Formas följer och agerar på kriget i Ukraina

2022-03-09

Den 2 mars gav utbildningsminister Anna Ekström besked om att Sverige ska avsluta forskningssamarbeten med Ryssland och Belarus på grund av kriget i Ukraina. Nu pågår arbete med att kartlägga och vidta åtgärder när det gäller sådana internationella samarbeten och projekt som finansieras av Formas.

Utbildningsministerns besked påverkar även de utlysningar Formas genomför i år inklusive den årliga öppna utlysning som öppnar inom kort. I år kommer det inte att vara möjligt att få medel för projekt som involverar forskningssamarbete med statliga eller federala forskningsinstitutioner i Ryssland och Belarus.

– Nu är det viktigt att skilja på samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus som vi avslutar, och enskilda forskare från Ryssland eller Belarus som kan arbeta utanför dessa länder eller i andra internationella sammanhang, säger Ingrid Petersson generaldirektör på Formas.

Hon poängterar också vikten av att upprätthålla internationella samarbeten för hållbar utveckling och betydelsen av fri forskning.

– Precis som Anna Ekström sa, i grunden är det en fråga om yttrandefrihet och demokrati. Vi får inte heller glömma att många forskare som Sverige samarbetar med tillhör de delar av det ryska samhället som är kritiska till den nuvarande ledningens agerande.

Pågående projekt

Formas har identifierat tre pågående projekt internationella samarbetsprojekt där Formas finansierar arbete som har koppling till ryska institutioner. I samtliga fall pågår nu en dialog med de svenska institutioner som driver dessa samarbeten. Det kan därutöver finnas enskilda projekt som har finansiering av Formas där svenska lärosäten har samarbete med ryska forskare.

I den mån dessa samarbeten involverar ryska lärosäten och statligt eller federalt styrda institutioner är det de svenska lärosätena som i egenskap av meddelsförvaltare som ska ta ansvar för att bedöma om projekten ska avbrytas eller om de kan drivas vidare och i så fall i vilken form. Klart är att inga överföringar av svenska medel till ryska och belarusiska mottagare i dagsläget går att praktiskt genomföra.

Utlysningar

Som en konsekvens av regeringens beslut kommer Formas inte att bevilja forskningsmedel till projekt med medverkande forskare som är verksamma vid institutioner i Ryssland eller Belarus. Formas medel får inte heller vidareförmedlas till Ryssland eller Belarus. Det gäller också den årliga öppna utlysningen som öppnar inom kort. Här är det viktigt att den som söker även beaktar medelsförvaltarens riktlinjer för samarbete i ansökan.

Beredningsprocesser

Vad gäller beredningsprocesser kommer Formas inte att anlita granskare som är verksamma vid institutioner i Ryssland eller Belarus. Enskilda forskare från Ryssland och Belarus som är verksamma i andra länder kommer att kunna delta som granskare.

Multilaterala sammanhang

Ryssland, och i viss mån också Belarus, deltar i ett flertal multilaterala sammanhang och är medlemmar i olika internationella organisationer för forskningssamarbete. Nu pågår en kartläggning av de multilaterala sammanhang som ryska och belarusiska myndigheter förekommer, inom exempelvis utbyte av forskningsdata, forskningsinfrastruktur och utlysningar. Formas samverkar nu med övriga forskningsfinansiärer i arbetet med att identifiera och därefter fatta beslut kring dessa.

Uppdaterad:29 mars 2022
Sidansvarig: Elisabet Blomberg