Weave – förenklad finansiering för projekt med deltagare från flera länder

Inom Weave kan forskare från två eller tre europeiska länder lämna in en forskningsansökan till någon av de deltagande finansiärerna och ansökan kommer bara genomgå en enda utvärdering. Varje projektpart finansieras av sitt lands finansiär.

Innehåll på sidan:

1. Vad är Weave?

Weave är ett europeiskt gränsöverskridande initiativ från själva forskarsamfundet, utvecklat av europeiska forskningsfinansiärer för att stödja högkvalitativa internationella forskningssamarbeten. Det stöds av Science Europe Länk till annan webbplats., den europeiska sammanslutningen av organisationer som finansierar och bedriver forskning. Det är första gången som så många forskningsfinansiärer gemensamt har tagit initiativ för att underlätta strukturerat bilateralt och trilateralt vetenskapligt samarbete. Dess syfte är att förenkla ansöknings- och beredningsförfarandena för forskningsansökningar där projekten har samarbeten med deltagare från upp till tre europeiska länder. Det sker genom att ansökningarna genomgår en enda beredningsprocess.

 • Inom Weave får forskare från två eller tre europeiska länder lämna in ansökningar med forskningssamarbete till någon av de deltagande forskningsfinansiärerna. För att kunna skicka in en ansökan måste respektive deltagande forskare vara behöriga till finansiering hos sin forskningsfinansiär inom Weave.
 • Weave möjliggör bi- och trilateralt vetenskapssamarbete inom Europa. Forskare kommer att kunna samarbeta med andra forskare i länder med vilka det tidigare inte har funnits några överenskommelser om gemensam finansiering.
 • Weave innefattar utlysningar med forskarinitierad forskning, det finns inga större begränsningar för den tematiska inriktningen eller det sakinnehåll som täcks i ansökan, utöver vad som föreskrivs i de berörda nationella utlysningarna vars riktlinjer ska följas.
 • Weave innebär inte ytterligare forskningsmedel. Ansökningarna konkurrerar inom de nationella och regionala utlysningar som är tillgängliga inom Weave. Den finansiering som är allokerad för forskningssamarbete genom Weave kommer att tillhandahållas via nationella eller regionala anslagsprogram.

Om Weave (weave-research.net) Länk till annan webbplats.

2. Vilka ingår i Weave?

Weave omfattar tolv nationella forskningsfinansiärer från elva europeiska länder. Tillsammans har de föresatt sig att stärka det internationella forskningssamarbetet och bidra till att förverkliga det europeiska forskningsområdet.

Forskningsfinansiärer i Weave:

Weave kommer att rullas ut successivt de kommande åren. Direkt från starten av Weave är det inte alla samverkanskonstellationer som kommer att vara möjliga. De deltagande forskningsfinansiärerna kommer till en början att ta in ansökningar som är tillsammans med de andra finansiärer som de har stående avtal med, och omfånget utökas sedan successivt. Weave kommer även att öppna upp för och välkomna nya forskningsfinansiärer till systemet när det är igång i full skala.

Genom Weave-verktyget kan du som sökande se möjliga kombinationer för projektsamarbeten mellan länder samt stängningsdatum för varje forskningsfinansiär.

Weave-verktyget (weave-forskning.net) Länk till annan webbplats.

3. Med vem samarbetar Formas nu?

Inom Weave samarbetar Formas för närvarande direkt med tre forskningsfinansiärer:

4. Hur fungerar Weave?

Weave utvecklades av europeiska forskningsfinansiärer för att stödja högkvalitativa forskningsprojekt. Det gör det enklare att lämna in gemensamma ansökningar genom att bedömningen är centraliserad till en enda forskningsfinansiär. I Weave lämnar forskare från två till tre europeiska länder in ett gemensamt förslag till en av de berörda forskningsfinansiärerna. Varje sökande måste uppfylla de deltagandekrav och behörighetskriterier som angetts av den respektive finansiären. Huvudsökanden måste uppfylla kraven och behörighetskriterierna från sin nationella finansiär, Lead Agency, och varje medsökande måste uppfylla kraven och behörighetskriterierna från sin egen nationella finansiär, Partner Agency.

Formas ingår i Weave genom den årliga öppna utlysningen och bidragsformen Forskningsprojekt.

Weave baseras på det förfarande som kallas Lead Agency Procedure

 1. Forskarna utser som huvudsökande en person vars roll omfattar att lämna in den gemensamma ansökan till sitt lands forskningsfinansiär (Lead Agency).
 2. Av administrativa skäl måste även de medsökande göra parallella inlämningar till sina respektive länders nationella finansiärer (Partner Agencies).
 3. Den forskningsfinansiär som tar emot förslaget (Lead Agency) utvärderar det enligt de interna regler som fastställts för det respektive nationella processer.
 4. Om ansökan följer utlysningens regler vidarebefordrar Lead Agency beslutet till sina partnerorganisationer (Partner Agencies) för formaliakontroll och budgetbedömning. Om huvudsökanden inte är behörig eller om ansökan inte följer reglerna för utlysningen, avslås ansökan och partnerorganisationerna informeras.
 5. Varje partnerorganisation kontrollerar att dess sökande uppfyller de behörighetskriterier som anges i riktlinjerna för utlysningar. Om partnerorganisationerna anser att deras respektive medsökande är behöriga, informeras Lead Agency och ansökan går vidare till utlysningens granskningsprocess. Om någon av de medsökande inte anses behörig av sin partnerorganisation, avslås hela ansökan.

5. Om Formas är huvudansvarig forskningsfinansiär, Lead Agency

Lead Agency-processen möjliggör för forskare i Sverige och partnerländer att lämna in ett gemensamt forskningsförslag till någon av de nationella forskningsfinansiärerna. Weave-projekten jämförs direkt med de andra projekt som lämnats in i samma utlysning. Gemensamma förslag som lämnas in med Formas som Lead Agency måste vara utarbetade i enlighet med Formas årliga öppna utlysning Forskningsprojekt och dess regler.

Viktigt! När Formas fungerar som huvudansvarig forskninsgfinansiär, Lead Agency, ska ansökan lämnas in till årliga öppna utlysningen, men den avser bara bidrag för Forskningsprojekt. Bidraget Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären ingår inte i Weave.

I Prisma behöver du registrera din ansökan som en del av Weave: I Prisma, kryssa i rutan om den här ansökan är en del av Science Europe samarbetet Weave där du står som huvudsökande och Formas är Lead Agency. Du behöver ocksåt fylla i vilka länder som är med i samarbetet.

 • Projektbeskrivningen måste omfatta hela det bi- eller trilaterala forskningsprojektet.
 • Arbetsfördelningen mellan parterna ska beskrivas tydligt.
 • I Lead Agency-ansökan ska de sökande som är baserade utomlands anges som medverkande forskare, medsökande, i Prisma. Följ utlysningens riktlinjer för medverkande forskare.
 • Av administrativa skäl måste de medsökande inom sju dagar till sina respektive finansiärer, partnerorganisationerna, lämna in den ansökan som ska bedömas av Formas som Lead Agency.
 • De ekonomiska aspekterna, budget, ska omfatta information om såväl de svenska som alla andra internationella delar av projektet.
 • Budgeten för alla parter, från Sverige och andra länder, måste motiveras.
 • En svensk huvudsökande kan inte samtidigt lämna in andra ansökningar som huvudsökande till årliga öppna utlysningen.
 • Om Formas fungerar som Lead Agency ska ansökan skickas in till årliga öppna utlysningen, men den avser bara anslag för Forskningsprojekt.
 • Du kan bara vara huvudsökande i en ansökan som skickas in till Weave och/eller till årliga öppna utlysningen.
 • En Lead Agency-ansökan kan lämnas in förutsatt att det inte finns några tematiska överlappningar med bidrag för projekt som redan är godkända för finansiering.
 • Förslagen måste lämnas in av projektledare, och projektet ska administreras av en svensk medelsförvaltare, i Formas ansökningssystem Prisma för årliga öppna utlysningen före utlysningens deadline.
 • Alla regler för årliga öppna utlysningen under ansökningsåret gäller för antingen Lead eller Partner i Weave.

6. Om Formas är medverkande forskningsfinansiär, Partner Agency och en annan organisation är huvudansvarig forskningsfinansiär, Lead Agency

En ansökan där en av Formas samarbetsfinansiärer inom Weave fungerar som Lead Agency måste utarbetas i enlighet med denna organisations formella riktlinjer. Läs informationen och följ riktlinjerna på organisationens webbsida, och ta direkt kontakt med dem om du har frågor om utlysningen och förfarandet.

 • Svenska sökande måste uppfylla de behörighetskriterier som anges för Forskningsprojekt i Formas riktlinjer för årliga öppna utlysningen, även som partner.
 • När Formas är Partner Agency måste du som medsökande skicka in en exakt kopia av ansökan som skickades in till Lead Agency.
 • En ansökan kan lämnas in förutsatt att det inte finns några tematiska överlappningar med bidrag för projekt som den sökande redan har godkända för finansiering. Läs de regler som gäller för årliga öppna utlysningen för löpande projekt.
 • Alla regler för årliga öppna utlysningen Forskningsprojekt, under ansökningsåret, gäller för den sökande antingen när Formas är Lead eller Partner i Weave.
 • Det måste finnas en tydlig budget och budgetmotivering för den svenska projektdelen likväl som för de andra sökandes budget i ansökan.
 • Projektbeskrivningen måste omfatta hela det bi- eller trilaterala forskningsprojektet. Det måste finnas en detaljerad arbetsplan för forskningen för både de som är huvudsökande och medsökande. Arbetsfördelningen mellan parterna ska beskrivas tydligt.
 • Letter of intent från den svenska medelsförvaltaren. Den sökande behöver inkomma med ett letter of intent från sin svenska medelsförvaltare. Bekräftelsen ska innehålla en försäkran om att den sökande och projektet kommer tas emot av medelsförvaltaren.

Dokument som behöver skickas till Formas

 • En exakt kopia av ansökan som skickas till Lead Agency
 • Letter of intent från den svenska medelsförvaltaren

Ansökningsförfarande då Formas är Partner Agency

 • Om ansökan följer utlysningens regler vidarebefordrar Lead Agency beslutet till sina partnerorganisationer (Partner Agencies) för formaliakontroll och budgetbedömning. Det vill säga Lead Agency kontaktar Formas om det finns en medsökande där Formas anges som Partner Agency.
 • Om huvudsökanden inte är behörig eller om ansökan inte följer reglerna för utlysningen, avslå Lead Agency ansökan och partnerorganisationerna informeras.
 • En exakt kopia av ansökan som skickas in till Lead Agency ska inkomma, från den svenska sökande, till Formas senast sju dagar efter inlämning till Lead Agency
 • Kopian skickas in via mail till ansvarig för Weave hos Formas.
 • Ett letter of intent från medelsförvaltaren skickas även med kopian av ansökan
 • Den svenska partnerns del i ansökan genomgår en formaliakontroll enligt Formas riktlinjer för årliga öppna utlysningens Forskningsprojekt.
 • Godkännes alla formaliadelarna hos Formas kommer Lead Agency att informeras om detta.
 • Om Lead Agency och eventuell annan Partner Agency godkänner sina sökandes delar kommer ansökan gå vidare till beredning hos Lead Agency.
 • Om Formas eller en annan Partner Agency upptäcker att sökande eller sökandes projektdel inte uppfyller kraven för sin respektive utlysning avslås hela ansökan.
 • Om hela ansökan, det vill säga både Lead Agency och Partner Agency godkänner sina delar kommer den svenska partnern behöva registrera ansökan i Prisma.
 • Den sökande kommer att bjudas in av Formas för detta.
 • Medelsförvaltaren kommer att behöva signera och godkänna ansökan i Prisma när ansökan registrerats i Prisma.
 • Om projektet erhåller finansiering hos Lead Agency kommer den svenska delen erhålla finansiering av Formas (Partner Agency).

7. Projektets längd

Den maximala projektperiod som en ansökan kan gälla beror på vilka forskningsfinansiärer som är inblandade. Om det gemensamma förslaget lämnas in till Formas inom ramen för årliga öppna utlysningen, gäller den utlysningens riktlinjer. Det betyder att den maximala projekttiden är 36 månader. Endast bidragsformen Forskningsprojekt gäller för Weave. Om ansökan skickas till en finansiär utomlands beror den maximala projektperioden på respektive Lead Agency. Den bestäms antingen av reglerna för den utlysning som projektet inlämnas till, eller av den organisation för forskningsfinansiering som medger den kortaste projektperioden. För den svenska parten är den maximala projekttiden för finansiering 36 månader. Kontrollera vid behov med Lead Agency eller din egen finansieringsorganisation innan du skickar in ett förslag.

8. Budget och kostnader

Det måste finnas en tydlig budget och budgetmotivering för den svenska projektdelen likväl som för de andra sökandes budget i ansökan. Projektets delar finansieras separat av de respektive nationella/regionala finansiärerna i enlighet med deras standardregler. Sökande rekommenderas att kontrollera med sina respektive finansieringsfinansiärer. Svenska projektdelar följer budgetbestämmelserna i Årliga öppna utlysningen, utlysningen Forskningsprojekt. Det gäller oavsett om Formas är Lead Agency eller Partner Agency.

9. Finansiering

Weave använder befintliga finansieringsprogram. Om Formas är Lead Agency integreras projektbudgeten, för den svenska delen, i budgeten för hela Årliga öppna utlysningen. Om Formas är Partner Agency allokeras en specifik budget för projektets finansiering, utanför Årliga öppna utlysningen. Andra inblandade nationella forskningsfinansiärer finansierar de delprojekt som drivs i deras respektive länder.

 • Det aktuella finansieringssystemets regler gäller, och det finns inga ytterligare villkor. Sökande rekommenderas att kontrollera med sina respektive finansieringsorganisationer.
 • Kostnaderna beräknas baserat på de aktuella nationella riktlinjerna för respektive sökande. En svensk partner ska följa Formas nationella riktlinjer, och andra partner ska följa sina respektive nationella riktlinjer.
 • En Lead Agency-ansökan kan lämnas in förutsatt att det inte finns några tematiska överlappningar med bidrag för projekt som redan är igång. Se alla bestämmelser för den nationella utlysningen.

10. Språk

Ansökan bör skrivas på engelska. Granskningspanelen består till största delen av internationella granskare och partner, och projektets Partner Agency eller Lead Agency befinner sig i ett annat land än Sverige.

11. Deadlines för inlämning

När ansökan senast ska vara inlämnad varierar beroende på Lead Agency, så kontrollera på informationssidorna för respektive land. Om Formas är Lead Agency gäller samma deadline som för årliga öppna utlysningen.

12. Beviljandegrader

Beviljandegraden varierar för varje Lead Agency, eftersom de varierar mellan olika utlysningar för forskarinitierade projekt inom Weave. Om Formas är Lead Agency är ansökan i konkurrens med alla andra ansökningar i utlysningen Forskningsprojekt det året.

13. Ytterligare information

Ansökningar inkomna inom ramen för Weave-samarbetet hanteras enligt särskilt ordning. Detta för att följa gemensam överenskommen praxis mellan de internationella finansiärerna.

Kontaktperson

Uppdaterad:29 januari 2024
Sidansvarig: Åsa Frisk