Planerade utlysningar 2023

2022-12-14

Under 2023 ska Formas fördela närmare 1,8 miljarder kronor till forskning och innovation för en hållbar utveckling. Här hittar du en översiktlig plan för årets planerade utlysningar.

Nedan presenteras en översikt för 2023. Utlysningarna är antingen redan beslutade eller preliminära satsningar under utveckling som Forskarrådet kommer att diskutera och fatta beslut om under 2023.

De forskarinitierade utlysningarna som planeras för 2023 är Årliga öppna utlysningen och Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären, båda utlysningsformerna är återkommande. Gemensamt för samtliga forskarinitierade utlysningar är att forskarna själva ska identifiera forskningsbehov och formulera en frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom Formas ansvarsområden. Det pågår för närvarande en översyn av den forskarinitierade forskningen på Formas.

Formas är en deltar i ett samarbete som heter Weave genom den Årliga öppna utlysningens bidragsform forskningsprojekt. Inom Weave kan forskare från två eller tre europeiska länder lämna in en forskningsansökan till någon av de deltagande finansiärerna och ansökan kommer bara genomgå en enda utvärdering. Varje projektpart finansieras av sitt lands finansiär.

Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären omfattar både nationell och internationell forskarmobilitet och riktar sig till enskild forskare tidigt i karriären. Utlysningen ger forskare med nyligen avlagd doktorsexamen ökad möjlighet att erhålla finansiering och därmed fortsätta sin forskarkarriär samt stärka kvaliteten i svensk akademisk forskning. Projekten kan pågå i 24–48 månader.

Akututlysningen syftar till att möta akuta behov för att säkerställa framtida tillgänglighet till forskningsunderlag, exempelvis mätdata och prover, intervjuer och deltagande observationer. Akututlysningen öppnar igen vid årsskiftet och ansökningarna hanteras löpande.

Inom de nationella forskningsprogrammen bedrivs utlysningar med både ett forsknings- och ett innovationssyfte. Alla utlysningar inom de nationella programmen utgår från programmens strategiska agendor.

Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande har vi fattar beslut om att genomföra en utlysning om Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. Arkitektur spelar en avgörande roll för att skapa en byggd miljö som stödjer god hälsa, välbefinnande och trygghet. Mot den bakgrunden planeras en utlysning gällande Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande.

I det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten genomför vi en utlysning om Blå innovation – Genomförandeprojekt och en om Sambanden mellan klimat, vatten och biologisk mångfald, tillsammans med det nationella forskningsprogrammet för klimat.

Det nationella forskningsprogrammet om klimat planerar för ytterligare tre utlysningar. Resilient klimatomställning behandlar hur vi skapar hållbar klimatomställning som håller kurs genom andra parallella kriser och utmaningar och öppnar under våren 2023, Vi kommer också genomföra en utlysning kring Policylabs för klimatet. Vi planerar också för att genomföra en utlysning inom området Hållbar konsumtion som är tänkt öppna under hösten 2023.

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel planerar att genomföra två utlysningar under året. En utlysning inom kunskapsöverföring, med syftet att snabbt nå ut till aktörer i livsmedelssystemet med forskningsresultat och kunskap samt en annan utlysning inom matsvinn, med särskilt fokus på förädling och konsumtion.

Utlysningen Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle har genomförts vid två tidigare tillfällen och föreslås bli ett återkommande inslag i de nationella programmen. Utlysningen spänner över samtliga av de fyra nationella forskningsprogram som Formas ansvarar för: livsmedel, hav- och vatten, klimat samt hållbart samhällsbyggande.

Tre preliminära tematiska utlysningar är planerade för 2023.

Likt de senaste åren planeras en kommunikationsutlysning även för 2023. Utlysningen syftar till att komplettera forsknings- och innovationsfinansieringen. Syftet med utlysningen är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning rörande hållbar utveckling för att resultat ska komma till användning och skapa nytta i samhället.

Formas planerar även att genomföra en utlysning inom djurvälfärd under 2023.

Formas har tidigare identifierat en rad kunskapsbehov kopplat till miljökvalitetsmålet giftfri miljö. Vi planerar för att kunna öppna en utlysning om riskbedömning för en giftfri miljö mot slutet av 2023. Senaste åren har Formas också genomfört några satsningar kopplade till cirkulär ekonomi och resurseffektivitet och utifrån dessa erfarenheter tittar vi närmare på att genomföra en utlysning som öppnar under hösten 2023 med en preliminär inriktning mot cirkulär ekonomi och målkonflikter

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Formas är ansvariga för innovationsprogrammet Smart Built Environment. Inom programmet sker en stor öppen utlysning varje år och utöver det kan man söka medel i utlysningen Innovationsidén. Den öppna utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet. I Innovationsidén kan du söka medel för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer för uppskalning och implementering.

Under 2023 kommer Formas att delta i nya internationella utlysningar inom flera av de program där vi är aktiva parter.

Biodiversa+ Nature based solutions for biodiversity

Biodiversa+ är det nya europeiska partnerskapet som stödjer framstående forskning om biologisk mångfald med inverkan på samhället och politiken. Utlysningen Biodiversa+ Nature based solutions for diversity inom detta partnerskap syftar till att ge kunskap för att utveckla, sprida och utvärdera naturbaserade lösningar och också att öka medvetenheten om de naturbaserade lösningarnas kostnadseffektivitet och hållbarhet samt att främja ekologisk omställning i olika sammanhang och i olika skalor.

Driving Urban Transitions (DUT)

Formas, Energimyndigheten och Vinnova utlyser tillsammans medel så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings- och innovationsprojekt som tar sig an urbana utmaningar inom det europeiska partnerskapet Driving Urban Transition (DUT). DUT-utlysning 1, steg 1 stänger 2022 och steg 2 stänger våren 2023. Utlysning DUT 2 planeras att öppna i september 2023.

ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC)

I samarbete med Energimyndigheten och ViableCities utlyser Formas medel inom det europeiska samarbetet JPI Urban Europe. Utlysningen heter ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC), vilken bjuder in forskare, myndigheter, städer, kommuner, företag, civilsamhället och andra intressenter att bygga transnationella konsortier för att skapa innovations- och forskningsprojekt som möjliggör och stödjer kapacitetsuppbyggnad för urban transformation.

SaR 3 (Sustainability & Resilience)

SaR 3 (Sustainability and Resilience, Tackling consequences of climate and environmental changes in low-income countries) är en nationell utlysning med internationellt fokus och internationell kontext. Utlysningen är ett samarbete mellan Formas, Sida och Vetenskapsrådet och är en fortsättning på tidigare utlysningar. Utlysningen ska främja jämlika samarbeten mellan forskare i Sverige och forskare i utvecklingsländer samt vissa medelinkomstländer.

Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) - 1st call

SBEP syftar till att öka den omställning som behövs för en klimatneutral, hållbar, produktiv och konkurrenskraftig blå ekonomi till 2030 som samtidigt skapar och stödjer förutsättningarna för ett hälsosamt hav för människors välbefinnande till 2050. Inriktningen för den första utlysningen kommer att baseras på ett av följande områden: development and validation of ocean digital twins at sub sea-basin scale, blue generation marine structures, planning and managing sea uses, healthy blue food for all. Rymdstyrelsen kommer också att delta i utlysningen.

Water4all

Inom det europeiska partnerskapet Water4All planeras det för en andra utlysning som kommer att fokusera vatten och biodiversitet och som preliminärt ska öppna i september.

Översiktlig plan

Nedan finns en översiktlig plan för 2023. Vi kommer att komplettera med fler utlysningar under året. Alla datum och inriktningar är preliminära. De formella besluten fattas av Formas forskarråd och publiceras sedan under Alla utlysningar.

Översikt - planerade utlysningar 2023

Utlysning

Öppnar

Beslut

Forskarinitierade projekt

Öppnar

Beslut

Akututlysning 2023 – För att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsmaterial

Januari 2023

Löpande

Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären

November 2022

Juni 2023

Weave

April 2023

Löpande

Årliga öppna utlysningen

21 Februari 2023

November 2023
Nationella forskningsprogrammet om klimat

Öppnar

Beslut

Genomförande av policylabb för klimatanpassning

Mars 2023

Kvartal 4

Sambanden mellan klimat, vatten och biologisk mångfald

Januari 2023

Oktober 2023

Från forskning till tillämpning

Mars 2023

Kvartal 4

Resilient klimatomställning

Kvartal 1 2023

Kvartal 4

Hållbar konsumtion

Kvartal 4

2024
Nationella forskningsprogrammet för livsmedel

Öppnar

Beslut

Från forskning till tillämpning

Mars 2023

Kvartal 4

Kunskapsöverföring

Kvartal 1

Kvartal 4

I magen och inte i soptunnan – åtgärder för minskat matsvinn

Mars 2023

Ej beslutat
Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Öppnar

Beslut

Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla

November 2022

Maj 2023

Från forskning till tillämpning

Mars 2023

Kvartal 4

Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande

April 2023

Kvartal 3-4 2023
Nationella forskningsprogrammet för hav och vatten

Öppnar

Beslut

Blå innovation: genomförandeprojekt

Januari 2023

September 2023

Sambanden mellan klimat, vatten och biologisk mångfald

Januari 2023

Augusti 2023

Från forskning till tillämpning

Mars 2023

Kvartal 4
Strategiska Innovationsprogrammet Smart Built Environment

Öppnar

Beslut

Smart Built, strategiska projekt 2023

Februari 2023

Löpande

Smart Built 11: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

November 2022

Maj 2023

Smart Built Innovationsidén 4

Februari 2023

Maj 2023

Smart Built Innovationsidén 5

Augusti 2023

November 2023
Övriga tematiskt inriktade utlysningar

Öppnar

Beslut

Djurvälfärdsbefrämjande åtgärder

Ej beslutat

Ej beslutat

Kommunikationsutlysning 2023

Kvartal 3 2023

Kvartal 1 2024
Internationella utlysningar

Öppnar

Beslut

Biodiversa+ Nature based solutions for biodiversity

September 2023

Kvartal 4 2024

ENUTC Additional Call

Januari 2023

November 2023

SaR 3 (Sustainability & Resilience)

September 2023

2024

Hållbar blå ekonomi

Februari 2023

Mars 2024

Water4All JTC 2023

September 2023

September 2024

DUT-utlysning 2

Mars 2023

September 2023

Uppdaterad:25 januari 2024