Frågor och svar (FAQ)

Här hittar du vanliga frågor och svar om Formas årliga öppna utlysning.

Beredningsgruppernas teman är breda och det är därför inte ovanligt att ett projekts inriktning anknyter till flera grupper. Du har möjlighet att välja tre beredningsgrupper när du skapar din ansökan i Prisma. Välj i första hand den beredningsgrupp som du tycker passar din frågeställning bäst och därefter ytterligare två grupper i fallande prioriteringsordning. I de fall Formas anser att kompetensen för bedömning av en ansökan finns i en annan än de tre föreslagna beredningsgrupperna, förbehåller vi oss rätten att flytta ansökan till annan beredningsgrupp.

Formas har infört en kategorisering av inkomna ansökningar i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål. Detta gör vi för att underlätta uppföljning och redovisning av den forskning som Formas finansierar. En sådan kategorisering underlättar vår redovisning av hur den forskning vi finansierar bidrar till hållbar utveckling och till att lösa olika samhällsutmaningar. FNs globala mål för en hållbar utveckling är ett internationellt system och kategoriseringen ökar därmed användbarheten av Formas data.

Ja, sökande i utlysningarna forsknings- och utvecklingsprojekt samt forskning och utveckling för forskare tidigt i karriären kan söka medel för upp till ett genomsnitt av 1 miljon SEK per år över det totala antalet år projektet pågår. Om det totala sökta beloppet överstiger ett snitt på 1 miljon SEK per år kommer ansökan bli avvisad.

Ja, underleverantörer är tillåtna om de deltar i avgränsade delar av projektet.

Den årliga öppna utlysningen består av utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt, utlysningen för forskning och utveckling för forskare tidigt i karriären samt utlysningen för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären. För samtliga tre delutlysningar gäller regeln om att det endast är tillåtet att ha ett pågående projekt per projektledare.

Ett projekt pågår så länge det mottar medel Formas. D v s, om ditt projekt får finansiering för år 2017, 2018 och 2019 så är du kvalificerad att söka i den årliga öppna utlysningen 2019 och har därmed möjlighet till nya medel från och med 2020. Om ditt projekt mottar medel 2018, 2019 och 2020 är du däremot inte kvalificerad att söka i Formas årliga öppna utlysning 2019, eftersom du inte kan ta emot nya medel 2020 då ditt tidigare projekt fortfarande får finansiering av Formas. Med andra ord har du möjlighet att söka för ett nytt projekt under det sista året som ditt tidigare projekt får finansiering av Formas.

Denna regel gäller projekt som mottar medel i Formas årliga öppna utlysning. Om du redan har ett projekt som finansieras i en av Formas riktade utlysningar så är det däremot möjligt att samtidigt ha ett pågående projekt i den årliga öppna utlysningen, så länge din lön inte överstiger 100 % av en heltidsanställning.

Ja, du får söka nya medel i år. Förlängning av projekt påverkar inte projektperioden, bara tiden som du som projektledare kan använda pengarna.

Ja, det får du. Regeln om att en projektledare endast får ha ett pågående projekt gäller enbart för den årliga öppna utlysningen och inte för beviljade projekt inom de riktade utlysningarna.

Ja, regeln om att man endast får ha max ett pågående projekt gäller bara för rollen som projektledare.

Ja, du kan vara involverad i flera projekt som medverkande forskare men du kan bara vara projektledare för ett av projekten som skickas in till den årliga öppna utlysningen.

Nej, det finns ingen övre gräns för hur många ansökningar eller projekt som du kan medverka i när du inte är projektledare. Däremot kan inte lönebeloppet från Formasmedel överstiga 100% av en heltidsanställning.

Ja, det stämmer.

Ja, det går bra. Vad man bör tänka på är dock att värdorganisationen ska utgöra en för sökanden relevant och värdefull forskningsmiljö och att detta bör beskrivas i ansökan. Forskningsmiljön både vid hem- och värdorganisationen är en del av bedömningen.

Nej, medsökande (eller medverkande som det kallas i Prisma) kan inte ingå i ett mobilitetsprojekt.

Nej, i en mobilitetsansökan går det bara att söka för egen lön, OH-kostnader och lokalkostnader (enligt praxis vid hemorganisationen). Driftskostnader eller kostnader för utrustning beviljas inte. I bilaga L ska både hem- och värdorganisation försäkra att projektet ges alla nödvändiga faciliteter och resurser.

Nej, det finns ingen sådan gräns. Den enda begränsningen är maximal genomsnittlig projektbudget på 1 miljon kronor per år (gäller ej mobilitetsstöd).

Bilaga J Illustrationer, är till för bilder, tabeller och figurer för att beskriva projektidén och laddas upp som en pdf om högst 4 MB.
Observera att bilagan är frivillig.

Skriv ut
Sidansvarig: Alexandra Jeremiasson
Uppdaterad:6 mars 2019