskningstjänster, tekniskt kunnande, konsulttjänster och motsvarande tjänster som köpts eller licensierats från externa aktörer på marknadsmässiga villkor och som används uteslutande för projektet. Dessa inköpta tjänster skall redovisas exklusive moms. Specificera driftskostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Utrustning och avskrivningskostnader. Specificera avskrivningskostnader för utrustning om relevant för ansökan. Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt 500 000 kronor.
 • Lokaler. Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i overhead-kostnaden i budgeten för projektet. Specificera lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Totalt sökt/Delsumma avser kostnader som redan angivits i föregående budgettabeller och som kommer automatiskt överföras till dessa poster.
 • Indirekta kostnader avser overheadkostnader. När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis vid medelsförvaltaren. Om medel ska föras över från medelsförvaltaren till en annan organisation som medverkar i projektet, kan istället mottagande organisations overheadkostnad tillämpas för de medel som överförs. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.
 • Annan kostnad avser medel som inte ansökts för men som är relevanta för att slutföra projektet. Ett exempel är medfinansiering from samarbetspartners. Ange även om projektet erhåller medel från andra källor.
 • Total kostnad avser en budgetsummering.
 • Budgetspecifikation avser att förklara budgeten i ord. Ange hur det sökta bidraget fördelar sig gällande belopp per år och totalbelopp per organisation om flera organisationer söker bidrag. Här ges en kortfattad motivering till samtliga lönekostnader och andra kostnader. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Samtliga andra kostnader ska klart motiveras, såsom deltagande i konferenser, publicering via open access av både publikationer och data, med mera. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen. Om du skriver på svenska, vänligen notera att en budgetspecifikation på svenska inte kommer att översättas och att den kommer vara en del av den internationella beredningsgruppens granskningsunderlag.

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du få etiskt godkännande från Etikprövningsnämnden. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett etiskt godkännande. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst.

Du ska ange i din ansökan om du har ett etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas.

Även om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande, ska du ändå ta upp det i din ansökan. Skriv detta, och motivera hur och varför.

Klassificeringar

Formas använder projektens klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, SCB-koder och minst ett globalt hållbarhetsmål som projektet kan bidra till.

 • Ämnesområde, välj minst ett och max tre ämnesområden och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod), välj minst ett och max tre forskningsämnen samt två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord, ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.
 • Globala målen för hållbar utveckling, välj minst ett och max tre av de Globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet bäst. Vid val av fler än ett mål ska målen anges i prioriteringsordning. Då målens innebörd ibland är snävare än vad titeln anger uppmanas det att följa länken och läsa i mer detalj om det/de mål ni tänkt ange för att säkerställa att den tänkta forskningen bidrar mot just det målet.
  Mer information om målens innebörd Länk till annan webbplats.

Beredningsgrupper

 • Välj den beredningsgrupp Länk till annan webbplats. där du önskar få din ansökan granskad.
 • Välj i prioriteringsordning ytterligare två beredningsgrupper som alternativ.
 • I de fall Formas anser att kompetensen för bedömning av en ansökan finns i en annan än de tre föreslagna beredningsgrupperna, förbehåller vi oss rätten att flytta ansökan till annan beredningsgrupp.

Medelsförvaltare – organisationen som tar emot bidraget

I den här utlysningen kan enbart sökande som har en godkänd medelsförvaltare för alla typer av utlysningar inkomma med en ansökan. Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma.

 • Välj din medelsförvaltare i rullistan.
 • Välj hemvist i rullistan.

Medelsförvaltaren är den organisation som, vid eventuell finansiering, tar emot bidraget från Formas. Sökande i den här utlysningen måste ha en godkänd medelsförvaltare hos Formas.

Bli medelsförvaltare för alla typer av utlysningar Länk till annan webbplats.

Medverkande forskare i ansökan

 • Huvudsökande bjuder in medverkande forskare.
 • En medverkande forskare är en disputerad forskare som anses vara medsökande för projektet. En medverkande forskare måste inneha doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Detta måste vara ifyllt i CV:t. Se avsnitt CV. Observera att licentiatexamen eller annan forskningskompetens motsvarande doktorsexamen inte räknas som doktorsexamen. Doktorander kan inte vara medverkande forskare.
 • Alla medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma.
 • Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).
 • Observera att inbjudna medverkande forskare ska acceptera inbjudan att vara medverkande forskare och överföra sina CV och publikationer i ansökan så att huvudsökande kan registrera ansökan när den är klar. Se avsnitt CV.
 • OBS! Huvudsökande kan inte registrera sin ansökan om det finns några obesvarade inbjudningar till medverkande forskare eller medverkande administratörer. Dessa måste i så fall tas bort först.

Medverkande administratörer

 • Det går även att ha medverkande administratörer, de är inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret.
 • Huvudsökande gör detta via funktionen bjud in medverkande administratör. Sök administratörens för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).

CV

 • Huvudsökande hämtar uppgifterna från sitt personkonto i Prisma.
 • Medverkande forskare lägger själva till CV-information från sin profil till ansökan in Prisma.
 • En medverkande forskare måste inneha doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Detta måste vara ifyllt i CV:t. Se avsnitt CV. Observera att licentiatexamen eller annan forskningskompetens motsvarande doktorsexamen inte räknas som doktorsexamen.
 • Sökande bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt.
 • Om medverkande forskare inte har fyllt i de obligatoriska fälten korrekt kommer huvudsökande inte kunna fullfölja registreringen av ansökan.
 • Medverkande som inte är medsökande har inte möjlighet att bifoga CV-information, istället bör deras kompetens i projektet beskrivas i forskningsprogrammet.

Följande uppgifter gällande CV ska läggas till i ansökan:

Utbildning. Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsliv. Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).

Meriter och utmärkelser:

 • Docentur
 • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; Lägg till som enskild person och/eller lägg till som grupp. Vid tillägg av grupp, ange det totala antalet för respektive kategori. Vid tillägg av enskild person namnge de mest relevanta (max 10).
 • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
 • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
 • Övriga meriter inklusive publiceringssammanfattning: Här ska huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin publiceringshistorik för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag).
  Denna summering bör inkludera följande:
  • Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag)
  • Eventuella citeringsmått ska anges utan självciteringar och från vilken databas dessa är hämtade.
  • Summeringen ska inte innehålla information om H-index, Journal Impact Factor eller någon annan typ av mått som används för att rangordna förlag eller tidskrifter.
  • Under övriga meriter kan även andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
  • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max 10).

Publikationslista

Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler i Prisma. Du ska redogöra för publiceringssammanfattningen i Prisma under Övriga meriter.

Bilaga

Bilaga för illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp. Observera att ett CV inte ska bifogas som bilaga. Avsiktsförklaringar (letter of intent) eller andra typer av dokument som styrker projektet ska inte heller bifogas som bilaga.

Efter du har slutregistrerat din ansökan

Du kan göra ändringar i din registrerade ansökan (avregistrera den och registrera på nytt) fram till utlysningen stänger kl. 14:00 torsdag den 21 april. Efter det kommer status hos din ansökan att ändras från ”registrerad” till ”slutregistrerad” Såvida inga fel påvisats i Prisma får inga ändringar göras i den slutregistrerade ansökan. Du får heller inte göra några kompletteringar via, exempelvis mail eller per telefon utan ansökan kommer att bedömas i befintligt skick.

Din slutregistrerade ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts. Medelsförvaltaren har sedan sju kalenderdagar på sig att signera ansökan digitalt i Prisma.

Först kontrolleras om din ansökan ligger inom Formas ansvarsområden och inom utlysningens ramar. Gör den det går den vidare till en beredningsgrupp för bedömning. Om den inte gör det, avslås den.

En ansökan avslås också:

 • om den innehåller formella fel eller är ofullständig, det vill säga brister i den information som krävs i ansökningsformuläret eller bilagan. De grundläggande kraven, som måste uppfyllas, i denna utlysning finns i avsnittet ”Krav på dig och din organisation.”
 • om den inte har signerats eller nekas av medelsförvaltare
 • om huvudsökande ej har slutrapporterat avslutade projekt i någon av Formas andra utlysningar
 • om huvudsökande har sökt mer än en miljon i genomsnitt per kalenderår
 • ansökan har brister i den information som är obligatorisk i ansökningsblanketten vid åberopande av avräkningsbar tid.

Alla ansökningar bedöms i någon av Formas tio beredningsgrupper för årliga öppna utlysningen utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydligt som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Så här går bedömningsprocessen till

Beredningsgrupperna är problemorienterade och brett definierade för att kunna täcka in Formas ansvarsområden. I varje beredningsgruppgrupp ingår både aktiva forskare och användare av forskningsresultat som är kvalificerade för att bedöma den potentiella samhällsnyttan. En majoritet av beredningsgruppen består av forskare. Grupperna har den expertkunskap som krävs för att granska humaniora, natur-, samhälls-, hälso-, och teknikvetenskap inom Formas ansvarsområden. Beredningsgrupperna kan också granska mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Beredningsgruppernas inriktningar

Ansökningar bedöms med avseende på vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. Detta omfattar sammantaget följande fyra bedömningsgrunder:

Bedömningsgrund för vetenskaplig kvalitet

 • Vetenskaplig frågeställning
  - Syftets vetenskapliga betydelse.
  - Originalitet och nyhetsvärde i syfte, teori och hypoteser.
  - Möjlighet till vetenskapligt betydande resultat.
 • Metod och genomförande
  - Den vetenskapliga metodens genomförbarhet och lämplighet.
  - Arbetsplanen är konkret och realistisk.
  - Koordinering av projektet och forskargruppen.
  - Lämplighet i mångvetenskapliga och tvärvetenskapliga angreppssätt där sådana har valts.
  - Där den föreslagna forskningen kräver etiska överväganden hur, i så fall, den sökande har planerat att hantera dessa.
  - Budgetens rimlighet i förhållande till projektets genomförande.
 • Vetenskaplig kompetens
  - Publikationernas vetenskapliga kvalitet.
  - Kompetenser för att genomföra projektet är ändamålsenliga.
  - Erfarenhet av handledning.
  - Erfarenhet av projektledning.
  - Nationella och internationella aktiviteter, däribland projekt, nätverk, uppdrag, hedersuppdrag samt deltagande vid eller arrangerande av workshoppar eller konferenser.
  - Intresse, erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter och användare.
  - Forskargruppens styrka och konkurrenskraft.

Bedömningsgrund för samhällsnytta och kommunikation

 • Frågeställningens samhällsnytta och kommunikation av resultat
  - Frågeställningen avser viktiga samhällsfrågor eller sektorsfrågor nationellt eller internationellt (eller både och).
  - Projektets potential att på kort eller lång sikt nyttiggöras och bidra till hållbar utveckling, nationellt eller internationellt (eller både och).
  - I utformning av projektet har sökande tagit hänsyn till intressenters och/eller användares behov.
  - Planen för vetenskaplig publicering och kommunikation av resultat med intressenter och/eller användare under projektets gång är konkret och realistisk.

Alla bedömningsgrunder ska adresseras i ansökan och de sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa bedömningsgrunder. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas bidrag den 23 november 2022. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats och information om att beslut tagits skickas senare ut via e-post från Prisma. Beslutet finns tillgängligt i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader skall även en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen.

Så här rapporterar du utgifter och resultat

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång, Open Access.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

Du behöver ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Vi rekommenderar att du följer det förslag för en vad datahanteringsplan ska innehålla som tagits fram av Science Europe. Du kan läsa mer om förslaget i rapporten Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management Länk till annan webbplats..

SweCRIS

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Stöd, kontakt och webbinarier

Webbinarier – ställ frågor om utlysningen

 • Tisdag 14 mars kl. 10.00-11.30: För dig vid ett grants office
 • Fredag 18 mars kl. 10.00-11.30: För dig som ska söka i utlysningen

Jourtelefon och chatt

20–21 april besvarar vi allmänna frågor om utlysningen här på webben och per telefon. Öppet kl. 9:00–16:00, lunchstängt 12:00–13:00.
Telefon: 08-775 40 05

Revisionshistorik

Rättat årtal under rubrikerna ''Bidragets storlek och projekttid'' och ''Om sökande har löpande projektbidrag hos Formas''

Ändrad 28 mars 2022. ''Projektstart för Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären i Årliga öppna utlysningen 2022 kan ske tidigast 1 januari 2023 och projekten förväntas starta under kalenderåret 2023.''

''Projektansökningar från forskare som redan har ett löpande projektbidrag år 2023 från någon av Formas årliga öppna utlysningar, oavsett delutlysning, avslås innan beredning.''

Uppdaterad:5 januari 2023
Sidansvarig: Åsa Frisk