Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som tar sig an en utmaning som ska integrera klimatneutralitet och arbete med social hållbarhet för att påskynda omställningsarbetet i en kommun eller region.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska vara en kommun eller region.

Endast flerpartsansökningar, där minst en part är en kommun eller region och minst en part är ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Ytterligare medsökande kan vara exempelvis kommun, region, eller forskningsutförare. Företag kan delta in-kind. Projektgruppen ska bestå av minst två (2) och max fyra (4) projektparter.

Utlysningen innefattar två spår:

Spår 1 välkomnar nya sökande av förberedande projekt.

Spår 2 välkomnar sökande med befintliga projekt för att utveckla och skala upp lösningar.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

 • Spår 1: Max 1,5 miljoner kronor med en projektlängd på 12–18 månader.
 • Spår 2: Max 4 miljoner kronor med en projektlängd på 12–24 månader.

Det finns inget krav på medfinansiering i denna utlysning.

Total budget för utlysningen är 30 miljoner kronor.

Öppen: 50 dagar kvar. Sök senast: 2024-09-04 14:00

Den lokala nivån, kommunerna och regionerna, har en central roll i den omställning som behöver genomföras för att vi som samhälle ska nå ett mer hållbart samhällsbyggande. Den här utlysningen syftar till att möjliggöra för kommuner och regioner att öka sin förmåga och kapacitet att främja en omställning mot klimatneutralitet samtidigt som de prioriterar social hållbarhet. Kommuner och regioner ges genom utlysningen möjlighet att undersöka respektive skala upp och vidareutveckla ett nytt arbetssätt eller lösning som kan bidra till både klimatneutralitet och social hållbarhet.

Utlysningen är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Total budget för utlysningen är 30 miljoner kronor.

Vi står inför stora samhällsutmaningar som berör såväl klimatförändringar och global uppvärmning som boendesegregation, utanförskap och ojämlik folkhälsa. Om sex år ska Agenda 2030-målen vara uppnådda. Nu är det tid att agera, att omsätta kunskap till handling och se till att forskning kommer till nytta för att ställa om till ett hållbart samhällsbyggande som inte överskrider de planetära gränserna.

I arbetet för klimatneutralitet och nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären är det avgörande att skapa arbetssätt, lösningar och livsmiljöer vilka skapar förutsättningar för alla, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar, att inkluderas i omställningsarbetet. Det kan exempelvis handla om att integrera arbetet med klimatneutralitet med att minska boendesegregationen, skapa delaktighet och legitimitet vid etablering av nya infrastrukturer, förändra resebeteenden eller möjliggöra mer jämlik folkhälsa.

Den lokala nivån och kommunerna har en central roll i denna omställning. Det är i det lokala som omställningen i huvudsak äger rum. Kommunerna är centrala aktörer i och med att de har planmonopol, i många fall är stora markägare samt har stor rådighet över lokala beslutsprocesser. Kommunerna fungerar även som samordnare mellan kommunernas ledningar och medborgare samt det lokala näringslivet och civilsamhället. Regionerna har också en viktig roll då de arbetar med större geografiska områden och leder samt samordnar planeringsfrågor som går över kommungränserna.

Hållbar omställning kräver större förändringar av befintliga system eller ibland helt nya system. Insikten om att vi behöver ställa om måste också följas av insikten att det inte räcker att göra detta enbart på ett eller några samhällsområden. Det räcker inte med att enbart lösa klimatutmaningen utan att också skapa social sammanhållning och inkludering. Vi behöver arbeta med flera frågor samtidigt och skapa samhällssystem som förmår att göra det.

För att vi som samhälle ska kunna nå ett mer hållbart samhällsbyggande behövs således flera strukturella skiften som innebär att vi ställer om våra sociala och tekniska system. Sådana skiften innebär en transformativ systemförändring som omfattar tekniska lösningar, förändringar av beteenden, kultur och normer samt förändring av våra styrande organisationer och regelverk. Sammantaget kräver denna omställning nya djärva tillvägagångssätt på flera nivåer i systemet och att vi arbetar systemövergripande bortom vanliga systemgränser och stuprör. Systemförändring kan ske genom små och stegvisa förändringar i kombination med mer storskaliga och genomgripande förändringar.

Denna utlysning syftar till att möjliggöra för kommuner och regioner att öka sin förmåga och kapacitet att främja en omställning mot klimatneutralitet samtidigt som de prioriterar social hållbarhet. Kommuner och regioner ges genom utlysningen möjlighet att undersöka respektive skala upp och utveckla nya arbetssätt och lösningar som kan bidra till både klimatneutralitet och social hållbarhet.

Utlysningen riktar sig till Sveriges alla kommuner och regioner, både små och stora. Projekt ska utgå från den aktuella kommunen eller regionens förutsättningar, och kommunen eller regionen identifierar själva den utmaning som de vill arbeta med för att undersöka eller ta fram ett arbetssätt eller lösning som bidrar till både klimatneutralitet och social hållbarhet. Utmaningen i fokus för projektet ska vara prioriterad, väl förankrad i den kommunala eller regionala ledningen, och vara en långsiktig satsning.

Utmaningar kan vara olika till sin karaktär. En utmaning kan vara en kombination av till exempel:

 • organisatoriska, policy- eller regelmässiga förutsättningar,
 • beteenderelaterade utmaningar som attityder, drivkrafter och/eller invanda mönster,
 • utmaningar kopplade till ny eller befintlig teknik och infrastruktur,
 • finansiella utmaningar.

Projekt i denna utlysning kan exempelvis handla om (observera att detta endast är exempel på en generell nivå):

 • frågor kopplade till hur organisatoriska och styrningsrelaterade aspekter kan medverka till ett integrerat arbete med klimatneutralitet och social hållbarhet
 • alternativa samhällsekonomiska modeller som inbegriper båda dimensionerna klimatneutralitet och social hållbarhet
 • demokrati och delaktighet bland medborgare för etablering av nya lösningar eller för att uppnå beteendeförändringar som leder till klimatneutralitet
 • tekniska och digitala lösningar som bidrar till både klimatneutralitet och social hållbarhet
 • minskade klimatavtryck och utsläpp vid byggande, renovering och förvaltning med de boendes förutsättningar och möjlighet till delaktighet och engagemang i fokus
 • hållbara mobilitetspraktiker som bidrar till en hållbar, levande och trygg miljö i staden, tätorten, glesbygden eller på landsbygden.
 • hur lösningar eller livsmiljöer kan utformas för att främja både mer hållbara konsumtionsmönster och minskad konsumtion.

Utlysningen genomförs i två spår:

 • spår 1 välkomnar nya förberedande projekt att söka. I detta spår kan kommuner och regioner söka för nya projekt för att utveckla en projektidé samt initiera och utveckla samarbeten.
 • spår 2 välkomnar sökande för att utveckla och skala upp lösningar som bygger på tidigare projekt.

För att kunna söka i spår 2 har du ett beviljat projekt i utlysningen Klimatneutrala och inkluderande kommuner – förberedande projekt eller ett projekt som har haft tidigare finansiering från Vinnova, Energimyndigheten, Formas eller annan finansiär som finns med i programkommittén för Nationella programmet för hållbart samhällsbyggande. Det tidigare projektet ska ha haft ett startdatum mellan 2018-2022.

I ansökan ska det tydligt framgå vilket projekt påbyggnadsprojektet är en fortsättning på, var projektet tidigare har fått finansieringen och projektets diarienummer. Det ska även framgå hur påbyggnadsprojektet förhåller sig till det tidigare projektet och på vilket sätt det är en utveckling av det.

Om du är osäker på om ert pågående eller avslutade projekt är ett projekt ni kan bygga vidare på i den här utlysningen, kontakta Formas.

Denna utlysning riktar sig till kommuner, kommunalförbund och regioner som huvudsökande. Minst två projektparter behöver delta i projektet, varav huvudsökande är en kommun/region och en projektpart är en forskningsutförare. En forskningsutförare ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Minst en medverkande forskare från forskningsutförare ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Andra medverkanden behöver inte ha doktorsexamen. Projekten kan även inkludera fler projektparter som annan kommun, region, länsstyrelse, kommunala bolag, branschorganisation, företag eller forskningsutförare.

För att räknas som projektpart ska organisationen finnas med som aktiv part i projektplanen och att det visas tydligt i projektbudgeten vilka kostnader som kommer att upparbetas av parten i fråga; antingen genom bidrag från Formas, egen eller annan finansiering eller en kombination av dessa. För projekt som får finansiering i utlysningen ska projektparterna, var för sig och efter besked om beviljande, underteckna ett skriftligt åtagande om att genomföra projektet i enlighet med Formas beslut om beviljande av medel. En förutsättning för första utbetalning av medel är att kopia av samtliga Projektparters godkännande har inkommit i rätt tid och att eventuell efterfrågad komplettering inkommit.

Denna utlysning relaterar till flera nationella och internationella utlysningar som syftar till att stärka kommuner och regioners möjlighet till omställning. Dessa nationella och internationella satsningar kan ses som komplement vilka tillsammans bidrar, utifrån respektive utlysnings syfte och inriktning, till att stärka den lokala nivåns omställning. Insatser som finansieras inom utlysningen kan bli en del av en kommuns eller regions samlade portfölj av insatser för omställning.

Inom EU:s nya ramprogram Horisont Europa genomförs stora satsningar på hållbart samhällsbyggande bland annat genom partnerskapet Driving Urban Transitions Länk till annan webbplats. (DUT) och EU-mission Climate Neutral and Smart Cities. Nationellt har bland annat det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities en utlysning som ska medverka till att uppnå missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Utlysningen Klimatneutrala städer 2030 3.0 Länk till annan webbplats. är öppen till och med 5 juni.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Observera att ansökningsförfarandet och formuläret skiljer sig från förfarandet i Formas ordinarie utlysningar för forskningsprojekt. Se mer under rubriken ”Så här ansöker du”.

Alla projekt som söker medel hos Formas ska ha en ansvarig projektledare och genomföras av de personer som är angivna i ansökan. Projektledaren ska vara knuten till huvudsökande (koordinerande) part, men behöver inte vara anställd utan kan vara anlitad som konsult i projektet.

Huvudsökande organisation, koordinerande part, måste kunna ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut till ett beviljat projekt. Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad kallas för medelsförvaltare.

Formas skiljer på medelsförvaltare som kan söka alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt. Huvudsökandens organisation måste ha ett organisationskonto och vara godkänd som medelsförvaltare under någon av dessa två former.

Universitet, högskolor, myndigheter med forskningsuppdrag och de flesta forskningsinstitut är godkända som medelsförvaltare i alla utlysningar hos Formas. De flesta andra organisationer, så som kommuner och regioner, behöver vara godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt. Se vidare under rubriken ”Så här ansöker du”.

Vem kan bli medelsförvaltare?

Huvudsökande organisation/koordinerande projektpart

Huvudsökande organisation (koordinerande projektpart) i denna utlysning ska vara kommun, kommunalförbund eller region. Huvudsökande kommun/region ska vara en aktiv part i framtagandet av ansökan och under genomförandet av projektet. Kommunen/regionen är begränsad till att skicka in max en ansökan i varje spår som huvudsökande. Kommunen eller regionen behöver därmed prioritera vilka projekt de vill ansöka med. Det går däremot bra att vara projektpart i flera ansökningar.

Projektkonstellation och projektparter

Antal projektparter ska vara minst två (2) och får maximalt uppgå till fyra (4), detta inkluderar den huvudsökande kommunen/regionen. Projektgruppen ska inkludera en forskningsutförare. Minst en medverkande forskare från forskningsutförare ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Projekten kan också inkludera projektparter som annan kommun, region, länsstyrelse, kommunala bolag, branschorganisation, företag eller ytterligare forskningsutförare.

Internationellt forskningssamarbete

Formas bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs av forskare eller övriga projektdeltagare som är anställda vid ett utländskt lärosäte eller forskningsinstitut. Projektet ska vara initierat och lett från Sverige. Medelsförvaltaren måste vara belägen i Sverige och godkänd av Formas och är ansvarig för att vid behov anställa utländsk personal eller betala för aktiviteter eller tjänster utanför Sverige i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer. Utländskt deltagande ska vara begränsat, väl definierat och väl motiverat i projektansökan.

Företag och andra organisationer som uteslutande bedriver ekonomisk verksamhet

Företag och andra organisationer som uteslutande bedriver ekonomisk verksamhet kan inte söka eller motta medel i denna utlysning. Sådana aktörer kan delta i projektet men behöver delta in-kind eller i förekommande fall upphandlas som konsulter. In-kind kan utgöras av alla kostnader som är direkt hänförliga till projektet, exempelvis arbetstid, material eller utrustning. Vid upphandling förutsätts att inköpet sker i enlighet med medelförvaltarens riktlinjer och gällande lagstiftning samt att det utgör en begränsad del av projektet.

Verksamhetstypen enskild firma kan inte beviljas medel i utlysningen eller delta som part i projekt som söker i Formas utlysningar. Ansökan som involverar enskild firma som part kommer att avslås.

Organisationer som delvis bedriver ekonomisk verksamhet

För organisationer som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet, exempelvis kommunala bolag eller civilsamhällesorganisationer, finns det möjlighet att söka och motta medel i utlysningen förutsatt att de avser delta inom sin icke-ekonomiska verksamhet. För att styrka detta behöver sökande bifoga ett intyg Länk till annan webbplats. som visar att redovisningen av projektet är separerad från den ekonomiska verksamheten eller att den ekonomiska verksamheten är rent underordnad. Formas kan även komma att efterfråga ett intyg om separerad redovisning eller att den ekonomiska verksamheten är underordnad för projekt där detta är aktuellt. Intyget ska styrka att

 • Berörd organisation särskiljer kostnader, finansiering och intäkter från de båda typerna av verksamhet. Syftet är att säkerställa att korssubventionering av den ekonomiska verksamheten kan undvikas.

och/eller

 • Berörd organisation är att betrakta som nästan enbart icke-ekonomisk och att den ekonomiska delen är rent underordnad. Av bestämmelserna framgår att en rent underordnad ekonomisk verksamhet inte får överstiga 20% av organisationens totala årskapacitet.

Organisationer som delvis bedriver ekonomisk verksamhet behöver ha ett svenskt organisationsnummer för att kunna beviljas finansiering i den här utlysningen. Det betyder att de organisationer som delvis bedriver ekonomisk verksamhet och som inte har ett svenskt organisationsnummer inte kan beviljas finansiering i den här utlysningen, utan får i förekommande fall delta in-kind. Däremot kan de engageras som konsulter eller arvoderas enligt projektpartens (medelförvaltarens) riktlinjer och gällande lagstiftning.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel personalkostnader och/eller andra kostnader som är direkt hänförliga till projektet. I direkta kostnader ingår även kostnader för eventuella konsulter eller underleverantörer. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Lönemedel kan sökas för att anställa en projektledare i den egna organisationen. Projektledaren kan även upphandlas. Medel kan sökas för konsultuppdrag som projektledare eller till exempel analyser och utvärderingar av direkt relevans för projektet.

Det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild deltagare får maximalt motsvara 100 procents aktivitetsgrad i projektet och får inte överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Deltagare som uppbär heltidspension kan inte få finansiering för egen lön.

Spår 1 – nya förberedande projekt. Bidrag kan sökas för 12 till 18 månader med ett maximalt sökt bidrag på 1,5 miljoner kronor. Maximalt sökt bidrag på 1,5 miljoner kronor gäller oavsett om det är ett 12 eller 18 månader långt projekt.

Spår 2 – påbyggnadsprojekt. Bidrag kan sökas för 12 till 24 månader med ett maximalt sökt bidrag på 2 miljoner kronor per projektår i genomsnitt. Ett projekt på 24 månader kan med andra ord maximalt söka 4 miljoner kronor. Det går bra att söka mer än 2 miljoner kronor ett år, förutsatt att det totala sökta bidraget inte är högre än 2 miljoner kronor per år i genomsnitt.

De totala kostnaderna för ett projekt kan överskrida 1.5 miljoner kronor respektive 4 miljoner förutsatt att parter tillför egenfinansiering.

Projektstart i Prisma är 1 januari 2025. Detta datum är förvalt i ansökan och går inte att ändra. Budgeten i ansökan ska redogöra för planer hur medel ska användas och sökande registrerar budget enligt hur de faktiska kostnaderna förväntas inträffa, per verksamhetsår. Formas kan av administrativa skäl lägga en utbetalningsplan som skiljer sig från ansökans fördelning av budgeten över tid.

Ansökningar med ett sökt belopp eller omfattning i tid som inte ligger inom ovan angivna intervall kommer att avslås.

Det finns inget krav på medfinansiering i denna utlysning.

I denna utlysning ska ansökan skrivas på svenska.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter om andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel att i möjligaste mån utforma projektet så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Vi uppmanar dig även att beakta att projektgruppen får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter.

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan.

Observera att denna utlysning består av två spår.

 • Sökande i spår 1 – förberedande projekt ska i Prisma välja innovationsprojekt när ni påbörjar er ansökan
 • Sökande i spår 2 – påbyggnadsprojekt ska välja nyttiggörandeprojekt när ni påbörjar er ansökan

Den organisation som huvudsökande representerar, så kallad koordinerande projektpart, behöver vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto i Prisma. Därutöver behöver den enskilde medarbetaren (huvudsökande) ha ett personkonto i Prisma. Medverkande organisationer och personer behöver inte ha konto i Prisma för den här utlysningen. Nedan följer information och instruktioner om organisations- och personkonton i Prisma. Vänligen läs instruktionerna noggrant, även om du har sökt medel från Formas tidigare.

Planera och fyll i er ansökan i god tid innan utlysningen stänger. Om obligatoriska fält saknar information när ansökan skickas in kommer det inte gå att registrera ansökan. Det är möjligt att registrera en ansökan, och sedan ta tillbaka den och registrera den igen ett obegränsat antal gånger innan utlysningen stänger.

Du behöver ett person- och organisationskonto innan du kan skicka in din ansökan.

Personkonto

Huvudsökande som ska fylla i informationen i ansökan och registrera den i ansökningssystemet behöver ett personkonto i Prisma. Om utsedd huvudsökande saknar personkonto ska personen ansöka om det i god tid innan utlysningen stänger.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..

Organisationskonto

Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad kallas i Formas ansökningssystem för medelsförvaltare. Organisationen behöver vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto.

När den huvudsökande fyller i ansökningsformuläret i Prisma måste uppgift om medelsförvaltare och så kallad hemvist anges. Detta sker i rullistorna för ”Medelsförvaltare” och ”Projektets hemvist”. De hemvister som den sökande kan välja hämtas från organisationsstrukturen genom inställningarna som organisationskontoansvarig gjort på organisationskontot i Prisma. Den organisation som huvudsökande representerar, så kallad koordinerande projektpart (medelsförvaltaren), behöver därför vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto i Prisma.

Formas skiljer på medelsförvaltare som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt.

Huvudsökande från medelsförvaltare godkända för alla typer av utlysningar

Universitet, högskolor, de flesta forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag är godkända som medelsförvaltare för alla Formas utlysningar och har redan organisationskonto.

Huvudsökande från medelsförvaltare som kan bli godkända medelsförvaltare i enskilda projekt

Företag, kommuner, branschorganisationer och andra organisationer kan ansöka om att bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt. Dessa organisationer behöver ha ett organisationskonto hos Formas.

Organisationskonto för organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt

 • Om organisationen redan har ett konto i Prisma, kontakta ansvarig forskningshandläggare Anna Kuznetcova för att organisationen ska bli tillagd i listan med möjliga medelsförvaltare i utlysningen. Ange organisationsnummer i ditt meddelande. Detta gäller även om organisationen blivit godkänd som medelsförvaltare för ett projekt i någon av Formas tidigare utlysningar.
 • Saknar din organisation ett konto i Prisma sedan tidigare, ska en lämplig företrädare (organisationskontoansvarig) ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats. Ange i motiveringen för ansökan att ni vill söka i Formas utlysning Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024, vilken typ av organisation det gäller samt organisationsnummer.

Ansök om organisationskonto i Prisma. Länk till annan webbplats.

 • Om du inte vet om din organisation har ett konto, kontakta forskningshandläggare Anna Kuznetcova via e-post innan ni ansöker om ett nytt konto. Ange ert organisationsnummer.

Det är viktigt att huvudsökanden i god tid ansöker om ett organisationskonto för den tilltänkta koordinerande projektparten (medelsförvaltaren) om ett sådant saknas i Prisma, dock senast den 21 augusti 2024.

Hemvist – skapa en struktur för att beskriva organisationen

För att kunna registrera en ansökan måste en hemvist inom organisationen anges. En hemvist kan exempelvis vara en institution eller en avdelning. Den som är organisationskontoansvarig ska bygga upp en struktur med enheter och underenheter (hemvister) i två nivåer. Om organisationen saknar avdelningar ange en underenhet som heter samma som organisationen. Information om hur du gör detta finns i Prismas användarstöd Länk till annan webbplats..

Läs mer om att skapa hemvister och visa nivåer för hemvister i Prisma Länk till annan webbplats.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Observera att om du skriver din ansökan i ordbehandlingsprogram och sedan klistrar in din ansökan i Prisma riskerar formateringarna att försvinna.

Tabeller och figurer med avancerade formateringar eller formler ska du ladda upp som bilaga för att inte riskera att förlora värdefull information.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Sökt antal månader som ansökan avser.
 • Startmånad januari 2025. Observera att startmånad är förvalt i Prisma och går inte att ändra.
 • Projekttitel (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.

Projektbeskrivning

Utgå från utlysningens syfte och inriktning när ni fyller i projektbeskrivningen. Projektbeskrivningen ska tydligt beskriva projektet utifrån de bedömningskriterier som anges under avsnittet ”Hur går bedömningsprocessen till?”.

Projektbeskrivningen bör inkludera nedanstående information (Maximalt 20 000 tecken inklusive mellanslag):

 • Beskriv hur projektet kan bidra till utlysningens syfte och inriktning.
 • Beskriv den forskning eller samlade kunskap som ligger till grund för projektet.
 • Identifiera relevanta behovsägare (intressenter och användare) och beskriv hur deras behov tillvaratas i projektet.
 • Beskriv inom vilka områden som resultatet eller lösningen kommer ha stor nytta i samhället.
 • Beskriv projektets potential att bidra med nya arbetssätt eller lösningar. Redogör för det förväntade resultatets eller lösningens förutsättningar för skalbarhet eller spridning
 • Redogör för hur projektet ska genomföras (metoder, aktiviteter, arbetsplan, tidsplan, etc.).
 • Motivera val av projektparter och beskriv deras medverkan i projektet. Motivera varför projektet har nödvändiga kompetenser. Reflektera också kring projektgruppens sammansättning (nyckelpersoner) utifrån kön samt fördelning av inflytande mellan kvinnor och män.

Information påbyggnadsprojekt

För påbyggnadsprojekt ska även nedanstående information framgå (maximalt 3000 tecken inklusive blanksteg):

 • vilket projekt det är en fortsättning på, var projektet tidigare har fått finansieringen, projektets diarienummer samt startdatum för projektet
 • hur påbyggnadsprojektet förhåller sig till det tidigare projektet och på vilket sätt det är en utveckling av det.

Vill du bifoga bilder, tabeller, figurer, kartor etcetera till ansökan så ska dessa laddas upp som en pdf-bilaga (max 4 MB, se information under avsnittet ”Valfria bilagor”). Det är inte obligatoriskt att bifoga sådana filer.

Referenslista

Denna del av ansökan används för att lista referenser av olika slag som styrker texten i projektbeskrivningen. Det kan vara publikationer, tidigare arbeten relevanta för projektet, etcetera. Referenslistan laddas upp som en PDF-fil på max 2 sidor.

Budget och övrig information

Projektets budget, finansiering och övrig information om samtliga organisationer som deltar i ansökan som parter redogör du för i Prisma.

I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Följande uppgifter ska anges i projektets budget:

Information om huvudsökande organisation och varje projektpart

Detta är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i per part för samtliga parter i projektet. Uppgifterna samlas in och fylls i av huvudsökande. Huvudsökande organisation ska vara samma som anges som medelsförvaltare. Se avsnittet ”Så här fyller huvudsökande i budget och övrig information samt kontrollerar ifylld budget” för utförliga instruktioner.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, bolagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett bolags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.
 • Om relevant: intyg att projektet är skilt från ekonomisk verksamhet. Läs mer under avsnittet ”Organisationer som delvis bedriver ekonomisk verksamhet”

Kostnader

 • Personalkostnader: För anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut får beloppet aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som redan får fullständig lönefinansiering från någon finansiär, inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Utrustning, byggnader och mark: Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt 500 000 kronor. Kostnader för utrustning, byggnader och mark är stödberättigade i den utsträckning och under den tid som de används för projektet. För utrustning och byggnader är det avskrivningskostnader som uppstår under projektets livscykel som är stödberättigade, för mark är de faktiska kapitalkostnaderna stödberättigade, dock med inskränkning enligt ovan.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera: För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader: Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång.
 • Indirekta kostnader: Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Finansiering

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges för varje part i projektet:

 • Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Det sökta beloppet per år kan inte överstiga kostnaderna för respektive år. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 • Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade projekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär
 • Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med finansiering till projektet.
 • Egen finansiering: Om projektparten går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering.

Motivering av personalkostnader i budget (max 500 tecken inklusive mellanslag)

Här specificerar ni den genomsnittliga personalkostnaden per timme för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön.

Budgetspecifikation (max 9 000 tecken inklusive mellanslag)

Här förklarar och motiverar huvudsökande budgeten i ord. Här anges de overheadkostnader som tillämpas i ansökan. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.

Här anger du också eventuella konsultkostnader och omfattningen på konsultens medverkan. Ange även vilken eller vilka projektparter som står för konsultkostnaderna. Sökande uppmanas att vara tydlig med att beskriva samtliga kostnader i relation till de aktuella aktiviteterna inom projektet.

Etik

Du ska reflektera kring ditt projekt ur ett forskningsetiskt perspektiv. Här ingår både frågor som har att göra med personer som beforskas eller berörs av forskningen, samt andra intressenter och om forskarens relation till den forskningsuppgift som ska genomföras i projektet. Det kan handla om djurförsöksetiska frågor, integritetsfrågor, hur resultat används, vems intressen som tas till vara i forskningen och hur forskningsmaterial och resultat tillgängliggörs.

Beskriv vilka etiska frågor som är aktuella för ditt projekt. Beskriv hur du planerar att hantera de etiska aspekterna i projektet. Beskriv hur du balanserar olika legitima intressen, så som kunskapsintresset och integritetsintresset. Om inga etiska frågor är aktuella ska du motivera det.

Om du är osäker på vad som avses med forskningsetik och etiska frågor bör du bekanta dig med detta innan du skriver detta avsnitt, exempelvis genom att läsa Vetenskapsrådets guide om att forska etiskt Länk till annan webbplats., och Codex regler och riktlinjer för forskning. Länk till annan webbplats.

Viss forskning får bara genomföras om den har godkänts vid en etikprövning. Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller personuppgifter måste du lämna in en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten och få den godkänd. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst. Djurförsök får bara utföras när det inte finns några alternativa metoder.

Du ska ange i din ansökan om du har ett gällande etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel måste du ha ett etiskt godkännande innan du påbörjar den del av forskningen som kräver ett sådant. Om inga godkännanden eller tillstånd är aktuella anger du det.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde. Välj projektets ämnesområde (minst ett och max tre) och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod). Välj minst ett forskningsämne och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Globala målen för hållbar utveckling. Ange minst ett och upp till tre globala hållbarhetsmål som projektet kan bidra till i prioriteringsordning efter grad av relevans. Mer om målens innebörd. Länk till annan webbplats.
 • Nyckelord. Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Obligatoriska bilagor

Medverkande

Lista över medverkande projektdeltagare. Redovisa samtliga projektdeltagare i en tabell med namn, organisation samt roll i projektet. Spara dokumentet som en PDF-fil och ladda upp under obligatoriska bilagor i Prisma. Det går endast att ladda upp PDF-format i Prisma.

CV

CV inklusive relevanta meriter för nyckelpersoner laddas som en samlad PDF om max 4 MB, max 1 A4-sida per person.

I denna utlysning kan forskare vid våra allmänt godkända medelsförvaltare inte länka till redan inlagda CV-uppgifter i Prisma. Detta för att en likvärdig bedömning av ansökningar och CV:n ska kunna göras.

I CV ska relevanta uppgifter som visar de meriter och kompetenser som är viktiga i projektet för respektive nyckelperson redovisas. Exempelvis erfarenhet från relevant implementering, samverkan, projektledning och forskning.

CV bör innehålla följande: Namn, Kön, Organisation, Titel, Medverkan i procent, Roll i projektet, Relevant kompetens och erfarenhet, Motivering till varför personen är en nyckelperson i projektet, Övrigt.

Valfria bilagor

Illustrationer, figurer, kartor

Det finns möjlighet men är inget krav att ladda upp till exempel kartor, figurer, tabeller och illustrationer som är relevanta för ansökan. Ladda upp dessa som en samlad PDF i Prisma (max 4 MB).

Intyg för organisationer som avser delta inom sin icke-ekonomiska verksamhet

Intyget undertecknas av behörig företrädare för organisationen och laddas därefter upp som pdf i Prisma (max 4 MB). Formas godtar e-signatur. Intyg om separerad redovisning och underordnad verksamhet Länk till annan webbplats..

Stödbrev

Stödbrev, så kallat ”letter of intent”, från deltagande parter eller andra intressenter som redovisar deras engagemang kan bifogas ansökan. Ladda upp dessa som en samlad PDF i Prisma (max 4 MB).

Koordinerande projektpart

Fyll i information om koordinerande projektpart

 1. Ange företag/organisation och organisationens tillhörande uppgifter
 2. Ange arbetsplats, plats där huvuddelen av projektet kommer att genomföras, och arbetsplatsens tillhörande uppgifter
Förstora bilden

Fyll i kostnader för koordinerande projektpart

 1. Klicka på Redigera
 2. Kolumnerna avseende år kommer av den projekttid som angetts i Grundinformation.
 3. Fyll i kostnader för varje kostnadsslag och år.
 4. Spara och stäng fönstret.
 5. Totala kostnader räknas ut automatiskt summeringsfälten.
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Fyll i finansiering för koordinerande projektpart

 1. Klicka på Redigera
 2. Fyll i sökt bidrag från Formas, per år
 3. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan offentlig finansiär.
 4. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan privat finansiär.
 5. Egen finansiering räknas ut automatiskt baserat på vad som angivits i kostnads- och finansieringsavsnitten.
 6. Spara och stäng fönstret.
 7. Total finansiering räknas ut automatiskt i summeringsfälten.
 8. Ange finansiärens namn om annat stöd erhålls.
 9. Stödnivån räknas ut automatiskt i procent.
 10. Medfinansieringsgrad räknas ut automatiskt i procent.
 11. I motiveringsfältet anger du hur den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader har framräknats.
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Projektpart

Klicka på Lägg till projektpart för den eller de projektparter som ska delta i projektet, utöver koordinerande projektpart, dvs. medelsförvaltaren.

Förstora bilden

Fyll i, för varje projektpart, avsnitten för information, budget och finansiering på samma sätt som beskrivs för koordinerande projektpart. Se avsnitt Koordinerande projektpart ovan. Uppgifter för projektpart fylls i oavsett om man söker bidrag, dvs. finansiering, från Formas eller ej. Om projektparter inte söker medel från Formas utan deltar in-kind, ska budgeterade kostnader anges för dessa projektparter men ange ”0” kr i fältet ”Sökt bidrag från Formas” under finansiering. Notera att en underleverantör till sökande inte utgör projektpart i ansökan.

Projektets kostnader och finansiering

Längst ner beräknas projektets totala kostnader respektive projektets totala finansiering automatiskt baserat på summor som aggregeras från budgettabeller för koordinerande projekt part och andra projektparter.

Förstora bilden

Kontrollera hur du fyllt i budgettabeller i god tid innan du registrerar din ansökan. Ansökningar med felaktigt ifyllda budgetar kan avslås. Kontrollera alla budgettabeller per projektpart inklusive koordinerande projektpart samt tabeller för Projektets kostnader respektive Projektets finansiering som aggregerar summor från tabeller per projektpart enligt nedan:

 • Du har lagt in alla projektparter som deltar i projektet.
 • Du angett sökta medel från Formas för de projektparter som avser att ta emot bidrag från Formas.
 • Du angett övrig annat stöd för de projektparter som i förekommande fall har det.

Efter du har lämnat in ansökan

Du kan göra ändringar i din registrerade ansökan, avregistrera den och registrera på nytt, fram till utlysningen stänger kl. 14:00 onsdag 4 september 2024. När utlysningen har stängt går det inte att skicka in, eller lägga till information i en ansökan. Inga kompletteringar eller efterregistreringar är tillåtna, såvida inga fel påvisats i Prisma eller om inte särskilt efterfrågade av Formas.

Din slutregistrerade ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts.

Formas genomför en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den. Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan, detta måste ske inom sju kalenderdagar efter att utlysningen stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens syfte och inriktning.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare, deltagande parter och organisationer under ”Krav på dig och din organisation” är uppfyllda.
 • Om projektet är ett påbyggnadsprojekt, att de krav som ställs under rubriken ”Två spår” i utlysningstexten är uppfyllda.
 • Att de krav som ställs på sökt belopp och projekttid under ”Bidragets storlek och projekttid” är uppfyllda.
 • Att huvudsökanden som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp och enbart utifrån det som är beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Beredningsgruppen består av aktiva forskare och användare av forskningsresultat, det vill säga personer som är sakkunniga och som arbetar i offentlig eller privat sektor. Ansökningarna i respektive spår bedöms gentemot varandra inom det spåret. Varje ansökan läses av fyra bedömare.

I denna utlysning kan Formas komma att tillämpa ett portföljperspektiv för att i utlysningen som helhet möjliggöra finansiering av projekt som adresserar en bredd av utmaningar och bred geografisk spridning. Portföljperspektivet kan tillämpas av beredningsgruppen först efter att varje ansökan bedömts på sina egna meriter.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Relevans

 • Projektet kan väsentligt bidra till utlysningens syfte och mål.
 • Projektet har identifierat de viktigaste områdena där resultatet eller lösningen kommer att ge stor nytta i samhället.
 • Utformningen av projektet och dess förväntade resultat har tagit relevant hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar.

Potential

 • Projektets problemformulering och syfte är tydligt, logiskt och i linje med utlysningens syfte och inriktning.
 • Den forskning eller samlade kunskap som ligger till grund för projektet håller hög kvalitet och är relevant.
 • Projektet är nyskapande och har potential att bidra med nya arbetssätt eller lösningar som ligger i framkant.
 • Projektet har betydande potential för skalbarhet och spridning till andra platser/kommuner/regioner/organisationer.

Genomförande

 • Planerade aktiviteter och metoder är realistiska och ändamålsenliga för att uppnå förväntat resultat under projekttiden.
 • Tidsplan och budget är realistisk och ändamålsenlig i förhållande till projektets syfte och mål.
 • Plan för hur projektets resultat ska nyttiggöras är väl beskriven och ändamålsenlig.

Aktörer

 • Projektets organisation och samlade kompetens är ändamålsenlig för genomförandet av projektet.
 • Projektet sker i samverkan med relevanta intressenter eller användare. Projektdeltagarnas medverkan är väl beskriven och ändamålsenlig för projektets mål.
 • Projektgruppen (nyckelpersoner) är väl sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av inflytande mellan kvinnor och män. Relevant när projektgruppen består av fler än 3 personer.

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas 10 december 2024. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får en e-post när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Slutrapportering med avseende på ekonomi och projektresultat sker tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Läs mer om ekonomisk återrapportering i Prisma. Länk till annan webbplats.

Formas kan komma att ställa ytterligare krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering.

Finansierade projekt förväntas även att delta i seminarier och dialog med andra projekt finansierade genom denna utlysning, samt i konferenser och nätverk inom ramarna för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Formas kan också komma att ställa ytterligare krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång.

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Koordinerande projektpart

En organisation som samordnar projektet och är medelsförvaltare, dvs. mottar Formas utbetalningar och överför pengar till övriga organisationer som är bidragsmottagare i projektet, rapporterar projektet enligt anvisningar och meddelar Formas eventuella ändringar.

Projektpart

En organisation som genomför projektet - oavsett om den får bidrag eller inte, dvs. bidrar med egen finansiering. En underleverantör är inte en projektpart.

Observera att företag eller annan ekonomisk verksamhet (i eller utanför Sverige) inte kan motta bidrag i denna utlysning. Däremot kan de medverka som projektparter om de bidrar in-kind.

Huvudsökande

En person som den koordinerande projektparten utsett till projektledare.

Medverkande deltagare

En person som medverkar i projektet, kan vara medverkande forskare eller medverkande icke forskare.

Medelsförvaltare

Medelsförvaltaren är den organisation som mottar Formas utbetalningar och överför pengar till övriga organisationer som är bidragsmottagare i projektet, rapporterar projektet enligt anvisningar och meddelar Formas eventuella ändringar.

Medelsförvaltare för alla typer av utlysningar

Organisation som kan söka i alla typer av utlysningar hos Formas. Dessa är universitet, högskolor, forskningsinstitut och statliga myndigheter med forskningsuppdrag.

Medelsförvaltare för ett enskilt projekt

Organisation som kan söka medel i enstaka utlysningar hos Formas och få beviljat medel för ett enskilt projekt. Dessa är företag, föreningar, branschorganisationer, styrelser, fonder och kommuner.

Hemvist

En hemvist kan exempelvis vara en institution, en avdelning eller projektinriktning.

Stöd och genvägar

Revisionshistorik

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:11 juli 2024