Frågor och svar (FAQ)

Här hittar du vanliga frågor och svar om Formas årliga öppna utlysning 2022.

Beredningsgruppernas teman är breda och det är därför inte ovanligt att ett projekts inriktning anknyter till flera grupper. Du har möjlighet att välja tre beredningsgrupper när du skapar din ansökan i Prisma. Välj i första hand den beredningsgrupp som du tycker passar din frågeställning bäst och därefter ytterligare två grupper i fallande prioriteringsordning. I de fall Formas anser att kompetensen för bedömning av en ansökan finns i en annan än de tre föreslagna beredningsgrupperna, förbehåller vi oss rätten att flytta ansökan till annan beredningsgrupp.

Forskningsprojekt som bedöms ligga utanför utlysningens ämnesområden kan inte beviljas bidrag och kommer att avslås innan beredning. Detta innefattar forskningsprojekt som inte tydligt relaterar till miljö, areella näringar eller samhällsbyggnad.

Hållbar energi är en central del för hållbar utveckling. Inom den Årliga öppna utlysningen görs dock vissa avgränsningar med hänvisning till de tre ansvarsområdena. Utlysningen infattar inte forskningsprojekt som syftar till:

  • att utveckla metoder eller material för infångning och lagring av koldioxid, CCS eller infångning och användning av koldioxid, CCU
  • att utveckla metoder för energiomvandling eller energilagring
  • att utveckla nya eller förbättrade energibärare, exempelvis bränslen, drivmedel och elnät
  • energieffektivisering av processer där det inte finns tydlig och nära koppling till något av Formas tre ansvarsområden
  • energieffektivisering inom transportsektorn

Formas har infört en kategorisering av inkomna ansökningar i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål. Detta gör vi för att underlätta uppföljning och redovisning av den forskning som Formas finansierar. En sådan kategorisering underlättar vår redovisning av hur den forskning vi finansierar bidrar till hållbar utveckling och till att lösa olika samhällsutmaningar. FNs globala mål för en hållbar utveckling är ett internationellt system och kategoriseringen ökar därmed användbarheten av Formas data.

Ja, sökande i utlysningarna forsknings- och utvecklingsprojekt samt forskning och utveckling för forskare tidigt i karriären kan söka medel för upp till ett genomsnitt av 1 miljon SEK per år över det totala antalet år projektet pågår. Om det totala sökta beloppet överstiger ett snitt på 1 miljon SEK per år kommer ansökan bli avvisad.

För delutlysningen Forskningsprojekt kan medel sökas för maximalt tre år (36 månader). För delutlysningen Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären kan medel sökas för maximalt fyra år (48 månader).

Nej, projekt ska pågå hela år ut, dvs. 12, 23, 36 och 48 månader (Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären)

Den årliga öppna utlysningen består av två bidragsformer 1) Forskningsprojekt och 2) Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären. För de två bidragsformerna gäller regeln om att det endast är tillåtet att ha ett pågående projekt per huvudsökande.

Ett projekt som huvudsökande (projektledare) pågår så länge det mottar medel Formas. D v s, om ditt projekt får finansiering för år 2020, 2021 och 2021 så är du kvalificerad att söka i den årliga öppna utlysningen 2022 och har därmed möjlighet till nya medel från och med 2023. Om ditt projekt mottar medel 2021, 2022 och 2023 är du däremot inte kvalificerad att söka i Formas årliga öppna utlysning 2021, eftersom du inte kan ta emot nya medel 2023 då ditt tidigare projekt fortfarande får finansiering av Formas. Med andra ord har du möjlighet att söka för ett nytt projekt under det sista året som ditt tidigare projekt får finansiering av Formas.

Denna regel gäller projekt som mottar medel i Formas årliga öppna utlysning. Om du redan har ett projekt som finansieras i en av Formas riktade utlysningar så är det däremot möjligt att samtidigt ha ett pågående projekt i den årliga öppna utlysningen, så länge din lön inte överstiger 100 % av en heltidsanställning.

Ja, du får söka nya medel i år. Förlängning av projekt påverkar inte projektperioden, bara tiden som du som huvudsökande kan använda pengarna.

Ja, det får du. Regeln om att en huvudsökande endast får ha ett pågående projekt gäller enbart för den årliga öppna utlysningen och inte för beviljade projekt inom de riktade utlysningarna.

Ja, regeln om att man endast får ha max ett pågående projekt gäller bara för rollen som huvudsökande.

Weave är ett europeiskt gränsöverskridande initiativ från själva forskarsamfundet, utvecklat av europeiska forskningsfinansiärer för att stödja högkvalitativa internationella forskningssamarbeten. Det stöds av Science Europe, den europeiska sammanslutningen av organisationer som finansierar och bedriver forskning. Det är första gången som så många forskningsfinansiärer gemensamt har tagit initiativ för att underlätta strukturerat bilateralt och trilateralt vetenskapligt samarbete. Dess syfte är att förenkla ansöknings- och beredningsförfarandena för forskningsansökningar där projekten har samarbeten med deltagare från upp till tre europeiska länder. Det sker genom att ansökningarna genomgår en enda beredningsprocess.

Varje sökande måste uppfylla de deltagandekrav och behörighetskriterier som angetts av den respektive finansiären. Huvudsökanden måste uppfylla kraven och behörighetskriterierna från sin nationella finansiär (Lead Agency), och varje medsökande måste uppfylla kraven och behörighetskriterierna från sin egen nationella finansiär (Partner Agency). Formas ingår i Weave genom Årliga öppna utlysningen och bidragsformen Forskningsprojekt. Inom Weave samarbetar Formas för närvarande direkt med två forskningsfinansiärer: FNR Luxemburg och SNSF Schweiz.

Mer information om Weave och hur en ansökan går till kan ni läsa här Länk till annan webbplats..

Weave är för dig som är intresserad och vill göra ett samarbete med länder inom Weave. Det är en implementering på den befintliga Årliga öppna utlysningen, för att förenkla beredningsprocessen för forskningsprojekt över europeiska gränser.

Ja, du kan vara involverad i flera projekt som medverkande forskare men du kan bara vara huvudsökande för ett av projekten som skickas in till den årliga öppna utlysningen.

Nej, sedan 2020 det är inte längre en del av den årliga öppna utlysningen. Istället är mobilitetsbidraget en separat utlysning som öppnas under hösten 2022 detta år.

Ja, du kan ansöka till en av de två bidragsformerna i den årliga öppna utlysningen och mobilitetsbidraget. Du kan dock bara beviljas en. Kom ihåg att kontrollera att du uppfyller behörighetskraven för utlysningarna.

Nej, det finns ingen övre gräns för hur många ansökningar eller projekt som du kan medverka i när du inte är huvudsökande. Däremot kan inte lönebeloppet från Formasmedel överstiga 100% av en heltidsanställning.

Lönebeloppet från Formasmedel kan inte överstiga 100% av en heltidsanställning

Ja, det stämmer.

Bilaga Illustrationer, är till för bilder, tabeller och figurer för att beskriva projektidén och laddas upp som en pdf om högst 4 MB. I bilagan kan inte ett cv laddas upp. Observera att bilagan är frivillig.

Det är datumet som står på ditt examensbevis.

Du kan fortfarande vara behörig att ansöka om du har varit förhindrad att forska under tidsperioden 1 januari 2014 – 31 december 2020. Avräkningsbar tid som kan vara skäl för att medge undantag från åtta års regeln inkluderar föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring, politiskt uppdrag eller annan liknande omständighet (som Formas bedömer likvärdigt). I din ansökan skall du då åberopa avräkningsbar tid och specificera godkänd anledning, tidsperiod och omfattning med datum i inlämnad CV.

Formas göra bara formaliakontroller på slutregistrerade ansökningar efter utlysningen har stängt så du behöver själv beräkna eventuell avräkningsbar tid.

Ja, det går bra. I budgeten kan du kan lägga löneökningen per år eller räkna ett genomsnitt. Det är viktigt att ni förklarar detta i budgetspecifikationen.

Nej, lönekostnader avser bara personal för vilka det finns ett anställningsförhållande. Alla inköpta tjänster skall redovisas som driftskostnader och de skall redovisas exklusive moms.

När ett projekt genomförs i andra länder så måste man följa de lagar och regler som gäller i det landet och det är detta man måste bekräfta i sin projektbeskrivning. Det kan exempelvis handla om vilka transportmedel som är tillåtna i ett område där man skall transportera sig för att mäta den biologiska mångfalden eller vilka djurskyddslagar som gäller om man skall genomföra ett djurförsö

Uppdaterad:10 mars 2022
Sidansvarig: Åsa Frisk