Nordiskt samarbete

Formas har flera pågående samarbeten på nordisk nivå för att möjliggöra samverkan och utbyten mellan Sverige och de övriga nordiska länderna.

Formas har uppdrag av regeringen att samarbeta med aktörer och organisationer på nordisk nivå. De nordiska länderna har många likartade förutsättningar och gemensamma utmaningar som motiverar ett nordiskt perspektiv.

Formas deltar som finansiär i Nordiska Bioekonomiprogrammet, som administreras av NordForsk. Programmet är en gemensam satsning mellan Sverige, Finland, Norge och Island med syfte att ta fram kunskap som kan stödja övergången till en biobaserad samhällsekonomi i de nordiska länderna.

Forskningen organiseras i ett antal Nordic Centres of Excellence, där forskare från minst tre nordiska länder deltar. Forskningen som bedrivs i programmet har fokus på vattenfrågor ur ett tvärsektoriellt och tvärvetenskapligt perspektiv.

Formas är nationell kontakt för Nordisk kommitté för lantbruks- och matforskning (NKJ) och är representerad i dess styrelse. Kommittén arbetar med att identifiera forskningsbehov och strategiska forskningsagendor och har som mål att främja en kunskapsbaserad jordbruks- och livsmedelssektor i de nordiska länderna.

Formas är nationell kontakt för Samnordisk Skogsforskning (SNS) som stödjer forskningssamarbeten för ett hållbart, mångfunktionellt skogsbruk. Samnordisk Skogsforskning är ett samarbetsorgan som finansieras av Nordiska Ministerrådet. Målsättningen är att bidra till utvecklingen av ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Inom Samnordisk Skogsforskning sker utlysningar av forskningsmedel, kommunikation och nätverksbyggande på nordisk nivå.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:8 februari 2019
Sidansvarig: Magnus Tannerfeldt