Talare: Formas Agenda 2030-konferens

Den 17 maj 2023 samlade vi mer än 45 ledande röster från politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället. Temat för årets konferens var hur kunskap och samarbete kan rusta oss att hantera kriser i en osäker värld. Läs mer om 2023 års talare nedan.

Johan Kuylenstierna

Generaldirektör, Formas

Tidigare har Johan arbetat som vd på Stockholm Environment Institute, SEI, samt inom FN med bland annat vattenresursfrågor. Han är adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet och har sin grundexamen i geovetenskap och en licentiatexamen i paleoklimatologi med inriktning på holocen klimatvariabilitet i polarområdena.

Annika Dopping

Tv-journalist samt dagens moderator

Annika är senior rådgivare, kommunikatör, facilitator och katalysator. Hon är specialiserad på hälsa, hållbarhet, ledarskap och folkbildning. Annika är utbildad sjukgymnast samt tv-producent hos SVT i samverkan med Stockholms universitet.

Daniel Westlén (L)

Statssekreterare hos klimat- och miljöministern

Daniel är statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Han har tidigare varit bland annat utredare med ansvar för klimat- och energifrågor vid Liberalernas riksdagskansli.

Tawana Kupe

Rektor för University of Pretoria i Sydafrika

Tawana sin bakgrund inom engelskastudier samt en doktorsgrad i mediastudier från universitet i Oslo. Kupe är engagerad i flertalet civilsamhällesorganisationer där rollen som styrelseordförande i Media Monitoring Africa kan nämnas. Organisationen arbetar för att skapa en hållbar demokratiutveckling på den afrikanska kontinenten. Kupe har skrivit flera böcker och är återkommande kolumnist för flera nyhetstidningar.

Stefan Löfven

Ordförande för Stockholm International Peace Research Institute, Sipri

Tidigare statsminister mellan åren 2014 och 2021 i den svenska regeringen. Tidigare mångårig ledare för Socialdemokraterna. I ett uppdrag åt FN:s generalsekreterare är Stefan Löfven just nu engagerad i en högnivåstyrelse kring effektiv multilateralism med förberedelserna kring konferensen ”Summit of the Future 2023”.

Ola Larsmo

Författare, kritiker och i styrelsen för Pen International

Ola är författare och litteraturkritiker. Han debuterade på åttiotalet med Vindmakaren och har sedan dess publicerat flertalet romaner och essäer. Hans senare verk präglas av historiska miljöer med dokumentära inslag, däribland hans hyllade bok Swede Hollow. Ola Larsmo är även en flitig samhällsdebattör och kulturjournalist samt styrelseledamot i PEN International.

Emma Modéer Wiking

Chef för internationellt hållbart företagande, Business Sweden

Sedan tre år tillbaka är Emma globalt ansvarig för hållbara affärer hos Business Sweden. Tidigare har Emma arbetat som utsänd på utlandsmyndigheter i Georgien, Kanada, Ryssland, Serbien samt som projektledare för stiftelsen ”We Have a Dream”. Emma är utbildad statsvetare och har en kandidatexamen från Lunds universitet samt vid universitet i Cambridge där hon läst Business Sustainability Management.

Robert Egnell

Rektor och professor, Försvarshögskolan

Robert är ledarskapsforskare och professor. Sedan 2019 är han rektor för Försvarshögskolan. Han har bland annat forskat hos Totalförsvarets forskningsinstitut där han fokuserade på fredsfrämjande insatser, afrikansk säkerhet och civil-militära relationer. Han har skrivit flera böcker inom krigsvetenskap och angränsande ämnen, bland annat om genus och organisationsförändringar, civilmilitära relationer, fredsinsatser och kontraspionage.

Malin Mobjörk

Filosofie doktor i vatten och miljö med bred erfarenhet inom science policy, forskningssekreterare på Formas

Malin har en bakgrund som forskare och chef för SIPRI:s ”Climat Risk and Risk Programme” mellan åren 2016–2021. Malin är en av två redaktörer för boken: Anthropocene (In)securities: Reflections on Collective Survival 50 Years After the Stockholm Conference

Dr. Olga Polotska

Generaldirektör, Ukrainas nationella forskningsinstitut, National Research Foundation of Ukraine

Med en avhandling i filologi är Dr: Olga Polotska dels generaldirektör för NRFU samt Associate Professor vid V.N. Karazin Kharkiv National University. Polotska har en lång erfarenhet av internationella partnerskap och använder denna erfarenhet i sin roll idag.

Fredrik Torp

Ansvarig chef för säkerhet, hållbarhet och robusthet, Vattenfall

Fredrik har tidigare arbetat som Group Vice President för Corporate Security på ABB och har även en bakgrund inom Försvarsmakten.

Louise Bengtsson

Forskare i statsvetenskap vid Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps

Louise forskning fokuserar främst på EU:s hälsopolitik och EU:s roll inom global hälsa, inklusive kopplingar till säkerhetsperspektiv och hållbar utveckling. Louise disputerade 2019 i internationella relationer vid Stockholms universitet. Louise har även arbetat som tjänsteman på EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet, arbetat på UD:s Asienenhet och har genomgått diplomatprogrammet.

Gunnar Hökmark

Ordförande, tankesmedjan Frivärld

Gunnar är civilekonom med en lång bakgrund inom politiken i olika roller såsom partisekreterare, riksdagsledamot och EU-parlamentariker. I Europaparlamentet drev han utvidgningsfrågorna, forskningsfrågor, återhämtningspolitiken samt behovet av ekonomiska reformer. Han är ordförande för European Alliance for Holocaust Surivors, som är en del av World Jewish Restitution Organisation och har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats för sitt arbete mot antisemitism.

Marcin de Kaminski

Chef för säkerhet och innovation, Civil Rights Defenders

Marcin har en bakgrund som doktorand i rättssociolog och har ett mångårigt engagemang för nätforskning som analytiker. Tillsammans med nätforskaren Elza Dunkels startade han tjänsten Fråga forskarna: Unga online. Innan Marcin började på Civil Right Defenders arbetade han på myndigheten Sida med yttrande- och nätfrihetsfrågor.

Camilla Asp

Överdirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Camilla har varit chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB. Hon har arbetat som avdelningschef på MSB sedan 2016. Hon har under denna tid suttit med i MSB:s ledningsgrupp och leder myndighetens arbete med att utveckla krisberedskap och civilt försvar.

Anders Sandberg

Senior forskare, Future of Humanity Institute, University of Oxford

Anders är fellow på Future of Humanity Institute. Hans forskning fokuserar på frågor om teknologier som kan förändra det mänskliga tillståndet, risker med låg sannolikhet men extrema konsekvenser, och hur man kan resonera kring sådana osäkra domäner. Om de neuro-etiska aspekterna av kognitionsförbättring, framtida tekniker för storskaliga hjärnsimuleringar, globala katastrofrisker, säkerhet av artificiell intelligens, och hur riskmodeller kan vara missvisande.

Jenny Larsson

VD, Schneider Electric

Jenny har bransch- och ledarerfarenhet från företag som Vattenfall, ABB och Hitachi Energy Sweden. Jenny är styrelseledamot i flera svenska industriföretag och bidrar ofta aktivt till policyutveckling genom sin rådgivande roll. Hon är utbildad civilingenjör med inriktning på miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet.

Charlotte Ingvar-Nilsson

Generaldirektör Myndigheten för press, radio och tv, MPRT

Charlotte Ingvar-Nilsson, assessor vid Svea hovrätt, har bland annat arbetat som huvudsekreterare i utredningen om översyn av lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet samt utredningen om den framtida kommersiella lokalradion. Hon har varit enhetschef och departementsråd på Kulturdepartementet, rättschef på Post- och telestyrelsen samt varit chef för advokatfirman Bird & Birds regulatoriska grupp.

Sylvia Schwaag Serger

Ordförande för Formas forskarråd

Sylvia är professor vid ekonomiska institutionen på Lunds universitet. Hon är även ordförande för Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Sylvia har tidigare arbetat på Vinnova som internationellt ansvarig. Hon har också anlitats som expert av EU-kommissionen, OECD och Världsbanken.

Zandra Thuvesson

Strategisk kommunikatör, Formas

Zandra är utbildad medie- och kommunikationsvetare med en påbyggnad i förlagskunskap från Stockholms universitet. Hon har en bakgrund inom kulturpolitiken som planeringsansvarig och politiskt sakkunnig på Regeringskansliet samt som strateg hos Sveriges Författarförbund och Konstnärernas Riksorganisation. Hon har arbetat på olika bokförlag och varit utredare åt Civil Right Defenders.

Talare under förmiddagens Agenda 2030-seminarier

Säkra beslut i en osäker värld – fråga Chat GPT eller sammanställ forskningen?

 • Lisa Sennerby Forsse, ordförande i Rådet för evidensbaserad miljöanalys
 • Christoffer Carstens, chef för enheten för hållbar utveckling samt forskare inom hantering av klimatrelaterade osäkerheter, Länsstyrelsen Gävleborg
 • Ullrika Sahlin, forskare och expert på osäkerhet i vetenskapliga bedömningar, Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet
 • Adam Wickberg, forskare inom artificiell intelligens och hållbar utveckling, Avdelningen för historiska studier, KTH
 • Arvid Bring, miljöanalytiker, Formas och ansvarig för Formas uppdrag om forskningssammanställningar
 • Josefin Thorslund, miljöanalytiker, Formas och ansvarig för Formas uppdrag om forskningssammanställningar

Bortom 2030 – vilka är de stora samhällsutmaningarna?

 • Josefin Wangel, forskningssekreterare och framsynsexpert, Formas
 • Anna Hult, forskningssekreterare och ansvarig för nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, Formas
 • Anna Kuznetcova, forskningshandläggare och arbetar med utvecklingsprojekt, Formas

Hur kan det löna sig att producera hållbar mat?

 • Maria Tunberg, Partner & Head of Lund Office, Analysys Mason
 • Johan Varenius, Verksamhetsledare, Agro Sörmland
 • Per-Anders Langendahl, Senior Lecturer in Innovation and the bioeconomy at the Department of economics, SLU Ultuna
 • Jessica Ekström, forskningssekreterare, Formas och programansvarig för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel
 • Alexandre Dubois, forskningssekreterare, Formas och programansvarig för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel

Visioner om en fossilfri framtid för en förändrad värld

 • Maria Xylia, forskare inom energi- och industriomställningar, Stockholm Environment Institute
 • Eva Lövbrand, professor vid Tema Miljöförändring, Linköpings Universitet
 • Andreas Duit, professor i statsvetenskap, Stockholms Universitet
 • Naghmeh Nasiritousi, docent i statsvetenskap, Utrikespolitiska Institutet och Uppsala Universitet
 • Anna Kaijser, forskningssekreterare och programansvarig för det nationella forskningsprogrammet för klimat, Formas

Trygga och inkluderande samhällen

 • Mimmi Beckman, planerare på parkenheten på Örebro kommun
 • Tove Levonen, projektledare för Her City
 • Vania Ceccato, professor för urbana och regionala studier samt koordinator för forskningsgruppen för säkerhet och trygghet på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, vid KTH
 • Jon Loit, forskningssekreterare, Formas och programansvarig för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Blå innovation – inspiration och erfarenhetsutbyte för finansierade projekt

 • Thomas Nilsson, forskningssekreterare, Formas och programansvarig för det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten
 • Mattias Blomberg, senior rådgivare och ansvarig för innovation på Formas

Att kommunicera kunskap för en hållbar utveckling

 • Anna Lena Clareby, strategisk kommunikatör, Formas och delansvarig för Formas kommunikationsutlysning
 • Cathrine Beijer, chefredaktör för tidningen Extrakt och delansvarig för Formas kommunikationsutlysning

Hållbarhet som arbete – bygga kompetens inom och mellan organisationer

 • Maria Deckeman, specialist organisationsutveckling, Karolinska institutet
 • Emma Modéer Wiking, chef för internationellt hållbart företagande, Business Sweden

Läs mer

Uppdaterad:30 maj 2023